Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам"яток архітектури та ...

Название (рус.) ДБН Б.2.2-2-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации относительно определения границ и режимов использования зон охраны памяток арх
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст                           і функціональних територій

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТА РЕЖИМІВ

ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДБН Б.2.2-2-2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


РОЗРОБЛЕНО:

ВНЕСЕНО:

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 Інститут НДІТІАМ (Дьомін М.М., д-р архіт., проф.; Водзинський Є.Є., архіт.; Колосок Б.В., канд. архіт.)

Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток ДНТЦ "Конрест" (Вечерський В.В., канд. архіт.; Гуцуляк Р.Б., канд. хім. наук; Щавінський Р.В.)

За участю:

Державної служби з питань національної культурної спадщини

(Кучерук М.М., архіт.)

Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України

Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

Наказ Мінрегіонбуду України від 11 червня 2008 р. № 249, чинні з 1 січня 2009 р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст і функціональних територій  ДБН Б.2.2-2-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та Вводяться вперше

затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

Чинні з 2009-01-01

Цими нормами визначаються вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування.

Вимоги цих норм є обов'язковими для дотримання юридичними і фізичними особами - суб'єктами архітектурної та містобудівної діяльності незалежно від форм власності.

1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Зони охорони пам'яток - це науково-проектна документація регулятивно-охоронного харак-
теру, яка розробляється на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-архітектурної
інвентаризації забудови, з урахуванням інших матеріалів досліджень культурної спадщини насе
-
леного місця.

Цей документ стосується територій, на яких згідно з ним регламентують містобудівну діяльність навколо пам'ятки з метою забезпечення оптимальних умов її існування, збереження історичного середовища пам'ятки, виявлення та доцільного використання її композиційно-художніх якостей, врахування її містоформуючої ролі.

 1.  Зони охорони пам'яток є складовою частиною охоронного зонування як містобудівного
  засобу збереження культурної спадщини. До охоронного зонування, крім зон охорони пам'яток,
  належать території пам'яток та території державних історико-культурних заповідників.
 2.  Територія пам'ятки - це земельна ділянка, на якій розташована пам'ятка і яка пов'язана з нею
  історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об'єкта культурної

спадщини.

1.4 До зон охорони пам'яток архітектури та містобудування належать:

охоронна зона;

зона регулювання забудови;

зона охоронюваного ландшафту.

 1.  Охоронна зона - територія, що виділяється для збереження найближчого середовища пам'ят-
  ки, головним чи суттєвим елементом якого вона є, а також для створення оптимальних умов огляду
  пам'ятки, забезпечення належного її функціонування, охорони від вібрацій, забруднень, затоплення,
  підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів.
 2.  Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову територія за межами
  охоронної зони, на яку поширюється композиційно-видовий вплив пам'ятки. Ця зона призначена
  для збереження особливостей візуального сприйняття пам'ятки, її активної ролі в композиції і
  пейзажі населеного місця. Вона виконує функції буферної, перехідної та синтезуючої зони у взаємодії
  пам'ятки з новими об'єктами довкілля.

1.7 Зона охоронюваного ландшафту - природна чи переважно природна з розосередженою
іншою традиційною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка має активний
візуальний зв'язок. Вона визначається для збереження і реабілітації природних територій та утво-
рень, які є характерним історичним середовищем пам'ятки і відіграють важливу роль в образі
населеного місця або окремому пейзажі, що містить пам'ятку.


С.2 ДБН Б.2.2-2-2008

 1.  Склад охоронного зонування визначається в залежності від характеру розміщення пам'ятки в
  навколишньому середовищі у кожному конкретному випадку. Територія пам'ятки та охоронна зона є
  обов'язковим складовими.
 2.  В зонах охорони запроваджують відповідний режим, що має сприяти збереженню як самих
  пам'яток, так і їх містобудівного та композиційного значення. Режимом зон охорони регламентують
  основні архітектурні риси, масштаб, висоту і розміри в плані об'єктів нової забудови та існуючої, що
  підлягає реконструкції; характер благоустрою; розпланувальні, будівельні, інженерні, земельні та
  інші роботи; використання будівель, споруд і територій.
 3.  У зонах охорони пам'яток регламентують архітектурну та містобудівну діяльність із метою
  збереження та регенерації традиційного характеру середовища пам'яток, а також їх органічного
  включення в сучасне архітектурне середовище, максимального використання композиційних і пей-
  зажно-видових якостей пам'яток. Перетворення в зонах охорони пам'яток здійснюють лише за
  проектами, погодженими відповідними категоріям пам'яток (національного чи місцевого значення)
  органами охорони культурної спадщини.
 4.  У разі коригування чи доповнення раніше встановлених зон охорони пам'ятки проводять
  аналіз і оцінку цих зон.
 5.  Відповідальними за визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архі-
  тектури та містобудування є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
  питань містобудування і архітектури і центральний орган виконавчої влади в сфері охорони куль-
  турної спадщини.
 6.  Науково-проектна документація "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та місто
  будування" розробляється науково-дослідними, науково-методичними та проектними установами і
  організаціями, спеціалізованими в галузі вивчення, охорони і використання культурної спадщини,
  які мають ліцензію на виконання робіт із реставрації та відновлення пам'яток архітектури.

2   СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ

 1.  Науково-проектна документація "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та місто
  будування" складається з текстових, графічних та ілюстративних матеріалів.
 2.  Текстові матеріали зон охорони пам'ятки (пам'яток) оформлюють у вигляді пояснювальної
  записки, до складу якої входять аналітичний та проектно-регулятивний розділи.

2.2.1 Аналітичний розділ містить:

характеристику оточення пам'ятки (пам'яток), визначення і опис розпланування, забудови та
ландшафтних об'єктів на пов'язаних з нею (ними) територіях;

категоризацію територій, пов'язаних з пам'яткою (пам'ятками) за природно-ландшафтною та
історико-культурною цінністю, значенням для збереження композиційних якостей пам'ятки (пам'я
-
ток);

вимоги до охорони пов'язаних з пам'яткою (пам'ятками) територій;

обґрунтування складу і розміру зон охорони пам'ятки (пам'яток).

2.2.2 Проектно-регулятивний розділ містить:

визначення і опис меж зон охорони пам'ятки (пам'яток), що забезпечує їх юридичне оформ-
лення;

характеристику режимів використання зон охорони пам'ятки (пам'яток).

2.3 Графічні матеріали поділяються на аналітичні та проектно-регулятивні.

2.3.1 Аналітичні кресленики, розроблені на основі матеріалів історико-архітектурного опорного плану та спеціальних досліджень, містять:

.- класифікацію забудови за ступенем історико-культурної цінності;


ДБН Б.2.2-2-2008  С.З

характеристику видового розкриття пам'ятки (пам'яток);

історико-культурну оцінку територій;

природно-ландшафтну оцінку територій;

композиційно-художню оцінку територій;

додаткові аналітичні кресленики (розробляють в разі необхідності за додатковою угодою).

2.3.2 Проектно-регулятивний кресленик - основний кресленик "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування", який виконують у масштабі креслень генплану населеного місця, детального плану території або іншого в залежності від необхідної деталізації висвітлення питань охорони пам'ятки (пам'яток).

 1.  Ілюстративні матеріали включають фотофіксацію видового розкриття пам'ятки (пам'яток),
  пов'язаного з нею міського середовища і ландшафту.
 2.  Примірник затверджених зон охорони пам'ятки (пам'яток) національного значення пере-
  дають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань містобудування і
  архітектури та центральному органу виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини, а також
  відповідним місцевим органам з питань містобудування і архітектури й місцевим органам охорони
  культурної спадщини; пам'ятки (пам'яток) місцевого значення - органу охорони культурної спад-
  щини АР Крим, обласної та Київської й Севастопольської міської державної адміністрації.

3  ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.1 Дослідження оточення пам'ятки містять:

аналіз природної основи місцевості (особливостей рельєфу, гідрографії, рослинності);

історико-містобудівний аналіз (історичний розвиток розпланування і забудови);

натурні обстеження середовища (просторова побудова, поверховість забудови, стильові озна-
ки, кольорове вирішення, впорядження, дисгармонуючі об'єкти);

фіксація та аналіз видового розкриття пам'ятки;

визначення композиційної ролі пам'ятки (пам'яток).

3.2 На основному кресленику "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"
показують:

межі зон охорони пам'яток: охоронної зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного
ландшафту;

межі територій пам'яток архітектури та містобудування, державних історико-культурних запо-
відників;

пам'ятки культурної спадщини і природи, нанесені на історико-архітектурному опорному
плані;

оглядові точки, осі і фронти, які мають бути збережені;

допустимі висоти та інші граничні параметри нової та реконструйованої існуючої забудови;

перелік зон охорони пам'яток, їх площу в гектарах, який відсоток вони становлять від загальної
площі міста та основні вимоги щодо режиму використання територій зон охорони.

3.3 Межі зон охорони

 1.  Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування визначають на основі натурних
  досліджень території, детального аналізу історичних і картографічних матеріалів розвитку прилеглої
  до пам'ятки території та ролі пам'яток у довкіллі, з максимальним використанням матеріалів здій
  -
  снених раніше досліджень і обстежень, зокрема історико-архітектурного опорного плану.
 2.  Основні критерії при визначенні меж зон охорони пам'ятки (пам'яток):

історико-культурна цінність прилеглих до пам'ятки забудови і територій;

особливості композиційного впливу пам'ятки на довкілля;

пейзажні зв'язки пам'ятки з об'єктами оточення;


С.4 ДБН Б.2.2-2-2008

цінність пов'язаного з пам'яткою ландшафту;

геологічна та гідрогеологічна ситуація;

техногенні навантаження.

 1.  Межі зон охорони слід суміщати з розпланувальними і природними межами садиб, квар-
  талів і площ, з вулицями, шляхами, берегами річок, кромками схилів тощо.
 2.  Зони охорони установлюють окремо для кожної пам'ятки. При межуванні або частковому
  суміщенні зон охорони пам'яток для них визначають комплексні зони охорони. У великих і складних
  зонах охорони визначаються підзони з різним режимом використання території.
 3.  Для пам'яток, які розташовані в межах історико-культурних заповідників, зони охорони не
  виділяють. На всіх інших територіях зони охорони слід обов'язково визначати.

3.3.6 Охоронна  зона

 1.  Охоронна зона має охоплювати ділянки історичної забудови, вільні простори та ланд-
  шафти, які становлять характерне історичне середовище пам'ятки, а також кращі оглядові точки та
  зони. До охоронної зони також мають бути віднесені території, необхідні для захисту пам'ятки від
  шкідливих техногенних і природних впливів. Охоронна зона повинна забезпечувати оптимальне
  зорове сприйняття пам'ятки. Мінімальне віддалення спостерігача від пам'ятки в охоронній зоні не
  повинне бути меншим двох горизонтальних або вертикальних розмірів пам'ятки, що забезпечує кут
  її сприйняття в 30°.
 2.  Охоронна зона пам'ятки, що не відіграє активної ролі у довкіллі та втратила своє історичне
  середовище, може суміщатися з територією пам'ятки.

3.3.7 Зона  регулювання  забудови

 1.  Зона регулювання забудови повинна охоплювати пов'язані з пам'яткою ділянки історичної
  забудови і розпланування, а також території, на які поширюється композиційно-видовий вплив
  пам'ятки: точки її оптимального сприйняття; території, що оглядаються разом з нею в цінних пей
  -
  зажах і видах; ділянки, на яких необхідно регулювати висоту та інші параметри забудови задля
  збереження цінних пейзажів і видів.
 2.  Межі зони регулювання забудови слід встановлювати як загальний зовнішній контур зон
  впливу пам'ятки (пам'яток).

3.3.8 Зона  охоронюваного  ландшафту

 1.  Межі зони охоронюваного ландшафту визначаються поширенням візуально-пейзажних
  зв'язків пам'ятки з природними складовими довкілля і встановлюються з урахуванням природних і
  розпланувальних рубежів.
 2.  До зони охоронюваного ландшафту включають природні утворення і такі, що мають
  переважно природний характер (поля, городи, сади, сквери, парки, місця традиційної розосеред-
  женої забудови тощо), які становлять характерне середовище пам'ятки, або відіграють важливу роль
  у цінних пейзажах, що містять пам'ятку чи є суттєвими складовими видів на неї.

3.4 Режим зон охорони

3.4.1 Охоронна  зона

 1.  Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збережен-
  ня історичного середовища пам'ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів.
  Режим визначає первісна функція пам'ятки (оборонна, культова, житлова, громадська, промислова,
  інженерна тощо), її архітектурне вирішення, сучасне використання, а також особливості середовища
  пам'ятки, її взаємодія з ним.
 2.  В охоронній зоні зберігають та виявляють історично цінні розпланування, забудову,
  впорядження і ландшафт та відтворюють їх кращі втрачені елементи і якості, усувають дисгармонійні
 3.  


ДБН Б.2.2-2-2008  С 5

будівлі і споруди та елементи впорядження, створюють сприятливі умови для огляду пам'ятки та її оточення.

 1.  В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам'ятки гідрогеологічні умови,
  чистоту повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо.
 2.  В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної спадщини і
  відповідним органом з питань містобудування і архітектури можуть виконуватись:

роботи, пов'язані зі збереженням, реабілітацією та відтворенням будинків і споруд, розпла-
нування та впорядження, що формують історичне середовище пам'ятки;

улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освіт-
лення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення інформаційних стендів та
вітрин, які стосуються пам'ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовами
сучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам'ят-
ки та природного ландшафту, що підпорядкований пам'ятці;

земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам'ятки та наявних археологічних
об'єктів;

заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які зносять, будин-
ками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають візуальному сприйняттю та збе-
реженню пам'ятки і не порушують її оточення;

вибіркові реконструкція і збільшення розмірів окремих будівель, які не порушують тради-
ційного характеру середовища у відповідності з розробленими і погодженими історико-містобудів-
ними обґрунтуваннями;

-нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими з відповідними державними органами охорони культурної спадщини.

3.4.1.5 В охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушують
засади збереження пам'ятки та традиційного характеру її середовища.

3.4.2 Зона регулювання  забудови

 1.  Режим зони регулювання забудови визначає ступінь допустимих перетворень (мінімальні,
  обмежені, активні) на території зони.
 2.  У зоні регулювання забудови зберігають пов'язані з пам'яткою цінну історичну забудову і
  розпланування, характерні містобудівні утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюють і
  відтворюють значимість пам'ятки в архітектурно-просторовій композиції та історичному середо-
  вищі населеного місця; забезпечують сприятливі умови її огляду.
 3.  Нове будівництво та реконструкція в зоні регулювання забудови регламентують за роз-
  ташуванням, функціональним призначенням, висотою, прийомами забудови, масштабом, масштаб-
  ністю членувань, матеріалом, кольором.
 4.  Для забезпечення огляду пам'яток та їх комплексів і збереження особливостей їх видового
  розкриття в панорамах і перспективах необхідно:

- зберігати оглядові точки, найсприятливіші для візуального сприйняття пам'ятки;

- не закривати пам'ятку новобудовами та насадженнями зі сприятливих боків огляду та не
допускати зведення нових будинків і споруд, які негативно впливають на композиційну значимість
пам'ятки.

3.4.2.5 У залежності від історичної цінності розпланування та забудови навколо пам'яток,         від цінності самих пам'яток та їх значення в середовищі перетворення в зоні повинні мати такі від-
мінності:

- на територіях, що прилягають до охоронних зон пам'яток, а також на ділянках з історично
цінними спорудами і розплануванням нове будівництво і реконструкцію підпорядковують основним


  С.6 ДБН Б.2.2-2-2008

закономірностям історичної забудови населеного місця з додержанням відповідності архітектури нових будинків і споруд пам'яткам, а також з урахуванням масштабних, стильових, колористичних та інших особливостей традиційного середовища. Найвідповідальніші ділянки таких територій виділяють як зони суворого регулювання забудови;

- на всій іншій території зони, відносно віддаленій від пам'яток і з відносно менш цінними розплануванням і забудовою, а також за межами історичних утворень регулюють переважно розпланування, висоту та масштаб нової забудови. Регламентація забудови визначається вимогами збереження загальної композиційної єдності населеного місця, композиційної ролі пам'яток в його пейзажі.

 1.  У зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства,
  транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повіт-
  ряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об'єкти, а також об'єкти, що є дисгармонійними
  до середовища, яке охороняється.
 2.  У зоні регулювання забудови не дозволяється будівництво транспортних розв'язок, еста-
  кад, мостів та інших інженерних споруд, що порушують традиційний характер середовища пам'ятки.
  Якщо такі споруди мають бути зведені, застосовують технічні прийоми і конструкції, що не дисо-
  нують з пам'яткою та історичною частиною поселення.
 3.  Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зоні регулювання забудови можуть
  здійснюватися лише за проектами, погодженими відповідними органами охорони культурної спад-
  щини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

  3.4.3  Зона охоронюваного ландшафту

 1.  Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну роль, має за без-
  печувати охорону природного та переважно природного оточення пам'ятки. Він передбачає збере-
  ження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов'язаного з пам'яткою ландшафту,
  ліквідацію чи візуальну нейтралізацію будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт.
 2.  Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону особливостей ре-
  льєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків
  пам'ятки з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист
  берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; про-
  ведення інших природоохоронних заходів.
 3.  На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська діяльність, якщо
  вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд. Від-
  повідно до режиму на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові,
  городні та інші сільськогосподарські роботи.
 4.  Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для епізодичних масових

свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними техніч-

ними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру.

 1.  У місцях традиційної забудови можливе зведення окремих нових будівель та реконст-
  рукція існуючих, які не порушують цінних природних, історичних та пейзажних якостей ландшафту,
  що охороняється.
 2.  В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих ділянках можливе
  спорудження невеликих капітальних будівель житлового та громадського призначення.
 3.  Всі земляні роботи в зоні виконують з урахуванням вимог охорони наявних в ній архео-
  логічних об'єктів або можливості виявлення таких об'єктів.
 4.  


ДБН Б.2.2-2-2008 С.7

3.4.3.8 Всі роботи в зоні охоронюваного ландшафту здійснюються лише після розроблення іс-торико-містобудівних обґрунтувань і за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування і архітектури.

4   ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1 Науково-проектну документацію "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та місто
будування" розробляють для окремих пам'яток, їх груп, комплексів (ансамблів) та містобудівних
утворень, що охороняються.

 4.2  Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) національного значення видає
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування і архі-
тектури за погодженням з центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної
спадщини згідно з типовою формою (додаток В). Для пам'яток місцевого значення таке завдання
видають орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи
охорони культурної спадщини обласних,  Київської,  Севастопольської державної адміністрації
(додаток Г).

 1.  Розроблену документацію "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"
  розглядають на науково-технічній (вченій, науково-методичній) раді організації-розробника. Після
  схвалення науково-технічною (вченою, науково-методичною) радою документацію направляють на
  погодження і затвердження.
 2.  Погодження документації на пам'ятки національного значення здійснює місцевий орган з
  питань містобудування і архітектури і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
  влади з питань містобудування і архітектури, а на пам'ятки місцевого значення - місцевий орган
  містобудування і архітектури (додатки Д, Е).

Термін погодження - один місяць.

 1.  Затвердження документації на пам'ятку національного значення здійснює центральний орган
  виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам'ятку місцевого значення - орган
  охорони культурної спадщини Ради міністрів АР Крим, орган охорони культурної спадщини об-
  ласних, Київської, Севастопольської міської державної адміністрацій.
 2.  Межі зон охорони пам'ятки (пам'яток) в обов'язковому порядку наносять на основний крес-
  леник генерального плану міста (селища, села), на основний кресленик детального плану території і
  на основний кресленик проекту забудови території, що містять пам'ятку (пам'ятки). У поясню-
  вальних записках цих містобудівних проектів викладають вимоги до використання територій зон
  охорони, які визначає встановлений для кожної зони режим охорони.
 3.  Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування як науково-проектну документацію
   регулятивно-охоронного характеру використовують при розробленні місцевих правил забудови, при
  складанні завдань на проектування, архітектурно-планувальних завдань та інших проектних завдань
  для об'єктів, розташованих у межах зон охорони пам'яток, для розроблення всіх видів проектної
  документації, передбаченої чинними документами про склад, порядок розроблення, погодження і
  затвердження проектів планування і забудови міст, селищ і сіл, проектів регенерації, реконструкції,
  озеленення і впорядження історичних ареалів населених місць.

Затверджені межі зон охорони включають до кадастрових планів населених місць.


С.8 ДБН Б.2.2-2-2008

ДОДАТОК А (довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ

Закон України від 8.06.2000 № 1805-III Про охорону культурної спадщини                              Закон України від 18.03.2004 № 1626-ІV Про охорону археологічної спадщини                       Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІІ Про природно-заповідний фонд України                Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ Про охорону навколишнього природного середовища Закон України від 25.10.2001 № 2768-III  Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 336 Про державну службу з питань національної культурної спадщини

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 318 Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ Б А.2.4.-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДБН А. 1.1.-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення            ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень                ДБН Б.1.1-3-97  Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятниках культурної спадщини


ДБН Б.2.2-2-2008 С.9

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Пам'ятки архітектури та містобудування - об'єкти архітектурної та містобудівної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями національного і місцевого значення окремі архітектурні споруди

Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування - встановлювані навколо пам'яток архітектури та містобудування охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.

Охоронна зона - територія, що виділяється за межами території пам'ятки для збереження її безпосереднього історичного середовища, головним чи суттєвим елементом якого вона є.

Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, що виділяється для збереження активної ролі пам'ятки в композиції і пейзажі населеного місця.

Зона охоронюваного ландшафту - природна незабудована чи переважно природна з розосередженою традиційною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділяється для збереження і реабілітації місцевостей, які є характерним історичним природним середовищем пам'ятки і відіграє разом з нею важливу роль в образі населеного місця або окремому пейзажі.

Режим зон охорони пам'яток архітектури та містобудування - регламентація перетворень у близькому і віддаленому оточенні пам'яток, виходячи з вимог їх охорони як об'єктів культурної спадщини і збереження їх традиційного середовища та активної ролі в образі історичного населеного місця, їх містоформуючої ролі.


С. 10 ДБН Б.2.2-2-2008

ДОДАТОК В (рекомендований)

Затверджено

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

 Погоджено

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування і архітектури

М.П.

 Дата

 М.П.

 Дата

Погоджено (За необхідності)

Місцевий орган з питань містобудування і

архітектури

М.П.

 Дата

Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування національного значення

 1.  Підстави для видачі завдання.__________________________________________________________
 2.  Замовник_________________________________________________________________________

3. Виконавець___________________________________________________________________________

4. Складання зон охорони пам'ятки (пам'яток):

а) аналіз потреб охорони пам'ятки (пам'яток)_____________________________________________

б) розробка зон охорони пам'ятки (пам'яток)____________________________________________

5. Вихідні дані і матеріали, що надаються замовником_________________________________________

6. Інші умови___________________________________________________________________________

7. Порядок передачі розроблених документів замовнику_______________________________________


ДБН Б.2.2-2-2008  С.11

ДОДАТОК Г (рекомендований)

Затверджено

Місцевий орган охорони культурної спадщини

 Погоджено

Місцевий орган з питань містобудування і архітектури

М.П.

 Дата

 М.П.

 Дата

Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування місцевого значення

 1.  Підстави для видачі завдання.
 2.  Замовник_______________________________________________________________________________

3. Виконавець_____________________________________________________________________________

4. Складання зон охорони пам'ятки (пам'яток):

а) аналіз потреб охорони пам'ятки (пам'яток)_____________________________________________

б) розробка зон охорони пам'ятки (пам'яток)____________________________________________

5. Вихідні дані і матеріали, що надаються замовником________________________________________

6. Інші умови_______________________________________________________________________________

7. Порядок передачі розроблених документів замовнику______________________________________


С. 12 ДБН Б.2.2-2-2008

ДОДАТОК  Д    (рекомендований)

Затверджено

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

 Погоджено

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування і архітектури

М.П.

 Дата

 М.П.

 Дата

Погоджено

Місцевий орган з питань містобудування і архітектури

М.П.

 Дата

ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТКИ (ПАМ'ЯТОК) АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

назва пам'ятки (пам'яток)

охоронний номер пам'ятки (пам'яток)

область, район

місто, селище, село

вулиця, номер будинку

рік


ДБН Б.2.2-2-2008 С.13

ДОДАТОК Е (рекомендований)

Затверджено

Місцевий орган охорони культурної спадщини

 Погоджено

Місцевий орган з питань містобудування і архітектури

М.П.

 Дата

 М.П.

 Дата

ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТКИ (ПАМ'ЯТОК) АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

назва пам'ятки (пам'яток)

охоронний номер пам'ятки (пам'яток)

область, район

місто, селище, село

вулиця, номер будинку

рік


С. 14 ДБН Б.2.2-2-2008

ЗМІСТ

с.

 1.  Загальні положення    1
 2.  Склад документації         2
 3.  Зміст документації    3
 4.  Порядок розроблення, погодження, затвердження і використання науково-проектної
  документації    7

Додаток А

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на які є посилання

в цих нормах . .    8

Додаток Б

Основні терміни та визначення ...9

Додаток В

Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури

та містобудування національного значення … ....   10

Додаток Г

Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури

та містобудування місцевого значення .   11

Додаток Д

Титульний аркуш зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування
національного значення    …12

Додаток Е

Титульний аркуш зон охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування

місцевого значення     ...13Спонсоры раздела:
 • строительство коттеджей в Одесской области
Скачать фильмы,avi,psp