Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН-СГіП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

Название (рус.) ВБН-СГіП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.
Кем принят УкрНдіагропроект, мінсільгосппрод України
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Рег. номер -СГіП-46-3.94
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*

ВБН - СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект";

Київським проектним інститутом "Промзернопроект"; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України;

Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об'єднанням "УкрНДІагропроект".

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН - СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Перелік" призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переобладнанні та експлуатації діючих будівель і приміщень виробничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту - "Перелік".

1.2. Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ - технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.

1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад нання, або які мають інші особливості, категорії буді вель та приміщень визначаються з врахуванням додаткових вимог протипожежного захисту, які повинні бути
передбачені завданням замовника на розробку проекту
 або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

  1.  "Перелік" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будівлях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
  2.  Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де технологічний процес протікає з застосуванням відкритого вогню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.
  3.  Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств віднесені до числа, які категорій по вибуховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров'я,* культурного обслуговування, управління, конструкторських бюро, учбових занять).
  4.  "Перелік" не розповсюджується на будівлі та приміщення, пов'язані з виробництвом, зберіганням і застосуванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.
  5.  Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 "Переліку" у вигляді таблиці. При користуванні цією таблицею необхідно керуватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизельна, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (виділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 "Переліку";

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відповідності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приводиться уточнення: чим підтверджується категорія приміщення,

1.9. Відповідальність за правильність визначення ка
тегорій будівель і приміщень несе організація - розроб
ник "Переліку".

  1.  В "Переліку" прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС - температура спалаху;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.

  1.  Категорії будівель і приміщень встановлені на основі "Общесоюзных норм технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ).

2.  КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО  ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

  1.  Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.
  2.  Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.

1. Будівля відноситься до категорії А, коли в ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

2. Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасно
виконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.

Таблиця 1

Категорії приміщень

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні

А вибухопожежо-небезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б вибухопожежо-небезпечна

Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.

В пожежонебез-печна

Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.

Г

Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум'я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізуються у вигляді палива.

Д

Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

Додаток

Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

3. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а) будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б) сумарна площа приміщень категорії А, Б і В перевищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не перевищує 25%  сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень  (але не більше 3500 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

4. Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасно
виконані такі дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б) сумарна площа приміщення категорії А, Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення категорій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

5. Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.

3. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ  ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ 

Таблиця 2

№ п/п

Назва приміщень

(цехи, відділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться в приміщенні (а також умови технологічних процесів), по властивостям яких визначаються категорії приміщень і класи зон

Категорія приміщень

Клас зон по

ПУЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво

3.1.1.

Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.2.

Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки

Горючі матеріали відсутні

Д

3.1.3.

Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.4.

Приміщення для утримання звірів, кролів

Негорючі матеріали

Д

-

3.1.5.

Приміщення для зберігання поточного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3

Незначна кількість горючого матеріалу

Д

-

3.1.6.  

Омшаники і сотосховища

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.7.

Інкубаторії

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.8.  

Санпропускники

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.9.

Дезінфікаційний блок

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.10.

Відділення прийому і санітарної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів

Негорючі матеріали

Д

  _

3.1.11.

Лабораторії пунктів штучного запліднення

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.12.

Апаратні по культивації кліткових бактеріальних та вірусних культур

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.13.

Відділення сепарування, центрифугування і фільтрування вірусних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.14.

Термальні приміщення і камери для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бактерійних і інших культури скляному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біопрепаратів, живильних середовищ, суспензій і вірусного матеріалу без упаковки в спалиму тару (температура повітря +2 - +38 °С)

Негорючі речовини

Д

  _ 

3.1.15.

Термостатні для установки термостатів, інкубаторів, сушильних шаф

Негорючі речовини

Д

  _

3.1.16.

Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину

Горюча рідина

В

П-І

3.1.17.

Приміщення для інактивації

вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях

Горюча рідина

В

П-І

3.1.18.

Приміщення для прийому і стерилізації гліцерину, приготування розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину.

Горюча рідина

В

П-І

3.1.19

 Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з застосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%.

Горюча рідина

В

П-І


3.4.47

Приміщення для виробництва ламінованих і деревостружкових плит, просочення паперу смолою, сушіння і кондиціонування просоченого паперу для процесу ламінування, пресування

Тверді горючі матеріали

В

П-ІІа

3.4.48.

Приміщення для виробництва виробів з пластмас, підготовки сировини і переробки відходів з сушінням, змішуванням, гранулюванням (поліетилен, поліпропілен та ін.) лиття розплавлених пластмас, збирання і зварювання вузлів, плавлення під тиском пластичних матеріалів, термічної обробки виробів з пластмас

Тверді горючі матеріали

В

П- ІІа

3.4.49.

Дільниці з застосуванням дерев'яної дробівниці; бітумопла-вильні і змішувальні відділення

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.4.50.

Приміщення для виробництва виробів картонних ящиків, гоф-ротари, виготовлення різних виробів з картону, їх обробки

Тверді горючі матеріали

В

П-ІІа

3.4.51.

Приміщення бобінорізок для тарних виробів

_ « _

В

П-ІІа

Приміщення для виробів поліетиленової плівки, комбінованих виробів з застосуванням пластмас і із пластмас

_ « _

В

П-ІІа

3.4.52.

Приміщення природного і штучного сушіння деревини, механічної обробки її, виготовлення тари з пиломатеріалів (розкрій, сколотка) виробництва дерев'яної , бочкової і ящикової тари, оббивки тари, консервації і упаковки виробів в спалимій тарі

Тверді горючі матеріали

В

П-ІІа

3.4.53.

Приміщення клеєння і фарбування в виробництві клеєних конструкцій з застосуванням ЛЗР з температурою спалаху парів:

а) не більше 28 °С;

ЛЗР

А

В-Іа

б) більше 28 °С до 61 °С

_ « _

Б

В-Іа

3.4.54.

Приміщення для проведення теплоізоляційних робіт полі-мербетонами з застосуванням:

а) ацетонів і інших розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С;

ЛЗР

А

В-Іа

б) поліуретану і алюмінієвої пудри

Горючий пил вибухонебезпечної концентрації при аваріях або несправностях

В

В-ІІа

3.4.55.

Дільниці для шліфування в виробництві, зв'язаному з застосуванням деревостружкових, деревоволокнистих і костро-плит, дерев'яних деталей

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

В

В-ІІа

3.5. Агрохімобслуговування

3.5.1.

Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бактеріальних і кліткових культур

Горючі матеріали

В

-

3.5.2.

Приміщення для роботи з комахами і мікроорганізмами (при відсутності мокрих процесів), сушіння, фасовки і упаковки біологічних засобів захисту рослин

  _»_

В

П-ІІа

3.5.3.

Склади активованого вугілля, сухого кореня, крупи і ін. сировини для культивування мікроорганізмів

В

П-ІІа

3.5.4.

Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні

ЛЗР, горючі речовини в незначних кількостях

В

-

3.5.5.

Відділення сушильних установок (сублімаційних, розпилювальних) і морозильних камер в цехах сушіння біопрепаратів

Негорючі речовини

Д

-

3.5.6.

Відділення відстою і зберігання суспензій, проміжних продуктів , готових біопрепаратів до розфасовки

  _»_  

Д

-

3.5.7.

Приміщення морозильних камер для зберігання біологічних матеріалів в замороженому стані при використанні фреонових холодильних машин

   _»_

Д

-

3.5.8

Склади аміачної селітри

Горюча вибухонебезпечна речовина в вигляді порошку або гранул

В

В-ІІа

3.5.9.

Приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для науково-дослідних і лабораторних робіт

ЛЗР, горючі речовини

В

П-І

В кількостях до 20 (кг) і на площі до 18 м2. Роботи проводити в витяжних шафах

3.5.10.

Приміщення для зберігання кислот: сірчаної, азотної, соляної, лугів і інших хімікатів:

а) в спалимій упаковці, в тому числі хімікатів для водопідготовки;

Горючі матеріали

В

П-ІІа

б) в скляній тарі (бутелях)

Негорючі матеріали

д

-

3.5.11.

Склади сульфату амонію, суперфосфату, калійних добрив

Негорючі речовини

д

  -

3.5.12.

Склади хімічних засобів захисту рослин (отрутохімікатів):

а) дихлоретану, кельтану 20% концентрат, металілхлориду, карбофосу 30% емульсії (к.е.), фталофосу 20% (к.е.), метатіону Б1-58, антіо, рогору, бензофосфату - 30% (к.е.), пропаніду -30% к.е.;

ЛЗР з ТС не більше 28 °С

А

В-Іа

б) препарату ДПОК (суміш аміачної солі), бутилового ефіру -60 % к.е., карбіну -12% к.е., протилену марки А, хлору - 40% к.е., ксилолу, сольвенту кам'яновугільного, циклогексану,  сильнодіючих отруйних речовин (по спеціальному переліку);

ЛЗР з ТС від 28 °С до 61 °С горючі рідини, здатні утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші

Б

В-Іа

 Клас зони уточнюється   по ПУЕ при проектуванні конкретних складів

в) гербіцидів - гексахлорану 16% к.е., гексанхлорбутадієну, полі-хлорпінену - 65% к.е., препарату № 30, трихлорметафосу 3,5 к.е, октилового ефіру, севі-ну-65% -ного змочуючого порошку, фосфіду цинку, хлорофосу - 80% -ного змочуючого порошку, метаксану -2м СМ-ЧХ, монурону, пропазину, симазину - 50% -ного змочуючого порошку, дихлора-льмочевини-50% -ного змочуючого порошку, хлорату магнію, цінебу 80-ного змочуючого порошку

Горючі рідини

В

П-І

3.5.13.

Склади сильнодіючих отруйних речовин

_«_

В

П-ІІ


3.6. Переробка та зберігання пре дукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодоягідні культури, хміль, конопля, льон)

3.6.1.

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів(надсилосні і підси-лосні поверхи), зерноочисні відділення млинів і круп'яних виробництв

Горючий пил

з нижньою

концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

При умові виконання заходів, передбачених СНіП 2.10.05-80

3.6.2.

Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння

Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

3.6.3. 3.6.4.

Відділення розфасовки борошна, крупи, висівки Розмельні цехи і відділення млинів

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

В

Б

П-ІІ В-ІІа

3.6.5.

Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення кру повиробництва

 _»_

Б

В-ІІа

3.6.6.

Вибійні цехи і відділення борошна, крупи

 _»_

Б

В-ІІа

3.6.7.

Приміщення цехів розтарюван-ня борошна, крупи

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІ

3.6.8.

Цехи, відділення і склади безтарного зберігання і відпуску борошна, крупи, бррошневої сировини

Горючий пил, здатний утворювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.6.9.

Kyкурудзомолотильні відділення

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.10.

Безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) для борошна, висівки, лушпиння

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.6.11.

Відділення очистки і сортування м'якої тари

 _»_

Б

В-ІІ

3.6.12.

Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом борошно, висівка і крупа

 _»_

Б

В-ІІ

3.6.13.

Прийомно-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), транспортні галереї і приміщення, де переміщується зерно розсипом і хлібопродукти в тарі

 _»_

В

П-ІІ

3.6.14.

Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

П-ІІ

3.6.15.

Аспіраційні камери сушильних відділень

 _»_

В

В-ІІ

3.6.16.

Зони радіусом 3 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень з виробництвом категорії В

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.17.

Склади зберігання хмелю, сировини і продукції переробки коноплі

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.18.

Приміщення підготовки сировини, сушіння, механічної обробки трести, сортування, пресування волокна і костриці

Горючий пил і волокна з НКМПП більше 65 г/м3

В

П-ІІ

3.6.19.

Гоплені відділення зерносушарок

Спалення горючих матеріалів

Г

-

3.6.20.

Експедиція, склад допоміжних матеріалів

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.21.

Виробничі лабораторії

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.22.

Склади зберігання м'якої тари і майстерні по її ремонту

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.23.

Складські приміщення для овочів, фруктів і картоплі в спалимій тарі, в тому числі в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 °С

Горючі матеріали (тара)

В

П-ІІа

Те ж при температурі зберігання 5 °С і нижче

Негорючі матеріали

Д

-

3.6.24.

Секції камери зберігання продукції в металевих контейнерах, розсипом; приймальні відділення; транспортні проїзди

Негорючі матеріали

Д

 -

3.6.25.

Приміщення для протравлення, товарної обробки і розфасування картоплі, овочів і фруктів з застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних матеріалів

Горючі матеріали (тара)

В

П-ІІа

Те ж, де горюча тара займає площу менше 10% від загальної

Незначна кількість горючої тари

Д

-

3.5.26.

Площадкадля сировини (закрита), недовготривалезнаходження сировини (овочів, фруктів) в піддонах і дерев'яних ящиках

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.5.27.

Підготовче відділення (миття, чищення, подрібнення, розварювання, фасування овочів і фруктів), холодне і теплове оброблення

Негорючі речовини

Д

 

3.6.28.

Відділення стерилізації консервів, теплове оброблення

Негорючі речовини

Д

3.6.29.

Відділення розтарюваиня склотари, негорюча склотара в горючій упаковці

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.30.

Відділення для миття склотари, негорюча склотара, оброблена негорючими розчинами

Негорючі речовини

Д

3.6.31.

Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів

_»_

Д

-

3.6.32.

Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів із зберіганням миючих речовин

Горючі речовини

В

П-ІІа

3.6.33.

Відділення для вистоювання готової продукції, упакованої в горючу тару

 _»_

В

П-ІІа

3.6.34.

Відділення для приготування цукрового сиропу. Наявність в приміщенні і апаратах горючої речовини

 _»_

В

П-Па

3.6.35.

Термостатна; наявність горючої тари

 _»_

В

П-ІІа

3.6.36.

Відділення антисептичного зберігання напівфабрикатів, негорюча сировина в горючій тарі

Негорючі речовини

д

3.6.57.

Відділення для сепараторної обробки соку. Негорюча сировина в холодному стані

Негорючі речовини

д

3.6.58.

Відділення для сепарації сухих продуктів

Горючі матеріали і речовини

В

П-ІІа

3.6.59.

Відділення для сушіння, переробки відходів і фасування продукції в тару. Горюча продукція в горючій тарі

 _»_

В

П-ІІа

3.6.40.

Приміщення для просіювання борошна, цукру, крохмалю, сухого молока та ін.

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.41.

Відділення для приготування пом'якшеної води, пожежобез-печний процес

Негорючі речовини

д

-

3.6.42.

Відділення для виготовлення, ремонту дерев'яної і картонної горючої тари

Горючі речовини

В

П-ІІа

3.6.43.

Відділення по виготовленню полімерної тари і поліетиленової плівки, пакетів

Горючі речовини з ТС вище 61 °С

в

П-І

3.6.44.

Відділення для лакування і літографії бляхи, лакування бляшаних банок, застосування легкозаймистих лаків з температурою спалаху більше 28 °С

Горючі речовини з ТС вище 28 °С

Б

В-Іб

3.6.45.

Відділення для приготування форм друку, упакування банок в ящики. Застосування горючої рідини і дерев'яних ящиків

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.46.

Склад банок; зберігання без тари

Негорючі речовини

д

3.6.47.

Ділянка для приготування лаку та емалі

Горючі речовини з ТС вище 28 °С

В

В-Іб

3.6.48.

Склад готової продукції; негорюча продукція в горючій тарі і упаковці

Горючі матеріали

в

П-ІІа

3.6.49.

Склад склотари (закритий), зберігання негорючої склотари в горючій тарі і упаковці

 _»_

в

П-ІІа


3.6.50.

Склад для зберігання борошна, крохмалю,  желатину та інших горючих сипучих матеріалів у мішках

_»_

в

П-ІІа

3.6.51.

Склад (комора) для зберігання миючих і дезінфікуючих матеріалів; горючі, важкогорючі та негорючі матеріали і речовини в горючій тарі і упаковці

_»_

в

П-ІІа

3.6:52.

Склад (комора) для зберігання яєць, сухих яєчних продуктів, упакованих в горючу тару

_»_

в

П-ІІа

3.653.

Склад (комора) для зберігання спецій, горючі спеції в горючій тарі і упаковці

Горючі матеріали

в

П-ІІа

3.6.54.

Склад (комора) для зберігання солі. Негорюча сіль в горючій упаковці

_»_

В

П-ІІа

3.6.55.

Склад олії, маргарину, вершкового масла

Горючі рідини з ТС вище 61°С

В

П-І

3.6.56.

Склад (комора) для зберігання технічної сірки, горюча речовина в горючій тарі

Горючі речовини і матеріали

В

П-ІІа

3.6.57.

Дозаторна аміаку

Горючі гази, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

А

В-Іб

3.6.58.

Склад для сухого зберігання в горючій упаковці і тарі сірчаного алюмінію, вапна, соди, сірчаної кислоти, хлористого заліза, фторомістких реагентів, поліакриламіду, активноїкрем-некислоти

Горючі матеріали і речовини

В

П-ІІа

3.6.59.

Склад аміаку

Горючі гази, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

А

В-Іб

3.6.60.

Склад активованого вугілля

Горючі пил в кількостях, не здатний утворювати вибухонебезпечні суміші (більше 65 г/м3 до об'єму повітря)

В

П-ІІ

3.7. М'ясо-молочна промисловість

3.7.1.

Приміщення для забою тварин і птиці

Негорючі матеріали

д

-

3.7.2.

Приміщення тимчасового зберігання м'яса

Горючі речовини

в

-

3.7.3.

Приміщення для засолу і тим-часового зберігання шкір тварин

Негорючі матеріали

д

-

3.7.4.

Приміщення для приймання і попередньої очистки пір'я, сортування і зберігання пір'я, пуху. Сушіння і зберігання шкірок кроликів, хутрової сировини, вовни. Склади жирів

Горючі матеріали

в

П-ІІа

3.7.5.

Приміщення для приймання: первинної обробкимолока(вклю-чаючи пастеризацію); приміщен-

Негорючі речовини

д

-

ня для зберігання молока

3.7.6.

Приміщення для миття (молочного посуду і обладнання)

_»_

д

-

3.7.7.

Приміщення для зберігання і приготування мяючих і де-зінфікуючих засобів:

а) в спалимій тарі;

Горючі матеріали

в

б) в негорючій упаковці

Негорючі матеріали

д

 -

3.7.8.

Лабораторії для визначення якості молока

_»_

д

-

3.8. Будівлі, споруди та приміщення інженерного забезпечення

3.8.1.

Приміщення, в яких розміщені:

а) енергетичні установки, розподільне устаткування і підстанції з масляними вимикачами; трансформаторами з вмістом більше 60 кг масла в одиниці устаткування, камери трансформаторні маслонаповнені

Горюча рідина в устаткуванні

В

-

б) розподільні установки і підстанції з масляними вимикачами і трансформаторами, конденсаторні з вмістом не більше 60 кг масла в одиниці устаткування;

Нагрівання робочих з'єднань, горюча рідина в незначній кількості і в герметично закритих об'ємах

Г

-

в) електромашинні відділення

Нагрівання робочих вузлів

 Г

-

г) розподільні, електрощитові, випрямні з устаткуванням без масла;

Негорючі матеріали

д

-

д) дизельні силові електростанції без наявності в них витратних паливних і мастильних баків;

Горючі рідини в устаткуванні

в

 -

е) дизельні приміщення з використанням палива в баках

ємкістю більше 5м3

Горючі рідини

В

П-І

3.8.2.

Газорегуляторні, газорозподільні пункти

Горючий газ

А

В-Іа

3.8.3.

Приміщення для зберігання горючих газів в балонах (водород, ацетилен, бутан і т.п.)

 _»_

А

В-Іа

3.8.4.

Машинні (апаратні) насосні ком -пресорні і газоочисні відділення біогазових установок

_»_

А

В-Іа

3.8.5.

Газогенераторні одержання газу-ацетилену з карбіду кальцію

 _»_

А

В-Іа

3.8.6.

Склади балонів стиснутогоамі-аку

 _»_

В

В-Іа

3.8.7.

Тешюгенераторні з використанням зрідженого або природного газу

Спалення газу

Г

-

3.8.8.

Склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ, азот і т.ін.)

Негорючі гази

д

-

3.8.9.

Машинні (апаратні) і компресорні відділення аміачних холодильних установок

Горючий газ

А

В-Іб

3.8.10.

Камери розподільних холодильників, а також сховища овочів і фруктів при зберіганні в спалимій тарі при температурі зберігання вище 5 °С

Горючі матеріали

В

П-ІІа

 

Категорія Д-при

безтарному зберіганні

указаної продукції

3.8.11.

Такі ж холодильники і сховища при зберіганні овочів і фруктів при температурі зберігання 5 °С і нижче

Низька температура і підвищена вологість не підтримують горіння

д

-

3.8.12.

Машинні (апаратні) насосні (компресорні) відділення холодильних установок:

а) при використанні фреонових
холодильних машин з ємкістю
систем по маслу більше 60 кг
на одиницю устаткування

Горюча рідина

В

-

б) при використуванні таких же
машин з ємкістю масла менше
60 кг на одиницю устаткування

Незначна кількість горючих речовин .

д

3.8.13

Рефрижераторні для встановлення холодильних шаф

Негорючі речовини

д

-

3.8.14

Котельні зали, приміщення димососів і деаераторів

Спалення горючих речовин

г

  -Спонсоры раздела: