Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Название (рус.) Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания улично-дорожной сети населенных пунктов
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.10.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Наказ № 144-1 від 05.10.07
м. Київ

Відповідно до статті 7 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" з метою визначення механізму формування економічно обґрунтованої вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів та встановлення єдиної методології визначення вартості таких робіт

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, що додається.

2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р.М. Крамаренка.

Міністр О.П. Попов

* * *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
з питань житлово-комунального
господарства України
від 05.10.07 № 144-1

Методика визначення вартості робіт
з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає структуру формування економічно обґрунтованої вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів та встановлює єдину методологію визначення вартості таких робіт.

1.2. Методику можуть застосовувати замовники та виконавці робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, які здійснюють свою діяльність у цій сфері.

1.3. Методику розроблено відповідно до:

 •  Закону України "Про благоустрій населених пунктів";
 •  наказу Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 р. №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрованого Мін'юстом України 12 лютого 2004 р. за №189/8788;
 •  наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку", зареєстрованого Мін'юстом України 19 січня 2000 р. за №27/4248.

1.4. У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 •  вулично-дорожня мережа населених пунктів - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
 •  утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів - роботи, пов'язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування вулично-дорожньої мережі згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;
 •  замовник робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів - власник або балансоутримувач вулично-дорожньої мережі населених пунктів, що здійснює відбір виконавця робіт з її утримання або виконує функції виконавця самостійно;
 •  виконавець робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів - організація, підприємство або установа, що виконує роботи з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, має відповідне устаткування та обладнання і здійснює свою діяльність згідно із законодавством.

2. Формування вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

2.1. Вартість робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів розраховується на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

2.2. Розрахунок вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці, з урахуванням вимог Генеральної та Галузевої угод між роботодавцями та відповідними профспілками, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередній рік та прогнозу індексу зростання цін на підставі планованих кошторисів.

Розрахунки погоджуються із замовником.

2.3. Склад витрат на роботи з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів визначається підприємством на підставі переліку робіт, визначених Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

За відсутності окремих видів робіт у переліку робіт, визначених Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою, але які необхідно виконувати для утримання та забезпечення належного функціонування вулично-дорожньої мережі населених пунктів, виконавець узгоджує такі роботи із замовником.

2.4. Замовник може встановлювати додаткові вимоги до виконавця щодо утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, які не суперечать законодавству та правилам утримання такої мережі, за умови врахування додаткових витрат у вартості робіт.

3. Розрахунок повної планової собівартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

3.1. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності.

До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована собівартість робіт, адміністративні витрати та інші операційні витрати.

4. Планова собівартість робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

4.1. До планованої собівартості робіт включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.

4.2. Прямі матеріальні витрати включають планову вартість матеріалів на роботи з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, визначену з урахуванням норм витрат матеріалів, обрахованих на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

За відсутності норм у державних стандартах та технічних умовах такі норми визначаються виконавцем та узгоджуються із замовником.

4.3. До прямих витрат на оплату праці належать:

 •  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
 •  витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
 •  інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналові.

Норми часу на роботи з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів визначаються на підставі державних і галузевих норм часу з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Вартість однієї людино-години для визначення вартості трудових ресурсів розраховується згідно з умовами колективного договору організації про середню тарифну ставку робітників, зайнятих на роботах з обслуговування вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

4.4. До інших прямих витрат відносяться всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат, а саме:

 •  відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України);
 •  збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 •  відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 •  відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
 •  амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

4.5. До загальновиробничих витрат належать:

витрати на управління виконанням робіт (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями, передбачені законодавством, та витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

 •  амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
 •  витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
 •  витрати на вдосконалення технологій та організацію виконання робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
 •  витрати на утримання виробничих приміщень (страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорону та витрати на оренду);
 •  витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
 •  витрати на обов'язкове медичне обстеження працівників підприємства та оплату лікарняних листів;
 •  витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього природного середовища;
 •  плата за землю, зайняту виробничими приміщеннями і допоміжними цехами, дільницями;
 •  загальнодержавні податки, збори (обов'язкові платежі): податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині технологічного транспорту, збір за забруднення навколишнього середовища тощо;
 •  місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), які передбачені чинним законодавством;
 •  інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів; оплата простоїв тощо).

5. Адміністративні витрати

5.1. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 •  витрати на утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);
 •  витрати на службові відрядження та представницькі витрати;
 •  витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);
 •  винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі, майна тощо);
 •  витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 •  амортизація основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 •  податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;
 •  плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 •  інші витрати загальногосподарського призначення (на підготовку і перепідготовку кадрів, передплату періодичних професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах тощо).

6. Інші операційні витрати

6.1. До інших операційних витрат можуть належати витрати на дослідження та розробки, пов'язані з удосконаленням утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів та енергозбереженням.

7. Витрати, пов'язані зі сплатою податку на прибуток підприємства

7.1. Планування витрат, пов'язаних зі сплатою податку на прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Планування прибутку

8.1. До вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів включається прибуток, граничний розмір якого погоджується замовником.

Рекомендований розмір прибутку становить не менше 12 відсотків повної планової собівартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Начальник Управління благоустрою
та комунального обслуговування
Я.А.СтеценкоСпонсоры раздела: