Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН-СГiП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства і продовольства України зі встановленням їх категорії по вибухопожежнiй небезпеці а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЄ.

Название (рус.) Вбн-сгіп-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перечень зданий и помещений предприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины с установлением их категории по взрывопожарной опасности, а также классов взрывопожарноопасных зон по ПУЕ.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Рег. номер 46-3.94
Дата принятия 01.05.1995
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*

ВБН - СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект";

Київським проектним інститутом "Промзернопроект"; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України;

Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об'єднанням "УкрНДІагропроект".

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН - СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Перелік" призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переобладнанні та експлуатації діючих будівель і приміщень виробничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту - "Перелік".

1.2. Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ - технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.

1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад нання, або які мають інші особливості, категорії буді вель та приміщень визначаються з врахуванням додаткових вимог протипожежного захисту, які повинні бути
передбачені завданням замовника на розробку проекту
 або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

  1.  "Перелік" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будівлях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
  2.  Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де технологічний процес протікає з застосуванням відкритого вогню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.
  3.  Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств віднесені до числа, які категорій по вибуховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров'я,* культурного обслуговування, управління, конструкторських бюро, учбових занять).
  4.  "Перелік" не розповсюджується на будівлі та приміщення, пов'язані з виробництвом, зберіганням і застосуванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.
  5.  Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 "Переліку" у вигляді таблиці. При користуванні цією таблицею необхідно керуватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизельна, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (виділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 "Переліку";

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відповідності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приводиться уточнення: чим підтверджується категорія приміщення,

1.9. Відповідальність за правильність визначення ка
тегорій будівель і приміщень несе організація - розроб
ник "Переліку".

  1.  В "Переліку" прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС - температура спалаху;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.

  1.  Категорії будівель і приміщень встановлені на основі "Общесоюзных норм технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ).

2.  КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО  ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

  1.  Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.
  2.  Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.

1. Будівля відноситься до категорії А, коли в ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

2. Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасно
виконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.

Таблиця 1

Категорії приміщень

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні

А вибухопожежо-небезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б вибухопожежо-небезпечна

Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.

В пожежонебез-печна

Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.

Г

Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум'я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізуються у вигляді палива.

Д

Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

Додаток

Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

3. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а) будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б) сумарна площа приміщень категорії А, Б і В перевищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не перевищує 25%  сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень  (але не більше 3500 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

4. Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасно
виконані такі дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б) сумарна площа приміщення категорії А, Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення категорій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

5. Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.

3. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ  ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ 

Таблиця 2

№ п/п

Назва приміщень

(цехи, відділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться в приміщенні (а також умови технологічних процесів), по властивостям яких визначаються категорії приміщень і класи зон

Категорія приміщень

Клас зон по

ПУЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво

3.1.1.

Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.2.

Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки

Горючі матеріали відсутні

Д

3.1.3.

Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.4.

Приміщення для утримання звірів, кролів

Негорючі матеріали

Д

-

3.1.5.

Приміщення для зберігання поточного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3

Незначна кількість горючого матеріалу

Д

-

3.1.6.  

Омшаники і сотосховища

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.7.

Інкубаторії

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.8.  

Санпропускники

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.9.

Дезінфікаційний блок

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.10.

Відділення прийому і санітарної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів

Негорючі матеріали

Д

  _

3.1.11.

Лабораторії пунктів штучного запліднення

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.12.

Апаратні по культивації кліткових бактеріальних та вірусних культур

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.13.

Відділення сепарування, центрифугування і фільтрування вірусних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.14.

Термальні приміщення і камери для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бактерійних і інших культури скляному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біопрепаратів, живильних середовищ, суспензій і вірусного матеріалу без упаковки в спалиму тару (температура повітря +2 - +38 °С)

Негорючі речовини

Д

  _ 

3.1.15.

Термостатні для установки термостатів, інкубаторів, сушильних шаф

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.16.

Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину

Горюча рідина

В

П-І

3.1.17.

Приміщення для інактивації

вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях

Горюча рідина

В

П-І

3.1.18.

Приміщення для прийому і стерилізації гліцерину, приготування розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину.

Горюча рідина

В

П-І

3.1.19

 Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з застосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%.

Горюча рідина

В

П-І


3.1.20.

Приміщення для приготування розчинів фенолу з застосуванням кристалічного фенолу, розчинів формаліну, оцтової кислоти і формальдегіду

Горючі речовини, рідини

В

П-І

3.1.21.

Приміщення для спецодягу, технічних і обтирал ьних матеріалів, синтетичних миючих і дезінфіку-ючих засобів, антисептиків

Горючі матеріали і речовини

В

П-ІІа

3.1.22.

Лабораторії вірусологічні

ЛЗР, ГР, горючі гази і речовини в незначних кількостях

В

Всі роботи повинні проводитися в витяжних шафах або на робочих місцях з місцевим відсмоктуванням при працюючій вентиляції

3.1.23.

Оклади вітамінів, антибіотиків і ферментних препаратів

Горючі рідини

В

П-ІІа

3.1.24.

Приміщення для зберігання

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.25.

Приміщення для зберігання інвентарю, збруї

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.26

Інвентарна

Негорючі матеріали

Д

3.1.27.

Фуражна

Негорючі матеріали

Д

3.1.28.

Манежі

Негорючі матеріали

Д

3.1.29.

Канали гноєприбирання

Негорючі матеріали

Д

3.1.30.

Вакуум-насосні і насосно-компресорні для установок доїння

Негорючі матеріали

Д

3.2. Кормовиробництво

3.2.1.

Дробильні відділення сухих харчових продуктів, сіна, соломи, макухи, вітамінних додатків, преміксів і цехи, відділення відпуску комбікормів, трав'яного борошна, макухи і шроту

Горючий пил, здатний утворювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.2.2.

Приміщення кормоцехів (кормо-змішуючих) для приготування:

а) сухих кормових сумішей або комбікормів;

_ « _

Б

В-ІІ

б) вологих (56% і більше) або рідких кормосумішей при умовах розташування складу комбікормів поза будови кормоцеху

Негорючі речовини

д

3.2.3.

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підси-лосні поверхи) комбікормових виробництв та відділення розфасовки комбікорму

Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

в

П-ІІ

При умові виконаная заходів, передбачених СНІП 2.10.05-85

3.2.4.

Цехи і відділення гранулювання, брикетування висівок, комбікормів, трав'яного борошна і кормових сумішей

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.2.5.

Цехи по виробництву комбікормів, кормових сумішей, нре-міксів і трав'яного борошна

_ « _

В

В-ІІа

3.2.6.

Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання комбікормів (розсипних і гранульованих), трав'яного борошна і преміксів

Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

3.2.7.

Вибійні цехи і відділення комбікормів

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.2.8.

Приміщення для зберігання

а) альбумиду, сухих кормів тваринного походження, м'ясок-істкового борошна, упакованого в тару, гранульованого жому

Горючі речовини

В

П-ІІа

б) кормового борошна, сухих кормових дріжджів, сухого білкового корму, - кормового концентрату Б12, комбікормів, трав'яного борошна, преміксів, зерна і зернових продуктів в спалимій тарі

Горючий пил в кількостях, не здатних утворювати вибухонебезпечні суміші (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

3.2.9.

Приміщення цехів розтарювання, безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) комбікормів, білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

В

В-ІІ

3.2.10.

Пилові камери на виробництві і сухих кормових сумішей

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.2.11.

Склади для зберігання комбікормових кормів, концкормів, трав'яного борошна, висівки, сухого жому і м'ясокісткового борошна:

а) розсипом;

Горючий пил

В

В-ІІ

б) в тарі

Горючий матеріал

В

П-ІІа

3.2.12.

Приміщення для одержання аміачної води (із застосуванням стислого аміаку), амонізації кормів (а застосуванням рідкого і газоподібного аміаку)

Горючий газ (аміак)

Б

В-ІІ

3.2.13.

Дробильні відділення сіна і соломи

Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.2.14.

Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом комбікорм, білково-вітаміннідобавки, трав'яне борошно і премікси

Б

В-ІІ

3.3. Культиваційні об'єкти (тепличні господарства, оранжереї, парники)

3.3.1.

Теплиці, парники на газовому обігріванні з установкою газових пальників в приміщеннях теплиць і парників

Спалення газу

Г

 -

3.3.2.

Теплиці і парники на технічному і біологічному обігріві

Негорючі матеріали

Д

-

3.3.3.

Приміщення для вирощування грибів в спалимій тарі, цехи субстрата комплексів для вирощування шампіньйонів

Горючі матеріали (тара)

В

П-ІІа

3.4. Ремонтно-технічна база та об'єкти матеріально-технічного забезпечення

3.4.1.

Приміщення для ремонту силового і автотракторного електроустаткування:

а) дільниці для намотування якорів, електродвигунів стартерів, генераторів;

Негорючі матеріали

Д

б) просочувально-сушильне відділення: просочування обмоток якорів і стартерних полюсів шелаком з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів до 61 °С включно;

ЛЗР з ТС до 61 °С

Б

В-Іа

в) відділення для розбирання і складання масляних силових трансформаторів;

Застосовується трансформаторне масло з ТС до 61 °С

В

П-І

г) дільниця для поточного ремонту автотракторного електроустаткування: ремонт фар, електропроводки, заміна щіток і т.п.

Негорючий матеріал

Д

 -

3.4.2.

Ремонт і зарядка стартерних і тягових акумуляторних батарей: а) дільниця розбирання і промивання кислотних і лужних акумуляторних батарей дистильованою водою, ремонт пластин, клем, заправка електролітом;

Негорючі речовини і матеріали

Д

-

б) приміщення зарядки акумуляторних батарей в спеціальних витяжних шафах, обладнаними блокуючими пристроями для автоматичного включеннвзаряд-ното струму і витяжної аспірації (при цих умовах допускається зарядка не більше 10 акумуляторів безпосередньо в приміщеннях (категоріями Г і Д)

Негорючі речовини і матеріали

Д

 -

в) приміщення зарядки стартерних і тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах

Гримучий газ (водород)

А

В-І

Вибухонебезпечна зона приймається вище відмітки 0,75 загальної висоти приміщення, рахуючи від рівня підлоги

3.4.3.

Дільниця складання, технічного обслуговування, регулювання і діагностики сільськогосподарських машин (за виключенням автомашин):

а) на гумових колесах;

Горючі матеріали

В

б) гусеничних

Негорючі матеріали

Д

3.4.4.

Дільниці щоденного технічного обслуговування, постів техніч -ного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточного ремонту автомашин з двигунами, які працюють на бензині і дизельному пальному

Горючі матеріали

В

 

3.4.5.

Приміщення для зберігання автомашин з двигунами, які працюють на бензині і дизельному пальному

Горючі матеріали

в

 

При умовах виконання таких вимог до елек-троустановок: застосування світильників з ступенем захисту по стандарту не нижче для ламп розжарювання і газорозрядних ламп високого тиску-IP4Х, для люмінесцентних ламн ІР5Х виконання електропроводоку відповідності з вимогами пп.7.4.30, 7.4.39 ПУЕ установка штепсель них розеток з ступенем захисту оболонки не менше ІР43 по стандарту

3.4.6.

Приміщення для зберігання автомашин з двигунами, які працюють на зрідженому газі

Горючі матеріали

В

 -

При умові виконання вимог, викладених в п.3.4.5. Крім того, необхідне виконання таких додаткових вимог: обладнання приміщень постійно-діючою вентиляцією; улаштування системи евакуаційного освітлення, виконаної в вибухооахи-щеному виконанні для середовища ПАТІ; улаштування системи автоматичного контролю повітряного середовища

3.4.7.

Дільниця щоденного технічного обслуговування, постів технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточного ремонту автомашин з двигунами. які працюють на зрідженому газі

Горючі матеріали

В

 -

При умовах виконання додаткових вимог, викладених в п.п. 3.4.6. крім вимог п.п. 3.4.5.

3.4.8.

Пости зливу і заправки машин мастилами

Горючі рідини з ТС більше 61 °С

В

П-І

3.4.9.

Дільниці монтажу, вулканізації, оббивних робіт, дерево-оброблювальні, упаковки і консервації виробів

Горючі матеріали

в

П-ІІа

3.4.10.

Розбирально-миєчні дільниці (розбирання машиніагрегатів, миття агрегатів і деталей в миєчних машинах лужними розчинами, нагрітими до 80-90 °С; дефектація і сортировка деталей)

Негорючі речовини і матеріали

Д

 -


3.4.11.

Дільниці для поточного ремонту і перевірки карбюраторів і паливних насосів з використанням тракторного гасу (керосину)

Ззастосуванням ЛЗР з ТС не

більше 28 °С

А

В-Іа

3.4.12.

Дільниці технічного обслуговування приладів живлення з застосуванням бензину і тракторного гасу (керосину)

_ « _

А

В-Іа

3.4.13.

Приміщення для ремонту дизельної паливної апаратури, ремонту і збирання форсунок, перевірки зворотних клапанів і плунжерних пар, збиранняіпе-ревірки паливних насосів, паливних фільтрів тонкої і грубої очистки палива, підкачу-вальних помп, випробування і регулювання насосів і фільтрів, ремонту гідроагрегатів і мастильних систем

Ззастосуванням ЛЗР з ТС більше 28 °С (дизельного палива)

Б

В-Іа

3.4.14

Зони радіусом 5 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень категорії А

лвж

А

В-Іа

3.4.15.

Склади  ремонтного фонду, запчастини вузлів і агрегатів в спалимій тарі і в консервації, електродвигунів і кабельної гуми, покришок, камер, ізоляційних матеріалів, технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних миючих і де-зінфікуючих засобів, антисептиків

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.4.16

.Склади негорючих виробів, в негорючій тарі, на негорючих стелажах, без консервації і упаковки

Негорючі матеріали

д

 -

3.4.17.

. Дільниці: термічна, зварювальна, мідницько-радіаторна, ремонту кузовів, рам, кабін, зварювання металоконструкцій, плазмового напилу металів, лиття металів, гарячого штампування, лазерної обробки металів, ковально-ресорна

Негорючі матеріали в гарячому стані, від крите полум'я променисте тепло

Г

 -

3.4.18

. Дільниці: комплектації деталей, ремонту і складання агрегатів, двигунів (без застосування горючих матеріалів), заготовча, слюсарно-механічна, холодної штамповки деталей, інструментальна, випробна і метрологічна лабораторії, склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ і ін.) під навісом або в окремому приміщенні, склади солі, металів, утилю,   приміщення стоянки електрокарів, повітряні компресорні

Негорючі матеріали

Д

 -

3.4.19.

Насосні станції і інші приміщення, зв'язані з прийманням, перекачкою, відпуском, зберіганням і застосуванням:

а) легкозаймистих рідин (напр. бензинів, тракторного гасу);

ЛЗР з ТС не

більше 28 °С

А

В-Іа

б) легкозаймистих рідин (напр. гасу освітлювального, дизельного палива типу ДЗ, мазуту в суміші з бензином);

ЛЗР з ТС не

більше 28 °С до 61 °С

Б

В-Іа

в) горючих рідин (напр. дизельного палива типу ДА, ДС, ДТ-1, ДТ-2, автотракторного Л мазутів, мастил)

ГР з ТС більше 61 °С

В

П-І

3.4.20.

Мазутосховища

_ « _

В

П-І

3.4.21.

Склади бензину, тракторного гасу

ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 °С

А

ВІг

Зона визначається в залежності від умов зберігання

3.4.22..

Акумуляторні

Гримучий газ - водень

А

В-І

3.4.23.

Пункти заправки тракторів, автомобілів, комбайнів і інших машин:

а) бензинами з температурою спалаху парів до 28 °С

ЛЗР

А

В-Іа

б) дизпаливами з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно

ЛЗР

В

В-Іа

в)картернимиітрансмісійними мастилами з температурою спалаху парів   вище 61 °С

ГР

В

П-І

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: