zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги.

Название (рус.) ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги.
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 2863-94
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд»

2  ЗАТВЕРДЖЕНО ? ВВЕДЕНО З ДІЮ наказом Держстандарту України № 310 від 8 грудня 1994 р.

3  ЦЕЙ    СТАНДАРТ    ГАРМОНІЗОВАНИЙ    з    публікаціями МЕК 50/191 Международный электротехнический словарь. Надежность и качество обслуживания и МЕК 300 Управление надежностью (Часть 1: Обеспечение надежности продукции, Часть 2: Элементы и задачи программы обеспечения надежности)

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков, д. т. н. (керівник розробки); О. В. Федухін, к. т. н.; Л. А. Лейфер, х. т. я.; І. 3. Аронов, к. т. я; В. С. Разживіна

ЗМІСТ

1  Галузь використання

2  Нормативні посилання

3  Визначення

4  Загальні положення

5  Вимоги до змісту ПЗН

6  Порядок розробки та контролю реалізації ПЗН

7  Вимоги до оформлення ПЗН

Додаток А Зв'язок між стадіями життєвого циклу об'єкта та елементами ПЗН

Додаток Б Зв'язок між елементами ПЗН у різних контрактних ситуаціях

Додаток В Типовий зміст та послідовність основних заходів ПЗН.

Додаток Г Форма подання переліку заходів щодо забезпечення надійності

ДСТУ 2863-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPA?HИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ

Загальні вимоги

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Общие требования

DEPENDABILITY OF TECHNICS

DEPENDABILITY SUPPORT PROGRAMME

Common requirements

Чинний від 01.01.97 (12-95 с.32)

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на технічні системи, пристрої, машини, механізми, апаратуру, прилади чи будь-які їх частини (далі об'єкти), що розглядаються з погляду надійності як самостійні одиниці.

Стандарт встановлює загальні вимоги до програм забезпечення надійності та їх елементів, а також порядок їх розроблення.

На основі цього стандарту розробляються державні і галузеві стандарти, які конкретизують вимоги до програм забезпечення надійності, та їх елементів, до порядку їх розроблення залежно від виду та призначення об'єктів, вимог щодо їх надійності, стадій життєвого циклу об'єктів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації. При цьому повнота й адекватність елементів і задач програм забезпечення надійності стають об'єктами сертифікаційного аналізу і визначають гарантії забезпечення рівня надійності об'єкта, що вимагається.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 286094 Надійність техніки. Терміни та визначення

ГОСТ 27.00390 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 27.41087 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 2665685 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования.

3 Визначення

У цьому стандарті використовуються терміни з галузі надійності, визначення яких встановлені в ДСТУ 2860 і цьому розділі.

Програма забезпечення надійності (ПЗН) документ, що встановлює комплекс взаємообумовлених організаційно-технічних вимог та заходів, які належить проводити на певних етапах життєвого циклу об'єкта і спрямованих на забезпечення заданих вимог щодо надійності та (або) на підвищення надійності.

Елемент ПЗН завдання чи група завдань, що виконуються однією категорією експертів або персоналу, фахівцями у певній галузі знань.

Керування надійністю цілеспрямована діяльність щодо обгрунтування, планування, забезпечення, підвищення та підтримки характеристик безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності та збережуваності об'єктів, що розглядаються.

Аналіз надійності систематизоване дослідження з метою визначення впливу на надійність об'єкта особливостей конструкції, технологічних процесів виробництва, умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, несправностей, а також визначення досягнутого рівня надійності при виконанні запланованих заходів щодо забезпечення і підвищення надійності та сцінка ефективності цих заходів.

Прогнозування надійності окремий випадок розрахунку надійності на основі математичних моделей, які відображають тенденції зміни раніш оціненої надійності об'єктів-аналогів або їх складових частин з урахуванням зміни конструкції та умов експлуатації.

Просліджуваність здатність простежити передісторію або стан об'єкта чи дії, або аналогічних об'єктів чи дій за допомогою ідентифікації, яка реєструється.

Життєвий цикл інтервал часу з моменту виникнення об'єкта до його повного зняття з використання (утилізації).

Вартість життєвого циклу об'єкта витрати на розроблення, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт (можливо і на списання).

Зростання безвідмовності процес прогресуючого покращення показників безвідмовності об'єкта з часом.

Інженерне забезпечення дії під час проектування, виготовлення та експлуатації, керівні вказівки, інструкції, методи та способи, процедури, підготовка o6cлуговуючого персоналу тощо, які націлені на досягнення рівня надійності, що вимагається.

Конфігурація-комплекс ідентифікованих конструкцій об'єкта, системи технічного обслуговування та ремонту, технічної документації.

4 Загальні положення

4.1  ПЗН може бути індивідуальною (на один тип об'єктів), груповою (на групу або ряд об'єктів), а також на технологічний лроцес. ПЗН може розроблятися у вигляді єдиного документа чи у вигляді окремих документів на стадіях розробки (ПЗНр), виробництва (ПЗЧв) та експлуатації (ПЗНе). Залежно від специфіки об'єктів ПЗН може призначатися для галузі (підгалузі), підприємства (об'єднання), цеху, дільниці, для технологічного процесу, складових частин об'єкта, для забезпечення окремих властивостей надійності (наприклад, ремонтопридатності).

4.2  Керування розробкою та використанням об'єкта за допомогою поставлення завдань щодо надійності вимагає розробки та виконання ПЗН в організаціях постачальника (розробника, виробника) та споживача (замовника) на доповнення до їх систем забезпечення якості. Гарантія надійності об'єкта є відповідальністю, яку повинні поділяти як постачальник, так і споживач.

Програми забезпечення надійності є основним документом, який дає змогу здійснити комплексний підхід до вирішення завдань забезпечення надійносг з урахуванням інтересів усіх сторін (постачальника, споживача) на всіх стадіях життєвого циклу об'єктів, скоординувати діяльність усіх служб організацій чи підприємств у вирішенні цих завдань, узгодити терміни проведення окремих заходів.

4.3  Необхідність розробки ПЗН та її обсяг встановлюють за узгодженням із замовником (споживачем) і розробником (виробником).

ПЗН може розроблятися як розділ програми підвищення технічного рівня та якості продукції або у вигляді самостійного документа.

4.4 Заходи ПЗН повинні бути спрямовані на аналіз, підтвердження, контроль та підтримання рівня надійності, встановленого у нормативно-технічних документах, мати комплексний характер і розроблятися:

 замовником у вихідних вимогах-заявці;

 головним розробником для всіх стадій життєвого циклу;

 головним виробником для стадій виготовлення;

 основним споживачем для стадії експлуатації.

Загальне керівництво та контроль за виконанням ПЗН, що охоплює всі стадії життєвого циклу, забезпечує .головний розробник об'єкта, який відповідає за його поставлення на виробництво.

Примітка 1. Споживач у своїй ПЗНе (ПЗНв) повинен передбачити всі необхідні заходя для гарантії відповідності умов експлуатації та технічного обслуговування, обумовлених постачальником.

Примітка 2. Споживач у разі потреби повинен брати участь у підготовці ПЗН постачальника, надаючи йому будь-яку інформацію, необхідну для визначення умов забезпечення експлуатації та технічного обслуговування, контролю документації, заходів і ресурсів підтримання технічного стану відповідно до ПЗН.

4.5 У ПЗН повинні бути встановлені:

 перелік конкретних заходів щодо забезпечення надійності об'єктів із зазначенням етапів і видів робіт на відповідній стадії життєвого циклу;

 відповідальний виконавець, виконавці та терміни виконання кожного заходу;

 нормативні та методичні документи, які потрібно використовувати під час виконання зазначених заходів;

 звітні документи, що відображають результати виконання заходів;

 контрольні  етапи,  після завершення яких  проводять оцінку досягнутого рівня надійності об'єкта та уточнюють заходи щодо подальшої реалізації ПЗН;

 порядок контролю реалізації та коригування ПЗН.

За складом і термінами заходів, що плануються, ПЗН повинна бути узгоджена з роботами, що проводяться на відповідній стадії життєвого циклу об'єкта, по забезпеченню якості та скоординована з іншими програмами, якщо такі передбачені, щоб запобігти протиріччям між ними.

4.6. Під час розробки та виробництва на одному підприємстві групи однотипних об'єктів допускається розробка ПЗН на всю групу.

Під час розробки та виробництва на одному підприємстві об'єкта, його складових частин і модулів для них розробляється спільна ПЗН.

Під час розробки та виробництва об'єкта, його складових частин і модулів на декількох підприємствах кожне з них розробляє свою ПЗН узгоджену з ПЗН головного постачальника.

5 Вимоги до змісту ПЗН

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 ПЗН повинна містити елементи, які включають усі заходи,

що можуть вплинути на надійність об'єкта. Зміст ПЗН залежить від

ооектних  рішень,  специфічних обмежень  і  від важливості  вимог щодо надійності кожного конкретного об'єкта. ПЗН охоплює основні заходи щодо забезпечення надійності та вказує їх зв'язки із стадіями життєвого циклу об'єкта.

Загальна ПЗН, яка визначена у цьому стандарті, містить 10 елементів, що визначають відповідальність усіх сторін, які беруть участь, за розробку, встановлення та підтримання стратегії досягнення заданого рівня надійності.

Для багатьох об'єктів не існує чіткої межі між різними елементами та завданнями ПЗН і стадіями життєвого циклу об'єкта. Зв'язок мі.х стадіями життєвого циклу об'єкта та елементами ПЗН наведено у додатку А.

5.1.2  Стадії життєвого циклу об єкта

Життєвий цикл об'єкта складається з чотирьох стадій:

 висування концепції та визначень;

 проектування та розробки;

 виготовлення та встановлення;

 експлуатації, обслуговування та ремонту.

5.1.3  На стадії висування концепції та визначень установлюється необхідність створення об'єкта та задаються вимоги до нього. На цій стадії закладаються основи надійності об'єкта та вартості його життєвого циклу. Заходи щодо забезпечення надійності на цій стадії повніші концентруватися на встановленні правильних вимог щодо надійності та її подальшого підтримування, а також на розробці ПЗН, яка використовується як основа для керування надійністю на наступних стадіях.

5.1.4  На стадії проектування та розробки створюється апаратна частина та (чи) програмне забезпечення об'єкта, розробляється технічна документація, інструкції по використанню та обслуговуванню, випробовується та документується програмне забезпечення.

Заходи щодо забезпечення надійності повинні зосереджуватись на виконанні вимог щодо надійності. Загальна мета забезпечення надіїйності на цій стадії полягає в тому, що:

 всі вимоги щодо надійності використовуються для керування процесом проектування;

 визначаються та виконуються процедури оцінювання, в тому числі аналітичні методи розрахунку, перевірки та випробування з метою досягнення відповідності вимогам щодо надійності;

 розробляються та виконуються заходи щодо аналізу та прогнозування для керування надійністю об'єкта;

 аналізуються з точки зору забезпечення гарантії надійності об'єкта в цілому комплектуючі та складові частині об'єкта, які одержують від постачальника або споживача;

 заходи щодо планування та забезпечення технічного обслуговування узгоджуються з проектними рішеннями об'єкта з  метою забезпечення відповідності вимогам щодо надійності.

На цій стадії найважливішими є завдання, які забезпечують безвідмовність, довговічність, резмонтопридатність, технічне обслуго вування та ремонт; контролепридатність, ергономічнчсть, аналіз на-дійності, прогнозування, аналіз компромісів та ризику, аналіз зростання безвідмовності, випробування та переглад конструкції.

5.1.5 На стадії виготовлення та встановлення об'єкт виготов ляється, підготовляється програмне забезпеченню, об'єкт (в разі по-треби збирається і встановлюється.

Заходи шодо забезпечення надійності повинні зосереджуватись на приймальних випробуваннях за наявністю.

Випробування повинні охоплювати показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності та збережуваності. Випробувапльна стратегія повинна забезпечувати оцінку вірогідності ризиків постачальника та споживача, контроль процедур випробвань та звітності.

5.1.6. На стадії експлуатації, обслуговування та ремонту об'єкт використовується за призначенням, обслуговується та ремонтується.

Заходи щодо забезпечення надійності повнені зов среджушстнь на збиранні експлуатаційної інформації, оцінці та яяаяга даявх про несправності, стратеги техіачного обслуговування та ремонту, забезпеченні запасними частинами.

5.1.7 Елементи ПЗН, завдання та критерії їх виконання,  визначені у цьому стандарті, мають загальний характер. Для кожного конкретного об'єкта ПЗН повинна бути адаптована і кокретизована.

Процес адаптації ПЗН полягає у виборі елементів і завдань з урахуванням специфіки об'єкта та умов контракту. Зв'язок шж елементами ПЗН у різних контрактних ситуаціях наведено в додатку Б.

5.2. Вимоги до елемента ПЗН «Планування та керування»

5.2.1 Планування

Постачальник (розробник) повинен розробити ПЗН як частину загального плану розробки об'єкта. У цьому плані потрібно шщдш всі заходи, які можуть вплинути на надійність об'єкта, вказати їх послідовність у часі, чітко визначити обов'язки керівництва підприємства щодо виконання цих заходів, зазначити методи, що використовуються для виконання поставлених завдань, а також методи контролю за їх виконанням.

В цій частині ПЗН повинна містити:

 опис системи перевірок відповідності дій щодо забезпечення надійності запланованим заходам;

 чіткий розподіл відповідальності, повноважень і взаємодії всього персоналу, що керує та перевіряє роботу щодо забезпечення надійності;

 опис процедур виконання завдань, графік виконання робіт, встановлення точок контролю, перевірок і критеріїв прийняття рішень під час проектування об'єкта та оцінки його надійності;

 визначення ресурсів,  необхідних для  своєчасного  виконання поставлених завдань;

 визначення термінів постачання субпідрядчиками комплектуючих та складових частин і документації на них;

 розробка системи керування складом документації, процедурою внесення змін як до складу документації, такі в різні типи документів;

 установлення процедур використання даних шодо надійності для ефатииюго впровадження заходів коригуючої дії.

5.2.2 Керування проектними рішеннями

Для забезпечення функції керування проектними рішеннями в ПЗН необхідно встановити контрольні точки, скоординовані з етапами та контрольними точками проектування об'єкта.

Правила прийняття рішень за основними етапами проектування повинні бути встановлені для кожної складової частини об'єкта і для кожної контрольної точки згідно з призначенням об'єкта та системою його обслуговування.

5.2.3 Керування просліджуваністю

Для забезпечення функції просліджування за виконанням принятих рішень повинні бути розроблені методи та заходи,  шо дадуть змогу проконтролювати:

 яка діяльність спрямована на забезпечення окремої (конкретної) вимоги щодо надійності (просліажування в прямому напрямку);

 якій вимозі шодо надійності відповідають дії, що застосовуються ифоопдхуванкя у зворотному напрямку).

5.2.4 Керування конфігурацією

У ПЗН повинна бути передбачена система керування конфігурацією яка встановлюс процедури керування, контролю та документування змін, внесених в об'єкт та в забезпечення його технічного обслуговування на будь-якій стадії життєвого циклу.

5.3 Вимоги до елемента ПЗН «Складання контракту» у ПЗН повинна бути розроблена система взаємодій постачальника та споживача пи час складання контракту.

5.3.1 Аналіз контракту

Кожен контракт повинен бути проаналізований в частині його положень, які стосуються надійності, з метою:

 аналізу елементів ПЗН і визначення можливостей їх виконання чи лоцільності їх включення;

 визначення повноти та чіткості вимог щодо надійності об'єкта та системи його обслуговування;

 визначення гарантій щодо забезпечення надійності;

 аналізу вимог щодо оцінювання, перевірки та випробування на надійність з приймальними випробуваннями включно;

 визначення умов, за яких ці вимоги є дійсними.

5.3.2 Представники служби керування надійністю

Для забезпечення ефективного зв'язку із споживачем та керування надійністю постачальник повинен призначити представника. Представник повинен добре знати теорію та практику забезпечення надійності та сам об'єкт.

Представники служби керування надійністю повинні мати відповідні повноваження і нести постійну відповідальність за прийняття рішень у відносинах споживач постачальник з урахуванням:

 специфікації та модифікації вимог щодо надійності;

 остаточних угод з іншими сторонами відносно конструкції об'єкте   документації на нього, даних щодо надійності, перегляду ПЗН;

 гарантій того, що відповідними організаціями будуть виконані умоли підписаної угоди відносно забезпечення надійності;

 установлених процедур і критеріїв оцінювання, приймання та гарантій надійності.

5.4 Вимоги до елемента ПЗН «Вимоги щодо надійності»

5.4.1  Специфікація вимог щодо надійності

Специфікація вимог щодо надійності повинна бути підготовлена постачальником і (або) споживачем для об'єкта чи його складових частин з урахуванням дослідження ринку та вартості життєвого циклу об'єкта.

Специфікація містить:

«+» необхідний елемент;

«» не використовується;

«о» варіантний елемент, використання якого залежить від ситуації, пов”язаної з об'єктом і контрактом.

ДОДАТОК В

(рекомендований)

Типовий зміст та послідовність основних заходів ПЗН

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

Форма подачі переліку згходів щодо забезпечення надійності

Таблиця Г.1

Вид робіт, етап видів робіт 

Заходи щодо забезпечення надійності 

Термін виконання 

Відповідальний виконавець 

Нормативні та організаційно-методичні документи 

Звітні документи 

 

 

 

 

 

 

Ключові слова: аналіз надійності, життєвий цикл, зростання безвідмовності, інженерне забезпечення, керування надійністю, контрактна ситуація, програма забезпечення надійностіСпонсоры раздела: