zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного п...

Название (рус.) Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного п...
Кем принят Держпідприємництво
Тип документа Умови
Рег. номер 99/33
Дата принятия 20.09.2001
Рег. номер в Минюсте 1145/9744
Дата регистрации в Минюсте 20.09.2013
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій
01.09.2004 N 99/33
( z1144-04 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1145/9744


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння,
продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам


1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам (далі -
Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" (
1775-14 ),
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та інших нормативно-правових
актів.

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.

1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам.

1.4. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам є Державний
департамент пожежної безпеки МНС України.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні:
діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення -
окремі роботи (послуги), визначені пунктом 2 Ліцензійних умов, які
виконуються в межах діяльності протипожежного призначення;
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить
господарську діяльність, а також фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності;
керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, керівник окремого виду робіт та послуг
протипожежного призначення;
виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який
залежно від посадових функцій безпосередньо виконує конкретний
напрямок роботи (послуги) протипожежного призначення та
підпорядкований керівнику робіт;
орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -
Державний департамент пожежної безпеки МНС України;
територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного
призначення - уповноважені органом ліцензування територіальні
органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1.6. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний
вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про
видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1) ( z1144-04 ).
Якщо суб'єкт господарювання планує провадити вид
господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну
небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам не в повному обсязі, а частково (з окремих
видів послуг і робіт), то в заяві про видачу ліцензії також
вказуються ці послуги і роботи згідно з вимогами пункту 2
Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської
діяльності зазначаються послуги та роботи, на які вона
поширюється.
До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який
видав оригінал документа, а також документи, визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756
( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності":
відомості за підписом керівника та печаткою заявника -
суб'єкта господарської діяльності про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності, за
встановленою формою (додаток 2) ( z1144-04 );
засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів,
необхідний для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
засвідчені в установленому порядку копії атестованих методик
проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта
метрологічного обстеження виробництва цих робіт;
порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки МНС України.
Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про
переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3)
( z1144-04 ), другий екземпляр (копія) опису видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.
Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, про видачу
дубліката ліцензії та про видачу копії ліцензії здійснюється
суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6)
( z1144-04 ).
Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана)
особою, яка не має на це повноважень, або/та документи оформлені з
порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

1.7. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається
суб'єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з
поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у
цих документах. За результатами розгляду документів, поданих
заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності
протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі (додаток
7) ( z1144-04 ) та упродовж трьох робочих днів надсилає (видає)
його заявнику.

2. Роботи та послуги, які включає в себе діяльність
протипожежного призначення

1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну
небезпеку.
2. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та
обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
3. Проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників,
пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок
пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів,
засобів індивідуального захисту пожежників.

3. Загальні вимоги провадження діяльності
протипожежного призначення

Діяльність протипожежного призначення здійснюється суб'єктами
господарювання, які безпосередньо спеціалізуються у цьому напрямку
діяльності, або мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи.
Суб'єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення,
матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих
фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну
документацію.
Приміщення (за їх призначенням) повинні відповідати вимогам
діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони
праці. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання мають проходити своєчасне технічне обстеження
(перевірку) у відповідних органах (за потребою) та утримуватися у
справному технічному стані.
Керівники та виконавці робіт, залежно від видів виконуємих
робіт та послуг, повинні мати відповідні освітні та
освітньо-кваліфікаційні рівні, що підтверджується дипломом
(свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб'єкта
господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити спеціальне
навчання, навчання та перевірку знань з питань охорони праці (в
порядку, визначеному Типовим положенням про навчання з питань
охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за
охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики
України від 17.02.99 за N 27 ( z0248-99 ) та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541).
При виконанні діяльності протипожежного призначення суб'єкти
господарювання зобов'язані дотримуватись чинних законодавчих і
інших нормативних актів, що регулюють даний вид діяльності, вести
журнал обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення
за формою, згідно з додатком 8 ( z1144-04 ).

4. Вимоги для провадження діяльності
протипожежного призначення

4.1. Кваліфікаційні вимоги
Керівники робіт:
повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за
освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" та стаж
роботи в галузі випробувань (експериментальних досліджень) не
менше ніж 5 років;
спеціальне навчання правилам проведення випробувань у системі
Держстандарту України;
навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Виконавці робіт:
базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";
навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Спеціалісти, що безпосередньо беруть участь у проведенні
випробувань, мають бути атестовані відповідно до ДСТУ 3412-96 або
ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 на право проведення закріплених за ними
видів випробувань.

4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації
ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності
випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999,
IDT);
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до
випробувальних лабораторій;
ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции.
Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные
положения";
комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови)
на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з
галуззю акредитації;
положення про випробувальну лабораторію;
паспорт випробувальної лабораторії;
галузь акредитації випробувальної лабораторії;
настанова з якості випробувальної лабораторії;
програми та робочі методики проведення випробувань конкретних
видів (груп) продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним
інститутом пожежної безпеки МНС України (за відсутності
стандартизованих);
акт обстеження метрологічного забезпечення робіт, пов'язаних
з випробуваннями продукції на пожежну небезпеку, проведеного
органом ДЦСМС;
порівняльні протоколи випробувань на пожежну небезпеку,
підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС
України.

4.3. Технологічні вимоги
Суб'єкт господарювання повинен мати обладнання та засоби
вимірювальної техніки для проведення випробувань згідно з галуззю
акредитації (випробувальне обладнання повинне бути атестованим
згідно з ГОСТ 24555-81, а засоби вимірювальної техніки -
повірені).
Приміщення, у яких проводяться випробування, повинні
відповідати вимогам методик випробувань щодо площі, стану та умов,
які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря,
освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінення), а
також санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та
охорони навколишнього природного середовища (ДСТУ 3412-96 або ДСТУ
ISO/IEC 17025-2001).

4.4. Вимоги щодо якості проведення випробувань
Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему якості
згідно з ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, яка відповідає
її діяльності, обсягу випробувань та забезпечує достатність і
об'єктивність алгоритмів та результатів випробувань. За
результатами випробувань оформляється протокол згідно з ДСТУ
3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025-2001.

Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко

Начальник управління
нормативно-технічної
роботи та ліцензування
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Спонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp