Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)

Название (рус.) Перечень действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства (по состоянию на 1января 2003р .)
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Регламент
Дата принятия 21.12.1998
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

_________________________________

 

НАКАЗ                                                       

 

 21 грудня 1998 р.                                                м.Київ                                                           N 295

 

Про введення в дію Переліка чинних в Україні

нормативних документів у галузі будівництва

 

    НАКАЗУЮ:

 

    1. Ввести в дію з 1 січня 1999 року "Перелік чинних в Україні

нормативних документів у галузі будівництва", підготовлений техні-

чним комітетом з стандартизації "Будтехнормування" на замовлення

Держбуду України.

   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкоммістобу-

дування України від 7 червня 1996 року N 95 "Про затвердження

Переліка нормативних документів у галузі будівництва, що діють на

території України (за станом на 01.07.96)".

   3. Технічному комітету з стандартизації "Будтехнормування"

(Рунова Р.Ф.) забезпечити:

    а) видання і розповсюдження зазначеного переліка за замовлен-

       ням зацікавлених організацій;

    б) постійне інформаційне супроводження переліка, своєчасну

       підготовку пропозицій щодо внесення в нього змін та щорічне

       перевидання.

    4. Управлінню науково-технічного забезпечення (Рода В.В.)

довести до відома організацій-замовників відомчих будівельних норм,

а також суміщених норм технічного та бідівельного проектування, що

до офіційних видань переліків включатимуться тільки нормативні

документи, проекти яких погоджувались Держбудом України в установ-

леному порядку.

 

                                                                                       Голова Комітету                 В.М.Гусаков

Перелік чинних в Україні

нормативних документів у галузі будівництва

(Станом на 1 січня 2003 року)

_________________________________________________________________

|  Позначення НД   | Назва НД, організація-     | Додатковi данi  |

|                  |        розробник           |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|                                                                 |

|           1. Нормативні документи (НД) у галузі будівництва     |

|                      (наведені за Класифікацією)                |

|                                                                 |

|                     А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НД               |

|                                                                 |

|    А1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія    |

|                                                                 |

|_________________________________________________________________|

| А.1.1. Система стандартизацiї та нормування в будiвництвi (ССНБ)|

|        Cистема стандартизации и нормирования в строительстве    |

|                           (ССНС)                                |

|_________________________________________________________________|

|ГОСТ 1.0-92       |Правила проведения работ по |Змiна N1-IПС NN1,|

|                  |межгосударственной, стандар-|2,3,1993р,       |

|                  |тизации.Общие положения.    |Змiна N2-IПС N10,|

|                  |ВНИИстандарт                |1993р.;          |

|                  |                            |Змiна N3-IПС N12,|

|                  |                            |1994р.;          |

|                  |                            |Змiна N4-IПС N6, |

|                  |                            |1996р.;          |

|                  |                            |Змiна N5-IПС N8, |

|                  |                            |1999р.           |

|__________________|____________________________|_________________|

|ГОСТ 1.2-97*      |Правила проведения работ по |Поправка-IПС     |

|вид.1998р.(зI змi-|межгосударственной стан-    |(Додаток 11-99)  |

|нами N1,N2)       |дартизации. Порядок разра-  |                 |

|                  |ботки, принятия, применения,|                 |

|                  |обновления и отмены докумен-|                 |

|                  |тов по межгосударственной   |                 |

|                  |стандартизации              |                 |

|                  |ВНИИстандарт                |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ГОСТ 1.5-93       |Правила проведения работ по |Изменение N 1,   |

|                  |межгосударственной          |принято Межгосу- |

|                  |стандартизации.             |дарственным Сове-|

|                  |Общие требования к построе- |том по стандарти-|

|                  |нию, изложению, оформлению и|зации, метрологии|

|                  |содержанию стандартов       |и сертификации   |

|                  |                            |18.05.94;        |

|                  |                            |Изменение N 2,   |

|                  |                            |принято Межгосу- |

|                  |                            |дарственным Сове-|

|                  |                            |том по стандарти-|

|                  |                            |зации, метрологии|

|                  |                            |и сертификации   |

|                  |                            |10.10.95;        |

|                  |                            |Змiна N3 -IПС N5,|

|                  |                            |2000 р.;         |

|__________________|____________________________|_________________|

|                  |Положение о Межгосударствен-|На заміну МДС-1. |

|                  |ной научно-технической коми-|Офіційні видання |

|        -         |ссии по стандартизации, тех-|розповсюджує ТК  |

|                  |ническому нормированию и    |"Будтехнормуван- |

|                  |сертификации в строитель-   | ня"             |

|                  |стве (МНТКС)                |                 |

|                  |Cекретариат МНТКС           |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|МСН 1.01-01-96    |Система межгосударственных  |На заміну МДС-2. |

|                  |нормативных документов в    |Офіційні видання |

|                  |строительстве. Основные     |розповсюджує ТК  |

|                  |положения. Рабочая группа   |"Будтехнормуван- |

|                  |МНТКС                       | ня"             |

|__________________|____________________________|_________________|

|МРД 1.01-201-96   |Порядок финансирования работ|На заміну МДС-3. |

|                  |по межгосударственной стан- |Офіційні видання |

|                  |дартизации и техническому   |розповсюджує ТК  |

|                  |нормированию в строительстве|"Будтехнормуван- |

|                  |Секретариат МНТКС           | ня"             |

|__________________|____________________________|_________________|

|ПМГ 03-99         |Порядок регистрации и изда- |Прийнятi Мiждер- |

|                  |ния межгосударственных нор- |жавною Радою з   |

|                  |мативных документов по стан-|стандартизацiї,  |

|                  |дартизации.                 |метрологiї та    |

|                  |Технический секретариат Меж-|сертифiкацiї     |

|                  |государственного Совета по  |(протокол N15 вiд|

|                  |стандартизации, метрологии  |27.05.99)        |

|                  |и сертификации              |                 |

|                  |                            |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.0-93       |Державна система стандарти- |Офіційні видання |

|                  |зації України. Основні по-  |розповсюджує     |

|                  |ложення. ДНДІ "Система"     |ДНДІ "Система",  |

|                  |Государственная система     |УкрНДІССІ        |

|                  |стандартизации Украины.     |Поправка-IПС N1, |

|                  |Основные положения          |1995р.;          |

|                  |                            |Змiна N1-IПС N3, |

|                  |                            |2000р.та БiС N4, |

|                  |                            |2000р.           |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.1-2001     |Державна система стандарти- |                 |

|                  |зації. Стандартизація та су-|                 |

|                  |міжні види діяльності. Тер- |                 |

|                  |міни та визначення основних |                 |

|                  |понять. УкрНДІССІ           |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.2-93       |Державна система стандарти- |Офіційні видання |

|                  |зації України. Порядок роз- |розповсюджує     |

|                  |роблення державних стандар- |ДНДІ "Система",  |

|                  |тів. ДНДІ "Система"         |УкрНДІССІ        |

|                  |Государственная система     |Зміна(без номера)|

|                  |стандартизации Украины.     |- ІПС N 8, 2001р.|

|                  |Порядок разработки государ- |                 |

|                  |ственных стандартов.        |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.3-93       |Державна система стандарти- |Офіційні видання |

|                  |зації України. Порядок роз- |розповсюджує     |

|                  |роблення, побудови, викладу,|ДНДІ "Система",  |

|                  |оформлення, узгодження, за- |УкрНДІССІ        |

|                  |твердження, позначення та   |Зміна N1-ІПС N2, |

|                  |реєстрації технічних умов.  |2000р.           |

|                  |ДНДІ "Система".             |                 |

|                  |Государственная система     |                 |

|                  |стандартизации Украины.     |                 |

|                  |Порядок разработки, постро- |                 |

|                  |ения, изложения, оформления,|                 |

|                  |согласования, утверждения,  |                 |

|                  |обозначения и регистрации   |                 |

|                  |технических условий.        |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.4-93       |Державна система стандарти- |Офіційні видання |

|                  |зації України. Стандарт     |розповсюджує     |

|                  |підприємства. Основні поло- |ДНДІ "Система",  |

|                  |ження. ДНДІ "Система"       |УкрНДІССІ        |

|                  |Государственная система     |                 |

|                  |стандартизации Украины.     |                 |

|                  |Стандарт предприятия.       |                 |

|                  |Основные положения.         |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.5-93       |Державна система стандарти- |Офіційні видання |

|                  |зації України. Загальні     |розповсюджує     |

|                  |вимоги до побудови, викладу,|ДНДІ "Система",  |

|                  |оформлення та змісту стан-  |УкрНДІССІ        |

|                  |дартів ДНДІ "Система".      |Змiна N1-IПС N8, |

|                  |Государственная система     |1999р.;          |

|                  |стандартизации Украины.     |Поправки-IПС N2, |

|                  |Общие требования к построе- |2000р.           |

|                  |нию, изложению, оформлению  |                 |

|                  |и содержанию стандартов.    |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ 1.7-2001     |Державна система стандарти- |                 |

|                  |зації. Правила і методи     |                 |

|                  |прийняття та застосування   |                 |

|                  |міжнародних і регіональних  |                 |

|                  |стандартів. УкрНДІССІ       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДБН А.1.1-1-93    |Система стандартизацiї та   |Зміни:1/4-00;    |

|                  |нормування в будiвництвi.   |        БіС-300; |

|                  |Основнi положения.          |2/6-00-"БУ"      |

|                  |Система стандартизации      |  БіС1-2002      |

|                  |и  нормирования в           |                 |

|                  |строительстве.              |                 |

|                  |Основные положения.         |                 |

|                  |Мiнбудархiтектури України   |На заміну        |

|_______________________________________________|СНіП 1.01.01-82*;|

|ДБН А.1.1-2-93    |Система стандартизацiї та   |СНіП 1.01.02-83, |

|                  |нормування в будiвництвi.   |СНіП 1.01.03-83* |

|                  |Порядок розробки, вимоги    |                 |

|                  |до побудови, викладу та     |                 |

|                  |оформлення нормативних      |                 |

|                  |документiв                  |                 |

|                  |Система стандартизации и    |                 |

|                  |нормирования в строительстве|                 |

|                  |Порядок разработки,         |                 |

|                  |требования к построению,    |                 |

|                  |изложению и оформлению      |                 |

|                  |нормативных документов      |                 |

|                  |Мiнбудархiтектури України   |                 |

|_______________________________________________|                 |

|ДБН А.1.1-3-93    |Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Порядок проведення          |                 |

|                  |експертизи, узгодження,     |                 |

|                  |затвердження, реєстрацiї,   |                 |

|                  |видання та скасування       |                 |

|                  |нормативних документiв.     |                 |

|                  |Система стандартизации      |                 |

|                  |и  нормирования в           |                 |

|                  |строительстве. Порядок      |                 |

|                  |проведения экспертизы,      |                 |

|                  |согласования, утверждения,  |                 |

|                  |регистрации, издания и      |                 |

|                  |отмены нормативных          |                 |

|                  |документов НДБВ за участю   |                 |

|                  |Мiнбудархiтектури України   |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДБН А.1.1-4-93    |Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Положення про головну та    |                 |

|                  |базову органiзацiю по       |                 |

|                  |стандартизацiї та           |                 |

|                  |нормуванню.                 |                 |

|                  |Система стандартизации и    |                 |

|                  |нормирования в              |                 |

|                  |строительстве. Положение    |                 |

|                  |о головной и базовой        |                 |

|                  |организации по              |                 |

|                  |стандартизации и            |                 |

|                  |нормированию.               |                 |

|                  |Мiнбудархiтектури України   |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-5-94 |Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Загальнi фiзико-технiчнi    |                 |

|                  |характеристики та           |                 |

|                  |експлуатацiйнi властивостi  |                 |

|                  |будiвельних матерiалiв.     |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Общие физико-технические    |                 |

|                  |характеристики и            |                 |

|                  |эксплуатационные свойства   |                 |

|                  |строительных материалов.    |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-6-94 |ССНБ.Теплофiзичнi випробу-  |                 |

|                  |вання матерiалiв.           |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Теплофизические испытания   |                 |

|                  |материалов.                 |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-7-94 |ССНБ.Метод термiчного аналi-|                 |

|                  |зу матерiалiв.              |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Метод термического анализа  |                 |

|                  |материалов.                 |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-8-94 |ССНБ.Метод рентгеноструктур-|                 |

|                  |ного аналiзу матерiалiв.    |                 |

|                  |Апаратурне оформления.      |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Метод рентгеноструктурного  |                 |

|                  |анализа материалов.         |                 |

|                  |Аппаратурное оформление.    |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-9-94 |ССНБ.Метод електронної      |                 |

|                  |мiкроскопiї матерiалiв.     |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Метод электронной           |                 |

|                  |микроскопии материалов.     |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-10-94|ССНБ. Метод мiкроскопiчного |                 |

|                  |кiлькiсного аналiзу         |                 |

|                  |структури матерiалiв.       |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Метод микроскопического     |                 |

|                  |количественного анализа     |                 |

|                  |структуры материалов.       |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-11-94|Система стандартизацiї      |                 |

|                  |та нормування в будiвництвi.|                 |

|                  |Показники якостi i методи   |                 |

|                  |оцiнки рiвня якостi         |                 |

|                  |продукцiї.                  |                 |

|                  |Термiни і визначення.       |                 |

|                  |НДIБMВ                      |                 |

|                  |ССНС.Показатели качества и  |                 |

|                  |методы оценки уровня качест-|                 |

|                  |ва продукции                |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-12-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Вироби будiвельного         |                 |

|                  |призначення з мiнерального  |                 |

|                  |волокна. Термiни визначення.|                 |

|                  |Изделия строительного назна-|                 |

|                  |чения из минерального волокна                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-13-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Матерiали будiвельнi        |                 |

|                  |дрiбноштучнi стiновi.       |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Материалы строительные      |                 |

|                  |мелкоштучные стеновые.      |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-14-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Вироби керамiчнi личкувальнi|                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Изделия керамические        |                 |

|                  |облицовочные.               |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-15-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Матерiали будiвельнi рулоннi|                 |

|                  |покрiвельнi i гiдроiзоля-   |                 |

|                  |цiйнi.                      |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Материалы строительные      |                 |

|                  |рулонные кровельные и       |                 |

|                  |гидроизоляционные.          |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-16-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Черепиця керамiчна та       |                 |

|                  |бетонна. Термiни i          |                 |

|                  |визначення.                 |                 |

|                  |Черепица керамическая и     |                 |

|                  |бетонная.                   |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-17-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Вироби керамiчнi            |                 |

|                  |кислототривкi каналізаційнi |                 |

|                  |та дренажнi.                |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Изделия строительные        |                 |

|                  |керамические кислотоупорные |                 |

|                  |канализационные и дренажные.|                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-18-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Лiнолеум.Термiни i          |                 |

|                  |визначення. Линолеум.       |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-19-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Перлiт. Матерiали та вироби |                 |

|                  |перлiтовi.Термiни i         |                 |

|                  |визначення.                 |                 |

|                  |Перлит. Материалы и изделия |                 |

|                  |перлитовые. Термины и       |                 |

|                  |определения                 |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-20-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Крейда природна, мука       |                 |

|                  |вапнякова i доломiтова.     |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Мел природный, мука         |                 |

|                  |известковая и доломитовая.  |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-21-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Скло та вироби зi скла будi-|                 |

|                  |вельного призначення.       |                 |

|                  |Термiни i визначення        |                 |

|                  |УкрДIС                      |                 |

|                  |ССНС. Стекло и изделия из   |                 |

|                  |стекла строительного назна- |                 |

|                  |чения.                      |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-22-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Скло будiвельне листове     |                 |

|                  |прокатне i тягнуте.         |                 |

|                  |Технологiя виготовлення.    |                 |

|                  |Термiни і визначення.       |                 |

                  |УкрДIС                      |                 |

|                  |Стекло строительное листовое|                 |

|                  |прокатное и тянутое.        |                 |

|                  |Технология изготовления.    |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-23-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Засоби пакетування та       |                 |

|                  |контейнери для будiвельних  |                 |

|                  |матерiалiв i виробiв.       |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Средства пакетирования и    |                 |

|                  |контейнеры для строительных |                 |

|                  |материалов и изделий.       |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-24-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Мiсцевi будiвельнi          |                 |

|                  |матерiали. Термiни i        |                 |

|                  |визначення.                 |                 |

|                  |Местные                     |                 |

|                  |строительные материалы.     |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-25-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Грунти.Термiни i визначення.|                 |

|                  |Грунты.Термины и определения|                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-26-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Вiдходи промисловостi для   |                 |

|                  |будiвельних виробiв.        |                 |

|                  |Термiни i визначення.       |                 |

|                  |Отходы промышленности для   |                 |

|                  |строительных изделий.       |                 |

|                  |Термины и определения       |                 |

|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.1.1-27-94|Система стандартизацiї та   |                 |

|                  |нормування в будiвництвi.   |                 |

|                  |Матерiали будiвельнi.       |                 |

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: