Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Держжитлокомунгосп


Список документов в категории

Название Дата
СНиРр-93. Загальні положення по застосуванню кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи (відмінений)
(СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен))
26.04.1994
Інструкція з планування, обліку і калькуляції собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(Инструкция из планирования, учета и калькуляции себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
31.03.1997
ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано)
(ВБН. Указания относительно применения сметных норм и единичных расценок на ремонтно-строительные работы (отменено))
05.08.1997
Щодо скасування наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 N 302 "Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень"
(Относительно отмены приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 09.09.2006 N 302 "Про утверждение образцов Акта обследования зеленых насаждений, что подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаджень")
13.08.2009
Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до теплових мереж
(Об утверждении Правил присоединения когенераційних установок к тепловым сетям)
24.07.2009
Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
(Об утверждении Методических рекомендаций о применении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов)
10.08.2009
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові дома. Правила определения физического сноса жилищных будинків")
03.02.2009
Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків"
(Об утверждении СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 "Житлові дома. Сборник укрупненных показателей стоимости воссоздания многоэтажных жилищных будинків")
07.02.2009
Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94
(Технические правила ремонта и содержания городских улиц и дорог КТМ 204 Украины 010-94)
27.12.1994
Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Ресурсных элементных сметных норм содержания объектов улично-дорожной сети населенных пунктов)
05.07.2007
Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення
(Об утверждении Рекомендаций относительно применения Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их отопление)
22.02.2008
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання
(Об утверждении Методических рекомендаций относительно разработки стратегических планов действий предприятий, что предоставляют услуги централизованного теплоснабжения)
06.11.2007
Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4
(Об утверждении Изменений к приказу Минбуду Украины от 22.11.2005 N 4)
06.11.2007
Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою
(Об утверждении Изменений и дополнений к Порядку проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
24.07.2007
Про затвердження Плану впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
(Об утверждении Плана внедрения Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
05.04.2007
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
28.03.2007
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
28.03.2007
Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України
(Об утверждении Положения о системе технического обслуживания, ремонта и реконструкции обитаемых зданий в городах и поселках Украины)
31.12.1991
Щодо Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
(Относительно Примерного перечня услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
26.01.2005
Про проект галузевих комунальних норм "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи по відновленню захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд" та "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин, що вико...
(О проекте отраслевых коммунальных норм "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы по возобновлению защитного слоя бетона железобетонных конструкций транспортных споруд" но "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин, что вико...)
10.12.2004
Про затвердження галузевих комунальних норм
(Об утверждении отраслевых коммунальных норм)
13.12.2004
Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
(Об утверждении Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины)
05.07.1995
Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми реконструкції та модернізації житлових будинків на 2005-2010 роки
(О создании рабочей группы из разработки проекта Программы реконструкции и модернизации жилых домов на 2005-2010 годы)
16.11.2004
Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
(Об утверждении Примірного перечня услуг по удержанию домов и сооружений и прибудинкових территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
10.08.2004
Про внесення змін до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
(О внесении изменений в Примірного перечень услуг по удержанию домов и сооружений и прибудинкових территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
12.11.2004
Про досвід виробничого впровадження полімерасфальтобетону на основі полімеру Елвалой АМ у дорожньо-мостовому господарстві України
(Об опыте производственного внедрения полімерасфальтобетону на основе полимера Елвалой АМ в дорожно-мостовом хозяйстве Украины)
26.08.2004
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
(Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам применения норм времени на работы и услуги, которые выполняет бюро технической инвентаризации Украины)
08.04.2004
Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
(Об утверждении Примірного перечня услуг по удержанию домов и сооружений и прибудинкових территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
10.08.2004
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об"єктах житлово-комунального господарства
(Об утверждении Правил определения стоимости работ по ремонту устатковання и оснащение, которые выполняются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
24.06.2004
Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
(Об утверждении Инструкции относительно применения ресурсных элементных сметных норм на работы по ремонту устатковання и оснащение, которые выполняются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
24.06.2004
Про затвердження збірника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів"
(Об утверждении сборника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонт пассажирских и грузовых лифтов")
01.03.2004
Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою
(Об утверждении Порядка проведение ремонта и удержание объектов городского благоустройства)
23.09.2003
Про затвердження збірників ВБН Д.2.7-204.01-2003, Д.2.8-204.01.01-2003, Д.2.8-04.01.02-2003, Д.2.8-204.01.03-2003, Д.2.8-204.01.04-2003, Д.2.8-204.01.05-2003
(Об утверждении сборников ВБН Д.2.7-204.01-2003, Д.2.8-204.01.01-2003, Д.2.8-04.01.02-2003, Д.2.8-204.01.03-2003, Д.2.8-204.01.04-2003, Д.2.8-204.01.05-2003)
16.01.2004
Про затвердження Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
(Об утверждении Сборника норм времени на работы и услуги, которые выполняются бюро технической инвентаризации Украины)
21.11.2003
Щодо застосування в квартирах багатоквартирних будинків індивідуальних опалювальних установок
(Относительно применения в квартирах многоквартирных домов индивидуальных отопительных установок)
13.04.2003
Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України
(Относительно усиления контроля и надзора за проектированием, реконструкцией, капитальным ремонтом, переоборудованием и эксплуатацией жилого фонда Украины)
30.07.2003
Про ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів
(Про ресурсные элементные сметные нормы на ремонт пассажирских и грузовых лифтов)
29.05.2003
Про Правила, Вказівки та збірники РЕКН на ремонт котельного устаткування та систем теплопостачання
(О Правилах, Указании и сборниках РЕКН на ремонт котельного оборудования и систем теплоснабжения)
26.06.2003
Про доцільність широкого застосування сучасних засобів обліку та регулювання споживання води та теплоти виробництва НВФ ТОВ "Фірма "СЕМПАЛ Ко ЛТД" у житлово-комунальному господарстві України і реальні механізми фінансування закупівель зазначеного уст...
(О целесообразности широкого применения современных средств учета и регулирование потребление воды и теплоты производства НВФ ООО 'Фирма 'СЕМПАЛ Ко ЛТД' в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины и реальные механизмы финансирования закупок указанного уст...)
29.11.2002
Про впровадження антикорозійного покриття на основі грунтів- перетворювачів іржі типу "Фоліокс"
(О внедрении антикоррозийного покрытия на основе грунтів- преобразователей ржавчины типа 'Фоліокс')
29.11.2002
Про доцільність реконструкції діючих ізоляційних ліній та впровадження в галузі нових антикорозійних матеріалів
(О целесообразности реконструкции действующих изоляционных линий и внедрение в области новых антикоррозийных материалов)
24.10.2002
Про створення Міжвідомчої науково-технічної ради з питань ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
(О создании Межведомственного научно-технического совета по вопросам ликвидации последствий подтопление территорий в городах и поселках Украины)
19.12.2002
Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
(Об утверждении Временных методических рекомендаций относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузоподъемных лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения)
25.12.2002
Про затвердження Примірних інструкцій з питань охорони праці
(Об утверждении Примерных инструкций по вопросам охраны работы)
25.12.2002
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
(Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения)
09.12.2002
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна
(Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)
26.11.2002
Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків
(Об утверждении Правил оценки физического сноса жилых домов)
02.07.1993
Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України
(Порядок определения стоимости проектно-изыскательских работ для ремонта, который осуществляется на территории Украины)
20.08.1997
Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України
(Об утверждении Правил удержания зеленых насаждений мост и других населенных пунктов Украины)
29.07.1994
Права і обов"язки громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг
(Права и обязанности граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг)
02.10.1998
Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду
(Типичные нормы времени и нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятым удержанием жилого фонда)
04.08.1997
Про затвердження Положення про порядок відшкодування власникам житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення
(Об утверждении Положения о порядке возмещения собственникам жилья затрат на техническое обслуживание внутридомовых сетей и оснащения жилого фонда и собирания платежей из населения)
17.10.1996
Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
(Об утверждении Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализаци населенных пунктов Украины)
05.07.1995
Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
(Об утверждении Правил охраны работы во время проведения работ по удалению деревьев и пеньков в населенных пунктах Украины)
30.11.1995
Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
(Об утверждении Правил размещения и оснащение остановок городского електро- и автомобильного транспорта)
15.05.1995
Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України
(Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотвод в городах и поселках Украины)
01.07.1994
Про затвердження Положення про порядок проведення безплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них
(Об утверждении Положения о порядке проведения безвозмездного капитального ремонта жилых домов (квартир) инвалидов войны, лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, членов семей погибших военнослужащих и приравненных к ним)
05.08.1994
Про затвердження граничних норм накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи
(Об утверждении предельных норм накладных затрат на ремонтно-строительные работы)
17.09.1991
Про норми накладних витрат на монтажні і спеціальні роботи та норми планових накопичень на ремонтно-будівельні роботи
(О нормах накладных затрат на монтажные и специальные работы и нормы плановых накоплений на ремонтно-строительные работы)
31.12.1991
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: