Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)

Название (рус.) Перечень базовых организаций Украины по нормированию и стандартизации в отрасли строительства /по состоянию на 01.10.94р./ (отменено)
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Регламент
Дата принятия 01.10.1994
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

                ПЕРЕЛІК
           БАЗОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
          ПО НОРМУВАННЮ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
             В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
            /за станом на 01.10.94р./
 
 
 
 
 
 
 
   Державний комітет України у справах будівництва і архітектури
               Київ - 1995
 
 
 
 
 
 
УДК 69:658.012.224
 
 
 
 
 ПРИМІТКА:
 Дублювання кодів, напрямків діяльності базових організацій викликане специфічними умовами роз-
 роблення, виготовлення /виробництва/ та експлуатації продукції будівельного призначення в різних
 підгалузях будівництва України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
                        - 2 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  УкрНДІпроект-   Сталеві конструції: класифіація, Науково-технічне, орга-
   стальконструкція захист від корозії; методи    нізаційно-методичне ке-
   253660, Київ-192, розрахунків, контролю та     рівництво, виконання
   МСП, пр.Визволите- випробувань; вимоги до      досліджень, розробка НД
   лів,1       експлуатації.           по закріпленій групі
   543-93-87     Загальні вимоги до надійності і  продукції:
            безпеки будівельних конструкцій. конструкції будівельні
            Загальні правила по визначенню  сталеві;          526100-526641
            навантаження і впливу.      конструкції будівельні
                             сталеві і комбіновані;   528100-528599
                             конструкції і вироби бу-
                             дівельні з алюмінію і
                             алюмінієвих сплавів.    527000-527630
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.  Науково-дослід-  Розробка нових конструкцій, в   Конструкції і вироби збірні
   ний інститут бу- т.ч. для складних інженерно-   залізобетонні для промило-
   дівельних конст- геологічних умов та сейсміки.   вого, житлового і цивільно-
   рукцій /НДІБК/  Теорія і методи розрахунків,   го будівництва;
   252037,Київ-37,  контролю и випробувань, вимоги  конструкції і деталі карка-
   вул.Івана Кли-  до експлуатації будівельних    са будинків і споруд;       581000
   менка.5/2     конструкцій.           конструкції, деталі стін і
   276-23-65     Будівельна акустика і       перегородок;            582000
            теплотехніка.           плити, панелі і настили
            Захист від корозії бетону і    перекриття;            583000
            арматури. Методи захисту     просторові конструкції на
            будівель у складних умовах    прогін;              584224
            будівництва.           базальтофібробетон;
                             базальтобетон;
                             конструкції і вироби із ба-
                             зальтофібробетону;
                             конструкції і вироби із ба-
                             зальтобетону;
                             конструкції сталезалізобе-
                             тонні;
                             конструкції із сталетрубо-
                             бетонних елементів;
                             обємні і просторові суцільно-
                             формовані збірномонолітні
                             і збірні конструкції для
                             житлового, промислового і
                             сільськогосподарського
                             будівництва;
                             конструкції сільськогоспо-
                             дарських будинків повної
                             заводської готовності;
                             панелі-оболонки;
                             модульні конструкції із
                             збірних залізобетонних
                             елементів;
                             конструкції з армоцементу;
                             інвентарні /мобільні/ бу-
                             динки, в т.ч. пересувні
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                        - 3 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             контейнери збірно-розбір-
                             ні;
                             технологія і устаткування  484200-484225
                             для заводського виробницт- /окрім 484210-
                             ва залізобетонних конструк- 484213/
                             цій і деталей;
                             приладдя і автоматизовані
                             системи для контролю якості
                             і випробувань будівельних     420900,
                             конструкцій;        427010,427103,
                                               427120
                             приладдя контролю і регу-     420110,
                             лювання технологічних про-
                             цесів виробництва конструк-
                             цій;
                             напівпричіпи для транспор-
                             тування будівельних конст-
                             рукцій;              452620
                             опорно-кріпильне устатку-
                             вання для транспортування
                             конструкцій залізничним
                             транспортом;
                             будівельні герметизуючі
                             матеріали і вироби /маг-
                             нітні/;
                             сталева арматура;
                             неметалева арматура.        122400
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.  Науково-дослід-  Технологія, організація і
   ний інститут   механізація будівельного
   будівельного ви- виробництва.
   робництва     Підготовка підвалин і
   /НДІБВ/      улаштування фундаментів і
   25218о,Київ-180  споруд.
   пр.Червонозоря-  Бетонні і залізобетонні роботи,
   ний,51      термоактивна опалубка.
   276-23-85     Гідротехнічне і спеціальне
            будівництво, заглиблені споруди.
            Загальні вимоги до експлуатації
            будівельних машин і механізмів,
            ручного будівельного
            інструменту і інвентаря.
            Техніка безпеки при проведенні
            будівельно-монтажних робіт, на
            підприємствах будіндустрії і
            будівельних матеріалів.
            Реконструкція виробничих
            будинків промислових
            підприємств; технологія і
            організація будівельних процесів.
            Організаційно-методичні норми і
            правила в будівництві і
            будіндустрії.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 4 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Технологія проведення
            оздоблювальных робіт.
            Зміцнені грунти і конструкції з
            них.
            Будівництво будинків на осідних
            грунтах.
            Економіка будівельного
            виробництва, ціноутворення в
            будівництві.
 
 
 
            Капітальні вкладення в матеріа-
            льно-технічну базу будівництва.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лабораторія    Технологія виробництва збірного  Устаткування для вироб-
   заводського    залізобетону.           ництва залізобетонних
   виробництва    Витрати теплової,електричної   виробів різного призна-
   НДІБВ       енергії, палива на підприємст-  чення;               484228
   271-31-23     вах будіндустрії, будматеріалів  касети, обладнання ка-
            в будівництві           сетне і устаткування ка-
                             сетного обладнання;     484210-484213
                             касетні технологічні лі-
                             нії нового покоління з
                             використанням нетрадицій-
                             них теплоносіїв;
                             внутрішні стінові панелі,
                             панелі перекриття, сходові
                             марші та інші вироби ка-
                             сетного виробництва;
                             бетони важкі;
                             енергоносії,їх витрата в
                             будівництві,при виробництві
                             бетонних та залізобетонних
                             виробів,будівельних матері-
                             алів;
                             Форми для виготовлення кон-
                             трольних зразків бетону.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лабораторія     Улаштування і конструкції     Пінопласти /на основі    224400/окрім
  герметизуючих    покрівель, стиків і гідро-    термопластів/;       224440
  і гідроізоля-    ізоляцій.             пінопласти /на основі
  ційних мате-    Нові матеріали для виробництва  реактопластів, поропласти/;    225400
  ріалів НДІБВ    покрівельних, гідроізоляційних,  матеріали плівочні /плівки,
  276-80-78      антикорозійних та         смуги/;              224500
            оздоблювальних робіт.       герметики полімерні;        225712
                             склопластики /інші/;        229601
                             - листові,             229620
                             - рулонні,             229624
                             - профільні;            229640
                             вироби профільно-погонажні
                             /з полімерних матеріалів/;     577210
                             матеріали оздоблювальні для
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 5 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             стін;               577220
                             клеї і мастики для застосу-
                             вання оздоблювальних мате-
                             ріалів;              577240
                             мастики клеючі кумароно-
                             каучукові;             577241
                             мастики клеючі латексні;      577242
                             мастики, пласти і суміші для
                             улаштування безрулонної по-    577510
                             крівлі, гідро-, пароізоляції;
                             суміші латексні;          577511
                             суміші хлорсульфополіетиленові;  577512
                             мастики бітумно-бутілкаучу-
                             кові;               577513
                             мастики покрівельні прикле-
                             ювальні;              577520
                             - бітумні,             577521
                             - дьогтьові.            577522
                             Мастики гідроізоляційні;      577530
                             - бітумно-полімерні,        577531
                             - гумобітумні-полімерні;      577533
                             мастики, пасти, замазки
                             герметизуючі;           577540
                             мастики поліізобутиленові;     557541
                             прокладки ущільнюючі;       577550
                             - пороізолові /пороізол/,     577551
                             - герніт.             577552
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Сектор автоматиза-                  Приладдя і засоби автома-
  ції НДІБВ                       тизації контролю якості
  271-31-90                       в'яжучих і заповнювачів;
                             приладдя і автоматизовані
                             системи управління приготу-
                             вання бетонних сумішей та
                             прискореного твердіння бе-
                             тонів з використанням мік-
                             ропроцесорів;
                             приладдя і устаткування
                             автоматизації промислового
                             призначення;            420000
                             приладдя для вимірювання і
                             регулювання тиску, розрід-     421020
                             жування та рівня;
                             вторинні приладдя і регулято-
                             ри технологічних процесів;     421030
                             приладдя для виміру і регулю-
                             вання температури в промисло-
                             вості будівельних конструкцій:   421100
                             термометри опору;         421140
                             термопари;             421150
                             приладдя інші, устаткування
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                        - 6 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             допоміжні і речі до приладдя
                             для вимірювання і регулюван-
                             ня температури;       421190-421198
                             приладдя для виміру і регу-
                             лювання тиску, перепаду тиску
                             і розріджування.      421200-421216
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Сектор лазерної                    Лазерні приладдя гео-
  техніки НДІБВ                     дезичного контролю в
  271-31-26                       будівництві.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Дніпропетровське  Використання в будівництві    Бетони важкі і легкі;
  дочірнє орендне   відходів гірничорудної,      Заповнювачі для бетонів
  підприємство НДІБВ металургійної і хімічної     важкі, щильні і пористі.
  320050,       промисловості.          Хімічні добавки для бето-
  Дніпропетровськ-50 [1][1]Матеріали будівельні нерудні з  нів і розчинів.
  пр.Гагаріна,115   відходів промисловості.
  39-15-22      щільні і ніздрюваті.
            Декоративна оздоблення будинків.
            Підготовка основи на осідних
            грунтах.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. КиївЗНДІЕП     Житлові і громадські будинки:   Основи уніфікації і стан-
   252133,Київ-133,  типологія, архітектурно-пла-   дартизації в житлово-цивіль-
   бульв.Лесі Укра-  нувальні і конструктивні рі-   ному будівництві.
   їнки 26,      шення; побутове обладнання    Лаки, фарби.            231000
   296-36-72     будинків, забудова і благо-    Блоки:
            устрій цивільних комплексів.   збірні фундаментні бетонні;    574611
            Природнє і штучне освітлення.   крупні стінові.          574150
            Будівельна теплофізика.      Східці збірні мозаїчні;      674613
            Геометрична точність в      блоки сміттєпроводів збірні;    574614
            будівництві.           елементи і деталі шаф вбудо-
            Параметри жилих і громадських   ваних і антресольних /для ци-
            будинків та їх елементи.     вільних будинків/;         536960
            Дерев'яні конструкції.      вироби столярні для житлово-
                             го будівництва;          536100
                             конструкції і деталі з нізд-
                             рюватого бетону /для житлово-
                             го і цивільного будівництва/;
                             панелі стінові зовнішні;      583100
                             панелі стінові внутрішні;     583200
                             перегородки;            583300
                             блоки стінові;           583500
                             плити покриття;          584114
                             панелі перекриття суцільні;    584116
                             конструктивні і архітектурно-
                             будівельні елементи будинків
                             і споруд;             589000
                             елементи східців;         598100
                             блоки комунікацій;         589300
                             архітектурно-будівельні еле-
                             менти будинків і споруд;      589400
                             елементи входів і приямків
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 7 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             будинків;             589500
                             деталі ліфтових і вентиля-
                             ційних шахт;            589600
                             елементи огорож.          589900
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Акціонерне товари- Інженерно-технічні вишукування.
   ство "київвпроект" Містобудівництво.
   252030,Київ,вул.Б. Планування і забудова великих
   Хмельницького,   міст.
   16-22       Забезпеченність міських
   224-05-20     територій інженерною
            інфраструктурою.
            Захист навколишнього середовища.
            Захист від шуму.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Кримський інститут Будівельні природозахисні
   природозахистного норми і правила, в т.ч. за-
   та курортного бу- гальні вимоги захисту при-
   дівництва.     роди при будівництві. Ур-
   333000 м.Сімферо- боекологічні правила, зо-
   поль, вул.Київ-  нування територій.
   ська,181      Природозберігаюче будів-
   22-24-59      ництво і реконструкція.
            Енергозбереження і
            нетрадиційна енергетика в
            будівництві.
            Утилізація відходів.
            Замкнені технології.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Державний шляховий Автомобільні шляхи:        Матеріали, що застосовуються
   науково-дослідний проектування, будівництво,    для будівництва і ремонту ав-
   інститут "Держ-  ремонт і експлуатаційне      томобільних шляхів, в т.ч.:
   шлях НДІ"     утримання.            бітуми нафтові шляхові;      025610
   252113,Київ-113,  Шляхобудівельні матеріали і    смоли, дьогті,пеки кам'яно-
   пр.Перемоги,57   грунти.              вугільні шляхові, дьогтьо-
   446-34-15                      полімерні в'яжучі,поверх-
                             неактивні речовини;
                             щебінь і гравій з природного
                             каменю піщано-гравійних мате-
                             ріалів;              571101
                             камінь /бутовий, булижний/;    571150
                             матеріали з природного каменю;   571500
                             камінь бортовий;          571510
                             брущатка;             571520
                             шашка для мозаїчної бруківки;   571530
                             порошок мінеральний;        571611
                             щебінь шлаковий;          571830
                             щебінь шлаковий доменний і
                             сталеплавильний для шляхово-
                             го будівництва;          571831
                             суміші асфальтобетонні шля-    571850
                             хові аеродромні і асфальто-
                             бетон /гарячі і теплі/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 8 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             камінь збірний бордюрний;     574612
                             плити шляхові;           584600
                             конструкції і деталі прого-
                             нових споруджень мостів;
                             деталі водопропускних труб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Державний науково- Мобільні казани і обладнання   Засоби кріплення комплектую-
   дослідний інсти-  до них.              чих до санітарно-технічного
   тут санітарної   Системи поквартирного       обладнання;
   техніки і облад-  водяного опалення і гарячого   приладдя і труби каналізацій-
   нання будинків і  водопостачання для будинків    ні;                492000
   споруд /НДІСТ/   сільської забудови.
   252110, Київ-110, Норми проектування.        обладнання і приладдя для
   вул.Механізато-                   опалення і гарячого водопо-
   рів,9                        стачання;          493000/окрім
   276-83-34                                    493100,493200,
                                               493300/
                             обладнання санітарно-технічне
                             з металів і полімерів;       494000
                             арматура і гарнітура санітар-
                             но-технічна;            495000
                             запасні частини, приладдя і    499100.
                             комплектуючі вироби до устат-
                             кування і приладдя для опа-
                             лення гарячого водопостачання.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. Харківський    Опалення, ветиляція,       Монтажні заготовки, повітряно-
   сантехпроект    кондиціонування повітря,     розподільне і регулююче облад-
   310072,      внутрішній водопровід і      нання систем вентиляції і
   Харків-72 ,    каналізація виробничих      кондиціонування повітря;      486360
   вул.Тобольська,  будинків, споруд транспорту    заготовки і укріплені монтаж-
   42         та енергетики.          ні вузли внутрішніх санітар-
   32-23-14                       но-технічних систем        492300
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Український дер-  Виконання робіт по        Науково-технічне і організа-
   жавний науково-  будівництву зовнішніх мереж    ційно-методичне керування
   дослідний і конс- водопостачання і каналізації.   виконанням досліджень, роз-
   трукторсько-техно- Спорудження і експлуатація    робкою НД в галузі проекту-
   логічний інсти-  хвостосховищ і шламонаповню-   вання і будівництва по за-
   тут водопостачан- вачів.              кріпленій групі продукції:
   ня, водовідведення Інженерний захист територій    трубофільтри;           574630
   і екології "Держ  міст і селищ від підтоплення.   конструкції аераторів;
   НДІУкрВодГЕО"                    конструкції фільтруючих
   310013,Харків-13,                  касет для водозаборів.
   вул.Шевченка,6
   43-11-56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. Науково-дослідний Організація, економіка,      Методологічне керівництво і
   інститут організа- управління, технологія,      координація робіт по стандарти-
   ції і механізації механізація, конструкції,     зації в галузі шахтного будів-
   шахтного будів-  вироби і матеріали підземного   ництва:
   ництва       будівництва.           комплекси /установи та щити    314210
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                        - 9 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   /НДІОМШБ/ Держ-                   проходні/;             /окрім
   вуглепрому                                       314214/
   України                       установки пересувні для
                             оснащення прохідних стволів;    314231
   вул. Отакара Яро-                  машини бурозанурювальні;      314243
   ша, 18                        кріплення аркове;         314251
   32-02-12                       укладальники кріплення;      314261
                             машини бетоноукладальні;      314262
                             опалубки;             314263
                             станки для встановлення
                             штангового кріплення;       314264
                             полиці прохідницькі;        314274
                             машини вантажно-транспортні
                             шахтні;              314277
                             труби вентиляційні;        314643
                             улаштування дегазаційне пере-
                             сувне;               314652
                             машини для очищення водозлив-
                             них рівчаків і зумпфів;      314741
                             обладнання для механізації
                             шляхових робіт;          314745
                             крани шахтні;           314748
                             обмежувачі зусилля канатів
                             прохідницьких лебідок;       427364
                             блоки і тюбінги для тунелів
                             та шахтне кріплення попередньо-  586500
                             напружене;
                             касети для формування затяжок;
                             установка забійного водозни-
                             ження;
                             насоси забійні пневматичні ви-
                             тискної дії;
                             обладнання вакуумне забійного
                             водозниження і водозливу;
                             засоби виготовлення патронів
                             для закріплення анкерів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. Відкрите акціо-
   нерне товариство
   "Укрліфт"     Координація робіт і забезпечення    Ліфти             483600
   252030, Київ-30  технічної єдності у питаннях
   вул.Б.Хмельниць-  проектування, виготовлення,
   кого, 52-б     монтажу, експлуатації, реконст-
   225-22-44     рукції, заміни і диспетчеризації
            ліфтів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. Український                     Науково-технічне, організа-
   науково-дослід-                   ційно-методичне керівництво,
   ний і проектно-                   розробка НД, вибір номенклатури
   конструкторсь-                    показників, оцінка технічного
   кий інститут                     рівня і якості продукції, прове-
   будівельних                     дення досліджень і випробувань
   матеріалів і                     по контролю якості сировини і
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        -10 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   виробів                       будівельних матеріалів
   /НДІБМВ/                       по закріпленій групі продукції:
   254655, Київ-80,                   пінопласт полістирольний;     224440
   МСП, вул.Ко-                     вироби санітарні керамічні;    496000
   стянтинівська,68                   вироби санітарні шамотовані;    497000
   417-86-13                      заповнювачі пористі;        571200
                             крихта мармурова будівельна;    571617
                             сировина і матеріали з пер-
                             літових порід;           571700
                                              /окрім
                                               571720,
                                               571731,
                                               571732/
                             вермикуліт;            572260
                             матеріали стінові і перегород-   574000
                             кові; крейда природна, сировина  /окрім
                             для виробництва в'яжучих матеріа- 574320
                             лів; вапно, гіпс та інші в'яжучі  574324,
                             матеріали, борошно з вапна, гіпс  574325,
                             сиромелений, неармовані бетони;  574600/
                             вироби керамічні оздоблювальні;  575200
                                               /окрім
                                               575290/
                             сировина глиняна для керамічної
                             промисловості;           575100
                             вироби керамічні кислотривкі;   575300
                                               /окрім
                                               575350/
                             вироби з пористої кераміки;    575400
                             труби керамічні каналізаційні і
                             дренажні;             575500
                             черепиця;             575600
                             матеріали керамічні;        575920
                             вата мінеральна;          576110
                             вироби мінераловатні тепло- і   576200
                             звукоізоляційні;          /окрім
                                               576296,
                                               576297,
                                               576298,
                                               576299/
                             вироби теплоізоляційні перлітові; 576500
                             вироби вапнянокремнеземні;     576720
                             вироби гіпсові звукопоглинаючі;  576770
                             вироби будівельного призначення
                             з тонкого і супертонкого ба-
                             зальтового волокна;        576900
                             лінолеум /рулони і плитки/;    577100
                                               /окрім
                                               577130,
                                               577140,
                                               577150/
                             вироби профільнопогонажні:
                             - з полімерних матеріалів;     577210
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 11 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             - полівінілхлоридні;        577211
                             матеріали рулонні покрівельні і
                             гідроізоляційні /м'які покрівель-
                             ні і ізол/;            577400
                             мастики, пасти і речовини для
                             улаштування безрулонної покрівлі,
                             гідро-, пароізоляція;       577510
                             мастики бітумно-бутілкаучукові;  577513
                             мастики покрівельні бітумні;    577521
                             мастики гідроізоляційні:      577530
                             - бітумно-полімерні        577531
                             - ізол               577532
                             - гумобітумно-полімерні;      577533
                             бетони легкі.           577533.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. Український                     Науково-технічне і організа-
   державний ін-                    ційно-методичне керівництво
   ститут скла                     роботами по закріпленій групі
   342222,                       продукції:
   Донецька обл.,                    скло будівельне /вироби викорис-
   м.Костянти-                     товувані для засклення світлових  591000
   нівка, вул.                     прорізів будинків і споруд/;
   Шмідта,20                      скло технічне;           592000
   2-08-48, 5-42-27                   вироби з ситалів і шлакоситалів;  596000.
                             вироби тепло- і звукоізоляційні  576300
                             зі скловолокна і скловати
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. Науково-до-    Державні випробування цементу   Науково-технічне і організаційно-
   слідний інсти-                    методичне керівництво роботами по
   тут                         закріпленій номенклатурі;
   ПівденНДІце-                     цемент;              573000
   мент                         сировина для виробництва в'яжучих
   310161,                       матеріалів;            574320
   Харків, МСП-2,                    добавки для виробництва цементу;  574325
   вул.Плиточна 1-А,                  вироби асбестоцементні.      578000
   94-06-87                                        /окрім
                                               578195/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 17. Акціонерне     Будови та споруди технологіч-
   підприємство    них ліній цементних заводів.
   "Південдіпроцемент"
   310022,Хар-
   ків-22,
   пр.Правди,10
   47-80-18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 18. Сімферополь-                     Науково-технічне і організаційно-
   ське центральне                   методичне керівництво роботами
   проектно-конст-                   по закріпленій групі продукції:
   рукторське і                     замкові і залізні вироби;     498000
   технологічне                     сейфи та запірні устрої для них.  529717.
   бюро /ЦПКТБ/
   333620, Крим-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 12 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   ська обл.,
   м.Сімферополь,
   вул.Київська,
   41
   27-33-93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 19. Інститут "Київ-  Норми витрат будівельних     Конструкції і деталі збірні за-
   ській будпроект"  матеріалів на загальнобудівельні лізобетонні для промислового
   252113,      роботи; норми натурального    будівництва і будіндустрії:
   Київ-113,     убутку будматеріалів, а також   блоки фундаментні;         581100
   вул.Дегтярів-   методичні положення для іх    фундаменти стаканного типу і
   ська, 53      розробки             башмаки;              581200
   446-12-33                      плити фундаментів;         581300
                             деталі ростверків;         581400
                             палі;               581700
                             колони;              582100
                             балки кроквяні;          582200
                             балки підкранові;         582300
                             балки обв'язувальні;        582400
                             ригелі і прогони;         582500
                             ферми;               582600
                             елементи рам;           582700
                             перемички;             582800
                                               /окрім
                                               582826/
                             распірки;             582900
                             панелі стінові;          583012
                                               583021
                                               583023
                                               583100
                                               /окрім
                                               583124,
                                               583226/
                             перегородки;            583300
                                               /окрім
                                               583324,
                                               583326/
                             блоки стінові;           583500
                                               /окрім
                                               583624,
                                               583526/
                             плити покриття;          584100
                                               /окрім
                                               584116,
                                               584126/
                             плити перекриття.         584200.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 20. Діпроцивіль-    Концепція організації проектної
   промбуд      справи на Україні.
   252601,Київ-54,  Житлові бьудинки: класифікація,
   вул.Гоголів-    типологія, інженерне забезпече-
   ська,22-24     ня та загальні вимоги адресних
   Антонюк П.Д.    проектно-виробничих систем
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 13 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   216-69-08     /АПВС/.
            Технологічні норми проектування
            підприємств збірного
            залізобетону.
            Виробничі і допоміжні будинки і
            споруди на базі інвентарних,
            мобільних та швидкоспоруджуваних
            комплексних будинків, класифіка-
            ція, типологія, інженерне забез-
            печення і загальні вимоги.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.Проектний і     Виготовлення будівельно-     Методологічне керівництво і
  конструкторсько-  шляхових машин, механізмів і   координація робіт в галузі стан-
  технологічний    засобів малої механізації.    дартизації і уніфікації по роз-
  інститут      Капітальний ремонт будівельно-  робці НД по закріпленій номенкла-
  "Київський     шляхових машин і механізмів.   турі:
  Проектбудмеха-                    крани козлові електричні;     315500
  нізація"                       обладнання для бульдозерів
  252033,Київ-33,                    навісне;              481440
  вул.Тарасів-                     перевантажувачі бетону;      481635
  ська,9                        бетононасоси;           482623
  224-69-30                       автобетононасоси;         482624
                             бетонозмішувачі;          482640
                             розчинозмішувачі;         482660
                             крани баштові будівельні;     483010
                             розчинонасоси;           482630
                             машини горизонтального буріння;  483212
                             машини бурові для розробки мерз-
                             лих грунтів;            483213
                             машини і обладнання для будівель-
                             но-опоряджувальних робіт;     483310
                             інструмент будівельно-монтажний  483320
                             ручний;              /окрім
                                               483323/
                             крани баштові /вантажність 5т і
                             вище/;               483540
                             запчастини для будшляхмашин;    483910
                             засоби підмощування;        522540
                             оснащення і обладнання для буді-
                             вельно-монтажних робіт при зве-
                             денні будинків із збірного за-
                             лізобетону;
                             навісне обладнання для будівель-
                             них машин для ущільнення грун-
                             тів і трамбування котлованів;
                             обладнання для вийммання грунтів при
                             утворенні опускних колодязів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 22. Державний                      Обладнання для виробництва
   проектно-кон-                    залізобетонних виробів з ніздрю-
   структорський                    ватих бетонів;           484227
   інститут по                                       /окрім
   машинах для                                       484542/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 14 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   промисловості                    обладнання для виробництва
   будівельних                     керамічних виробів;        484540
   матеріалів                      обладнання для виробництва шлако-
   "Діпробудмаш"                    бетонних блоків;          484553
   252601, Київ-11,                   обладнання для виробництва покрі-
   МСП,                         вельних матеріалів;        484560
   вул.Гусов-                      обладнання технологічне для ви-
   ського,9                       робництва теплоізоляційних мате-
   290-71-81                      ріалів;              484570
                             обладнання технологічне для ме-
                             ханізованих складів цементу;    484630
                             обладнання для виробництва гіпсу
                             і гіпсових виробів;        484640
                             обладнання для збагачування
                             азбесту;              484656
                             обладнання для виробництва виробів
                             з кам'яного лиття;         484684
                             обладнання для виробництва скло-
                             пластиків;
                             запасні частини для технологічно- 484900
                             го обладнання для промисловості  /окрім
                             будматеріалів.           484910/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 23. Центральне                      Преси вакуумні пластичного
   конструктор-                     формування глиняної цегли;     484512
   ське бюро                      преси для напівсухого пресування
   "Будмашина"ВО                    глиняної цегли;          484513
   "Красний                       преси для напівсухого пресування
   Октябрь"                       вогнестійкої цегли;        484514
   310012,Хар-                     обладнання цегловироблювальне;   484518
   ків-12, вул.                     автомати для укладення, різання
   Карла Маркса,                    та знімання керамічних виробів;  484521
   9.                          бігуни;              484522
   22-75-78                       живильники ящикові;        484526
                             обладнання для виробництва
                             керамічних труб;          484531
                             обладнання для виготовлення
                             керамічних мас;          484546
                             обладнання для транспортування.  484547.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 24. Науково-до-    Силікатні матеріали контактного  Науково-технічне і організацій-
   слідний ін-    твердіння.            но-методичне керівництво по за-
   ститут в'я-    Компаунди для сховищ токсичних  кріпленій номенклатурі;
   жучих речо-    відходів.             бетони на шлакових в'яжучих;
   вин і мате-                     бетони на основі лужних цементів; 574531
   ріалів                        бетони на зололужних в'яжучих;
   /НДІВМ/                       в'яжучі шлакові;
   ім.В.Д.Глу-                     в'яжучі зололужні;         574443
   ховського                      цементи лужні.
   254037,
   Київ-37
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                        - 15 -
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Шифр| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
|БО | реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|  |         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Воздухофлот-
   ський пр.
   31
   245-48-30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 25. Київський     Генеральні плани промислових
   Промбудпроект   підприємств, схеми генпланів
   252030, Київ-30  промислових вузлів.
   вул.Коцюбинсько-  Уніфікація конструкцій будинків
   го,1        і споруд.
   Лимаренко В.О.   Визначення раціональних галузей
   224-40-14     застосування монолітних і збірних
            залізобетонних конструкцій,
            сталевих, кам'яних і інш. конст-
            рукцій та їх сполучення в про-
            мисловому будівництві.
            Виробничі, адміністративні,
            побутові та складські будинки
            промпідприємств: типологія,
            галузева, міжгалузева та
            міжвидова уніфікація.
            Територіальна діяльність,
            інформаційно-технологічні та
            програмно-апаратні засоби.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 26. Харківський    Виробничі будинки і споруди
   ПромбудНДІ-    промпідприємств: класифікація,
   проект       типологія, загальні вимоги.
   310022,      Територіальна діяльність: умови
   Харків-22     розміщення, створення і
   пл.Свободи,8    розвитку промислових
   47-01-49      комплексів і промпідприємств.
            Реконструкція і експлуатація
            виробничих будинів і споруд:
            загальні вимоги, обстеження,
            оцінка технічного стану.
            Підсилення будівельнихт конс-
            трукцій будівель і споруд, що
            експлуатуються.
            Захист будівельних конструкцій
            від корозії та їх гідроізоляція.
            Динаміка споруджень і віброза-
            хист будівельних конструкцій.
            Будівельні конструкції будин-
            ків, споруд і теплових агре-
            гатів, які визначені для роботи
            в умовах дії підвищених і
            високих температур.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Харківський     Конструкція і технологія     Опори ЛЕП, зв'язки і елементи
  інститут ін-    виготовлення залізобетонних    контактної мережі електрофіко-
  женерів заліз-   шпал, брусів стрілочних,     ваних шляхів та освітлюючі
  ничного тран-    переводів, опор контактної    мережі;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 16 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
| реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
  спорту       мережі блоків тунельного     шпали.
  310050, Хар-    оздоблення та іншого спец-
  ків-50, вул.    залізобетону для заліз-
  Фейєрбаха,7     ничного і транспортного
  20-36-96      будівництва.
  21-20-76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Інститут      Полімерні будівельні матеріали:
  "УкрНДІГІНТОКС",  санітарно-гігієнічні досліджен-
  лабораторія гі-   ня, регламенти застосування,
  гієни полімер-   нормування, методи контролю і
  них матеріалів,   дослідження, нормативно-тех-
  які застосову-   нічна документація.
  ються в будів-
  ництві і водо-
  постачанні
  252127, Київ-127,
  вул. Героїв
  Оборони,6
  261-78-78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Українське дер-   Генеральні плани
  жавно-коопера-   сільськогосподарських
  тивне проектно-   підприємств.
  вишукувальне і   Сільськогосподарські
  науково-дослід-   підприємства: будинки і
  не об'єднання    споруди, типологія, архі-
  "УкрНДІагро-    тектурно-планувальні і
  проект"       конструктивні рішення.
  Мінсільгосппроду  Асбестоцементні конструкції і
  України       конструкції на основі полімер-
            них матеріалів для
            сільськогосподарського
            будівництва: класифікація,захист
            від корозії, методи розрахунків,
            контролю і випробувань, вимоги
            до експлуатації.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 30. Акціонерне то-   Планування, забудова і
   вариство відк-   благоустрій сільських населених
   ритого типу    місць.
   "УкрНДІцивіль-   Житлові і громадські будинки
   сільбуд"      для сільської місцевості:
   252039,Київ-39,  типологія, архітектурно-плану-
   пр.40-річчя    вальні і конструктивні рішення,
   Жовтня, 50     побутове обладнання будинків.
   263-10-79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 31. Науково-дослід-  Регіональне планування, система
   ний і проектний  населених місць, комплексна
   інститут місто-  оцінка стану навколишнього
   будування.     середовища. Містобудування.
   /НДПІ містобу-   Планування і забудова міст.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 17 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
| реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
   дування/      Планувальна організація
   252601, Київ-25,  курортно-рекреаційних і
   МСП, вул.В.Жито-  природоохоронних територій.
   мирська, 9
   224-05-06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 32. Український    Будівельна кліматологія і
   науково-дослід-  геофізика: кліматичні норми
   ний гідрометео-  для розробки конструктивних
   рологічний ін-   рішень в будівництві.
   ститут       Селі і лавини: моніторинг,
   /УкрНДГМІ/     рекомендації для розробки
   252028,Київ-28,  конструктивних рішень по
   пр.Науки, 37    інженерному захисту територій.
   265-12-50     Розрахункові гідрогеологічні
            характеристики: проектування
            споруд, шляхів, водних систем
            і об'єктів, планування і
            забудова населених пунктів,
            генеральних планів промислових
            і сільськогосподарських
            підприємств, заходи по боротьбі
            з затопленням.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 33. Український    Загальні принципи забезпечення
   науково-дослід-  пожежної безпеки в галузі
   ний інститут    будівництва.
   пожежної безпе-  Пожежонебезпечні властивості
   ки /УкрНДІПБ/   речовин і матеріалів.
   252011, Київ-11,  Вогнезахисні і вогнегасячі
   вул.Рибальська,  речовини, технічні засоби
   18         гасіння пожеж, методи
   290-18-01     випробувань і контролю.
            Норми по забзпеченості техніч-
            них засобів гасіння пожеж.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 34. Київметропроект  Метрополітени.
   252023,Київ-23,  Тунелі гідротехнічні,
   вул.Шота Руста-  автошляхові і залізничні.
   велі,47      Норми проектування.
   227-31-05     Правила виконання і прий-
            мання робіт при будівництві
            тунелей і метрополитенів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 35. Науково-вироб-   Радіаційний контроль по
   нича фірма "Роса" об'єктах будівництва,
   /радіаційне    підприємствах будівельної
   обстеження і    індустрії і промисловості
   ситуаційний    будівельних матеріалів.
   аналіз/
   Мінчорнобиля
   України.
   252050 Київ-50
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 18 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
| реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   вул.Мельникова,
   53
   213-72-69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 36. Украеропроект   Комплексы аеропортів:
   2522135,Киев-135, аеровокзали внутрішніх і
   пр.Перемоги,14   міжнародних авіаліній;
   216-15-00     Об'єкти управління повітряним
            рухом, радіонавігації і
            засобів посадки; авіаційно-
            технічні бази;
            авіапаливозабезпечення.
            Авіаремзаводи. Аеродроми та
            вертодроми.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 37. Український    Економіка, організація,
   науково-дослід-  управління і кошторисна справа в
   ний центр     будівництві. Нормування праці
   экономіки в    в будівництві.
   будівництві
   "Екобуд"
   253167,
   Київ-167,
   вул.М.Раскової,
   23
   517-51-18
   517-80-45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 38. УкрсхідДІІНТР   Інженерно-технічні вишу-
   310059,      кування: завдання, порядок
   м.Харків-59,    проведення, методологія,за-
   пр.Леніна,38    гальні вимоги до складу і
   32-23-75      результатів робіт, методи
            випробування і контролю.
            Охорона навколишнього природного
            середовища, оцінка впливу об'єк-
            тів, що проектуються, на стан
            навколишнього середовища.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 39. Укрводпроект    Меліоративні системи і
   252035,Київ-35,  споруди. Водопостачання
   вул.Урицького,45  сільських населених пунктів.
   276-60-10     Норми проектування. Правила
   276-50-81     виконання і приймання робіт.
            Вишукування для будівництва
            меліоративних систем,
            водогосподарських об'єктів.
            Споруди і заходи для захисту
            берегів,водосховищ,озер і рік.
            Інжнерний захист територій в
            сільській місцевості від потоп-
            лення.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        - 19 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування та |        Галузь діяльності             |  Код ОКП   |
| реквізіти БО  |----------------------------------------------------------|         |
|         |   Нормування         |  Стандартизація    |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 40. УкрНДІінжпроект  Газопостачання. Схеми
   252054, Київ-54  газопостачання областей,
   вул.Тургенівська, адміністративних районів і
   38         населених пунктів. Системи
   216-12-38     газопостачання і споруди міст і
            населених пунктів,
            газонаповнювальні станції і
            пункти зжиженого газу,
            газифікація промислових,
            сільськогосподарських і
            комунальних підприємств.
            Комплексний електрохімічний
            захист від корозії підземних
            металевих споруд.
            Теплопостачання. Промислові і
            опалювальні котельні установки.
            Схеми теплопостачання міст і
            селищ з населенням до 100 тис.
            чоловік. Благоустрій і озеленен-
            ня територій, які забудовуються.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 41. Український    Комплексні геолого-
   державний науко-  розвідувальні, геофізичні і
   во-дослідний та  маркшейдерські дослідження,
   проектно-конст-  будівельні і гірничі заходи
   рукторський інс-  захисту будинків, що проекту-
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: