Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН IV-11-1Р Державнi будiвельнi норми України. Система стандартизацiї та нормування в будiвницiвi. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.

Название (рус.) ДБН IV-11-1Р Державнi будiвельнi норми України. Система стандартизацiї та нормування в будiвницiвi. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.
Кем принят Держкоммiстобудування України, ДIП i СЕД, Науково-дослiдним iнститутом по технологiї та механiзацiї
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер IV-11-1Р
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Система стандартизацiї та

нормування в будiвницiвi

Правила розробки кошторисних

норм на ремонт устаткування

 

ДБН IV-11-1Р

Впроваджується уперше

РОЗРОБЛЕНI:

Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництвi   Держкоммiстобудування України (Т.С.Лисюк, Ю.П.Сергатий),

Державним iнститутом працi i соцiально-економiчних дослiджень ( ДIП i СЕД ) ( Т.П.Сиркiна ) i Науково-дослiдним iнститутом по технологiї та механiзацiї монтажних робiт (НДI мехмонтаж) (Л.М. Славенко

ПIДГОТОВЛЕНI ТА ВНЕСЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвниц твi Держкоммiстобулування України

РЕДАКТОРИ:

А.В.Беркута, П.I.Губень, Л.I.Тишкевич, М.Т.Бишенко

ЗАТВЕРДЖЕНI:

Наказом Держкоммiстобудування України вiд 05.06.97  89

та введенi в дiю з 01.06.97

Цi норми та правила встановлюють основнi правила та вказiвки з розробки та використання кошторисних норм на ремонт  устаткування *)  (НРУ) та являються обов'язковими для  всiх  органiзацiй-розробникiв незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. НРУ призначенi для визначення  трудомiсткостi  проведення ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будiвельних машин i  механiзмiв, списання матерiалiв, виробiв  та  конструкцiй,  складання розцiнок, прейскурантних цiн, кошторисної документацiї на проведення ремонтних робiт, а також є основою для взаєморозрахункiв мiж замовниками i пiдрядниками.

1.2. НРУ мiстять всю необхiдну iнформацiю для розрахунку  розцiнок (прейскурантних цiн i т.i.) у  автоматизованому  режимi  при будь-яких змiнах вартостi ресурсiв. Галузевi, технологiчнi та  iншi особливостi не повиннi змiнювати основних положень цих норм.

2. ВИДИ РЕМОНТIВ I СКЛАД РЕМОНТНИХ ОПЕРАЦIЙ

2.1. Пiд ремонтом устаткування слiд розумiти ремонт  агрегатів (систем) та їх складових частин (машин,  механiзмiв,  технологiчних трубопроводiв i металевих конструкцiй,  електричних,  гiдравлiчних, пневматичних та iнших систем).

2.2. Види ремонтiв:

- поточнi ремонти (поточний перший,  другий,  третiй,  четвертий, малий, середнiй);

- капiтальнi ремонти (капiтальний, капiтальний першого,  другого, третього розряду).

2.3. Склад ремонтних операцiй :

демонтаж - знiмання виробiв у зборi (металевих  конструкцiй, устаткування i т.i.), або його вузлiв з мiсця його установлення;

ремонт - розбирання, замiна спрацьованих елементiв,  збирання, регулювання, випробування вхолосту та пуск до експлуатацiї:

----------------------------------------------------

 *) У склад поняття "устаткування"  уведенi  споруди  (доменнi, сталеплавильнi печi та iнше), якi за класифiкацiєю основних  фондiв належать до споруд, але виконують функцiї технологiчного устаткування.


- 2 -

ДБН IV-11-1Р

ремонт промпроводок (трубопроводи, технологічнi газопроводи,

трубопроводи пневмотранспорту, золошлакопроводи, кабельнi мережi

i т.i.) - замiна вiдпрацьованих комунiкацiй, їх  випробування,  ре-

монт або замiна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин;

ревiзiя - часткове розбирання  вироба,  замiна  елементiв,  що

швидко спрацьовуються, його регулювання, додання мастильних матерi-

алiв;

монтаж - установлення вироба чи його вузлiв на мiсце,  регулю-

вання та пуск до експлуатацiї:

наладка пiсля ремонту - iндивiдуальне випробування устаткуван-

ня пiд навантаженням, регулювання  синхронностi  або  послiдовності

технологiчних операцiй, що виконуються окремими машинами;

замiна вироба - демонтаж старого вироба, монтаж нового чи вiд-

ремонтованого, його регулювання та пуск до експлуатацiї.

3. ЗМIСТ I КОДУВАННЯ НОРМ НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ

3.1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативнi

показники елементiв витрат:

а) витрат працi робiтникiв на виконання ремонтних робiт  (iз

зазначенням професiй та розрядiв), людино-година;

б) витрати працi робiтникiв, якi керують машинами та  механiз-

мами при виконаннi ремонтних робiт, людино-година;

в) потреба в екслуатацiї машин i механiзмiв (iз  зазначенням

часу використання видiв машин i механiзмiв), машино-година:

г) потреба в основних матерiалах, виробах i конструкцiях,  до-

помiжних та iнших матерiалах (iз зазначенням їх виробничих норм ви-

трат, а при необхiдностi - кошторисних норм витрат, що визначаються

шляхом усереднення виробничих норм), натуральнi вимiрники.

3.2. У найменуваннi та технiчнiй характеристицi об'єктiв ремо-

нту (виробiв, ремонтних робiт) приводяться  основнi  ознаки,  якi

зазначають область  застосування  (розповсюдження)  норми.  При

цьому норми розробляються на сукупностi об'єктiв ремонту (виро-

бiв), для яких витрати ресурсiв на даний вид ремонту  i  всi  види

ремонтних операцiй однаковi.

3.3. Маса устаткування зазначається, якщо допускається коригу-

вання норми залежно вiд маси. Пiд масою устаткування розумiється

та частина маси (повна чи часткова), яка знаходиться  пiд  дiєю  хоч

будь-якої ремонтної операцiї при виконаннi найбiльшого обсягу ремо-

нтних робiт.

3.4. НРУ повинна мiстити стислий перелiк складу основних про-

цесiв виконання ремонтних робiт. У стислому перелiку  складу  робiт

другоряднi операцiї, як правило, не згадуються, але нормами  врахо-

вуються.

3.5. Одиниця вимiру об'єкту ремонту (вимiрник)  вибирається

комплексна ("штука", "комплект"), елементна ("тона", "метр", "кв.


- 3 -

ДБН IV-11-1Р

метр" та iншi) або комбiнована ("тона, додавати на кожну штуку"

та iншi). Одиниця вимiру об'єкту ремонту повинна вiдповiдати "Обще-

союзному классификатору  системы  обозначений  единиц  измерения"

(СОЕИ). Додання нової одиницi вимiру проводиться  по  узгодженню  з

Держкоммiстобудування України.

3.6. Одиницi вимiру витрат усiх видiв ресурсiв в НРУ  повиннi

вiдповiдати класифiкатору СОЕИ. Додання нової одиницi вимiру  про-

водиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України.

3.7. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту (капiтальний  чи

поточний), якщо маються вiдмiнностi хоч в одному елементi витрат.

3.8. У нормах враховуються витрати  ресурсiв  для  зазначеного

виду ремонту вироба та одиницi вимiру, що  пов'язанi  з  виконанням

основних, супутнiх i пiдсобнодопомiжних робiт, що мiстять: для  де-

монтажу вироба - вiд'єднування (розрiзування, вирубування i т.i.)

демонтованого вироба цiлком чи по частинах у межах об'єкту ремонту;

розчленування (розбирання та iн. ) вироба на частини в обсязi, не-

обхiдному ддя виконання подальших операцiй: перемiщення з  наванта-

женням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталi i вер-

тикалi, а також усунення смiття та вiдходiв, що важко  вiдстороняю-

ться, за межi ремонтного майданчика;

для ремонту виробiв - замiна елементів  вироба  (складальних

одиниць чи деталей ) на iнші, готовi, з виконанням супутнiх  робiт

по розбиранню, вiд'єднанню, установленню, регулюванню, збира-

нню; вiдновлення елементiв виробiв чи вироба на  мiсцi  установлен-

ня;

для ревiзiї - розбирання вироба в обсязi,  що  необхiдний  для

перевiрки його технiчного стану, та  замiна  елементiв,  що  швидко

спрацьовуються; усунення бруду в мiсцях проведення контрольних опе-

рацiй та додання чи замiна мастильних матерiалiв:  проведення  кон-

трольних операцiй та оцiнка технiчного стану  вироба;  збирання  та

випробування роботи вироба пiсля ревiзiї;

для монтажу - приймання матерiалiв i виробiв до монтажу: пере-

мiщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталi та  верти-

калi; розпакування матерiалiв та виробiв з прибиранням та вiднесен-

ням упаковки; предмонтажна пiдготовка матерiалiв i виробiв в  обся-

зi, передбаченому технологiчним процесом; приймання пiдвалин; вико-

нання саме монтажних робiт; перевiрка якостi монтажних робiт iз ви-

пробуванням,що передбачене технологiчним процесом;

для наладки устаткування пiсля ремонту - ревiзiя  устаткування

перед прокруткою; прокрутка устаткування в усiх  режимах  роботи  з

виконанням контролю його стану в процесi роботи i регулювання;  ре-

вiзiя устаткування пiсля прокрутки.

3.9. У нормах, як правило, не враховується:

виконання робiт,  що  не  мають  вiдношення  до  розглядаємого

об'єкту ремонта (наприклад, в нормах  на  ремонт  устаткування  не

враховуються ресурси, необхiднi для демонтажу та монтажу  мастиль-

них та iнших систем); контроль зварювальних стикiв фiзичними мето-

дами; влаштування риштовань, серед них iз iнвентарних елементiв.


- 4 -

ДБН IV-11-1Р

3.10. Для НРУ (групи НРУ) розроблюється технологiчна карта,  в

якiй наводиться докладний перелiк усiх  технологiчних  операцiй  по

виконанню даного вида робiт, характеристика машин i механiзмiв,  що

застосовуються, розрахунок обсягу робiт на вимiрник НРУ.

3.11. НРУ розроблюється з урахуванням багатоварiантностi мето-

дiв, що застосовуються при виконаннi робiт (агрегатний,  вузловий

та ремонт на  мiсцi  установлення  вироба),  а  також  використання

взаємозамiнних  машин   i   механiзмiв,   матерiалiв,   виробів і

конструкцій.

3.12. Структура коду НРУ:

р   хх-хх   хх-х  (х)  (х./ хх/ )

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

:    :  :    : :

 :

:     номер даного виду ресурсу

:     :    -------------------------------

:     : вид ресурсу

:      ------------------

:     вид робiт, що має вiдношення до

:     ремонтної операцiї

---------------------------------------

вид ремонтної операцiї

:    :  :    :  ------------------------------

:    :  :    : порядковий номер норми в межах роздiлу

:    :  :     --------------------------------------------

:    :  :   номер роздiлу в межах збiрника

:    :   ----------------------------------

:    :номер збiрника НРУ

:     --------------------

: ознака НРУ

-------------

3.13. Види ремонтних операцiй мають такi значення кодiв:

1 - демонтаж;

2 - ревiзiя;

3 - ремонт;

4 - монтаж;

5 - замiна;

6 - наладка пiсля ремонту.

При необхiдносп видiлення окремих  норм  для  видiв  робiт  iз

складу робiт по операцiї "ремонт" припускається  її роз'єднання  на

складовi часiини. Наприклад, ЗI- розбирання, 32 - збирання i т.i.

Види ресурсiв мають такi значення кодiв :

1 - витрати працi робiтникiв, що виконують ремонтнi  ро-

боти;

2 - середнiй розряд складностi робiт;

3 - витрати працi робiтникiв, керуючих машинами та

механiзмами;

4 - машини та механiзми;

5 - матерiали, вироби та конструкцiї.


- 5 -

3.14. Структура коду технологiчної карти

т   р   хх-хх  ххх

 ДБН IV-11-1Р

:   :

:   :

:   :

:   :

:   :

:   :

 :  :   :

:  :   :номер технологiчної карти в межах роздiлу

:  :    -------------------------------------------

:  :номер роздiлу в межах збiрника

:   --------------------------------

:номер збiрника НРУ

:   :     ---------------------

:   :ремонт устаткування

:    ---------------------

:технологiчна карта

-------------------

3.15. Коди всiх видiв ресурсiв (крiм трудових ) привласнюються вiдповiдно до класифiкатора ресурсiв, який затверджений  Держкоммiстобудуванiiя України. Додання ресурсу для його внесення в  класифiкатор  вiдбувається   за   узгодженням   з   Держкоммiстобудування України.

3.16. Коди ресурсiв вичначають найменування матерiалiв,  виробiв i конструкцiй, машин i механiзмiв, що застосовуються при ремонтi, та їх одиницi вимiру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'язковим.

Обгрунтування цiни ресурсу зоповнюється у тих випадках, коли в НРУ по технології робiт можна точно зазначити найменування, типорозмiр, марку матерiалу i т.i., для яких можливо визначити його  цiну.

Обгрунтування цiни повинно вiдповiдати дiючим в  Українi  збiрникам кошторисних цiн на матерiали (привiзнi  та  мiсцевi),  вироби  та конструкцiї, прейскурантам, розцiнкам на експлуатацiю машин i механiзмiв.

3.17. Коди й найменування професiй повиннi вiдповiдати дiючому в Українi "Класифiкатору професiй", а також вимогам  Єдиного  тарифно-квалiфiкацiйного довiдника.

Середнiй розряд роботи Рср  визначається  як  середньозважена величина по формулi:

 

              N

          ? Kp • P

            p=1

Рср =   ????

              N

          ? Kp 

            p=1

де Kp кількість людино-годин робітників p-ого розряду, людино-година;

p- розряд роботи;

N максимальний розряд по діючій тарифній сітці

4. ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ЗБIРНИКIВ НРУ

4.1.1. Розробка збiрникiв НРУ подiляється на такi стани:

а) визначення початкових умов i розробка макетiв таблиць НРУ;

б) розробка технологічних карт:

в) розрахунок витрат працi та часу використання машин i

механiзмiв;

г) розрахунок матерiальних витрат;

д) формування таблиць i збiрникiв НРУ;

є) складання технiчної частини та вступних вказiвок;

ж) узгодження, оформлення, апробацiя та запровадження в дiю збiрникiв  НРУ.


- 6 -

ДБН IV-11-1Р

4.2. ПОЧАТКОВI УМОВИ ТА РОЗРОБКА МАКЕТУ ТАБЛИЦЬ НРУ

4.2.1. Початковi умови визначаються на пiдставi:

- характерних особливостей об'єктiв ремонту та видiв робiт;

- аналiзу дiючих норм;

- перелiку норм, виключених з числа дiючих;

- перелiку устаткування та видiв робiт, для яких повиннi бути

розробленi новi норми.

4.2.2. У початкових умовах при розробцi

НРУ також встановлюються:

- вiдстанi та способи горизонтального та вертикального пере-

мiщення устаткування, що ремонтується;

- ремонтно-будiвельнi машини та механiзми, якi необхiднi для

виконання операцiй по ремонту устаткування, а також машини

та механiзми по механiзацiї трудомістких процесів.

Початковi  умови  приймаються  на  пiдставi  дiючої  норматив-

но-технiчної та розпорядчивої документацiї  мiнiстерств,  вiдомств,

галузей.

4.2.3. НРУ передбачено виконання робiт у нормальних умовах.

4.2.4. При розробцi НРУ враховуються вимоги таких документiв:

- правил з органiзацiї, виробництва та приймання ремонтних ро-

бiт, а також вiдомчих положень та iнструкцiй по зазначеним питанням

(Положення про технiчне обслуговування  i  ремонт  (ТОіР),  правила

технiчної експлуатацiї (ПТЕ) та iн.);

- єдиних норм i розцiнок на  будiвельнi,  монтажнi  та  ремон-

тно-будiвельнi роботи (ЕНiР);

- вiдомчих норм i розцiнок на будiвельнi, монтажнi та  ремонт-

но-будiвельнi роботи (ВНiР);

- виробничих норм витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй  на

ремонтнi роботи;

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: