zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

Название (рус.) ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
Кем принят КиївЗНДІЕП
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.2-18:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Заклади соціального захисту

населення

ДБН В.2.2-18:2007

Київ

Мінбуд України

2007


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному  будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП)

В. Куцевич, д-р арх. (керівник розробки);

архітектори Л. Філатова, Б. Губов, О. Гайдученя, канд. арх.;

В. Гершкович, канд.техн.наук; інженери І. Крапівін, Б. Польчук

За участю:

Мінпраці та соціальної політики України (І. Шпитяк,

К. Міщенко, В. Павлюченко, О. Суліма, В. Смерецька); УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (В. Сокол);

Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (В. Акіменко, д-р мед.наук; А. Яригін, канд.біол.наук; О. Шумак)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О. Авдієнко, А. Нечепорчук)   Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-      

комунального господарства України

від 23 січня 2007 р. № 20 і чинні з 1 липня 2007 р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди. ДБН В.2.2-18:2007

Заклади соціального захисту населення Вводяться вперше

Чинні від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1.  Ці Норми поширюються на розроблення проектів нових і реконструкцію існуючих будинків і
  споруд закладів соціального захисту населення: будинків-інтернатів для громадян похил
  ого віку та
  інвалідів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологі
  чних
  інтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких н
  епрацездатних громадян; будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та соціальних готелів, призначених
  для тимчасового притулку доро
  слих бездомних громадян.
 2.  Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.
 3.  При проектуванні будинків і приміщень закладів соціального захисту населення, поряд з
  положеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів у
  галузі будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 363-92

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-5-2000

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на
підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12-2006

Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних
районах України

ДБН В.2.2-9-99

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002

Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003

Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005

Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006

Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007

Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98*

Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і
споруд

ДБН В.2.5-20-2001

обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003

Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрооблад-
нання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-27-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки і в електроустановках будинків і споруд


ДБН В.2.5-28:2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006

Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на
вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 4190-6-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для
встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ ISO 9386-2:2004

Приводні підйомні пристрої для осіб з обмеженими фізичними     можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
(Вода
питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок

НРБУ-97

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.007-2004

Правила облаштування та використання ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах

НАПБ Б.06.004-97

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ВБН В.2.2.45-1-2004

Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

СНиП II-12-77

Здания и сооружения. Защита от шума

(Будинки та споруди. Захист від шуму)

СНиП II -35-76

Котельные установки (Котельні установки)

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

(Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

(Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

(Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

(Опалення, вентиляція та кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86*

Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.05.01-85

Внутренние санитарно-технические системы
(Внутрішні санітарно-технічні системи)

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85

Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ВБН В.2.2.45-1-2004

Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ВСН 01-89/

Росавтотранс

Предприятия по обслуживанию автомобилей

(Підприємства з обслуговування автомобілів)

ВСН 60-89/

Госкомархитектуры

Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)

ВСН 97-83/

Минэнерго СССР

Инструкция по проектированию городских и поселковых электросетей
(Інструкція з проектування міських і селищних електромереж)

ВСН 205-84/

ММСС СССР

Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизации
технологического оборудования
(Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)

ДСП 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів


ДСанПіН 136/1940-97

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого
господарсько-питного водопостачання

ДСанПіН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань

СанПиН

42-123-5777-91

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво)

СанПиН 6027.А-91

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в
строительстве
(Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних
матеріалів у будівництві)

СанПиН 1304-75

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях

(Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових приміщеннях)

СанПиН 2605-82

Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и
общественных зданий и территории жилой застройки
(Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та
громадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки
(Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та
громадських будинків і на території житлової забудови)

РД 34.21.122-87/

Минэнерго СССР

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

(Інструкція з улаштування блискавкозахисту будинків і споруд)

ПУЭ-86

Правила устройства электроустановок

(ПУЕ-86 Правила улаштування електроустановок)

ПУЕ-2006

Правила улаштування електроустановок

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

 1.  Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці (далі - будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів) - стаціонарна соціально-медична установа загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування (Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.01 р. № 549).
 2.  Психоневрологічний інтернат - стаціонарна соціально-медична установа, призначена для постійного проживання громадян із психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування (Типове положення про психоневрологічний інтернат / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.01 р. № 549).
 3.  Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - територіальний центр) - спеціальна державна установа, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності (Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян / Затв. наказом Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.97 р. № 44).
 4.  Тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця проживання, осіб, що постраждали від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної,


медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні (Закон України "Про соціальні послуги". -К., 2003).

 1.  Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) - заклад соціального захисту для
  ночівлі громадян, які не мають житлового приміщення, яке б вони могли використовувати для
  проживання (Типове положення про будинок нічного перебування
  / Затв. наказом Мінпраці та
  соціальної політики України від
  14.02.06 р. № 31).
 2.  Центр реінтеграції бездомних громадян (далі - центр реінтеграції) - заклад соціального
  захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до
  самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахува
  нням
  індивідуальних потреб (Типове положення про центр реінтеграції бездомних громадян
  / Затв. наказом
  Мінпраці та соціальної політики України від
  14.02.06 р. № 31).
 3.  Центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - центр
  соціальної адаптації)
  - соціальна установа для надання соціальних послуг особам, звільненим з місць
  позбавлення волі, та їх тимчасового перебування (Типове положення про центр соціальної ада
  птації
  для осіб, звільнених з місць позбавлення волі
  / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України
  від 14.02.06 р.
  №31).
 4.  Соціальний готель - заклад соціального захисту для перебування бездомних громадян, який
  має у своєму складі окремі номери (Типове положення про соціальний готель
  / Затв. наказом Мінпраці
  та соціальної політики України від
  03.04.06 р. № 98).

4  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів включають три типи підрозділів:

а) відділення для осіб, спроможних самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати, але
які потребують додаткового побутового і медичного обслуговування;

б) відділення для лежачих хворих, що потребують систематичного побутового і медичного
обслуговування і постійного або періодичного догляду;

в) відділення для інвалідів, що пересуваються на кріслах-колясках (відділення організується за
наявності
25 і більше інвалідів, що пересуваються на кріслах-колясках (далі - інвалідів-колясочників)
за меншої кількості інвалідів-колясочників слід передбачати для них житлові групи або приміщення
;
відділенні для осіб, спроможних самостійно пересуватися).

 1.  Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів слід проектувати місткістю від
  50 до 200 місць. Залежно від місцевих умов і за відповідного обґрунтування допускається збільшувати місткість до 300 місць, а у сільській місцевості - передбачати будинки-інтернати місткістю
  20-40 місць.
 2.  Психоневрологічні інтернати включають відділення різних профілів і режимів утримання
  хворих (ліжковий, спостережний, вільний):

а) відділення інтенсивного медичного догляду (ліжковий і спостережний режими утримання);

б) відділення медико-педагогічної корекції (спостережний і вільний режими утримання);

в) відділення соціо-реабілітаційного профілю (спостережний і вільний режими утримання);

г) відділення для осіб з високим рівнем адаптації та автономної активності (вільний режим
утримання).

4.4  Призначення відділень, що входять до психоневрологічних інтернатів, наведені у додатку А. 

Допускається проектувати будинки психоневрологічних інтернатів однопрофільними або змішаними, які включають відділення декількох різних профілів.

 1.  Психоневрологічні інтернати слід проектувати місткістю від 100 до 200 місць.
 2.  Територіальні центри слід проектувати не менше ніж із двох підрозділів, основними з яких є:

а) відділення соціальної допомоги вдома;

 1.  


б) відділення організації надання грошової і натуральної адресної допомоги малозабезпеченим
непрацездатним громадянам;

в) відділення соціально-побутової реабілітації;

г) відділення соціально-медичної реабілітації.

 1.  Кількість і призначення підрозділів територіальних центрів визначається в кожному конкретному випадку завданням на проектування. Структурні підрозділи територіальних центрів наведені у додатку Б.
 2.  Кожен із закладів соціального захисту для бездомних громадян (нічліжний будинок, центр
  реінтеграції, соціальний готель) та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (центр соціальної
  адаптації) може функціонувати самостійно або бути структурним підрозділом іншого закладу для
  бездомних громадян. Максимальну місткість даних типів закладів слід приймати не більше
  100 місць.

Перелік послуг, що надаються закладами соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, наведений у додатку В.

5 РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

 1.  Будинки закладів соціального захисту населення слід розміщувати на окремих ділянках
  сельбищних територій міст, селищ міського типу та сільських поселень.
 2.  Розміщення, місткість і розміри земельних ділянок закладів соціального захисту населення визначаються завданням на проектування з урахуванням вимог 6.1 ДБН 360, ДБН Б.2.4-1,
  ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17,
  ДСП 173, ДСанПіН 239, СанПиН 2605 і СанПиН 3077.

5.3  До ділянок закладів соціального захисту населення необхідно передбачати під'їзди і підходи
від зупинок громадського транспорту, а на території закладів повинні бути виділені такі зони:

житлова (або "забудови");

відпочинку (зелена зона з прогулянковими алеями, майданчиками для відпочинку; тіньовими
навісами, альтанками, лавами, столами для ігор);

фізкультурно-оздоровча (на ділянках будинків-інтернатів для громадян похилого віку та
інвалідів, психоневрологічних інтернатів і територіальних центрів
- майданчики для занять
фізкультурою, у тому числі лікувальною; для будинків-інтернатів з інвалідами додатково слід
передбачати майданчики для спортивних ігор);

лікувально-виробнича - для психоневрологічних інтернатів (або "виробнича" - для центрів
реінтеграції та соціальної адаптації);

господарська (господарський майданчик, майданчик для сміттєзбірників і допоміжні споруди:
складські, гараж, овочесховище, пральня, дезинфекційна камера тощо);

плодовий сад і город (залежно від місцевих умов).

5.4 До житлової і господарської зон повинні бути передбачені самостійні в'їзди. Допускається
передбачати один в'їзд на територію закладів соціального захисту населення місткістю до
200 місць.

 1.  Планувальним рішенням ділянки необхідно забезпечити можливість проїзду пожежних
  машин до будинків згідно з вимогами ДБН
  360.
 2.  При в'їзді на ділянку необхідно передбачати автомобільну стоянку. Місткість стоянки слід
  розраховувати, виходячи з потреб персоналу, мешканців і відвідувачів закладів соціального
  захисту населення з урахуванням розрахункового рівня автомобілізації даного населеного пункту
  згідно з ДБН 360 і ДБН В.2.3-15. При розміщенні автостоянок слід враховувати вимоги ДБН В.2.3-4,
  ДБН В.2.3-5, ДБН
  360 і ДБН В.2.2-17.

Не допускається розміщувати стоянку на території закладу соціального захисту населення із стаціонаром з боку вікон житлових корпусів. Відстань від стоянки до інших корпусів повинна бути не меншою 15 м.

5.7 На земельній ділянці закладів соціального захисту населення необхідно передбачати майданчик для розміщення сміттєзбірників на відстані не ближче 20 м до вікон будинку. До майданчиків
зі сміттезбірниками повинен бути передбачений під'їзд для вивозу сміття.


 1.  Площа зелених насаджень (включаючи газони, квітники, плодовий сад і город) повинна
  складати: не менше
  50 % площі ділянки будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів
  або психоневрологічного інтернату; не менше
  35 % площі ділянки територіального центру та закладів
  соціального захисту, призначених для тимчасового притулку бездомних громадян та осіб, зв
  ільненим
  із місць позбавлення волі.
 2.  Підходи до житлового корпусу і шляхи руху мешканців у зону відпочинку не повинна
  мати перетину з проїздами для автотранспорту.

Проїзди і підходи до будинків повинні мати тверде покриття. Матеріали покриття прогулянкових доріжок і тротуарів повинні забезпечувати безпечне пересування маломобільних осіб, що перебувають у закладі, в тому числі інвалідів-колясочників.

Уклон прогулянкових доріжок і тротуарів слід приймати не більше 5 %; доріжки і тротуари, що мають уклон, на поворотах і через кожні б м довжини повинні мати горизонтальні площадки завдовжки не менше 1,5 м.

 1.  Необхідність улаштування пандусів і сходів на шляху руху громадян похилого віку та інвалідів, їх конструкції та огорожі слід визначати згідно з додатком Г ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17.
 2.  Земельні ділянки будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів і закладів, призначених для тимчасового притулку бездомних громадян та осіб
  звільнених із місць позбавлення волі, повинні мати огорожу заввишки не менше 1,6 м, а  псих
  оневрологічних інтернатів - паркани не менше 2 м із хвіртками, що замикаються, і воротами.
 3.  Улаштування прохідної на територію закладів соціального захисту населення з  інженернотехнічним оснащенням повинно визначатися завданням на проектування.

6 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

Об'ємно-планувальні рішення будинків і споруд закладів соціального захисту населення повинні формуватися згідно з вимогами даних Норм та положень ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-15, відповідати санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам. При розробленні конструктивних рішень будинків, що зводяться в особливих умовах будівництва, слід керуватися ДБН В.1.1-5 і ДБН В.1.1-12. Огород-жувальні конструкції слід проектувати згідно з ДБН В.2.6-31.

Планувальне рішення будинків повинно забезпечувати безперешкодний та зручний доступ маломобільних мешканців чи відвідувачів до приміщень, зон і місць, які призначені для них, відповідно до вимог ДБН 363 і ДБН В.2.2.17.

Склад і площі приміщень закладів соціального захисту населення визначаються завданням на проектування згідно з цими Нормами та технологічними вимогами.

Приміщення в будинках закладів соціального захисту населення поділяються на дві основні групи: житлові приміщення; обслуговуючі приміщення.

6.1 Житлові приміщення

6.1.1 Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

 1.  Житлові приміщення (житлові кімнати) і підсобні приміщення слід об'єднувати у житлові
  групи, які передбачаються в складі відділень: для осіб, спроможних самостійно пересуват
  ися; для
  інвалідів-колясочників; для лежачих хворих.
 2.  Житлові кімнати у відділеннях для осіб, спроможних самостійно пересуватися, і для
  інвалідів-колясочників необхідно проектувати на одне та два місця, у відділенні для лежачих хв
  орих - на одне, два та три місця.

Площі житлових кімнат у відділеннях для осіб, спроможних самостійно пересуватися, і для інвалідів-колясочників приймаються з розрахунку не менше відповідно 8 м2 і 10 м2 на людину, але не менше 10 м2 і 12 м2 - в одномісних. Площі житлових кімнат у відділенні для лежачих хворих приймаються з розрахунку не менше 8 м2 на людину, але не менше 9 м2 - в одномісних.

Співвідношення кімнат різної місткості у відділеннях слід приймати за завданням на проектування з урахуванням місцевих умов.


 1.  Місткість житлових груп повинна бути не більшою 25 осіб. До складу відділень необхідно
  включати
  3-4 житлові групи із загальними приміщеннями медичного і побутового призначення.
 2.  Склад та площі приміщень житлових груп для різних категорій мешканців і загальних
  приміщень відділень слід приймати згідно з таблицею
  1.

Таблиця 1 - Склад і площі приміщень житлових груп і загальних приміщень відділень будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів

Приміщення

Площа приміщень відділень, м2, не менше

для осіб, що самостійно пересуваються

для інвалідів-колясочників

для лежачих хворих

Житлова група

1  Житлові кімнати:

на одне місце

10

12

9

на два місця

16

20

16

на три місця

-

-

24

2   Передпокій (при житловій кімнаті)

3

3

3

3   Санвузол1) (при житловій кімнаті)

Один унітаз,

один умивальник або один унітаз,

один умивальник,

один душ (ванна)

Один унітаз,

один умивальник або один унітаз,

один умивальник, один душ

Один унітаз, один умивальник

(згідно з 6.3.13 цих Ноорм)

4   Кімната відпочинку або вітальня, хол

1,2 (на одну особу)

1,6 (на одну особу)

-

5  Кухня:

- кухня-буфетна

0,6 (на одну особу)

0,8 (на одну особу)

-

- кухня-роздавальна

-

18

18

6  Ванна кімната2)

12(43))

12

14

7   Душові кабіни з місцем для роздягання4)

Одна душова кабіна на 8 осіб5)

(згідно з 6.3.13 цих Норм

і додатками Г і Р ДБН 2.2-9)

-

8   Кабіна особистої гігієни жінок

-

9   Побутова кімната

14

20

-

10 Санітарна кімната

-

-

20

11 Комора чистої білизни

2

2

4

12 Місце для каталок і крісел-колясок

-

4

6

13 Пост чергового персоналу

-

4

4

Загальні приміщення відділень

14 Процедурна

18

18

18

15 Кімната чергової медсестри

12

12

12

16 Кімната сестри-господарки

10

10

10

17 Кімната для прасування білизни та одягу

6

8

6

18 Клізмова

8

8

8

19 Кімната персоналу

8

8

8

20 Санвузол для персоналу

Один унітаз, один умивальник у шлюзі, одна душова кабіна з місцем для роздягання (згідно з 6.3.15 цих Норм)

21 Приміщення для куріння

15

15

-

1)   Допускається проектувати по одному санвузлу на дві одно-, двомісні житлові кімнати.

2) Слід передбачати, якщо санвузли при житлових кімнатах не обладнанні ванною.

3) Допускається зменшувати до 4 м2 за умови обладнання душем санвузлів при житлових кімнатах.

4) Слід передбачати, якщо санвузли при житлових кімнатах не обладнанні душем або ванною.

5) У разі розміщення інвалідів-колясочніків у відділенні для осіб, що самостійно пересуваються, слід передбачати для них спеціальні душові кабіни.

 


ально призначених для інвалідів і громадян похилого віку, приміщення територіальних цент-


рів повинні проектуватися з урахуванням додаткового обслуговування не менше 30 % інвалідів і громадян похилого віку, що мешкають у будинку.

6.2.1 Культурно-дозеіллєві та фізкультурно-оздоровчі приміщення

 1.  До групи приміщень культурно-дозвіллєвого та фізкультурно-оздоровчого призначення
  відносяться: зал для глядачів з фойє, клубні приміщення (в складі бібліотеки-читальні, і
  нтернет-клубу
  і кімнат для гурткових занять), фізкультурно-оздоровчі з допомі
  жними приміщеннями.
 2.  Кількість місць у залі для глядачів слід приймати:

у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів - з розрахунку 100 % спроможних до самообслуговування і тих, хто пересувається на кріслах-колясках, і 20 % тих, хто
потребує постійного догляду з відділень для осіб, спроможних самостійно пересуват
ися, та
для інвалідів-колясочників;

у психоневрологічних інтернатах - з розрахунку 100 % осіб вільного утримання з відділень
медико-педагогічної к
орекції та соціо-реабілітаційного профілю і для осіб з високим рівнем
адаптації та автономної акти
вності;

у територіальних центрах - з розрахунку 100 % осіб з відділень денного перебування і спроможних до самостійного пересування з відділень тимчасового та постійного перебування;

у центрах реінтеграції та соціальної адаптації - з розрахунку 100 % клієнтів.

6.2.1.3 Склад і площі культурно-дозвіллєвих та фізкультурно-оздоровчих приміщень закладів
соціального захисту населення слід приймати згідно з таблицею
3.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: