Інструкція з планування, обліку і калькуляції собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
zwcad arcon
Название (рус.) Инструкция из планирования, учета и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства
Кем принят Держжитлокомунгосп
Тип документа Інструкція
Рег. номер 24
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

 

 
 
 
 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ IНСТРУКЦIЇ З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛIКУ I КАЛЬКУЛЮВАННЯ
 СОБIВАРТОСТI РОБIТ (ПОСЛУГ) НА ПIДПРИЄМСТВАХ I В ОРГАНIЗАЦIЯХ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
     (Наказ Державного комiтету України по житлово-
          комунальному господарству
          вiд 31 березня 1997 р. N 24
     Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
        вiд 19 травня 1997 р. N 183/1987)
 
   Згiдно з дорученнями Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.96
N 22281/98, вiд 19.04.96 N 1517/96 та вiд 08.05.96 N 9337/98 з
метою запровадження єдиної методологiї планування, облiку i каль-
кулювання собiвартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в орга-
нiзацiях житлово-комунального господарства та контролю за собi-
вартiстю продукцiї на пiдприємствах i в органiзацiях житлово-ко-
мунального господарства наказую:
   Затвердити Iнструкцiю з планування, облiку i калькулювання
собiвартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях
житлово-комунального господарства, що додається.
 
                         Голова Комiтету
                            Г.I.Онищук
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
    З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛIКУ I КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБIВАРТОСТI
    РОБIТ (ПОСЛУГ) НА ПIДПРИЄМСТВАХ I В ОРГАНIЗАЦIЯХ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
      (Затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України
         вiд 31 березня 1997 року N 24)
 
           1. Загальнi положення
 
   1.1. Iнструкцiя з планування, облiку i калькулювання собi-
вартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях житло-
во-комунального господарства (далi - Iнструкцiя) розроблена вiд-
повiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдпри-
ємств", Правил застосування Закону України "Про оподаткування
прибутку пiдприємств", затверджених Постановою Верховної Ради Ук-
раїни вiд 27 червня 1995 року N 247/95-ВР.
   1.2. Iнструкцiя враховує особливостi дiяльностi таких пiдга-
лузей житлово-комунального господарства:
   водопровiдно-каналiзацiйне господарство;
   теплове господарство;
   житлове господарство;
   мiський електротранспорт.
   1.3. Iнструкцiя застосовується на пiдприємствах (органiзацi-
ях) житлово-комунального господарства незалежно вiд вiдомчої пiд-
порядкованостi, форм власностi i господарювання та на пiдприєм-
ствах i органiзацiях iнших галузей, що виконують роботи i надають
послуги, наведенi в пунктi 2 цiєї Iнструкцiї. У структурних пiд-
роздiлах пiдприємств, видiлених в окрему планово-облiкову одини-
цю, що вiдносяться до iнших галузей господарства, крiм галузей,
вказаних в п.2 даної Iнструкцiї (промисловi пiдроздiли, пiдсобнi
сiльськогосподарськi виробництва тощо), застосовуються типовi по-
ложення (iнструкцiї) з планування, облiку i калькулювання собi-
вартостi продукцiї робiт (послуг) вiдповiдних галузей (промисло-
вiсть, будiвництво, сiльське господарство тощо).
   1.4. Собiвартiсть робiт (послуг) - це вартiсне вираження
витрат пiдприємства, пов'язаних з використанням у технологiчному
процесi виконання робiт (надання послуг) природних ресурсiв, си-
ровини, матерiалiв, палива, енергiї, основних виробничих фондiв,
iнструменту, iнвентаря, трудових i фiнансових ресурсiв, а також
iнших витрат на виробництво i збут, включаючи встановленi держа-
вою як обов'язковi вiдрахування податки i платежi.
   1.5. Планування собiвартостi робiт (послуг) пiдприємств є
складовою частиною планування їх дiяльностi та являє собою систе-
му обгрунтованих технiко-економiчних розрахункiв, якi вiдобража-
ють величину витрат, що включаються до складу собiвартостi робiт
(послуг).
   Розрахунки планової собiвартостi окремих видiв робiт (пос-
луг) використовуються для визначення потреби в оборотних коштах,
планування прибутку, формування цiн тощо.
   1.6. Облiк собiвартостi - це своєчасне, повне i достовiрне
вiдображення в бухгалтерському облiку фактичних витрат на вироб-
ництво i реалiзацiю робiт (послуг).
   1.7. Калькулювання собiвартостi - це визначення розмiру вит-
рат у грошовому виразi на виробництво одиницi певного виду робiт
(послуг) по окремих видах витрат. За допомогою калькулювання виз-
начаються собiвартiсть одиницi робiт (послуг), всього їх обсягу,
витрати на виробництво по окремих структурних пiдроздiлах пiдпри-
ємства (цехах, дiльницях), по рiзних виробничих процесах i в цi-
лому по пiдприємству.
 
     2. Групування витрат за економiчними елементами
 
   2.1. Витрати, що включаються до собiвартостi робiт (послуг),
групуються за такими елементами:
   матерiальнi витрати;
   витрати на оплату працi;
   вiдрахування на соцiальнi заходи;
   амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв;
   iншi витрати.
 
   2.2. До елементу "Матерiальнi витрати" належать:
   2.2.1. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєнням нових
видiв робiт (послуг):
   - пiдвищенi витрати на виробництво нових видiв робiт (пос-
луг) в перiод їх освоєння;
   - витрати на освоєння нового виробництва, цехiв та агрегатiв
(пусковi витрати), номенклатуру яких викладено в додатку N 2;
   - витрати на винахiдництво i рацiоналiзацiю, номенклатуру
яких викладено в додатку N 3.
   Витрати, передбаченi цим пiдпунктом, вiдносяться на собiвар-
тiсть освоєної продукцiї з початку її виробництва.
   2.2.2. Витрати, пов'язанi з використанням природної сирови-
ни, плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у
межах затверджених лiмiтiв, а також платежi за використання iнших
природних ресурсiв, за викиди i скиди забруднюючих речовин у нав-
колишнє середовище, розмiщення вiдходiв та iнших видiв шкiдливого
впливу в межах лiмiтiв.
   2.2.3. Витрати некапiтального характеру, пов'язанi з удоско-
наленням технологiй та органiзацiєю виробництва, полiпшенням
якостi робiт (послуг), що проводиться в ходi виробничого процесу.
   2.2.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу:
   - на матерiали, паливо, енергiю та на її трансформацiю i по-
дачу до мiсця споживання, на роботи i послуги виробничого харак-
теру, якi виконуються стороннiми органiзацiями або структурними
пiдроздiлами пiдприємства, що не належать до основного виду його
дiяльностi (виконання лабораторних аналiзiв, перевiрка приладiв
облiку, дослiдження внутрiшнього стану трубопроводiв тощо), на
придбання iнструментiв, пристроїв та iнших засобiв i предметiв
працi.
   Iз витрат на матерiальнi ресурси, що включаються до собiвар-
тостi продукцiї, вираховується вартiсть зворотних вiдходiв.
   Зворотнi вiдходи - це залишки сировини, матерiалiв, теплоно-
сiїв та iнших видiв матерiальних ресурсiв, що утворилися в проце-
сi виробництва робiт (послуг) i втратили повнiстю або частково
споживчi властивостi початкового ресурсу (хiмiчнi та фiзичнi) i
через це використовуються з пiдвищеними витратами (зниженням ви-
ходу продукцiї) або використовуються не за прямим призначенням, а
також реалiзуються на сторону.
   Зворотнi вiдходи оцiнюються:
   за зниженою цiною вихiдного матерiального ресурсу (цiною
можливого використання), якщо вiдходи можуть бути використанi для
власного основного або допомiжного виробництва, але з пiдвищенням
витрат, чи реалiзованi стороннiм пiдприємствам i органiзацiям;
   за новою цiною вихiдного матерiального ресурсу, якщо вiдходи
реалiзуються стороннiм пiдприємствам i органiзацiям для викорис-
тання у виробництвi iншої продукцiї.
   Вартiсть матерiальних ресурсiв визначається, виходячи з цiни
їх придбання (без урахування податку на додану вартiсть, за ви-
нятком передбачених законодавчими актами випадкiв), включаючи на-
цiнки i комiсiйнi винагороди постачальницьким та зовнiшньоеконо-
мiчним органiзацiям, вартiсть послуг товарних бiрж, брокерськi
послуги, суми мита i митних зборiв, витрат на транспортування,
зберiгання та доставку, що здiйснюються стороннiми органiзацiями.
   Витрати, пов'язанi з доставкою (в тому числi з вантажно-роз-
вантажувальними роботами) матерiальних ресурсiв транспортом i
персоналом пiдприємства, включаються до вiдповiдних елементiв
витрат на виробництво (витрати на оплату працi, амортизацiя ос-
новних фондiв, матерiальнi витрати тощо);
   - проведення поточного ремонту, технiчного огляду та технiч-
ного обслуговування основних виробничих фондiв, у тому числi взя-
тих в тимчасове користування за угодами оперативної оренди (лi-
зингу), за винятком їх реконструкцiї i модернiзацiї;
   - контроль за виробничими процесами i якiстю продукцiї (ро-
бiт, послуг);
   - забезпечення правил технiки безпеки працi, пожежної i сто-
рожової охорони (включаючи оплату послуг стороннiх пiдприємств за
пожежну та сторожову охорону), санiтарно-гiгiєнiчних та iнших
спецiальних вимог, передбачених правилами технiчної експлуатацiї,
нагляду i контролю за дiяльнiстю пiдприємств у встановленому за-
конодавством порядку;
   - забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, взуттям, об-
мундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спецiаль-
ним харчуванням у випадках, передбачених законодавством.
   2.2.5. Поточнi витрати, пов'язанi з утриманням та експлуата-
цiєю фондiв природоохоронного призначення (очисних споруд, улов-
лювачiв, фiльтрiв тощо), витрати на захоронення екологiчно небез-
печних вiдходiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй за прийман-
ня, зберiгання та знищення екологiчно небезпечних вiдходiв, очи-
щення стiчних вод, iншi види поточних витрат.
   2.2.6. Витрати, пов'язанi з управлiнням пiдприємством, пере-
лiк яких викладено в додатку N 6 (роздiл 1).
   2.2.7. До елементу "Витрати на оплату працi" належать витра-
ти на виплату основної i додаткової заробiтної плати, обчисленi
згiдно з прийнятими пiдприємством системами оплати працi, включа-
ючи будь-якi види грошових i матерiальних доплат.
   Перелiк витрат, пов'язаних з виплатою основної та додаткової
заробiтної плати, наведено у додатку N 1.
   2.2.8. До елементу "Вiдрахування на соцiальнi заходи" нале-
жать вiдрахування:
   - на державне (обов'язкове) соцiальне страхування;
   - на державне (обов'язкове) пенсiйне страхування (до Пенсiй-
ного фонду України);
   - до Фонду сприяння зайнятостi населення;
   - до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення.
   2.2.9. До елементу "Амортизацiя основних фондiв та нематерi-
альних активiв" належать:
   - витрати на повне вiдновлення основних фондiв у виглядi
амортизацiйних вiдрахувань вiд балансової вартостi основних ви-
робничих фондiв за встановленими нормами i порядком;
   - витрати на повне вiдновлення основних фондiв у виглядi
амортизацiйних вiдрахувань на наданi в оперативну оренду основнi
фонди, що належать до державної форми власностi, нараховуються
орендодавцем i використовуються ним виключно на повне вiдновлення
орендованої частки основних фондiв. При цьому на собiвартiсть ро-
бiт (послуг) орендаря вiдноситься сума винагороди за користування
орендованими основними фондами та нарахованi амортизацiйнi вiдра-
хування на повне вiдновлення основних фондiв.
   Орендна плата за наданi в оперативну оренду примiщення не-
житлового призначення включається до собiвартостi робiт (послуг)
в розмiрi, визначеному угодами сторiн, а по комунальнiй власностi
- не вище ставок орендної плати, встановленої мiсцевими органами
державної виконавчої влади;
   - витрати, пов'язанi зi зносом нематерiальних активiв, у су-
мi амортизацiйних вiдрахувань, що визначаються щомiсяця за норма-
ми, розрахованими виходячи iз їх первiсної вартостi та строку ко-
рисного використання, але не бiльше десяти рокiв безперервної
експлуатацiї або строку дiяльностi пiдприємства.
   Нематерiальнi активи - це вартiсть об'єктiв промислової та
iнтелектуальної власностi, а також iнших аналогiчних прав, визна-
них об'єктом права власностi.
   До таких об'єктiв та прав належать: винаходи, кориснi моде-
лi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, торговi марки,
об'єкти авторських прав, програмне забезпечення обчислювальної
технiки, гудвiл, "ноу-хау" тощо.
   2.2.10. До елементу "Iншi витрати" належать:
   - витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи i назад
у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом за-
гального користування, включаючи додатковi витрати на спецiальнi
маршрути мiського пасажирського транспорту, органiзованi вiдпо-
вiдно до угод, укладених з транспортними пiдприємствами (понад
вартiсть, оплачену працiвниками пiдприємства за дiючими тарифами
на вiдповiдний вид транспорту або сплачену за рахунок прибутку,
що залишається в розпорядженнi пiдприємства); витрати на переве-
зення працiвникiв-iнвалiдiв I i II груп до мiсця роботи i назад
незалежно вiд наявностi маршрутiв пасажирського транспорту за-
гального користування;
   - витрати, пов'язанi з набором робочої сили, передбаченi за-
конодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середнiх
професiйно-технiчних училищ i молодим спецiалiстам, якi закiнчили
вищий навчальний заклад, вартостi проїзду до мiсця роботи;
   - платежi з обов'язкового страхування майна пiдприємства, а
також життя окремих категорiй працiвникiв, зайнятих у виробництвi
вiдповiдних видiв робiт (послуг) безпосередньо на роботах з пiд-
вищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законо-
давством;
   - витрати на оплату вiдсоткiв за фiнансовими кредитами,
одержаними для поповнення власних оборотних коштiв, а також для
придбання основних виробничих фондiв i нематерiальних активiв для
поточної виробничої дiяльностi, незалежно вiд термiну кредитуван-
ня, а також для сплати вiдсоткiв за комерцiйнi кредити.
   Витрати на оплату вiдсоткiв за фiнансовими кредитами, одер-
жаними та використаними на iншi цiлi, а також на оплату вiдсоткiв
за простроченими кредитами, не включаються до складу собiвартостi
робiт (послуг):
   - витрати, пов'язанi з оплатою послуг комерцiйних банкiв та
iнших кредитно-фiнансових установ, включаючи плату за розрахунко-
ве обслуговування;
   - витрати на виготовлення i придбання бланкiв цiнних папе-
рiв, а також iншi витрати, пов'язанi з емiсiєю цiнних паперiв;
   - витрати на утримання примiщень, що надаються безоплатно
пiдприємствам громадського харчування або використовуються пiд-
приємствами самостiйно для обслуговування працiвникiв, що перебу-
вають з пiдприємствами у трудових вiдносинах, витрати на прове-
дення поточного ремонту примiщень, на освiтлення, опалення, водо-
постачання та каналiзацiю, електропостачання, а також на паливо
для приготування їжi;
   - податки (за винятком податку на майно пiдприємств, що вно-
ситься до бюджету згiдно з законодавством України, податку на
землю, що використовується у сiльськогосподарському або виробни-
чому оборотi, податку з власникiв транспортних засобiв), вiдраху-
вання на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомо-
бiльних дорiг, до Державного iнновацiйного фонду, позабюджетних
фондiв фiнансування галузевих i мiжгалузевих науково-дослiдних
робiт i заходiв щодо освоєння нових технологiй i виробництва но-
вих видiв робiт (послуг), якi створюються за рахунок вiдрахувань
вiд внескiв до Державного iнновацiйного фонду, а також збори та
iншi обов'язковi платежi, передбаченi законами України, постано-
вами Верховної Ради України, указами Президента України, декрета-
ми Кабiнету Мiнiстрiв України;
   - виплати на вiдшкодування втрат здоров'я, що погiршилось
внаслiдок виконання працiвником трудових обов'язкiв;
   - витрати на оприлюднення рiчного звiту.
   Оприлюднення звiтностi - це офiцiйне подання бухгалтерської
звiтностi до органiв Державної податкової адмiнiстрацiї України,
Нацiонального банку України, Фонду державного майна України, Ан-
тимонопольного комiтету України та iнших установ i органiзацiй,
якi вiдповiдно до законодавчих актiв України уповноваженi на от-
римання бухгалтерської звiтностi (балансiв) вiд господарюючих
суб'єктiв, а також офiцiйна публiкацiя звiтiв (балансiв) про фi-
нансовий стан пiдприємств у засобах масової iнформацiї, якщо це
передбачено законодавством.
   - витрати на реалiзацiю продукцiї;
   - витрати на участь у виставках, ярмарках, вартiсть безоп-
латно переданих зразкiв i моделей, представницькi витрати (на ор-
ганiзацiю прийомiв та iнших офiцiйних заходiв, включаючи оплату
працi обслуговуючого персоналу). До собiвартостi робiт (послуг)
зазначенi витрати вiдносяться у розмiрi, що не перевищує двох
вiдсоткiв вiд обсягiв реалiзацiї робiт (послуг) за звiтний перiод
та в цiлому за рiк;
   - сума сплачених орендарем процентiв (винагороди) за корис-
тування наданими в оперативну та фiнансову оренду основними фон-
дами;
   - витрати, пов'язанi iз сплатою вiдсоткiв за користування
матерiальними цiнностями, взятими в оренду (лiзинг), вiдшкодову-
ються щомiсячно в розмiрi, передбаченому договором, i вiдобража-
ються у складi собiвартостi робiт (послуг) в тому перiодi, за
який їх нараховано.
 
      3. Групування витрат за статтями калькуляцiї
 
   3.1. Витрати, пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю робiт
(послуг) на пiдприємствах (крiм пiдприємств мiськелектротранспор-
ту) з метою планування, облiку i калькулювання собiвартостi робiт
(послуг) групуються за такими типовими статтями:
   3.1.1. Сировина та матерiали.
   3.1.2. Паливо для використання з технологiчною метою.
   3.1.3. Енергiя для використання з технологiчною метою.
   3.1.4. Покупнi ресурси (для пiдприємств i органiзацiй водоп-
ровiдного та теплового господарств).
   3.1.5. Роботи i послуги виробничого характеру стороннiх
пiдприємств i органiзацiй.
   3.1.6. Зворотнi вiдходи (вираховуються).
   3.1.7. Витрати на оплату працi.
   3.1.8. Вiдрахування на соцiальнi заходи.
   3.1.9. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєнням нових
потужностей виробництва.
   3.1.10. Витрати на утримання та експлуатацiю машин та облад-
нання.
   3.1.11. Загальновиробничi витрати.
   3.1.12. Загальногосподарськi витрати.
   3.1.13. Позавиробничi (комерцiйнi) витрати.
 
   3.2. До статтi "Сировина та матерiали" включається вартiсть
сировини та матерiалiв, потрiбних для виконання робiт (послуг) та
для забезпечення технологiчного процесу (хiмiчнi реагенти: коагу-
лянт, хлор, амiак, сiль, сульфовугiлля, хiмреактиви тощо).
   Витрати за статтею "Сировина та матерiали" включаються без-
посередньо до собiвартостi окремих видiв робiт (послуг).
   3.3. До статтей "Паливо для використання з технологiчною ме-
тою" та "Енергiя на технологiчнi цiлi" вiдносяться витрати на всi
види палива та енергiї, що безпосередньо витрачаються у техноло-
гiчному процесi виробництва робiт (послуг), як одержанi вiд сто-
роннiх органiзацiй, так i виробленi самим пiдприємством.
   3.4. Витрати на паливо та енергiю на технологiчнi цiлi (рух
рухомого складу електротранспорту, виробництво теплової енергiї,
гарячої води, її очищення i доставка, вiдведення стокiв, робота
лiфтiв) вiдносяться безпосередньо до собiвартостi робiт (послуг)
на основi показань контрольно-вимiрювальних приладiв.
   3.5. Витрати на матерiали, паливо, енергiю та iншi матерi-
альнi ресурси формуються, виходячи з цiн їх придбання, включаючи
витрати на транспортування, зберiгання та доставку, якi здiйсню-
ються стороннiми органiзацiями.
   3.6. До статтi "Покупнi ресурси" включається вартiсть води
(для пiдприємств водопровiдного господарства) та теплової енергiї
(для пiдприємств теплового господарства), придбаних у стороннiх
пiдприємств для подальшої доробки, очищення та реалiзацiї спожи-
вачам.
   Витрати на покупнi ресурси вiдносяться безпосередньо до со-
бiвартостi робiт (послуг) на основi показань контрольно-вимiрю-
вальних приладiв та цiн їх придбання.
   На пiдприємствах водопровiдного i теплового господарств, якi
не купують вказанi ресурси, ця стаття витрат не застосовується.
   3.7. До статтi "Роботи i послуги виробничого характеру сто-
роннiх пiдприємств i органiзацiй" включається вартiсть робiт
(послуг) виробничого характеру, якi виконуються стороннiми пiд-
приємствами i органiзацiями або структурними пiдроздiлами пiдпри-
ємства, що не належать до основного виду дiяльностi.
   До робiт i послуг виробничого характеру належать:
   - у житловому господарствi - експлуатацiя лiфтiв, прибиран-
ня, вивiз та знешкодження смiття;
   - у водопровiдному та тепловому господарствах - користування
водо,- тепломережами стороннiх пiдприємств.
   3.8. Вартiсть робiт (послуг) виробничого характеру визнача-
ється виходячи з їх обсягiв та цiн (тарифiв).
   3.9. У статтi "Зворотнi вiдходи" вiдображається вартiсть
зворотних вiдходiв, яка вираховується iз загальної суми матерi-
альних витрат, вiднесеної на собiвартiсть продукцiї.
   Порядок оцiнки зворотних вiдходiв наведений в пунктi 2.2.4
Iнструкцiї.
   Вiдходи, якi не використовуються,- не оцiнюються.
   3.10. До статтi "Витрати на оплату працi" вiдносяться витра-
ти на виплату основної та додаткової заробiтної плати, обчисленої
згiдно з прийнятими пiдприємством системами оплати працi i визна-
ченими колективним договором у виглядi тарифних ставок (окладiв)
i вiдрядних розцiнок для робiтникiв, зайнятих безпосередньо вико-
нанням робiт (послуг).
   При визначеннi собiвартостi окремих видiв робiт (послуг) за-
робiтна плата робiтникiв, зайнятих у виробництвi вiдповiдних ви-
дiв робiт (послуг), безпосередньо включається до їх собiвартостi.
 
   3.11. До статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи" включа-
ються:
   3.11.1. Вiдрахування на державне (обов'язкове) соцiальне
страхування.
   3.11.2. Вiдрахування на державне (обов'язкове) пенсiйне
страхування (до Пенсiйного фонду).
   3.11.3. Вiдрахування до Фонду сприяння зайнятостi населення.
   3.11.4. Вiдрахування до Фонду для здiйснення заходiв щодо
лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального за-
хисту населення.
 
   3.12. До статтi "Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєн-
ням нових потужностей виробництва" належать витрати:
   3.12.1. На освоєння нових виробничих потужностей виробництва
(пусковi витрати) (додаток N 2).
   3.12.2. На винахiдництво i рацiоналiзацiю (додаток N 3).
 
   3.13. Витрати, пов'язанi з освоєнням нових потужностей ви-
робництва (пусковi витрати), вiдносяться до витрат майбутнiх пе-
рiодiв i включаються до собiвартостi робiт протягом двох рокiв з
початку введення потужностей в експлуатацiю.
   До пускових витрат належать витрати на перевiрку готовностi
обладнання до введення його в експлуатацiю шляхом комплексного
випробування (пiд навантаженням) усiх машин та механiзмiв (ек-
сплуатацiйна перевiрка) з пробним виконанням робiт (наданням пос-
луг), передбаченим проектно-технiчною документацiєю, наприклад
перед початком осiнньо-зимового перiоду, та налагодженням устат-
кування (насоснi станцiї, очиснi споруди, водо-, тепломережi, ко-
тельнi тощо).
   Пусковi витрати визначаються кошторисом з урахуванням уста-
новленого режиму тривалостi та iнших умов пробної експлуатацiї, а
також освоєння об'єктiв, що вводяться в дiю.
   Погашення пускових витрат починається з мiсяця, наступного
за мiсяцем пiдписання акта про закiнчення комплексного випробу-
вання i пробної експлуатацiї об'єкта.
   3.14. До витрат на винахiдництво i рацiоналiзацiю належать
витрати на проведення дослiдно-експериментальних робiт, на виго-
товлення та випробування моделей та зразкiв за винахiдницькими i
рацiоналiзаторськими пропозицiями, пов'язаними з основною дiяль-
нiстю пiдприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не є
роялтi.
   Витрати на винахiдництво i рацiоналiзацiю вiдносяться на со-
бiвартiсть тих робiт (послуг) з початку їх виконання (надання),
до яких цi витрати належать.
   3.15. До статтi "Витрати на утримання та експлуатацiю машин
та обладнання" належать витрати, пов'язанi з утриманням та ек-
сплуатацiєю виробничих машин та обладнання, номенклатуру яких на-
ведено в додатку N 4.
   Витрати на утримання та експлуатацiю машин та обладнання
розподiляються мiж видами робiт (послуг) пропорцiйно величинi цих
витрат за годину роботи машин та обладнання i тривалостi його ро-
боти при виконаннi вiдповiдного виду робiт (послуг).
   3.16. До статтi "Загальновиробничi витрати" належать витра-
ти, пов'язанi з управлiнням виробництвом, обслуговуванням вироб-
ничого процесу, витрати палива та енергiї на опалення виробничих
примiщень, службовими вiдрядженнями працiвникiв виробничих пiд-
роздiлiв, пов'язаними з виробничою дiяльнiстю, вiдтворенням ос-
новних фондiв, удосконаленням технологiй та органiзацiєю виробни-
чого процесу, ремонтом основних фондiв, контролем за виробничими
процесами i якiстю робiт.
   Загальновиробничi витрати кожного пiдроздiлу включаються
тiльки до собiвартостi робiт (послуг), що виконуються ним.
   Номенклатуру загальновиробничих витрат наведено в додатку N
5.
   Загапьновиробничi витрати розподiляються мiж об'єктами каль-
кулювання пропорцiйно до суми заробiтної плати робiтникiв, зайня-
тих наданням вiдповiдних робiт (послуг), або витрат на утримання
та експлуатацiю машин та обладнання.
   3.17. Загальна величина витрат на утримання та експлуатацiю
машин та обладнання, а також загальновиробничих витрат пiдпри-
ємства в цiлому є сумою вiдповiдних витрат структурних пiдроздi-
лiв основного виробництва. Такi ж витрати допомiжних виробництв
включаються до собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), що викону-
ються (виробляються) допомiжними виробництвами пiдприємства.
   3.18. До статтi "Загальногосподарськi витрати" належать вит-
рати, пов'язанi з управлiнням пiдприємством, обслуговуванням ви-
робничого процесу, службовими вiдрядженнями працiвникiв апарату
управлiння пiдприємства, пожежною та сторожовою охороною об'єктiв
загальногосподарського призначення, природозбереженням, пiдготов-
кою та перепiдготовкою кадрiв, сплатою податкiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв.
   Номенклатуру загальногосподарських витрат наведено в додатку
N 6.
   Загальногосподарськi витрати розподiляються мiж об'єктами
калькулювання пропорцiйно до суми заробiтної плати робiтникiв,
зайнятих виконанням (наданням) вiдповiдних робiт (послуг), або до
витрат на утримання та експлуатацiю машин та обладнання.
   3.19. До статтi "Позавиробничi (комерцiйнi) витрати" нале-
жать витрати на реалiзацiю робiт (послуг), зокрема вiдшкодування
витрат за участь у виставках, ярмарках, вартiсть безоплатно пере-
даних зразкiв i моделей, представницькi витрати (на органiзацiю
прийомiв та iнших офiцiйних заходiв, включаючи оплату працi об-
слуговуючого персоналу). На собiвартiсть робiт (послуг) зазначенi
витрати вiдносяться у розмiрi, що не перевищує двох вiдсоткiв вiд
обсягiв реалiзацiї робiт (послуг) за звiтний перiод та в цiлому
за рiк.
   Витрати, що входять до складу позавиробничих (комерцiйних)
витрат, безпосередньо вiдносяться на собiвартiсть вiдповiдних ви-
дiв робiт (послуг). У разi неможливостi такого вiднесення вони
можуть розподiлятися мiж окремими видами робiт (послуг), виходячи
з їх обсягу реалiзацiї або виробничої собiвартостi робiт (пос-
луг).
 
      4. Планування i калькулювання собiвартостi
          житлово-комунальних послуг
 
   4.1. Планування собiвартостi житлово-комунальних  послуг
здiйснюється пiдприємствами галузi та їх структурними пiдроздiла-
ми одночасно iз розробленням їх загальних рiчних, квартальних, а
при необхiдностi,- мiсячних планiв.
   Витрати на виконання робiт (послуг) у вартiсному вираженнi
формують їх собiвартiсть. Цей показник є одним з найважливiших
економiчних показникiв господарської дiяльностi пiдприємства (ор-
ганiзацiї). У ньому вiдображаються всi фактори, якi мають вплив
на ефективнiсть дiяльностi кожного суб'єкта виробництва.
   4.2. Планування собiвартостi виконання робiт, надання послуг
пiдприємства здiйснюють, виходячи з умов своєї дiяльностi та
згiдно з цiєю Iнструкцiєю. При цьому планова собiвартiсть робiт
(послуг) може визначатись як по пiдприємству в цiлому, так i по
окремих структурних пiдроздiлах.
   4.3. Розробцi плану з собiвартостi на пiдприємствi передує
всебiчний i об'єктивний аналiз його виробничо-господарської дi-
яльностi за попереднi перiоди. Особлива увага звертається на виз-
начення величини i причин виникнення витрат, не обумовлених нор-
мальною органiзацiєю виробничого процесу.
   4.4. Планування собiвартостi може здiйснюватися нормативним
методом, при якому розмiр витрат по кожнiй їх складовiй визнача-
ється на пiдставi визначених законодавством України (вiдповiдними
нормативними актами), а також прийнятих на пiдприємствi норм ви-
користання сировини, матерiалiв, палива тощо, норм i розцiнок з
оплати працi, нормативiв витрат по управлiнню i обслуговуванню
виробництва та норм на iншi елементи витрат на виробництво.
   Лише по окремих елементах витрат, по яких неможливе їх об'-
єктивне нормування, планування проводиться на пiдставi фактичних
витрат за попереднi роки, кошторисiв цих витрат або iнших факто-
рiв.
   4.5. Наявнiсть усього комплексу вказаних норм i нормативiв
на пiдприємствi є обов'язковою умовою його функцiонування.
   4.6. Планова собiвартiсть по пiдприємству в цiлому i його
структурних пiдроздiлах визначається технiко-економiчними розра-
хунками за статтями витрат на пiдставi технiчних норм, нормати-
вiв, iнших параметрiв виробничого процесу, що фiксуються технiч-
ною документацiєю iз урахуванням економiчних умов виробництва,
умов оплати працi, цiн на ресурси, нормативiв платежiв i зборiв,
iншими факторами, якi визначаються законами та обов'язковими нор-
мативними актами.
 
   4.7. Вихiдними даними для проведення цих технiко-економiчних
розрахункiв є:
   4.7.1. Плановi обсяги виконання робiт (послуг) в натурально-
му i вартiсному виразi.
   4.7.2. Норми витрат матерiальних ресурсiв для виконання ро-
бiт (послуг) i розрахунки потреби в ресурсах у натуральному вира-
зi.
   4.7.3. Договори на постачання матерiальних ресурсiв, необ-
хiдних для обслуговування виробництва, в яких зазначенi умови їх
виконання та оплати.
   4.7.4. Норми затрат працi, розрахунки чисельностi та профе-
сiйного складу робiтникiв, умови оплати їх працi, що визначаються
колективними договорами i контрактами.
   4.7.5. Економiчнi нормативи i норми: амортизацiйних вiдраху-
вань, вiдрахувань на соцiальнi заходи, податкiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв, передбачених законодавством тощо.
   4.7.6. Плани органiзацiйно-технiчних заходiв щодо технiчного
переоснащення та удосконалення органiзацiї виробництва, економiї
матерiальних ресурсiв, полiпшення використання працi, спрямованi
на усунення зайвих витрат i втрат.
 
   4.8. У разi змiни протягом року плану виробництва робiт
(послуг), цiн на них та на матерiальнi ресурси, iндексацiї заро-
бiтної плати тощо планова собiвартiсть пiдлягає уточненню.
 
   4.9. Зведений план собiвартостi робiт (послуг) пiдприємств
житлово-комунального господарства складається на пiдставi таких
розрахункiв:
   4.9.1. Витрат на сировину, матерiали, паливо, енергiю, iншi
матерiальнi ресурси в основному виробництвi.
   4.9.2. Витрат на покупну продукцiю (використовується на
пiдприємствах водопровiдного та теплового господарств щодо води
та теплоенергiї, придбаних у стороннiх пiдприємств).
   4.9.3. Витрат на роботи (послуги) виробничого характеру сто-
роннiх пiдприємств i органiзацiй.
   4.9.4. Основної та додаткової заробiтної плати робiтникiв,
зайнятих у виробництвi робiт (послуг), з вiдрахуванням на соцi-
альне страхування.
   4.9.5. Кошторисiв витрат (калькуляцiй собiвартостi продук-
цiї) структурних пiдроздiлiв допомiжного виробництва.
   4.9.6. Кошторисiв витрат, пов'язаних з пiдготовкою та осво-
єнням нових потужностей виробництва (пускових витрат).
   4.9.7. Кошторисiв витрат на утримання та експлуатацiю машин
та обладнання.
   4.9.8. Кошторисiв загальновиробничих i загальногосподарських
витрат.
   4.9.9. Кошторису позавиробничих (комерцiйних) витрат.
 
   4.10. Розрахунок витрат на сировину, матерiали, технологiчне
паливо та енергiю в основному виробництвi складається на основi
даних про обсяги виробництва у планованому перiодi, технiчно об-
грунтованих норм витрат матерiальних та енергетичних ресурсiв на
одиницю робiт (послуг), установлених для планованого року з ура-
хуванням передбачених у планi змiн у використаннi технiки, техно-
логiї та в органiзацiї виробництва.
   Сума витрат на матерiальнi ресурси зменшується на вартiсть
вiдходiв (за цiною їх можливого використання або реалiзацiї).
 
   4.11. Розрахунок вартостi зворотних вiдходiв може проводи-
тись:
   4.11.1. За вартiстю використання, якщо вiдходи можуть бути
застосованi для власного основного або допомiжного виробництва чи
реалiзованi на сторону з урахуванням втрат частини споживчої
якостi.
   4.11.2. За новою цiною, якщо вiдходи реалiзуються стороннiм
пiдприємствам (органiзацiям) як повноцiнна сировина (матерiали).
   Вiдходи, якi не можуть бути використанi на самому пiдпри-
ємствi (органiзацiї) або реалiзованi на сторону, не оцiнюються.
 
   4.12. Розрахунок витрат на покупнi ресурси (вода i тепло,
придбане у стороннiх органiзацiй для пiдприємств i органiзацiй
водопровiдного та теплового господарств) проводиться на пiдставi
запланованих обсягiв реалiзацiї послуг, iснуючих потужностей
власного виробництва, тарифiв на зазначенi види матерiальних ре-
сурсiв та умов укладених договорiв на їх поставку.
   Витрати на технологiчну обробку покупних ресурсiв врахову-
ються у вiдповiдних статтях калькуляцiї.
   4.13. Розрахунок витрат на роботи (послуги) виробничого ха-
рактеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй здiйснюється на пiд-
ставi запланованих обсягiв їх проведення (надання), цiн i тарифiв
на них, а також умов укладених договорiв на їх проведення.
   4.14. На пiдприємствах, де обсяг витрат на роботи та послуги
виробничого характеру незначний, ця стаття може не використовува-
тись, витрати на них враховуються в залежностi вiд характеру ро-
бiт за статтями "Сировина та матерiали", "Паливо", "Енергiя" то-
що.
   4.15. Витрати на оплату працi плануються вiдповiдно до штат-
ного розкладу, норм трудових витрат на проведення кожного виду
робiт та нормативiв обслуговування, тарифних ставок, вiдрядних
розцiнок, посадових окладiв, надбавок i доплат, якi передбаченi
чинним законодавством i обумовленi колективним договором, а також
до витрат на оплату працi позаштатних працiвникiв.
   Сума основної заробiтної плати робiтникiв за вiдрядною опла-
тою працi розраховується виходячи з планового обсягу виконання
робiт та надання послуг, установленої трудомiсткостi (норм виро-
бiтку) та вiдрядних розцiнок i середньої годинної (денної) тариф-
ної ставки.
   Сума основної заробiтної плати робiтникiв за погодинною оп-
латою працi визначається виходячи з їх планової чисельностi та
середньої тарифної ставки або посадового окладу.
   4.16. Вiдрахування на державне (обов'язкове) соцiальне стра-
хування, до Фонду зайнятостi населення, до Фонду лiквiдацiї нас-
лiдкiв Чорнобильської катастрофи i на державне (обов'язкове) пен-
сiйне страхування (до Пенсiйного фонду) з вiднесенням до собiвар-
тостi робiт (послуг) здiйснюється за встановленими законодавством
нормами з урахуванням розмiру витрат на оплату працi, якi пiдля-
гають обкладенню прибутковим податком з громадян.
 
   4.17. Кошториси витрат, пов'язаних з пiдготовкою та освоєн-
ням нових потужностей виробництва (видiв послуг) складаються на
кожний вид робiт (послуг) незалежно вiд джерела вiдшкодування цих
витрат (фонду розвитку виробництва, оборотних коштiв, спецiальних
iнвестицiй). Цi кошториси складаються на основi графiкiв роботи,
нормативiв витрат на технiчну й технологiчну пiдготовку надання
послуг, умов технiчної документацiї та нормативiв проведення пус-
кових робiт, договорiв з iншими органiзацiями тощо. Окремi кошто-
риси узагальнюються в зведеному кошторисi витрат, пов'язаних з
пiдготовкою та освоєнням нових видiв надання послуг, що затвер-
джується керiвником пiдприємства.
   При складаннi кошторису вартостi робiт (послуг), що одержана
в перiод комплексного випробування i вiдповiдає встановленим
стандартам або технiчним умовам, вартiсть вiдходiв вираховується
iз загальної суми пускових витрат.
   Окремi кошториси узагальнюються у зведеному кошторисi вит-
рат, пов'язаних з пiдготовкою та освоєнням виробництва, що зат-
верджується керiвником пiдприємства.
 
   4.18. Витрати на освоєння нових потужностей надання робiт
(послуг) залежно вiд характеру виконуваних робiт або прямо вiдно-
сяться з рахункiв заробiтної плати, матерiалiв на рахунок "Витра-
ти майбутнiх перiодiв", або попередньо враховуються на бухгал-
терських рахунках виробництва з використанням вiдповiдних доку-
ментiв (замовлень), що випускаються для цього (перепланування,
перестановка i налагодження машин та обладнання тощо), i з цих
рахункiв перераховуються на рахунок "Витрати майбутнiх перiодiв".
 
   4.19. Кошториси витрат на утримання та експлуатацiю машин та
обладнання складаються структурними пiдроздiлами основного вироб-
ництва за вiдповiдними статтями витрат, перерахованими у додатку
N 4.
   Кожна стаття кошторису обурунтовується плановими розрахунка-
ми, вихiдними даними для яких є:
   4.19.1. Планований склад машин, обладнання та транспортних
засобiв, який визначається виходячи з норм їх використання i пла-
нованого обсягу виробництва.
   4.19.2. Нормативи витрат силової енергiї за окремими видами
машин та обладнання i середнi цiни (собiвартiсть) окремих видiв
енергiї.
   4.19.3. Норми витрат покупних матерiалiв для експлуатацiї i
ремонту машин та обладнання, включаючи запаснi частини, мастильнi
та обтиральнi матерiали.
   4.19.4. Норми амортизацiйних вiдрахувань.
   4.19.5. Нормативи обслуговування та ремонту машин, обладнан-
ня та транспортних засобiв допомiжними робiтниками.
   4.19.6. Розрахунки розподiлу  робiт  (послуг)  допомiжних
структурних пiдроздiлiв.
   4.19.7. Розрахунки потреби в малоцiнних i швидкозношуваних
предметах та iнструментах, їх зносу та витрат на ремонт i вiднов-
лення.
 
   4.20. Загальновиробничi та загальногосподарськi витрати пла-
нуються на пiдставi планових кошторисiв цих витрат.
   Для розрахунку кошторисiв загальновиробничих i загальногос-
подарських витрат вихiдними даними є:
   4.20.1. Структура органiзацiї управлiння пiдроздiлами i
пiдприємством у цiлому та їх штатнi розклади.
   4.20.2. Норми витрат палива та енергiї для опалення, освiт-
лення та iнших господарських потреб.
   4.20.3. Норми витрат матерiалiв на утримання i ремонт будин-
кiв i споруд.
   4.20.4. Норми зносу малоцiнного i швидкозношуваного госпо-
дарського iнвентаря.
   4.20.5. Норми амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлен-
ня основних виробничих фондiв та знос нематерiальних активiв.
   4.20.6. Кошторис витрат на поточний ремонт основних фондiв.
   4.20.7. Кошторис витрат на охорону працi.
   4.20.8. Кошторис витрат на проведення випробувань, дослiдiв
i дослiджень.
   4.20.9. Розрахунки розподiлу продукцiї i послуг допомiжних
цехiв.
   4.20.10. Кошторис витрат на винахiдництво i рацiоналiзацiю.
   4.20.11. Кошторис витрат на утримання пожежної i сторожової
охорони або оплата послуг стороннiх пiдприємств за пожежну та
сторожову охорону.
   4.20.12. Кошторис витрат на виробничу практику i пiдготовку
кадрiв.
   4.20.13. Розмiри податкiв, зборiв та iнших обов'язкових пла-
тежiв, передбачених законодавством.
   4.20.14. Вiдсотки за фiнансовi кредити (крiм прострочених),
одержанi для поповнення власних обiгових коштiв, а також для
придбання основних виробничих фондiв i нематерiальних активiв для
поточної виробничої дiяльностi, незалежно вiд термiну кредитуван-
ня; вiдсотки за товарнi i комерцiйнi кредити; вiдсотки за корис-
тування матерiальними цiнностями, взятими в оренду тощо.
   Обсяг загальновиробничих i загальногосподарських витрат виз-
начається пiдсумовуванням витрат по кожнiй їх складовiй.
 
   4.21. Позавиробничi (комерцiйнi) витрати визначаються на ос-
новi плану проведення вiдповiдних заходiв та їх кошторисiв.
   4.22. На пiдставi розрахункiв витрат по кожнiй статтi, а та-
кож усiх структурних пiдроздiлiв пiдприємства складається зведе-
ний кошторис витрат на виробництво, який визначає повну собiвар-
тiсть виконання робiт (надання послуг) пiдприємства (органiзацiї
житлово-комунального господарства).
   4.23. Абсолютна величина витрат на виробництво робiт (пос-
луг) (собiвартiсть) визначається сумою витрат по кожнiй складовiй
на планований або за звiтний перiоди.
   4.24. Планова калькуляцiя являє собою розрахунок планової
собiвартостi одиницi робiт (послуг), здiйснений за статтями вит-
рат.
   Планова калькуляцiя складається на рiк з розподiлом за квар-
талами.
   Планова калькуляцiя собiвартостi робiт (послуг), що виробля-
ється на нових потужностях, складається виходячи з проектних по-
казникiв.
   4.25. Основою складання планової калькуляцiї на пiдприємствi
(органiзацiї) є технiчно обурунтованi норми витрат матерiалiв i
трудових витрат, стандарти та технiчнi умови, встановленi для
конкретного виду робiт (послуг). Цi норми визначаються на основi
дiючих (або очiкуваних) на початок планового перiоду нормативiв з
урахуванням економiчної ефективностi розроблених заходiв для по-
дальшого вдосконалення виробництва.
   4.26. Калькуляцiйна одиниця продукцiї повинна вiдповiдати
одиницi вимiрювання, прийнятiй у стандартах або технiчних умовах
на вiдповiдний вид робiт (послуг) i в планi їх виробництва в на-
туральному вираженнi. Якщо в плануваннi використовуються двi оди-
ницi вимiрювання кiлькостi робiт (послуг), калькуляцiйною одини-
цею є одна iз цих одиниць. Собiвартiсть одиницi робiт (послуг) в
другому вимiрюваннi визначається в цiлому, без видiлення окремих
статей витрат.
   Калькуляцiйною одиницею для  водопровiдно-каналiзацiйного
господарства є один кубометр води та один кубометр стiчних вод;
для пiдприємств теплового господарства - одна гiгакалорiя тепла;
для пiдприємств мiськелектротранспорту - одне пасажироперевезен-
ня; у житловому господарствi - один кв.метр загальної площi жит-
лових будинкiв.
   4.27. У плановiй калькуляцiї, окрiм розмiру собiвартостi ро-
бiт (послуг), наводиться сума прибутку, податок на добавлену вар-
тiсть, встановлена вiдпускна (договiрна) цiна.
   4.28. Калькулюватися може також продукцiя, роботи (послуги)
допомiжних виробництв.
   4.29. Перелiк калькуляцiйних одиниць продукцiї i послуг до-
помiжних виробництв установлюється з урахуванням прийнятих оди-
ниць вимiрювання у вiдповiдних спецiалiзованих пiдприємствах, для
того щоб досягалося зiставлення собiвартостi однакової продукцiї,
що виробляється спецiалiзованими пiдприємствами i допомiжними ви-
робництвами пiдприємств iнших галузей.
   4.30. У зв'язку з тим, що бiльшiсть пiдприємств житлово-ко-
мунального господарства виконує один вид робiт або послуг (житло-
во-експлуатацiйнi органiзацiї, водопостачальнi,  каналiзацiйнi
пiдприємства, трамвайнi чи тролейбуснi депо, пiдприємства тепло-
вих мереж) i у них не буває незакiнченого технологiчного циклу,
калькулювання собiвартостi продукцiї проводиться простим методом.
   При цьому методi собiвартiсть робiт (послуг) визначається
прямим пiдсумовуванням усiх витрат за планований або звiтний пе-
рiоди.
   Собiвартiсть одиницi робiт (послуг) при застосуваннi вказа-
ного методу визначається дiленням усiєї суми витрат на обсяг ро-
бiт (послуг) у натуральному вираженнi.
   4.31. У разi необхiдностi розподiлу комплексних статей вит-
рат мiж окремими видами робiт (послуг) (водопровiдно-каналiзацiй-
нi, тепловi пiдприємства, трамвайно-тролейбуснi депо) застосову-
ється пропорцiйний принцип їх розподiлу, а саме вiдповiдно до:
   4.31.1. Обсягу витрат на оплату працi робiтникiв, зайнятих у
основному виробництвi.
   4.31.2. Обсягiв виконання робiт (послуг) у натуральному ви-
разi.
   4.31.3. Вартостi основних виробничих фондiв.
 
   4.32. До основного виду дiяльностi пiдприємств теплового
господарства вiдносяться виробництво, розподiл i збут теплової
енергiї. В окремих пiдприємствах теплових мереж може бути тiльки
розподiл i збут теплової енергiї.
   4.33. У зв'язку з рiзким зменшенням обсягiв виробництва та
витрат на нього теплоенергетичних пiдприємств в лiтнiй перiод во-
ни при плануваннi собiвартостi повиннi передбачати такi змiни.
При цьому калькулювання проводиться у розрахунку на рiк, а фак-
тичнi витрати включаються у собiвартiсть теплової енергiї того
звiтного перiоду, в якому вони здiйсненi.
   4.34. Планування та облiк витрат, що формують собiвартiсть
роботи трамвайних i тролейбусних господарств, проводиться на ос-
новi виробничого процесу, режиму роботи рухомого складу та прог-
нозованих обсягiв перевезення пасажирiв.
 
      5. Бухгалтерський облiк витрат на надання
          житлово-комунальних послуг
 
   5.1. Бухгалтерський облiк витрат пiдприємств житлово-кому-
нального господарства повинен забезпечити формування повної дос-
товiрної iнформацiї для визначення собiвартостi робiт основного
виробництва (а також послуг, наданих допомiжними виробництвами)
та контроль за використанням матерiальних ресурсiв i грошових
коштiв.
   5.2. Витрати включаються до собiвартостi того звiтного перi-
оду, до якого вони вiдносяться, незалежно вiд часу оплати - попе-
редньої або наступної.
   5.3. Бухгалтерський облiк витрат проводиться на пiдставi до-
кументiв первинного облiку (актiв, звiтiв, рахункiв тощо), данi
якого використовуються для складання звiтностi.
   5.4. На пiдставi даних зведеного облiку витрат на виробниц-
тво складаються калькуляцiї фактичної собiвартостi на всi види
робiт (послуг), якi виконуються пiдприємством.
 
   6. Особливостi собiвартостi робiт пiдприємств в основних
      пiдгалузях житлово-комунального господарства
 
            Житлове господарство
 
   6.1. Крiм типових статей калькуляцiї, в житловому госпо-
дарствi застосовуються додатковi статтi, а саме:
   6.1.1. Пiдготовка житлового фонду до експлуатацiї в зимовий
перiод.
   6.1.2. Поточний ремонт житлового фонду.
   6.1.3. Виховна та фiзкультурно-масова робота з населенням.
 
   6.2. До статтi "Сировина та матерiали" пiдприємства житлово-
го господарства включають, крiм типових, витрати на:
   6.2.1. Використання пiску та iнших матерiалiв для посипання
територiї у зимовий перiод.
   6.2.2. Використання води для поливання та миття територiї i
зелених насаджень.
   6.2.3. Посадку зелених насаджень.
   6.2.4. Використання землi, добрив, засобiв захисту рослин
тощо.
 
   6.3. До статтi "Паливо i енергiя на технологiчнi цiлi" пiд-
приємства житлового господарства включають, крiм типових, витрати
на:
   6.3.1. Освiтлення мiсць загального користування в житлових
будинках та дворах.
 
   6.4. До статтi "Роботи i послуги виробничого характеру сто-
роннiх пiдприємств i органiзацiй", крiм типових витрат, вiдно-
ситься вартiсть послуг стороннiх пiдприємств за:
   6.4.1. Вивезення снiгу у зимовий перiод.
   6.4.2. Прибирання, вивезення та знешкодження смiття i очи-
щення неканалiзацiйних люкiв.
   6.4.3. Очищення димоходiв та вентиляцiйних каналiв.
   6.4.4. Дезiнфекцiю та дератизацiю мiсць загального користу-
вання житлового фонду (пiдвалiв, смiттєзбiрникiв тощо).
   6.4.5. Експлуатацiю, технiчне обслуговування устаткування
диспетчерських систем по обслуговуванню житлового фонду за заяв-
ками населення.
 
   6.5. До статтi "Витрати на оплату працi", крiм типових вит-
рат, включається вартiсть житла та комунальних послуг, безкоштов-
но або пiльгово наданих працiвникам житлових органiзацiй вiдпо-
вiдно до чинного законодавства.
   6.6. До статтi "Пiдготовка житлового фонду до експлуатацiї в
зимовий перiод" вiдносяться витрати на випробування пiд тиском
систем опалення, водопостачання та водовiдведення.
   6.7. До статтi "Поточний ремонт житлового фонду" включаються
витрати на матерiали, енергiю, оплату працi ремонтних працiвни-
кiв, вiдрахування на соцiальнi заходи, транспортнi витрати тощо.
   6.8. До статтi "Виховна та фiзкультурно-масова робота з на-
селенням" включаються заробiтна плата (з нарахуванням) педаго-
гiв-вихователiв та органiзаторiв фiзкультурно-масової роботи,
амортизацiйнi вiдрахування вiд вартостi основних фондiв, що нада-
ються безкоштовно громадським органiзацiям мешканцiв для культур-
но-виховної, оздоровчої, спортивної роботи з населенням, а також
службових примiщень житлової органiзацiї, якi використовуються з
метою виконання функцiй з основної дiяльностi.
   6.9. До статтi "Загальногосподарськi витрати", крiм витрат
Типової номенклатури (додаток N 6), включаються також:
   6.9.1. Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довi-
док.
   6.9.2. Витрати на оплату послуг банкiвських установ по прий-
ому платежiв вiд населення.
   6.9.3. Витрати на технiчну iнвентаризацiю (реєстрацiю усiх
змiн у складi житлового фонду, що експлуатується, i його стану).
   6.10. Калькуляцiйною одиницею у житловому господарствi є
один кв.метр загальної площi житлових будинкiв.
 
       Водопровiдно-каналiзацiйне господарство
 
   6.11. До собiвартостi робiт (послуг) пiдприємств водопровiд-
но-каналiзацiйного господарства включаються усi витрати по пiдй-
ому води, її очищенню та доставцi споживачам, а також по вiдве-
денню стокiв та їх очищенню. Собiвартiсть обраховується за видами
технологiчних процесiв (пiдйом води, подача її в мережу, очищення
води та подача її споживачам) та за видами послуг - водопостачан-
ня, каналiзацiя (водовiдведення та очищення) з урахуванням витрат
на обслуговування внутрiшньо-будинкових мереж.
   6.12. Пiдприємствами водопровiдно-каналiзацiйного  госпо-
дарства, крiм типових статей калькуляцiї, застосовується додатко-
ва стаття "Вода для використання з технологiчною метою".
   6.13. Витрати на очищення та обробку купованої води та її
реалiзацiю споживачам вiдносяться до вiдповiдних статей собiвар-
тостi ("Сировина та матерiали", "Паливо та електроенергiя для ви-
користання з технологiчною метою", "Витрати на оплату працi" то-
що).
   6.14. Витрати на аварiйно-вiдновлювальнi роботи (матерiали,
запчастини, заробiтна плата робiтникiв аварiйних бригад з вiдра-
хуваннями на соцiальнi заходи, енергоресурси тощо) в тiй частинi,
яка не вiдноситься до капiтального характеру витрат, враховуються
у фактичнiй собiвартостi послуг у статтi "Витрати на утримання та
експлуатацiю машин та обладнання", за винятком аварiй, що вiдно-
сяться до надзвичайних ситуацiй.
   Згiдно з Тимчасовим класифiкатором надзвичайних ситуацiй до
них вiдносяться:
   - аварiї на каналiзацiйних системах, теплових мережах, в
системах водопостачання населенню питної води, що призвели до
збiльшення об'єму стiчних вод i концентрацiї забруднених речовин
бiльше нiж в 10 разiв;
   - аварiї на очисних спорудах стiчних вод промислових пiдпри-
ємств з масовим викидом забруднюючих речовин в обсязi перевищення
ГДК в 10 разiв i бiльше.
   6.15. До статей "Загальновиробничi витрати" та "Загальногос-
подарськi витрати" на пiдприємствах водопровiдно-каналiзацiйного
господарства, крiм витрат Типової номенклатури (додатки NN 5, 6),
також вiдносяться:
   6.15.1. Витрати на оплату послуг банкiвських установ по
прийому платежiв вiд населення.
   6.15.2. Вiдшкодування витрат житловим органiзацiям по цен-
тралiзованому збору платежiв вiд населення.
   6.15.3. Витрати на утримання територiй санiтарних зон (охо-
рона, озеленення, освiтлення, утримання в належному санiтарному
станi тощо).
   Зона санiтарної охорони - територiя i акваторiя, де запро-
ваджується особливий санiтарно-епiдемiологiчний режим з метою за-
побiгання погiршення якостi води, джерел, з метою забезпечення
охорони водопровiдних споруд (Водний кодекс України, введений в
дiю 6 травня 1995 р.).
   6.16. До статтi "Вода для використання з технологiчною ме-
тою" включаються:
   6.16.1. Витрати на воду для власних потреб водопровiдно-ка-
налiзацiйних пiдприємств (по собiвартостi її виробництва), необ-
хiднi для технологiї очищення питної води (промивка фiльтрiв,
вiдстiйникiв, резервуарiв питної води, реагентного господарства
та дезiнфекцiї водопровiдних мереж) згiдно з Правилами технiчної
експлуатацiї систем водопостачання та каналiзацiї населених пун-
ктiв України, якi затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України
вiд 5 липня 1995 р. N 30.
   6.16.2. Втрати води (готової продукцiї) в системах подачi i
розподiлу води в межах норм, встановлених органами виконавчої
влади на мiсцях.
   6.17. Калькуляцiйними одиницями для пiдприємств (органiза-
цiй) водопровiдно-каналiзацiйного господарства є один кубометр
води та один кубометр стiчних вод.
 
            Теплове господарство
 
   6.18. До собiвартостi послуг пiдприємств теплового госпо-
дарства включаються витрати на виробництво теплової енергiї та
подачу її споживачам з урахуванням витрат на внутрiшньобудинкове
обслуговування.
   6.19. Облiк i калькулювання собiвартостi робiт та послуг
пiдприємств теплового господарства проводиться по стадiях техно-
логiчного процесу (виробництво, подача) та по видах продукцiї
(теплова енергiя, гаряча вода).
   6.20. До статей "Сировина та матерiали" та "Паливо i енергiя
на технологiчнi цiлi", крiм типових витрат, пiдприємства теплово-
го господарства включають:
   6.20.1. Витрати на воду у т.ч. на ту, що використовується
для подачi гарячої води споживачам з урахуванням витрат на хiм-
пiдготовку, промивку фiльтрiв на стадiї технологiчної пiдготовки
виробництва, пiдживлення котлоагрегатiв.
   6.20.2. Втрати тепла в системах подачi i розподiлу в межах
норм, регламентованих збiрником "Норми та вказiвки по нормуванню
витрат палива та теплової енергiї на опалення житлових та гро-
мадських споруд, а також на господарсько-побутовi потреби в Укра-
їнi", що затверджений Держжитлокомунгоспом України 14 грудня 1993
року.
   6.21. До загальновиробничих та загальногосподарських витрат
на пiдприємствах теплового господарства в залежностi вiд їх
структури управлiння також вiдносяться:
   6.21.1. Витрати на оплату послуг банкiвським установам за
приймання платежiв вiд населення.
   6.21.2. Вiдшкодування витрат житловим органiзацiям по цен-
тралiзованому збору платежiв вiд населення.
   6.21.3. Витрати на утримання територiй санiтарних зон охоро-
ни (охорона, озеленення, освiтлення, утримання в належному санi-
тарному станi тощо).
   6.22. Калькуляцiйними одиницями для пiдприємств теплового
господарства є одна гiгакалорiя тепла.
 
           Мiськелектротранспорт
 
   6.23. Собiвартiсть послуг мiськелектротранспорту являє собою
виражену у вартiснiй формi сукупнiсть витрат, пов'язаних iз за-
безпеченням технологiчного процесу перевезення пасажирiв.
   6.24. Облiк i калькулювання собiвартостi послуг проводиться
за видами перевезень (трамвай, тролейбус) та за стадiями техноло-
гiчного процесу.
   6.25. Групування витрат, пов'язаних з експлуатацiєю мiського
електротранспорту, здiйснюється за такою номенклатурою статей
калькуляцiї:
   6.25.1. Енергiя для використання з технологiчною метою.
   6.25.2. Витрати на оплату працi.
   6.25.3. Вiдрахування на соцiальнi заходи.
   6.25.4. Амортизацiя рухомого пасажирського складу.
   6.25.5. Утримання та поточний ремонт енергогосподарства.
   6.25.6. Утримання служби автоматики та зв'язку.
   6.25.7. Утримання та поточний ремонт трамвайної колiї та
контактних мереж.
   6.25.8. Утримання служби (вiддiлу) руху.
   6.25.9. Експлуатацiйнi витрати.
   6.25.10. Загальновиробничi витрати.
   6.25.11. Загальногосподарськi витрати.
 
   6.26. До статтi "Енергiя для використання з технологiчною
метою" включається вартiсть електроенергiї, що одержується зi
сторони i використовується для забезпечення роботи рухомого скла-
ду, а також витрати на перетворення змiнного електричного струму.
   6.27. До статтi "Витрати на оплату працi" вiдносяться витра-
ти на оплату працi водiїв, кондукторiв пасажирських вагонiв
(трамваїв, тролейбусiв) за перiод їх роботи на лiнiї.
   6.28. До статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи" вiдно-
сяться вiдрахування на соцiальнi заходи вiд заробiтної плати во-
дiїв, кондукторiв пасажирських вагонiв (трамваїв, тролейбусiв)
вiдповiдно до встановлених законодавством норм (соцiальне страху-
вання, до Пенсiйного фонду, до Фонду сприяння зайнятостi населен-
ня, до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи).
   6.29. До статтi "Амортизацiя рухомого пасажирського складу"
вiдносяться витрати на повне вiдновлення основних виробничих фон-
дiв у виглядi амортизацiйних вiдрахувань вiд балансової вартостi
трамваїв та тролейбусiв за встановленими нормами i порядком.
   6.30. До статтi "Утримання та поточний ремонт енергогоспо-
дарства" вiдносяться витрати на:
   6.30.1. Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення об'-
єктiв енергогосподарства (кабельнi мережi, тяговi електропiдстан-
цiї).
   6.30.2. Технiчне обслуговування та поточний ремонт об'єктiв
енергогосподарства.
   6.30.3. Оплата працi робiтникiв, якi обслуговують енергогос-
подарство.
   6.30.4. Вiдрахування на соцiальне страхування, вiдрахування
до Фонду лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Фонду
зайнятостi населення за нормами, встановленими законодавством.
   6.31. До статтi "Утримання служби автоматики та зв'язку"
включаються витрати на автоматизацiю процесу управлiння рухом
трамваїв i тролейбусiв.
   До них вiдносяться витрати:
   6.31.1. На оплату працi робiтникiв служби автоматики та
зв'язку.
   6.31.2. Вiдрахування на соцiальне страхування, вiдрахування
до Фонду лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської аварiї, Фонду зайня-
тостi населення.
   6.31.3. Амортизацiйнi вiдрахування вiд вартостi засобiв ав-
томатики та зв'язку.
   6.31.4. На технiчне обслуговування i поточний ремонт засобiв
автоматики та зв'язку.
   6.32. До статтi "Утримання та поточний ремонт трамвайної ко-
лiї та контактних мереж" включаються витрати на:
   6.32.1. Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення
трамвайних колiй та контактних мереж у межах норм, встановлених
законодавством.
   6.32.2. Проведення технiчного обслуговування та ремонт трам-
вайної колiї.
   6.32.3. Плату працi робiтникiв, якi обслуговують i ремонту-
ють трамвайнi колiї та контактнi мережi.
   6.32.4. Вiдрахування на соцiальнi заходи, вiдрахування до
Фонду лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Фонду зай-
нятостi населення вищеназваних робiтникiв у межах норм, передба-
чених законодавством.
   6.33. До статтi "Утримання служби (вiддiлу) руху" вiдносять-
ся витрати на органiзацiю пасажирського руху та утримання диспет-
черської служби (заробiтна плата диспетчерiв, вiдрахування на со-
цiальнi заходи, експлуатацiйнi витрати по утриманню диспетчер-
ських пунктiв тощо).
   Загальна сума витрат на утримання служби руху розподiляється
мiж трамвайними i тролейбусними господарствами пропорцiйно ваго-
но-дням у русi та вiдноситься на собiвартiсть трамвайних i тро-
лейбусних перевезень.
   6.34. До статтi "Експлуатацiйнi витрати" вiдносяться витра-
ти:
   6.34.1. На поточний ремонт пасажирського рухомого складу,
його технiчне обслуговування, поточний ремонт устаткування (касо-
вих апаратiв, компостерiв, радiообладнання, акумуляторiв тощо), а
також замiна та вiдновлення автошин.
   6.34.2. Вартiсть використаних мастильних, обтиральних та iн-
ших матерiалiв для обслуговування рухомого складу та пiдтримання
його у робочому станi.
   6.34.3. На оплату працi робiтникiв, якi проводять технiчне
обслуговування та ремонт рухомого складу.
   6.34.4. Вартiсть використаного палива, електроенергiї, води,
пари та iнших видiв енергiї на технiчне обслуговування та ремонт
рухомого складу.
   6.35. До статтi "Загальновиробничi витрати", крiм витрат,
визначених додатком N 5, вiдносяться витрати на придбання (друку-
вання) всiх видiв проїзних квиткiв, оплата органiзацiям комiсiй-
них за продаж квиткiв, утримання пунктiв (кiоскiв) по продажу
квиткiв, оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи вiд оп-
лати працi продавцiв квиткiв i контролерiв, транспортнi та iншi
витрати по збиранню i контролю виторгу вiд продажу квиткiв.
   6.36. До статтi "Загальногосподарськi витрати" вiдносяться
витрати, якi наведено в додатку N 6.
   6.37. Калькуляцiйною одиницею на пiдприємствах мiськелек-
тротранспорту є одне пасажироперевезення. При цьому враховується
вся кiлькiсть пасажирiв, включаючи тих, якi мають пiльги по опла-
тi за проїзд (Iнструкцiя про порядок облiку пасажирiв, що перево-
зяться громадським транспортом на маршрутах, затверджена наказом
Мiнiстерства статистики України вiд 27 травня 1996 року N 150 i
зареєстрована Мiнiстерством юстицiї  України  30  травня  N
258/1283).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Додаток N 1
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
      (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях
        житлово-комунального господарства
 
           ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI
 
------------------------------------------------------------------
| Стаття витрат|     Змiст i характеристика витрат     |
|----------------------------------------------------------------|
|    1    |           2             |
------------------------------------------------------------------
 Фонд основної  1) заробiтна  плата,  нарахована за виконану
 заробiтної     роботу  (вiдпрацьований час) за вiдрядними
 плати       розцiнками, тарифними ставками, посадовими
           окладами;
         2) вартiсть продукцiї, що видається в порядку
           натуральної оплати працiвникам  згiдно  з
           чинним законодавством;
         3) надбавки та доплати до тарифних  ставок та
           посадових  окладiв у розмiрах, передбачених
           чинним законодавством:
           квалiфiкованим робiтникам, що  зайнятi  на
           особливо  вiдповiдальних роботах, за високу
           квалiфiкацiйну майстернiсть;
           за класнiсть водiям автомобiлiв, робiтникам
           локомотивних бригад, трактористам-машинiстам;
           робiтникам  провiдних професiй  та  iншим
           категорiям  працiвникiв  галузей народного
           господарства, в  яких  запроваджено  такi
           надбавки та доплати за звання майстра i
           класи квалiфiкацiї;
           бригадирам з числа робiтникiв, не звiльненим
           вiд  основної  роботи,  за  керiвництво
           бригадами;
           персональнi надбавки;
           керiвникам,  спецiалiстам,  службовцям  за
           високi досягнення у працi або за виконання
           особливо важливих  завдань  на  строк їх
           виконання;
           за  знання  iноземної  мови у  випадках,
           передбачених законодавством;
           за сумiщення професiй (посад),  розширення
           зон обслуговування  або збiльшення обсягу
           виконуваних робiт;
           за стаж роботи та вислугу рокiв;
           доплата до середнього заробiтку у випадках,
           передбачених законодавством;
           iншi надбавки  i  доплати,  передбаченi
           законодавством;
         4) оплата працi працiвникiв, якi не перебувають
           у штатi пiдприємства, але виконують роботи
           (послуги)    згiдно   з   договорами
           цивiльно-правового    характеру, включаючи
           договiр пiдряду, за умови, що розрахунки з
           працiвниками за виконану роботу провадяться
           безпосередньо цим пiдприємством.
           Розмiр коштiв, спрямованих на оплату працi
           цих  працiвникiв, визначається виходячи з
           кошторису на виконання робiт (послуг) за
           договором i платiжним документом.
           Плата працiвникам, якi не перебувають у штатi
           пiдприємства,  здiйснюється  за  виконання
           разових робiт (ремонт iнвентаря, побiл i
           фарбування, експертиза тощо);
         5) вартiсть безкоштовно  наданих  працiвникам
           окремих  галузей  народного  господарства
           (вiдповiдно до законодавства)  комунальних
           послуг,  продуктiв харчування; витрати на
           оплату  безкоштовно  наданого  працiвникам
           пiдприємств вiдповiдно до законодавства житла
           (суми грошових компенсацiй  за  ненадання
           безкоштовно  житла, комунальних послуг та
           iнше);
         6) вартiсть  безкоштовно  наданих  предметiв
           (включаючи формений одяг, обмундирування), що
           залишаються   в  особистому  постiйному
           користуваннi, або сума пiльг у зв'язку з
           продажем їх за зниженими цiнами вiдповiдно до
           чинного законодавства (крiм вартостi виданого
           спецодягу,  спецвзуття  та  iнших засобiв
           iндивiдуального захисту, мила та iнших миючих
           засобiв, знешкоджувальних засобiв, молока  i
           лiкувально-профiлактичного  харчування  або
           вiдшкодування витрат працiвникам за придбання
           ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв
           iндивiдуального захисту у разi невидачi їх
           адмiнiстрацiєю);
         7) оплата  щорiчних  i  додаткових вiдпусток
           вiдповiдно  до  законодавства,  грошових
           компенсацiй за невикористану вiдпустку (крiм
           оплати  вiдпустки  у  вiдповiднiй  частцi
           заробiтної  плати,  яка  нараховується за
           рахунок  прибутку,  що  залишається  в
           розпорядженнi пiдприємства);
         8) оплата спецiальної перерви  в  роботi  у
           випадках, передбачених законодавством, оплата
           пiльгового часу пiдлiткам;
         9) оплата  робочого  часу  працiвникiв,  якi
           залучаються до  виконання  державних  або
           громадських обов'язкiв, якщо цi обов'язки
           виконуються в робочий час вiдповiдно  до
           законодавства;
         10) плата за працю  у  вихiднi  i  святковi
           (неробочi)  днi,  в  понадурочний час за
           розцiнками,  встановленими  законодавчими
           актами;
         11) виплати  за  районними   коефiцiєнтами,
           коефiцiєнтами за роботу в пустелях, безводних
           мiсцевостях i високогiрних районах, за iншими
           коефiцiєнтами  до  заробiтної  плати,  що
           враховують галузевi особливостi;
         12) вiдсотковi надбавки до заробiтної плати за
           безперервний стаж роботи в районах Крайньої
           Пiвночi, у прирiвняних до них мiсцевостях i в
           iнших районах з тяжкими природно-клiматичними
           умовами;
         13) доплати за шкiдливi умови працi (за роботу в
           тяжких, шкiдливих  умовах, в багатозмiнному
           режимi, у нiчний час та iнше);
         14) доплати  працiвникам, постiйно зайнятим на
           пiдземних  роботах,  за  нормативний  час
           пересування їх у шахтi вiд ствола до мiсця
           роботи i назад;
         15) вiдсотковi  або  комiсiйнi  винагороди,
           незалежно вiд того, виплаченi вони додатково
           до тарифної ставки (окладу) чи є основною
           оплатою в цих галузях, де це передбачено
           чинним законодавством;
         16) виплати рiзницi  в  окладах  працiвникам,
           працевлаштованим  з  iнших пiдприємств iз
           збереженням протягом деякого часу (вiдповiдно
           до законодавства) розмiру посадового окладу
           за попереднiм мiсцем роботи, а також у разi
           тимчасового замiщення;
         17) оплата працiвникам  днiв  вiдпочинку,  що
           надаються  їм у зв'язку з роботою понад
           робочий час при вахтовому методi органiзацiї
           працi, при пiдсумковому облiку робочого часу
           i  в  iнших  випадках,   передбачених
           законодавством;
         18) суми, нарахованi за виконану роботу особам,
           залученим  для  роботи  на  пiдприємствi
           вiдповiдно  до  спецiальних  договорiв  з
           державними органiзацiями (на надання робочої
           сили), як виданi безпосередньо цим особам,
           так i перерахованi державним органiзацiям;
         19) оплата  працi  квалiфiкованих  робiтникiв,
           керiвникiв,   спецiалiстiв   пiдприємств,
           залучених без звiльнення вiд основної роботи
           для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення
           квалiфiкацiї працiвникiв, для  керiвництва
           виробничою практикою студентiв, для навчання
           учнiв загальноосвiтнiх шкiл;
         20) суми заробiтної плати за основним мiсцем
           роботи робiтникам, керiвникам i спецiалiстам
           пiдприємств  за  час  їхнього навчання з
           вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення
           квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;
         21) оплата працi  студентiв  державних  вищих
           навчальних  закладiв  3-4  i  1-2 рiвнiв
           акредитацiї, що працюють на пiдприємствах в
           складi студентських загонiв;
         22) оплата працi  студентiв  державних  вищих
           навчальних  закладiв  3-4  i  1-2 рiвнiв
           акредитацiї, якi проходять виробничу практику
           на пiдприємствi, а також оплата працi учнiв
           загальноосвiтнiх шкiл у перiод професiйної
           орiєнтацiї, якi залученi на тимчасову роботу
           до посильної працi на перiод канiкул;
         23) оплата вiдпусток, наданих працiвникам, якi
           навчаються у вечiрнiх та заочних вищих i
           середнiх  спецiальних навчальних закладах,
           аспiрантурах, а також навчаються без вiдриву
           вiд  виробництва  у  вечiрнiх,  заочних
           загальноосвiтнiх школах  та для участi у
           сесiї та складання iспитiв;
         24) оплата працiвникам-донорам днiв обстеження,
           здачi кровi та вiдпочинку;
         25) плата за час вимушеного прогулу або виконання
           нижчеоплачуваної   роботи  у  випадках,
           передбачених законодавством;
         26) суми вихiдної допомоги, якi виплачуються на
           перiод   працевлаштування   працiвникам,
           звiльненим у зв'язку iз змiнами в органiзацiї
           виробництва i працi, а також у зв'язку з
           призовом на дiйсну вiйськову службу.
 
 Фонд додаткової 1) премiї  за  сприяння  винахiдництву  та
 заробiтної     рацiоналiзацiї, за створення, освоєння та
 плати        впровадження нової технiки, за введення в дiю
           в строк i достроково виробничих потужностей i
           об'єктiв будiвництва, за своєчасну поставку
           продукцiї на експорт та iншi;
         2) одноразовi заохочення (за виконання особливо
           важливих виробничих завдань);
         3) премiї робiтникам, керiвникам, спецiалiстам
           та iншим службовцям за виробничi результати,
           в тому числi за:
           виконання i перевиконання виробничих завдань;
           виконання акордних завдань у  встановлений
           термiн;
           пiдвищення продуктивностi працi, виробiтку;
           полiпшення кiнцевих результатiв господарської
           дiяльностi бригади;
           економiю сировини, матерiалiв, iнструментiв
           та iнших матерiальних цiнностей;
           зменшення простоїв  устаткування  та  iншi
           якiснi показники в роботi пiдприємств, а
           також  премiї,  нарахованi  робiтникам  з
           премiального фонду майстра та iншi;
         4) виплата  рiзницi  мiж заробiтками у разi
           переведення на нижчеоплачувану роботу.
 
 
 
 
 
 
              Додаток N 2
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
         (послуг) на пiдприємствах i в
     органiзацiях житлово-комунального господарства
 
    ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНI З ПIДГОТОВКОЮ ТА ОСВОЄННЯМ НОВИХ
      ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА (ПУСКОВI ВИТРАТИ)
 
------------------------------------------------------------------
  Стаття витрат|      Змiст i характеристика витрат
------------------------------------------------------------------
     1   |            2
------------------------------------------------------------------
 1. Перевiрка  Витрати, пов'язанi з перевiркою готовностi нових
 нових потужнос- потужностей  виробництва  для  введення їх в
 тей       експлуатацiю шляхом  комплексного випробування
         (пiд  навантаженням)  машин  та  механiзмiв
         (експлуатацiйна перевiрка);
         витрати  на  сировину,  матерiали,  покупнi
         комплектуючi вироби, напiвфабрикати, палива  та
         енергiї  на  проведення пуско-налагоджувальних
         робiт;
 2. Оплата працi витрати на оплату працi  слюсарiв-ремонтникiв,
         групи  механiка  та  енергетика,  наладчикiв,
         сантехнiкiв, iнших робiтникiв та  службовцiв,
         зайнятих на пуско-налагоджувальних роботах та
         пробному виконаннi робiт;
 3. Соцiальнi  вiдрахування на державне соцiальне страхування та
 вiдрахування  обов'язковi страховi внески до Пенсiйного фонду,
         до Фонду сприяння зайнятостi населення, до Фонду
         лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Додаток N 3
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
         (послуг) на пiдприємствах i в
     органiзацiях житлово-комунального господарства
 
      ВИТРАТИ НА ВИНАХIДНИЦТВО I РАЦIОНАЛIЗАЦIЮ
 
------------------------------------------------------------------
  Стаття витрат|      Змiст i характеристика витрат
------------------------------------------------------------------
    1    |           2
------------------------------------------------------------------
 1. Витрати на  Витрати на оплату працi працiвникiв, зайнятих
 проведення дос- дослiдами,  експериментами,  виготовленням  та
 лiдно-експери- випробуванням    зразкiв,    впровадженням
 ментальних ро- винахiдницьких i рацiоналiзаторських пропозицiй;
 бiт та випробу- виплати авторських винагород, якщо вони не є
 вання зразкiв  роялтi;
         вiдрахування на державне соцiальне страхування та
         обов'язковi страховi внески до Пенсiйного фонду,
         до  Фонду  зайнятостi  населення,  до  Фонду
         лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;
         витрати сировини,    матерiалiв,   покупних
         комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, палива та
         енергiї на проведення дослiдно-експериментальних
         робiт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Додаток N 4
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
         (послуг) на пiдприємствах i в
     органiзацiях житлово-комунального господарства
 
   ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЮ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ
 
------------------------------------------------------------------
  Стаття витрат|      Змiст i характеристика витрат
------------------------------------------------------------------
    1    |           2
------------------------------------------------------------------
 1. Амортизацiя Витрати на повне вiдновлення основних фондiв у
 основних вироб- виглядi амортизацiйних вiдрахувань вiд вартостi
 ничих фондiв  виробничого устаткування, транспортних засобiв,
         iнструментiв, що перебувають у складi основних
         виробничих   фондiв,  включаючи  прискорену
         амортизацiю активної їх частини.
 2. Експлуатацiя вартiсть запасних частин, деталей, вузлiв  та
 виробничого ус- iнших  матерiалiв,  використаних  пiд  час
 таткування (те- профiлактичного  обслуговування   виробничого
 хнiчний огляд) устаткування, транспортних засобiв, iнструментiв
 i транспортних та пристроїв;
 засобiв     вартiсть витрат перевiрки вимiрювальних приладiв
         та  реєстрацiйної  апаратури, замiни запасних
         частин;
         основна i додаткова заробiтна плата робiтникiв,
         що  обслуговують  устаткування  (наладчикiв,
         мастильникiв,   електромонтерiв,   слюсарiв,
         ремонтникiв та iнших робiтникiв);
         витрати на  державне соцiальне страхування та
         обов'язковi страховi внески до Пенсiйного фонду,
         до  Фонду  зайнятостi  населення,  до  Фонду
         лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;
         вартiсть послуг  ремонтних  цехiв  та  iнших
         допомiжних виробництв.
 3. Знос малоцi- Сума зносу  малоцiнних  i швидкозношуваних та
 нних i швидко- спецiальних iнструментiв  та  пристроїв,  що
 зношуваних iнс- використовуються  для обслуговування машин та
 трументiв та  обладнання, вартiсть їх заточування,  ремонту
 пристроїв    тощо;
         вартiсть малоцiнних    i   швидкозношуваних
         iнструментiв  та  пристроїв  вартiстю  до
         встановленого лiмiту за одиницю у разi передачi
         їх зi складу до експлуатацiї.
 4. Проценти   Сума сплачених орендарем процентiв (винагороди)
 (винагороди) за за  користування  наданими  в  оперативну та
 користування  фiнансову оренду основними виробничими фондами.
 основними виро-
 бничими фондами
 
 
 
 
              Додаток N 5
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
         (послуг) на пiдприємствах i в
     органiзацiях житлово-комунального господарства
 
          ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧI ВИТРАТИ
 
------------------------------------------------------------------
  Стаття витрат|      Змiст i характеристика витрат
------------------------------------------------------------------
    1    |            2
------------------------------------------------------------------
 1. Утримання  Основна i  додаткова  заробiтна  плата  з
 апарату управ- вiдрахуваннями на соцiальнi заходи  персоналу
 лiння виробниц- управлiння виробництвом робiт (наданням послуг)
 твом      (цехами, депо, службами тощо).
 2. Утримання  Основна i  додаткова  заробiтна  плата  з
 iншого виробни- вiдрахуваннями  на  соцiальнi  заходи  iншого
 чого персоналу виробничого персоналу, що не вiдноситься  до
         апарату   управлiння  (комiрники,  молодший
         обслуговуючий персонал тощо).
 3. Службовi   Витрати на  службовi  вiдрядження  працiвникiв
 вiдрядження та управлiння  виробництвом робiт в межах норм,
 перемiщення   передбачених законодавством.
 4. Амортизацiя Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення
 будiвель, спо- основних  виробничих фондiв (будiвель, споруд,
 руд, iнвентаря iнвентаря)  виробничого  призначення,  крiм
 виробничого   амортизацiї, що включена у витрати на утримання
 призначення   та експлуатацiю машин та обладнання.
 5. Утримання та Витрати на поточний ремонт будiвель та споруд:
 поточний ремонт вартiсть  використаних будiвельних матерiалiв,
 будiвель, спо- основна  i  додаткова  заробiтна  плата  з
 руд, iнвентаря вiдрахуваннями  на соцiальнi заходи ремонтних
 виробничого   робiтникiв, вартiсть послуг ремонтних цехiв i
 призначення   т.д.
 6. Охорона пра- Витрати на утримання загороджень машин, люкiв,
 цi       отворiв, вентиляцiйних установок, сигналiзацiї,
         пристосувань для зупинки механiзмiв i т.д.
 7. Пожежна та  Основна та  додаткова  заробiтна  плата  з
 сторожова охо- вiдрахуваннями на соцiальнi заходи  персоналу
 рона об'єктiв  пожежної  та  сторожової охорони, витрати на
 виробничого   утримання та ремонт протипожежних пристроїв, знос
 призначення   малоцiнних  i  швидкозношувальних  предметiв
         пожежної  i  сторожової   охорони,   знос
         обмундирування, що видається робiтникам пожежної
         i сторожової охорони, оплата послуг стороннiх
         пiдприємств щодо пожежної та сторожової охорони.
 
 
 
 
 
 
 
             Додаток N 6
        до Iнструкцiї з планування, облiку
        i калькулювання собiвартостi робiт
         (послуг) на пiдприємствах i в
     органiзацiях житлово-комунального господарства
 
         ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКI ВИТРАТИ
------------------------------------------------------------------
  Стаття витрат|     Змiст i характеристика витрат
------------------------------------------------------------------
     1   |            2
------------------------------------------------------------------
 1. Утримання  Основна i  додаткова  заробiтна  плата  з
 апарату управ- вiдрахуваннями на соцiальнi заходи  персоналу
 лiння пiдприєм- управлiння пiдприємством.
 ством
 2. Службовi   Витрати на  службовi  вiдрядження  працiвникiв
 вiдрядження   управлiння  пiдприємством  в  межах  норм,
         передбачених законодавством.
 3. Витрати на  Основна та  додаткова  заробiтна  плата  з
 пожежну та сто- вiдрахуваннями на соцiальнi заходи працiвникiв
 рожову охорону пожежної  та  сторожової охорони, витрати на
         утримання та ремонт протипожежних пристроїв, знос
         малоцiнних i швидкозношуваних предметiв пожежної
         i сторожової охорони, знос обмундирування, що
         видається  працiвникам охорони, оплата послуг
         стороннiх органiзацiй щодо пожежної та сторожової
         охорони.
 4. Iншi витрати Канцелярськi, поштово-телеграфнi витрати, оплата
         за використання та  обслуговування  технiчних
         засобiв  управлiння:  обчислювальних  центрiв,
         вузлiв зв'язку, засобiв сигналiзацiї;
         оплата робiт консультацiйного та iнформацiйного
         характеру, пов'язаних iз забезпеченням виконання
         робiт, послуг та передбачених  законодавством
         обов'язкових аудиторських перевiрок, оплата збору
         за реєстрацiю пiдприємства в органах державного
         управлiння, передбаченого законодавством.
 
         II. Загальногосподарськi витрати
 5. Утримання  Основна i  додаткова  заробiтна  плата  з
 iншого загаль- вiдрахуваннями  на  соцiальнi  заходи  iншого
 ногосподарсько- загальногосподарського персоналу.
 го персоналу
 6. Амортизацiя Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення
 основних фондiв основних виробничих фондiв загальногосподарського
         призначення, в тому числi примiщень, що надаються
         безоплатно пiдприємствам громадського харчування
         або використовуються пiдприємствами самостiйно
         для обслуговування працiвникiв, що перебувають з
         пiдприємством у трудових вiдносинах.
 7. Утримання та Витрати на утримання примiщень в чистотi, на
 поточний ремонт водопостачання   i  каналiзацiю,  опалення,
 будiвель, спо- освiтлення, витрати на поточний ремонт будiвель,
 руд, iнвентаря споруд  i  iнвентаря  загальногосподарського
 загальногоспо- призначення, плата  за  оренду  будiвель  та
 дарського приз- примiщень; основна i додаткова заробiтна плата з
 начення     вiдрахуваннями на соцiальнi заходи робiтникiв,
         якi обслуговують примiщення, споруди, двори i
         дороги загальногосподарського призначення.
 8. Охорона пра- Витрати некапiтального  характеру  на  технiку
 цi       безпеки,   виробничу  санiтарiю,  придбання
         довiдникiв та плакатiв з охорони працi.
 9. Пiдготовка  Виплата працiвникам  пiдприємства   середньої
 (перепiдготов- заробiтної  плати за основним мiсцем роботи за
 ка) кадрiв   час їх навчання з вiдривом вiд виробництва в
         системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки
         кадрiв;
         оплата працi  квалiфiкованих  робiтникiв,  не
         звiльнених вiд основної роботи, за навчання учнiв
         та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв;
         витрати базових пiдприємств на оплату працi за
         керiвництво   виробничою   практикою  учнiв
         загальноосвiтнiх  шкiл,  професiйно-технiчних
         училищ i студентiв вищих навчальних закладiв;
         витрати, пов'язанi   з   виплатою   учням
         професiйно-технiчних  училищ  рiзницi   мiж
         стипендiєю   в  розмiрi  тарифної  ставки
         (мiнiмального окладу) робiтника 1 розряду  i
         витратами цих навчальних закладiв (на виплату
         стипендiй,   забезпечення   харчуванням   i
         обмундируванням);
         оплата вiдпусток  iз збереженням повнiстю або
         частково  заробiтної  плати,  що  надається
         вiдповiдно до законодавства особам, якi успiшно
         навчаються у вечiрнiх i заочних вищих навчальних
         закладах,  заочнiй  аспiрантурi,  у  вечiрнiх
         (змiнних) i заочних загальноосвiтнiх школах  та
         вечiрнiх (змiнних) професiно-технiчних училищах,
         оплата їх проїзду до мiсця навчання i назад,
         передбачених законодавством.
 
          III. Збори та вiдрахування
 10. Податки,  Податки (за  винятком  податку  на  майно
 збори та iншi  пiдприємств, податку  на  землю,  податку  з
 обов'язковi   власникiв транспортних засобiв), вiдрахування на
 платежi     будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання
         автомобiльних дорiг, вiдчислення до Державного
         iнновацiйного фонду, а також збори та  iншi
         обов'язковi  платежi,  передбаченi  законами
         України, постановами Верховної Ради  України,
         Указами Президента України.
 
     IV. Загальногосподарськi непродуктивнi витрати
 11. Нестачi i  Нестачi матерiальних  цiнностей  у межах норм
 втрати     природних втрат.
 12. Iншi витра- Виплата на вiдшкодування втрат  здоров'я,  що
 ти       погiршилося  внаслiдок  виконання  працiвником
                          трудових обов'язкiв.


Спонсоры раздела: