Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Настанова Керівний документ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТОВУВАННЯ ЄВРОКОДІВ ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007

Название (рус.) Установка Руководящий документ L ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ I ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЄВРОКОДІВ ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер A.1.1-77:2007
Дата принятия 12.12.2007
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ L

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

ЄВРОКОДІВ

Guidance paper L

(concerning the Construction Products Directive  89/106/EEC)
APPLICATION AND USE OF EUROCODES

ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:

Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Болабко В.В., Климов Ю.А.. (керівник розробки, д-р. техн. наук), Піскун Р.А.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 № 357

3 Національний стандарт відповідає Guidance paper L (concerning the Construction Products
Directive  89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003)
(Керівний документ
L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів  89/106/ЕЕС)
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (редакція від 27 листопада 2003)
Ступінь відповідності  ідентичний (
IDT)

Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ІІ


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive  89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003) (Керівний документ L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів  89/106/ЕЕС) щодо застосування і використання Єврокодів (редакція від 27 листопада 2003)

Організація, відповідальна за цей стандарт  Державне підприємство Технічний комітет зі стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "

При виданні стандарту не внесено редакційних змін в украінськомовний варіант відносно оригіналу.

III


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ЗМІСТ

С.

Скорочення 1

Визначення 2

Посилання 4

Частина 1: Загальні положення 4

1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів (Eurocode) 4

1.2 Історія програми Єврокодів (Eurocode) 6

1.3 Цілі Керівного документа  7

Частина 2: Використання Єврокодів (EN Eurocodes) для проектування будівель і споруд  9

2.1. Національні положення з проектування будівель і споруд 9

2.2. Вказівки для авторів Єврокодів (EN Eurocodes) 12

2.3. Національні додатки до частин Єврокодів (EN Eurocodes) 14

2.4. Пакети частин Єврокодів (EN Eurocodes) 16

2.5. Заходи з імплементації Єврокодів (EN Eurocodes) і період співіснування
з національними правилами проектування будівель і споруд 17

Частина 3: Використання Єврокодів (EN Eurocodes) у технічних умовах для
конструктивних виробів 19

3.1. Рвзниця між умовами для матеріалу з характеристиками, які мають
визначатися шляхом випробування, і умовами для компонентів
з характеристиками, які мають визначатися шляхом розрахунку 19

3.2. Вказівки для авторів hEN та ЕТА для конструкційного матеріалу
і складових виробів з характеристиками, які мають визначатися
шляхом випробування 20

3.3. Вказівки для авторів hEN і ЕТА для конструкційних компонентів комплектів
з характеристиками, які мають визначатися згідно з EN Eurocodes 22

Частина 4: Наступні дії, пов'язані з програмою Єврокодів (Eurocode) 30

4.1. Освіта 30

4.2. Дослідження щодо Єврокодів (EN Eurocodes) 32

4.3. Супровід Єврокодів (EN Eurocodes) 33

Додаток А.

Заходи з імплементації Єврокодів (EN Eurocodes) 35

Додаток В.

Питання, що мають бути висвітлені для укладання звіту про пробне використання
Єврокодів
(EN Eurocodes) 39

Додаток С.

Організація пакетів частин Єврокодів (EN Eurocode) 40

IV


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Вступ

Єврокоди (EN Eurocodes) можуть використовуватися для визначення характеристик конструктивних компонентів і комплектів, що є будівельними виробами. У цьому контексті Єврокоди (EN Eurocodes) стосуються Директиви щодо будівельних виробів (89/106/ЄEC)

Більше того, Комісія вважає, що використання Єврокодів (EN Eurocodes) як методу проектування споруд та будівель цивільного будівництва є рекомендованим засобом надання презумпції відповідності основним вимогами №1 та аспектам №2 у сенсі статті 2.1 Директиви щодо будівельних виробів

Держави-члени, представлені в Постійному комітеті з будівництва, висловили свої думки та підтримку, схваливши цей Керівний документ, що є частиною серії керівних документів, що стосуються конкретних питань, пов'язаних із імплементацією цієї Директиви.

Ці документи не є юридичним тлумаченням Директиви.

Вони не є юридично обов'язковими і жодним чином не змінюють та не доповнюють Директиву. У разі розгляду процедур це в принципі не виключає інших процедур, які можуть так само відповідати вимогам Директиви.

Перш за все вони будуть цікавими і корисними для тих, хто бере участь у впровадженні Директиви, з юридичної, технічної та адміністративної точок зору.

В подальшому вони можуть бути детальніше розроблені, змінені або скасовані за допомогою тієї ж процедури, що призвела до їхнього видання.

Цей Керівний документ був спершу виданий після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 53-у засіданні, що відбулося 19 грудня 2001 року, та завершення письмової процедури, що тривала до 25 січня 2002 року, під назвою CONSTRUCT 01/483 Rev.1.

Цей документ зазнав змін (лише відредагована редакція, що змінила формат, але не зміст) 11 квітня 2003 року.

• До цього документа було внесено зміни (пункти 2.3.2, 2.3.8, 3.3.3.2.b) і 3.3.4) після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 58-у засіданні, що відбулося 11 листопада 2003 року, під назвою CONSTRUCT 03/629 Rev.1 (27 листопада 2003 року).

 Preface

EN Eurocodes can be used to determine the performance of structural components and kits, which are construction products. In that context, EN Eurocodes relate to the Construction Product Directive (89/106/EC)

Furthermore, the Commission considers that the use of EN Eurocodes as the design method for buildings and civil engineering works is the recommended means of giving a presumption of conformity with the essential requirements №1 and aspects of №2, in the sense of article 2.1 of the Construction Products Directive

The Member States represented in the Standing Committee on Construction have expressed their opinion and their support by endorsement of this Guidance Paper, which becomes one of the series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

• This Guidance Paper was originally issued after consultation of the Standing Committee on Construction at the 53rd meeting on 19 December 2001 and written procedure ended on 25 January 2002, as document CONSTRUCT 01/483 Rev.1.

It has been modified (edited version only, changing the format but not the content) the 11 April 2003.

It has been amended (clauses 2.3.2, 2.3.8, 3.3.3.2.b) and 3.3.4) after consultation of the Standing Committee on Construction at the 58th meeting on 11 November 2003, as document CONSTRUCT 03/629 Rev.1 (27 November 2003).

V


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ L 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ

Руководящий документ L 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОКОДОВ

(Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive  89/106/EEC)

APPLICATION AND USE OF EUROCODES)

Чинний від 2008-07-01

1 СКОРОЧЕННЯ

1 ABBREVIATIONS

CPD 

Директива щодо будівельних виробів (див. посилання) 

CPD 

Construction Products Directive (see references) 

PPD 

Директиви про державні закупівлі (див. посилання) 

PPD 

Public Procurement Directives (see references) 

SCC 

Постійний комітет з будівництва (статті 19 і 20 CPD) 

SCC 

Standing Committee on Construction (articles 19 and 20 of the CPD) 

ID 

Тлумачні документи (стаття 11 CPD) 

ID 

Interpretative Documents (article 11 of the CPD) 

ENV 

Попередній європейський стандарт 

ENV 

European pre-standard 

ENV Eurocode 

Редакція Єврокоду (Eurocode), опублікована СЕN як попередній стандарт ENV (для подальшого перетворення у EN) 

ENV Eurocode 

Version of Eurocode published by CEN as a pre-standard ENV (for subsequent conversion into EN) 

NAD 

Документ про національне застосування для використання Єврокодів (ENV Eurocodes) на національному рівні 

NAD 

National Application Document for the use of ENV Eurocodes at the National level 

EN 

Європейський стандарт 

EN 

European standard 

EN Eurocode 

Редакція Єврокоду (Eurocode), затверджена СЕN як Європейський стандарт 

EN Eurocode 

Version of Eurocode approved by CEN as a European standard 

hEN 

Гармонізований європейський стандарт на будівельний виріб (що дозволяє нанесення маркування СЕ) 

hEN 

Harmonised European standard for a construction product (to enable CE Marking) 

NDP 

Параметр, визначений на національному рівні 

NDP 

Nationally Determined Parameter 

DAV 

Дата, коли стандарт EN стає доступним 

DAV 

Date of availability of the EN standard 

DoW 

Дата скасування невідповідного національного стандарту 

DoW 

Date of withdrawal of a conflicting national standards 

CEN 

Європейський комітет із стандартизації (Comite Europeen de Normalisation) 

CEN 

Comite Europeen de Normalisation (European Standardisation Organisation) 

CEN/MC 

Центр управління CEN 

CEN/MC 

CEN Management Centre 

NSB 

Національний орган із стандартизації (член CEN) 

NSB 

National Standards Body (CEN Member) 

EOTA 

Європейська організація з технічного ухвалення (стаття 9.2 CPD) 

EOTA 

European Organisation for Technical Approval (article 9.2 of the CPD) 

ETA 

Європейське технічне ухвалення 

ETA 

European Technical Approval 

ETAG 

Настанова щодо Європейського технічного ухвалення 

ETAG 

European Technical Approval Guideline 

EEA 

Європейський економічний простір 

EEA 

European Economic Area 

EC 

Служби Європейської комісії 

EC 

European Commission services 

1


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ВИЗНАЧЕННЯ

DEFINITIONS

Орган ухвалення 

Орган, який має повноваження видавати європейські технічні ухвалення (стаття 10 CPD), член ЕОТА 

Approval Body 

Body authorised to issue European Technical Approvals (Article 10 of the CPD), Member of EOTA) 

Рамкове значення 

Рамкове значення, яке використовувалося на стадії ЕNV разом з документом для національного застосування, пропонуючи національний вибір для значення. Воно має бути включеним в EN Eurocode 

Boxed Value 

The Boxed Value, used at the ENV stage together with the National Application Documents, offered a National choice for a value. It has to disappear in the EN Eurocodes 

Будівлі та споруди 

Споруди та будівлі цивільного будівництва 

Construction Works 

Building and Civil Engineering Works 

Європейське технічне ухвалення (ЕТА) 

Схвальна технічна оцінка придатності виробу для використання з призначеною метою, що грунтується на відповідності основним вимогам для будівель і споруд, в яких використовується виріб (статті 8, 9 і 4.2 CPD). ЕТА може бути видано на підставі Настанови (стаття 9.1 CPD) або без Настанови (стаття 9.2 CPD) 

European Technical Approval (ETA) 

Favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use, based on the fulfilment of the Essential Requirements for building works for which the product is used (article 8, 9 and 4.2 of the CPD). An ETA can be issued on the basis of a Guideline (article 9.1 of the CPD) or without guideline (article 9.2 of the CPD) 

Настанова з Європейського технічного ухвалення (ETAG) 

Документ, що використовується як основа для підготовки ЕТА і містить певні вимоги до виробів відповідно до основних вимог, процедури випробувань, методи оцінки результатів випробувань, процедур контролю і відповідності, складений ЕОТА на підставі мандату Комісії (статті 9.1 і 11 CPD) 

European Technical Approval Guideline (ETAG) 

Document used as the basis for preparing ETAs, which contains specific requirements for the products within the meaning of the Essential Requirements, the test procedures, the methods of assessing and judging the results of the tests, the inspection and conformity procedures, written by EOTA on the base of a mandate received from the Commission (article 9.1 and 11 of the CPD) 

Національний додаток (до частини EN Eurocodes) 

Додаток до частини EN Eurocodes, який містить параметри, визначені на національному рівні (NDP), що мають використовуватися для проектування споруд і будівель цивільного будівництва у державі-члені 

National Annex (to an EN Eurocode Part) 

Annex to an EN Eurocode Part containing the Nationally Determined Parameters (NDPs) to be used for the structural design of buildings and civil engineering works in a Member State 

Документ для національного застосування (NAD) 

NAD, які використовувалися на стадії ENV, висловлювали національні вибори, зокрема у випадках, коли в ENV Eurocodes наводилися "Рамкові значення" (див. вище) 

National Application Document (NAD) 

The NADs, which were used at the ENV stage, expressed national choices, in particular wherever "Boxed Values" (see above) were given in the ENV Eurocodes 

Національні положення 

Національні закони, підзаконні акти та адміністративні положення, введені усіма рівнями органів державної влади або приватними організаціями, що діють як державні підприємства або як державні органи на підставі їхнього монопольного положення 

National Provisions 

National laws, regulations and administrative provisions, imposed by all levels of public authorities, or private bodies acting as a public undertaking or as a public body on the basis of a monopoly position 

Параметр, визначений на національному рівні (NDP) 

Національний вибір, залишений відкритим у EN Eurocode щодо значень (якщо у EN Eurocode наведені символи) класів або альтернативних процедур, дозволених у EN Eurocode 

Nationally Determined Parameter (NDP) 

r A National choice left open in a EN Eurocode about values (where symbols are given in the EN Eurocodes), classes or alternative procedures permitted within the EN Eurocodes 

2


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Технічні умови 

Гармонізовані європейські стандарти (hEN) і Європейські технічні ухвалення (ЕТА) на будівельні вироби (стаття 4.1 CPD) 

Technical Specifications 

Harmonised European Standards (hENs) and European Technical Approval (ETAs) for construction products (article 4.1 of the CPD) 

Конструкція 

Несуча конструкція  це змонтована конструкція зі з'єднаних частин, що спроектована для забезпечення механічного опору і стійкості будівлям і спорудам (ID 1, пункт 2.1.1) 

Structure 

Load-bearing construction, i.е. organised assembly of connected parts designed to provide mechanical resistance and stability to the works (ID 1, clause 2.1.1) 

Конструктивний 

Такий, що відноситься до конструкції 

Structural 

Relating to a structure 

Конструктивний матеріал 

Матеріал або складовий виріб з характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків або іншим чином пов'язані з механічним опором і стійкістю будівель і споруд та їхніх частин та/або з їхньою вогнестійкістю, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності 

Structural material 

Material or constituent product with properties which enter into structural calculations or otherwise relate to the mechanical resistance and stability of works and parts thereof, and/or to their fire resistance, including aspects of durability and serviceability 

Конструктивний компонент 

Компоненти, які мають використовуватися як несучі частини будівель і споруд, розраховані забезпечувати механічний опір і стійкість будівлям і спорудам та/або вогнестійкість, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності (ID 1, пункт 2.1.1) 

Structural component 

Components to be used as load-bearing part of works designed to provide mechanical resistance and stability to the works and/or fire resistance, including aspects of durability and serviceability, (ID 1, clause 2.1.1) 

Конструктивний комплект 

Комплект, що складається з конструктивних компонентів, які мають бути зібрані й установлені на місці будівництва. Зібрана система, яка зроблена із конструктивного комплекту, є "конструкцією" 

Structural kit 

Kit consisting of structural components to be assembled and installed on site. The assembled system made from the structural kit is a "structure" 

hEN або ETA на матеріал 

hEN або ЕТА на матеріал або складовий виріб із характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином пов'язані з їх механічним опором і стійкістю та/або вогнестійкістю, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності, такі, як бетон, сталева арматура для бетону, певні сталеві конструктивні вироби, вогнезахисні матеріали 

Material hEN or ETA 

The hEN or ETA for a material or constituent product, with properties which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and stability and/or fire resistance, including aspects of durability and serviceability, such as concrete, reinforcing steel for concrete, certain structural steel products, fire protection materials 

hEN або ЕТА на компонент 

hEN або ЕТА на готовий конструктивний компонент або комплект конструктивних компонентів, наприклад, виготовлені на заводі залізобетонні компоненти, сходи або дерев'яні каркасні будівельні комплекти, з характеристиками, що визначаються шляхом розрахунків із застосуванням методів, які також використовуються для проектування будівель і споруд 

Component hEN or ETA 

hEN or ETA for a prefabricated structural component or a kit consisting of structural components, such as prefabricated concrete components, prefabricated stairs or timber frame building kits, with properties determined by calculation applying methods which are used also for structural design of works 

3


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ПОСИЛАННЯ 

REFERENCES 

CPD 

Директива щодо будівельних виробів 89/106/ЄЕС зі змінами, внесеними Директивою про маркування СЕ 93/68/ЄЕС 

CPD 

Construction Products Directive 89/106/EEC, as amended by CE Marking Directive 93/68/EEC 

PPD 

Директиви про державні закупівлі. Цей керівний документ має відношення до Директиви Ради 93/37/ЄЕС від 14 червня 1993 стосовно координації процедур укладення державних контрактів на будівельні роботи 

PPD 

Public Procurement Directives. This Guidance Paper refers to the Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contract 

Керівний документ C 

Підхід до комплектів і систем згідно з Директивою щодо будівельних виробів (CONSTRUCT 96/175 Rev. 2, 3 Feb. 1997  Rev. Aug. 2002) 

Guidance Paper C 

The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive (CONSTRUCT 96/175 Rev. 2, 3 Feb. 1997  Rev. Aug 2002) 

Керівний документ D 

Маркування СЕ згідно з CPD (CONSTRUCT 97/220 Rev. 5, 10 Dec. 1998  Rev. Aug 2002) 

Guidance Paper D 

CE Marking under the CPD (CONSTRUCT 97/220 Rev. 5, 10 Dec. 1998  Rev. Aug 2002) 

Керівний документ Е 

Рівні і класи згідно з CPD (CONSTRUCT 99/337 Rev. 1, 1 Jul 1999  Rev. Aug 2002) 

Guidance Paper E 

Levels and classes under the CPD (CONSTRUCT 99/337 Rev. 1, 1 Jul 1999  Rev Aug 2002) 

Керівний документ F 

Аспекти довговічності згідно з CPD (CONSTRUCT 99/367, 1 Jul 1999  Rev. Aug 2002) 

Guidance Paper F 

Durability aspects under the CPD (CONSTRUCT 99/367, 1 Jul 1999  Rev. Aug 2002) 

Керівний документ J 

Перехідні домовленості згідно з CPD (CONSTRUCT 01/477, 22 May 2001  Rev. Aug 2002) 

Guidance Paper J 

Transitional Arrangements under the CPD (CONSTRUCT 01/477, 22 May 2001  Rev. Aug 2002) 

Керівний документ К 

Атестація систем відповідності та роль і завдання уповноважених органів у сфері Директиви щодо будівельних виробів (CONSTRUCT 00/421, 5 July 2000  Rev. Aug 2002) 

Guidance Paper K 

The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Product Directive (CONSTRUCT 00/421, 5 July 2000  Rev. Aug 2002) 

ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів (Eurocode)

1.1.1 Eurocodes надають загальні методи проектування, викладені у комплекті Європейських стандартів, які призначені для використання як довідкові документи для Держав-членів, щоб:

• довести відповідність будівель і споруд або їх частин основній вимозі №1 "Механічний опір і стійкість" (включаючи такі аспекти основної вимоги № 4 "Безпека використання", які стосуються механічного опору і стійкості) і частині основної вимоги № 2 "Пожежна безпека", включаючи довговічність, як це визначено у додатку 1 до CPD;

висловити у технічних термінах ці основні вимоги, що застосовуються до будівель і споруд та їх частин;

визначити характеристики конструктивних компонентів і комплектів стосовно механічного

 

PART 1: GENERAL

1.1 Aims and benefits of the Eurocode programme

1.1.1 The Eurocodes provide common design methods, expressed in a set of European standards, which are intended to be used as reference documents for Member States to:

prove the compliance of building and civil engineering works or parts thereof with Essential Requirement № 1 Mechanical resistance and stability (including such aspects of Essential Requirement № 4 Safety in use, which relate to mechanical resistance and stability) and a part of Essential Requirement № 2 Safety in case of fire including durability as defined in Annex 1 of the CPD;

express in technical terms, these Essential Requirements applicable to the works and parts thereof;

determine the performance of structural components and kits with regard to mechanical

4


ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

і стійкості та вогнестійкості, остільки це є частиною інформації, що супроводжує маркування СЕ (наприклад, заявлені значення).

1.1.2. EN Eurocodes призначені службами Європейської комісії та Державами-членами для того, щоб стати рекомендованим європейським засобом для проектування будівель і споруд та їхніх частин, сприяти обміну будівельними послугами (будівельними роботами та пов'язаними з ними інженерними послугами) і покращити функціонування внутрішнього ринку.

Схвалюючи мандати CEN на підготовку EN Eurocodes, Держави-члени визнали Eurocodes як прийнятний засіб для досягнення цих цілей і доведення відповідності будівель і споруд відповідним основним вимогам на своїй території. Однак, у дусі нового підходу Держави-члени також можуть визнати інші засоби як прийнятні для таких цілей (див. 2.1.7).

Комісія очікує, що CEN опублікує усі стандарти1, що є різними частинами EN Eurocodes, і очікує від Держав-членів втілення цих стандартів як прийнятних засобів для проектування будівель і споруд на їхній території.

1.1.3 Заплановані позитивні результати і можливості, які мають надати Eurocodes, є такими:

надати загальні проектні критерії і методи для виконання встановлених вимог механічного опору і стійкості та вогнестійкості, включаючи аспекти довговічності й економіки,

забезпечити загальне розуміння щодо проектування будівель і споруд між власниками, операторами та користувачами, проектувальниками, підрядчиками і виробниками будівельних виробів,

Сприяти обміну будівельними послугами між Державами-членами,

сприяти торгівлі і використанню конструктивних компонентів і комплекті в у Державах-членах,

сприяти торгівлі і використанню матеріалів і складових виробів, властивості яких входять до проектувальних розрахунків, у Державах-членах,

бути загальною основою для досліджень і розвитку у будівельному секторі,

дозволити підготовку загальних допоміжних засобів і програмного забезпечення для проектування,

збільшити конкурентноздатність європейських цивільних інженерних фірм, підрядчиків, проектувальників і виробників у їхній діяльності у світовому масштабі.

 resistance and stability and resistance to fire, insofar as it is part of the information accompanying CE marking (e.g. declared values).

1.1.2. EN Eurocodes are intended by the European Commission services, and the Member States, to become the European recommended means for the structural design of works and parts thereof, to facilitate the exchange of construction services (construction works and related engineering services) and to improve the functioning of the internal market.

In approving the mandate to CEN to prepare the EN Eurocodes, Member States have recognised Eurocodes as an acceptable means to achieve these aims and to prove compliance of construction works with the respective Essential requirements, in their territory. However, following the spirit of the new approach, Members States may recognise also other means as being acceptable for these purposes (see 2.1.7).

The Commission expects CEN to publish all of the standards1 constituting the different parts of the EN Eurocodes, and expects the Member States to implement these standards as an acceptable means for the design of works, in their territory.

1.1.3 The intended benefits and opportunities of Eurocodes are to:

provide common design criteria and methods to fulfil the specified requirements for mechanical resistance, stability and resistance to fire, including aspects of durability and economy,

provide a common understanding regarding the design of structures between owners, operators and users, designers, contractors and manufacturers of construction products,

Facilitate the exchange of construction services between Members States,

facilitate the marketing and use of structural components and kits in Members States,

facilitate the marketing and use of materials and constituent products, the properties of which enter into design calculations, in Members States,

be a common basis for research and development, in the construction sector,

allow the preparation of common design aids and software,

increase the competitiveness of the European civil engineering firms, contractors, designers and product manufacturers in their world-wide activities.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: