Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній документації. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-те

Название (рус.) ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній документації. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-те
Кем принят Не определен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер Б.1.1-5:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

У МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДБН Б. 1.1-5:2007

ДРУГА ЧАСТИНА

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження розділу інженерно-технічних заходів

цивільного захисту (цивільної оборони)

на мирний час

у містобудівній документації

Київ

Мінрегіонбуд України 2007


РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

НА ЗАМІНУ:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

 Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто"

Р.В. Албаєв; Д.Є. Гончаров; О.А. Міщук; В.Г. Муха;

Ю.М. Палеха, к.г.н. (керівник розробки); Б.В. Скоробогатов;

Е.В. Шаповалов, к.т.н. (відповідальний виконавець)

За участю:

МНС України (Квашук В.П., Лещенко О.Я.,

Могильниченко В.В.)

Перша складова Норм розроблена на заміну "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки, проектах планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов" ВСН ГО 38-83.                                                Друга складова Норм розроблена вперше.

Управління планування та забудови територій Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.10.2008 р. № 282 і надано чинності з 01.04.2008 р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації. ДБН Б.1.1-5:2007

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та Частина друга

затвердження розділу інженерно-технічних заходів Вводиться вперше
цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній
документації

Чинні з 2008-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (далі - ІТЗ ЦЗ (ЦО)).

Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами), проектувальниками.

ДБН складається з двох частин:

перша частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на особливий період (ДСК);

друга частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на мирний час.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН Б. 1-3-97

СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-2-94

Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

ДБН В.1.2-4-2006

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Анофілогенні території - місця наявності вогнищ малярії або потенційно небезпечні місця (переважно це території боліт із застійною водою, порослих та замулених водойм, рік та каналів із малою швидкістю течії води та пологими берегами, непроточних ставків), де ці вогнища можуть виникнути [16].

Безпечний район (пункт, територія, зона) - придатний для життєдіяльності район (пункт, територія, зона) розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного органу влади за межами зон можливого руйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф'яних пожеж, а також небезпечного радіоактивного забруднення [18].

Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій України [9].

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідних території населеного пункту [9].


екреаційними тощо).


ДБНБ.1.1-5:2007С.З

Місця захисту - це інфраструктурно насичені території, які мають виконувати функції захисту, реабілітації та реалізації інших видів забезпечення життєдіяльності населення на період дії або ліквідації наслідків від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Місця захисту підрозділяються на декілька рангів в залежності від ступеня захищеності та протидії комплексу надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Примітка. До розроблення методично-нормативного документа ранг місця захисту можна визначати орієнтовно у вигляді якісної оцінки рівня захисту населення. Так, наявність житла надає евакуйованому населенню притулок і це можна вважати першим рангом місця захисту. Наявність у цих жител впорядкованих підвальних приміщень може характеризуватись другим рангом ступеня захисту. Віднормоване підвальне приміщення за параметрами протирадіаційного укриття підвищує його ранг ще на одиницю.

Місця захисту формуються, в першу чергу, на території населених пунктів, що у перспективі може забезпечити безпеку розвитку населеного пункту в цілому у мирний час.

Термін "місце захисту" за межами населених пунктів збігається з терміном "безпечний район", але може відрізнятися за більш високим рівнем інфраструктурної насиченості.

Місця захисту повного формування мають повний комплекс інфраструктурного забезпечення і не потребують використання комплексів обслуговування, що розміщені поза ними.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат [1].

Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією (на хімічно-, пожежо-, вибухонебезпечному об'єкті), катастрофічним затопленням від порушення одної або декількох гребель одночасно, порушенням умов сталого збереження ґрунту (яке може призвести до виникнення селів, лавин, зсувів тощо), що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.

Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене катастрофою (землетрус, падіння космічних об'єктів значного розміру), стихійним лихом (велика пожежа на значній території або об'єкті, значне затоплення території під час повені, землетрус локального характеру від катастрофічних переміщень значних мас ґрунту, що спричинений різкою зміною несучих властивостей ґрунту за природними причинами, а також виникнення селів, лавин, зсувів тощо), епідемією, епізоотією, епіфітотією, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.

Небезпечний район (пункт, територія, зона) - непридатний (тимчасово або довготерміново) для життєдіяльності район (пункт, територія, зона) в результаті дії або наслідків надзвичайної ситуації або в результаті визначеної потенційної небезпеки [18].

Небезпечна речовина-хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям [6].

Примітка. Зазначений перелік небезпечних речовин містить також і радіоактивні речовини.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей чи завдати шкоду довкіллю [1].

Об'єкт підвищеної небезпеки (???) - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру [7].


С.4 ДБН Б. 1.1-5:2007

Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії [7].

Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" схеми планування території на мирний час - основний містобудівний документ, що визначає головні параметри комплексу інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час на регіональному рівні містобудівними засобами, зокрема, щодо забезпечення проведення евакуації в заміську зону на основі сталого функціонування позаміських транспортно-інженерних систем із врахуванням місць захисту, що розміщені в населених пунктах.

Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" генерального плану на мирний час - основний містобудівний документ, що визначає комплекс інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які сформовані на базі комплексного освоєння (з можливістю подвійного використання) підземного простору міста (населеного пункту), а також на базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів), в тому числі проведення евакуації і в заміську зону, на основі сталого функціонування транспортно-інженерних систем та обладнання міста.

Система поселень - це цілеспрямовано сформована сукупність міських і сільських населених місць різної величини та профілю економічної діяльності, які об'єднані сталими функціональними взаємозв'язками (виробничими, трудовими, адміністративними, культурно-побутовими, рекреаційними тощо) та спільністю тяжіння до центру системи - міста, яке фокусує вказані взаємозв'язки, здійснює їх достатньо розвиненою мережею транспортної інфраструктури та характеризується найбільшою кількістю населення і найвищим адміністративним статусом, економічним та соціально-культурним потенціалом [17].

Схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин [9].

Споруди підземного простору міст та інших населених пунктів - це станції метрополітену, підземні переходи та тунелі, гаражі, гірничі виробки, підвальні та інші приміщення, які можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення НС техногенного та природного характеру.

Хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) - промисловий об'єкт (підприємство) або його структурні підрозділи, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться (пересуваються), завантажуються або розвантажуються, використовуються у виробництві, розміщуються або складуються (постійно або тимчасово), знищуються тощо одне або декілька небезпечних хімічних речовин (до ХНО не належать залізниці) [1].

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

4.1 Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при плануванні території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та окремого району (під час виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час) є створення містобудівних умов для забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.


7.10 Проведення експертизи розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району або генеральних планів населених пунктів здійснюється у складі експертизи відповідної містобудівної документації із залученням спеціалістів територіальних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України.

При виконанні розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) додатково до раніше розроблених схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району або генеральних планів населених пунктів експертиза здійснюється окремо.

 8 ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС

У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 1.  Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) є складовою частиною зазначених видів проектних робіт і затверд-
  жуються в установленому порядку у складі комплексу містобудівної документації (схеми планування
  території або генерального плану).
 2.  Містобудівна документація, що виконана без розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), не може бути представ-
  лена на затвердження.
 3.  Для адміністративно-територіальних одиниць (Автономна республіка Крим, область, район)
  та населених пунктів, у яких відповідна містобудівна документація була розроблена раніше за
  відсутності розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), необхідність додаткової розробки цього розділу визначається
  відповідними територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального ор-
  гану виконавчої влади, структурними підрозділами з питань цивільного захисту (цивільної оборони)
  та спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури цих державних
  адміністрацій та виконавчих органів цих рад.
 4.  


ДБН Б. 1.1-5:2007 С. 15

ДОДАТОК А (обов'язковий)

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником

на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування

території відповідних адміністративно-територіальних одиниць

(Завдання готується представником замовника)

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник територіального органу

управління спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади,

до повноважень якого віднесено питання

цивільного захисту (цивільної оборони)

України

 "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова облдержадміністрації

(районної державної адміністрації,

голова або представник

Ради міністрів АРК)

Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони) при виконанні схеми планування території

(відповідно до ДБН  Б. 1.1-5:2007)

(найменування області /АРК/, групи районів або району)

Найменування розділів завдання

Зміст розділів завдання

1. Підстава щодо видачі завдання

Посилання на затверджений план проектної організації на рік початку проектування, а у разі необхідності - на інші офіційні документи

2. Вихідні дані для проектування:

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів

а) раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші) нормативні документи, врахування яких є обов'язковим при проектуванні;

б) межі зон можливого катастрофічного затоплення, зон можливого сильного радіоактивного забруднення (від АЕС), зон хімічного забруднення (від хімічно небезпечних об'єктів), зон небезпечного впливу (від інших потенційно небезпечних об'єктів), зон поширення зсувів, селів, карсту, територій сейсмічної небезпеки;

в) гірничі виробки, що придатні для розміщення місць захисту;

г) вимоги щодо:

 - формування територій розміщення населення;

 - розміщення зон відпочинку;

д) чисельність населення, що евакуюється і розселяється у заміській зоні;

є) інженерні комунікації:

- транспортний зв'язок із зонами відпочинку та потен-

  ційними територіями розміщення місць захисту;

- джерела водозабезпечення (див. п.5.11);

- стале електропостачання міст та об'єктів;

- розміщення нових об'єктів енергопостачання;

- прокладання мереж магістральних трубопроводів

 (нафто-, газопроводів).

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів


С. 16 ДБНБ.1.1-5:2007

3. Особливі вимоги

-

4. Вказівки щодо оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони). Склад розділу

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у відповідності з вимогами ДБН або щодо включення до складу графічних матеріалів додаткових креслень. Всі проектні рішення з цивільного захисту нанести на креслення схеми планування території

5. Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схем планування території АРК, областей та районів на особливий період.

Представник виконавця

 Представники замовника

Начальник структурного підрозділу з питань

цивільного захисту (цивільної оборони) державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

Начальник спеціально уповноваженого органу

з питань містобудування та архітектури державних

адміністрацій та виконавчих органів рад


ДБН Б.1.1-5:2007 С. 17

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

Форма завдання та перелік вихідних даних,

що надаються замовником на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)

на мирний час у генеральних планах населених пунктів

(Завдання готується представником замовника)

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник територіального органу управління

спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади, до повноважень

якого віднесено питання цивільного захисту

(цивільної оборони) України

(за наявності посади відповідного  рівня)

 "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський (селищний, сільський)

голова

Завдання на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони) при виконанні генерального плану

(відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007)

(найменування населеного пункту)

Найменування розділів завдання

Зміст розділів завдання

1. Підстава щодо видачі завдання

Посилання на затверджений план проектної організації на рік початку проектування, а у разі необхідності -на інші офіційні документи

2. Вихідні дані для проектування:

а) раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші) нормативні документи, врахування яких є обов'язковим при проектуванні;

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів

б) переліки хімічно небезпечних об'єктів з їх характеристикою; в) переліки потенційно небезпечних об'єктів;

г) державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки;

д) характеристики територіального розподілу екзогенних геологічних процесів (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку);

е) зони (лінії) катастрофічного затоплення (у разі прориву гребель або дамб);

є) територіальна характеристика сейсмічної небезпеки;

Вимоги щодо врахування особливостей перелічених об'єктів підвищеної небезпеки

ж) вимоги щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту;

з) основні характеристики евакуаційної роботи з населенням під час дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

и)транспорт;

і) принципи підвищення сталого функціонування систем інженерного обладнання;

к) вимоги до інженерної підготовки території

Умови формування магістральної мережі сталого функціонування, в тому числі: магістралей збору, розподілу евакуаційних потоків та евакуаційного, а також вантажного руху


С. 18 ДБН Б. 1.1-5:2007

3. Особливі вимоги

-

4. Оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільної оборони. Склад розділу

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)у відповідності з вимогами даного ДБН або щодо включення до складу графічних матеріалів додаткових креслень

5. Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду ескізних матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів населених пунктів на особливий період.

Представник виконавця

 Представник замовника

Начальник структурного підрозділу з питань

цивільного захисту (цивільної оборони) державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

Начальник спеціально уповноваженого органу

з питань містобудування та архітектури державних

адміністрацій та виконавчих органів рад


ДБН Б. 1.1-5:2007 С. 19

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1.  ДБН B.I.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"
 2.  Большая советская энциклопедия, т..30. (Велика радянська енциклопедія, т.30.)
 3.  Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
 4.  Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
 5.  Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 6.  Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
  природного характеру"
 7.  Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
 8.  Закон України "Про основи містобудування"
 9.  Закон України "Про планування і забудову територій".
 10.  Закон України "Про пожежну безпеку"
 11.  Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
 12.  Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
 13.  Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"

 1.  Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"

Закон України "Про цивільну оборону України"

 1.  Інженерний захист та освоєння територій. Довідник під редакцією к.т.н. B.C. Ніщука. Київ,
  "Основи"
  2000

Містобудування. Довідник проектувальника/за ред. Т.Ф.Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2006

 1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 "Про затвердження поло-
  ження про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних
  ситуацій техногенного та природного характеру"
 2.  Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва. Стройиздат, 1986 г. (Районне пла-
  нування. Довідник проектувальника. Москва. Будвидав,
  1986 р.)
 3.  Указ Президента про "Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення
  надзвичайних ситуацій" від
  26 березня 1999 року № 284/99.
 4.  


С.20 ДБН Б. 1.1'-5:2007

ЗМІСТ

                                                                                                   с

 1.  Сфера застосування  1
 2.  Нормативні посилання  1
 3.  Терміни та визначення понять  1
 4.  Загальні положення  4
 5.  Склад і зміст розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території відповідних
  адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів  
  6
 6.  Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території
  відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів,
  виявлення проблем та пропозицій щодо розробки інженерно-технічних заходів, які відповідають
  сучасним вимогам безпеки населення і територій   
  11
 7.  Порядок розроблення і погодження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування
  території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах
  населених пунктів   
  12
 8.  Порядок затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території
  відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених

пунктів  14

ДОДАТОК А

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником на розроблення
розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території відповідних
адміністративно-територіальних одиниць  
15

ДОДАТОК Б

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником на розроблення

розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у генеральних планах населених пунктів  17

ДОДАТОК В

Бібліографія  19Спонсоры раздела: