Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж

Название (рус.) ДБН В.2.5-16-99. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.5-16-99
Дата принятия 27.07.1999
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ СПОРУД, ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

ДБН В.2.5-16-99

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) Київ 1999

РОЗРОБЛЕНІ:                                      Українським проектно-вишукувальним

                                                                     та науково-дослідним інститутом

                                                                     "Укренергомережпроект"

                                                                     (інж. Житніков B.I., інж. Нейман В.О.)

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ                Міненерго України   

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:                                        Наказом  Держбуду України від 27 липня

                                                                      1999 р. N 179 і введені в дію з 1 серпня 1999 р.

                                                       

                                                                      

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів               ДБН В.2.5-16-99

електричних мереж                                                                         На заміну СН 465-74

Цими нормами встановлюється порядок визначення розмірів земельних ділянок, які надаються у постійне та у тимчасове користування в період будівництва, для об'єктів електричних мереж напругою від 0,4 до 750 кВ.

         Вимоги цих норм обов'язкові для застосування всіма власниками об'єктів електричних мереж, підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють проектування та будівництво електричних мереж, установами, закладами системи агропромислового комплексу, землекористувачами незалежно від форми власності та відомчої належності.

Терміни та визначення основних понять наведено в додатку А.

 1 Загальні положення

1.1 Власнику і забудовнику об'єкта електричних мереж надаються у постійне користування земельні ділянки, які є складовою частиною території охоронної зони електричних мереж, що встановлена "Правилами охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 p. № 209 (далі - Правила охорони).

1.2 Не підлягають відведенню у постійне користування земельні ділянки   для розміщення опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ та кабельних ліній електропередачі, якщо останні знаходяться на глибині нижче 0,5 м від поверхні грунту.

Землекористування здійснюється у порядку, визначеному Земельним Кодексом України та нормативними актами Держкомзему України.

1.3 На період будівництва забудовнику об'єкта електричних мереж напругою від 0,4 до 750 кВ надаються земельні ділянки у тимчасове користування для виконання будівельно-монтажних робіт.

1.4 Обраховані за цими нормами розміри земельних ділянок використовують при їх відведенні і виконанні проектно-кошторисної документації на будівництво об'єкта електричних мереж, а також при здійсненні земельних відносин.

1.5 Підставою для надання ділянок у землекористування є матеріали для вибору місцерозташування об'єкта електричних мереж. Місцерозташування визначається згідно з висновками органів земельних ресурсів,    архітектури і містобудування, попереднім погодженням з місцевими органами самоврядування, землевпорядними, природоохоронними, санітарними, містобудівними органами та землевласниками (землекористувачами).

ДБН В.2.5-16-99 С.2

Розробка технічної документації на одержання права землекористування здійснюється згідно з нормативними документами Держкомзему України.

Для розташування об'єктів електричних мереж використовуються, за можливістю, ділянки   нецінних,   непридатних,   малопридатних   для   сільскогосподарського   та лісогосподарського виробництва земель.

2 Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок, які надаються у постійне   користування                            

         2.1 Розміри земельних ділянок для розміщення опор повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв визначаються проектною документацією, яка погоджується з місцевими органами містобудування і архітектури, або шляхом проведення фактичних вимірювань. В останньому випадку повинні враховуватися проектні дані про підземну частину споруди на глибині до 0,5 м.

        2.2 До земельної ділянки, що надається для розміщення опори повітряної лінії  електропередачі, трансформаторної підстанції, розподільного пункту або пристрою належить територія, яка умовно встановлюється на рівні поверхні земельної ділянки контуром базової проекції або зовнішньої огорожі, з додаванням до неї зони обмежень.   Зона обмежень, як правило, встановлюється на відстані захисту (далі - Р) від контуру базової проекції.

       Для опор повітряних ліній електропередачі, закріплення яких у грунті виконується  обвалуванням, зона обмежень встановлюється на відстані захисту Р від лінії підошви обвалування.

2.3 Відстань захисту Р дорівнює:

а) 0,8 м для опор  ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку, трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, що мають або повинні мати зовнішню огорожу;

б) 2,0 м для трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, які не мають зовнішньої огорожі.

2.4 Конфігурація земельної ділянки для розміщення одностоякової опори повітряної лінії електропередачі без підкосів, без ригеля або з ригелем завдовжки до 1 м має вигляд квадрата, в який вписане коло з центром на осі стояка.

Конфігурація земельної ділянки для розміщення багатостоякової опори повітряної лінії електропередачі без ригелів, опори складної конструкції без відтяжок та трансформаторної підстанції, розподільного пункту і пристрою без огорожі має вигляд чотирикутника.

Конфігурація земельної ділянки для розміщення трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, які повинні мати огорожу, має вигляд багатокутника, обумовленого видом огорожі.

Конфігурація земельної ділянки для розміщення одностоякової опори повітряної лінії електропередачі з ригелем завдовжки понад 1 м та багатостоякової опори з ригелями має вигляд п'ятикутника.

ДБН В.2.5-16-99 С.З

2.5 Конфігурація та розмір земельної ділянки для розміщення опори повітряної лінії електропередачі, виконаної у вигляді, встановлених у створі уздовж траси лінії кількох окремих стояків, кожний з яких утримує проводи однієї фази або підтримує обводи проводів, визначається для кожного окремого стояка з відповідними відокремленими   базовими проекціями та зонами обмежень, якщо найменша відстань між суміжними зонами обмежень стояків перевищує 4 м.

2.6 Конфігурація та розмір земельної ділянки для розміщення портальної опори повітряної лінії електропередачі без внутрішніх зв'язків та відтяжок визначається для кожного окремого стояка опори з відповідними відокремленими базовими проекціями та зонами обмежень, якщо найменша відстань між суміжними зонами обмежень стояків перевищує 4 м.

2.7  У випадках,  коли відстань між суміжними зонами обмежень стояків опор, зазначених в 2.5 та 2.6, менша за 4 м, конфігурація та розмір земельних ділянок таких опор визначається як для єдиного конструктивного комплексу.

2.8 Визначення конфігурації та розміру земельних ділянок для розміщення опор повітряних ліній електропередачі  виконується за ескізами та формулами, наведеними в додатку Б.

2.9 Конфігурація земельних ділянок для розміщення опор повітряних ліній електропередачі з відтяжками має вигляд багатокутника, який залежить від кількості відтяжок та місця їх закріплення у грунті. Відстані захисту для таких опор вимірюються від елементів конструкції на рівні грунту, а розмір земельних ділянок для них визначається за ескізами та формулами, наведеними в додатку В.

2.10 Визначення конфігурації та розміру земельних ділянок для розміщення трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв без огорожі виконується за ескізами та формулами, наведеними в додатку Д.

З Нормативи площ земельних ділянок, які надаються у постійне користування

          3.1 Площі земельних ділянок для розміщення найбільш поширених конструкцій опор повітряних ліній електропередачі, які відводяться у постійне користування, наведені в таблицях 1, 2, 3. Ці площі визначені на підставі розділу 2.

Для зручності користування в таблицях зазначені вихідні параметри, які залежать від зовнішніх розмірів опор на поверхні грунту або розмірів ригеля (для опор з ригелями).

3.2 Земельними ділянками, площа яких зазначена в таблицях 1, 2, 3, допускається користуватися, якщо відхилення фактичних параметрів від табличних вихідних параметрів не перевищує ± 10%.  В іншому разі визначення розмірів земельних ділянок виконується за методикою, наведеною в розділі 2,

3.3 Площа   земельних ділянок для розміщення трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, а також малопоширених конструкцій лінійних споруд електричних мереж, які не вказані в таблицях 1, 2, 3, визначається за методикою, наведеною в розділі 2.

ДБН В.2.5-16-99 С.4

Таблиця 1 - Земельні ділянки для розміщення опор повітряних ліній електропередачі, стояки яких встановлені без фундаментів

  Вид конструкції опори

   Вихідний параметр

          Площа

        ділянки, м2

Стояк одиночний без ригеля

або з ригелем завдовжки до

1 м, стояк одиночний на двох

підпорах

Найбільший розмір, м :

0,3 ... 0,4

0,5 ... 0,6

0,8

3

4

5

Стояк одиночний при най-

більшому розмірі на поверхні

грунту до 0,8 м з ригелем

завдовжки понад 1 м

Довжина ригеля, м :

2,0

3,0

3,5

7

9

10

Стояк одиночний з одним

підкосом або “А” - подібна

опора

Найбільша відстань між

стояком і підкосом, м:

1,6

4,0

5,0  

7

12

14

Стояк одиночний з двома

підкосами

Найбільша відстань між

стояком і підкосом, м:

4,0

5,0  

20

24

Портальна опора з внутріш-

німи звязками без ригелів

Відстань між стояками

в осях, м ;

8,4

13,0

24

34

Портальна опора з внутріш-

німи звязками при відстані

між стояками в осях 8.4 м з

ригелями

Довжина ригеля, м

3,0

3,5

47

52

Таблиця 2 - Земельні ділянки для розміщення баштових опор повітряних ліній електропередачі

                             Опори переважно для ліній напругою 35-150 кВ

База в осях, м

1,8

2,2

2,6

2,8

3,3

3,9

4,2

5,0

5,4

5,7

Площа, м2

14

18

21

23

28

35

38

52

58

62

                             Опори переважно для ліній напругою 220-750 кВ

База в осях, м

6,0

6,3

6,8

7.7

7,9

8,3

8,7

9,0

10,5

11,0

Площа, м2

67

72

81

98

102

110

119

125

161

175

ДБН В.2.5-16-99 С.5

Таблиця 3  Земельні ділянки для розміщення портальних опор повітряних ліній

електропередачі на витяжках 

   Вид конструкції опори

   Напруга

     ліній

  електро-

  передачі,

       кВ

Відстань

між стояка-

ми в осях,

       м

Відстань між

анкерами на

  поверхні

 грунту, м

Площа

ділянки,

   м2

Портальна опора з двома

парами відтяжок уздовж

траси із закріпленням кож-

ної пари до однієї анкерної

плити у грунті

330

         500

         750

14,6

       18,4

       33,2

17,0

         19,2

         23,2

130

     150

     200

4 Визначення розмірів земельних ділянок, які надаються у тимчасове    користування

  1.  Розміри земельних ділянок для влаштування будівельних зон обєктів електричної мережі визначають, як правило,  на підставі проекту організації будівництва або проекту виконання робіт.
  2.  При здійсненні будівництва обєкта електричної мережі за типовими технологічними картами рекомендується застосовувати дані по відведенню земельних ділянок, які наведені у таблицях 4,5.

4.3 Ширина смуги уздовж осі траси повітряної лінії електропередачі, яка необхідна для проведення будівельно-монтажних робіт, встановлюється за даними таблиці 4.

Таблиця 4 - Ширина смуги для будівництва повітряних ліній електропередачі

У метрах

   Напруга ліній

 елелктропередачі,               

              кВ

Вид опори

одноланцюгова

дволанцюгова

багатоланцюгова

0,4-10

6

6

-

35-150

6

7

12

220

10

13

-

330

14

17

-

400 - 500

18

-

-

750

21

-

-

 ДБН В.2.5-16-99 C.6

4.4 Ширина смуги для проведення будівельно-монтажних робіт уздовж осі траси повітряної лінії електропередачі, розташованої на землях лісового фонду, повинна дорівнювати ширині охоронної зони і визначається згідно з вимогами Правил охорони.

4.5 В місцях розташування опор повітряних ліній електропередачі рекомендується додатково до смуг уздовж осі траси передбачати відведення земельних ділянок під будівельні майданчики, площі яких наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Площі земельних ділянок під будівельні майданчики

У квадратних метрах

 

Напруга            ліній

       Залізобетонна опора

              Сталева опора

електро-  

передачі,  

кВ

встановлена

у свердловину

встановлена

у копаний  

котлован

баштова, стовпова, портальна

з трьох

башт

 з відтяж-   

 ками

0,4 -10

150

-

150

-

-

35

150

800

300

-

-

110-150

150

800

400

-

3700

220

150

800

550

-

3500

330

250

900

450

-

4000

500

300

900

650

1500

1300

750

-

-

2400

3400

2550

4.6 Ширина смуги для проведення будівельно-монтажних робіт уздовж осі траси кабельної лінії електропередачі обумовлюється шириною кабельної споруди (траншея, канал, тунель, блок, галерея, естакада), до якої додаються відстані не менше 1 м по обидва боки споруди.

  1.  Площі будівельних майданчиків для електричних підстанцій напругою   6-750 кВ, як правило, не перевищують розміри   земельних ділянок, які надаються у постійне користування.

ДБН В.2.5-16-99 С.7

Необхідність збільшення розмірів будівельного майданчика за межі зовнішньої огорожі підстанції обґрунтовується у проекті організації будівництва.

4.8   Площі земельних ділянок, що призначені для будівельних майданчиків трансформаторних підстанцій, доцільно обчислювати з урахуванням пускових комплексів або черговості будівництва.

ДБН В.2.5-16-99 С.8

ДОДАТОК А

( обов'язковий )

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Базова проекція     Умовна територія навколо центру споруди,    окреслена   замкненою лінією, що відбивається по зовнішніх точках вертикальної проекції на поверхню землі найбільших за розміром конструкційних елементів споруди, які знаходяться в межах від вузла кріплення споруди на фундаменті до глибини 0,5 м від рівня грунту (або від обладнання, яке обслуговується персоналом з поверхні грунту, до глибини 0,5 м від рівня грунту).

Зона обмежень    Територія навколо базової проекції споруди, окреслена замкненою лінією на відстані захисту, за межами якої можлива обробка грунту механізмами і знаряддями без пошкодження споруди.

ДБН В.2.5-16-99 С.9

ДОДАТОК Б (довідковий )

Ескізи земельних ділянок для розміщення опор повітряних ліній електропередачі

Рисунок Б.1 - Стояк одиночний з трапецієподібним перерізом

Рисунок Б.2 - Стояк одиночний з круглим перерізом

                   Рисунок Б.З - Стояк одиночний з круглим перерізом з ригельним закріпленням у грунті при довжині ригеля понад 1 м

ДБН В.2.5-16-99 С.10

Рисунок Б.4 - Стояк двійчастий

    

Рисунок Б.5 - Стояк одиночний на підпорах

Рисунок Б.6 - Стояк одиночний з одним підкосом

 ДБН В.2.5-16-99 С.11

Рисунок Б.7 - Стояк одиночний з двома підкосами

Рисунок Б. 8 - "А"- подібна опора

ДБН В.2.5-16-99 С.12

Рисунок Б.9 - Портальна опора, встановлена у свердловини

Рисунок Б. 10 - Портальна опора, встановлена у свердловини, з    

                           ригельним закріпленням у грунті

ДБН В.2.5-16-99 С.13

Рисунок Б.11 - Портальна опора на фундаментах

Рисунок Б. 12 - Опора з трьох відокремлених стояків

ДБН В.2.5-16-99 С.14

Рисунок Б. 13 - Баштова опора на фундаментах з вертикальними стояками

 

Рисунок Б. 14 - Баштова опора на фундаментах  з похилими стояками

Примітка.  Лінійні розміри на рисунках додатка Б наведені в метрах

ДБН В.2.5-16-99 С.15

ДОДАТОК В

(довідковий )

Ескізи земельних ділянок для розміщення опор повітряних ліній                

електропередачі з відтяжками

Рисунок B.1 - Стояк одиночний з однією відтяжкою

Рисунок В.2 - Стояк двійчастий з однією відтяжкою

Рисунок В.З - Стояк одиночний з двома відтяжками

ДБН В.2.5-16-99 С.16

Рисунок В.4 - Стояк одиночний з відтяжками в одній площині

Рисунок В.5 - Стояк одиночний з відтяжками в різних площинах

ДБН В.2.5-16-99 С.17

Рисунок B.6 - Портальна опора з відтяжками

ДБН В.2.5-16-99 С.18

        Рисунок В.7 - Чотиристоякова опора з тросовими зєднаннями

Рисунок В. 8 - Одностоякова опора з 5-6 відтяжками

Примітка.  Лінійні розміри на рисунках додатка В наведені в метрах

ДБН В.2.5-16-99 С.19

ДОДАТОК Д

(довідковий )

Ескізи земельних ділянок для розміщення трансформаторних підстанцій розподільних пунктів та пристроїв

Рисунок Д 1 - Споруда на "П" - подібній

Рисунок Д2 - Споруда на "АП" - подібній опорі

ДБН В.2.5-16-99 С.20

Рисунок ДЗ - Споруда на "Т" - подібних стояках

Рисунок Д4 - Споруда на чотирьох стояках

Рисунок Д5 - Споруда на поверхневому фундаменті

Примітка. Лінійні розміри на рисунках додатка Д наведені в метрах

 ДБН В.2.5-16-99 С.21

Зміст

                                                                     стор.

1 Загальні положення ............................................................................................      1

2 Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок,

  які надаються у постійне користування ............................................................      2

3 Нормативи площ земельних ділянок, які надаються у постійне

  користування . .....................................................................................................     З

4 Визначення розмірів земельних ділянок,

  які надаються у тимчасове користування ..........................................................     5

5 Додаток А

  Терміни та визначення ........................................................................................     7

6 Додаток Б

Ескізи земельних ділянок для розміщення опор

 повітряних ліній електропередачі .....................................................................      8

7 Додаток В

Ескізи земельних ділянок для розміщення опор

повітряних ліній електропередачі з відтяжками ................................................    14

8 Додаток Д

Ескізи земельних ділянок для розміщення трансформаторних

 підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв ...................................................   19

9 Зміст......................................................................................................................    21

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ, ВНЕШНИХ СЕТЕЙ

        ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

                                                      ДБН В.2.5-16-99

                                                          Издание официальное

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины

(Госстрой Украины)

Киев 1999

РАЗРАБОТАНЫ:                                       Украинским проектно-изыскательским и                                                                  

                                                                       научно-исследовательским институтом  

                                                                       "Укрэнергосетьпроект"

                                                                       (инж. Житников В.И., инж. Нейман В.А.)

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ          Минэнерго Украины   

К УТВЕРЖДЕНИЮ:

УТВЕРЖДЕНЫ:                                         Приказом Госстроя Украины от 27 июля

                                                                        1999 г. № 179 и введены в действие с

                                                                        1 августа 1999 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей                ДБН В.2.5 -16 - 99

                                                                                                                 Вместо СН 465-74

Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей

Этими нормами устанавливается порядок определения размеров земельных участков, которые предоставляются в постоянное и во временное пользование в период строительства, для объектов электрических сетей напряжением от 0,4 до 750 кВ.

Требования этих норм обязательны для применения всеми владельцами объектов электрических сетей, предприятиями, учреждениями, организациями, которые осуществляют проектирование и строительство электрических сетей, учреждениями, заведениями системы агропромышленного комплекса, землепользователями независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Термины и определения основных понятий приведены в приложении А.

1 Общие положения

1.1 Владельцу и застройщику объекта электрических сетей предоставляются в постоянное пользование земельные участки, которые являются составной частью территории охранной зоны электрических сетей, установленной "Правилами охраны электрических сетей", утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 1997 г. № 209 (далее -Правила охраны).

1.2 Не подлежат отводу в постоянное пользование земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и кабельных линий электропередачи, если последние находятся на глубине ниже 0,5 м от поверхности земли.

Землепользование осуществляется в порядке, установленном Земельным Кодексом Украины и нормативными актами Госкомзема Украины.

1.3 На время строительства застройщику объекта электрических сетей напряжением от 0,4 до 750 кВ предоставляются земельные участки во временное пользование для выполнения строительно-монтажных работ.

1.4 Рассчитанные по этим нормам размеры земельных участков используют при их отводе и выполнении проектно-сметной документации на строительство объекта электрических сетей, а также при осуществлении земельных отношений.

ДБН В.2.5-16-99 С.2

     1.5 Основанием для предоставления участков для землепользования являются материалы выбора месторасположения объекта электрических сетей. Месторасположение определяется в соответствии с выводами органов земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства, предварительным согласованием с местными органами управления, землеустроительными. природоохранными, санитарными, градостроительными органами и землевладельцами (землепользователями).

    Разработка технической документации на получение права землепользования осуществляется в соответствии с нормативными документами Госкомзема Украины.

    Для размещения объектов электрических сетей используются, по возможности, участки неценных, непригодных, малопригодных для сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства земель.

        2 Определение размеров и конфигурации земельных участков,  которые                                                                 предоставляются в постоянное пользование                                                                                                                                                    

2.1 Размеры земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств устанавливаются проектной документацией, которая согласовывается с местными органами градостроительства и архитектуры, или путем проведения фактических измерений. В последнем случае необходимо учитывать проектные данные о подземной части сооружения на глубине до 0,5 м.

2.2 К земельному участку, который предоставляется для размещения опоры воздушной линии электропередачи, трансформаторной подстанции, распределительного пункта или устройства принадлежит территория, которая условно устанавливается на уровне поверхности земельного участка контуром базовой проекции или внешней ограды с прибавлением к ней зоны ограничения. Зона ограничения, как правило, устанавливается на расстоянии защиты (далее - Р) от контура базовой проекции.

Для опор воздушных линий электропередачи, закрепление которых в грунте выполняется обвалованием, зона ограничений устанавливается на расстоянии защиты Р от линии подошвы обвалования.

2.3 Расстояние защиты Р равняется:

а) 0,8 м для опор линий электропередачи, радиорелейных линий и линий связи, трансформаторной подстанции, распределительного пункта и устройства, которые имеют или должны иметь внешнюю ограду;

б) 2,0 м для трансформаторной подстанции, распределительного пункта и устройства, которые не имеют внешней ограды.

2.4 Конфигурация земельного участка для размещения одностойчатой опоры воздушной линии электропередачи без подкосов, без ригеля или с ригелем длиною до 1 м имеет вид квадрата, в который вписана окружность с центром на оси стойки.

Конфигурация земельного участка для размещения многостойчатой опоры воздушной линии электропередачи без ригелей, опоры сложной конструкции без оттяжек и трансформаторной подстанции, распределительного пункта и устройства без ограды имеет вид четырехугольника.

ДБН В.2.5-16-99 С.3

Конфигурация земельного участка для размещения трансформаторной подстанции, распределительного пункта и устройства, которые должны иметь ограду, имеет вид многоугольника, обусловленного видом ограды.

Конфигурация земельного участка для размещения одностойчатой опоры воздушной линии электропередачи с ригелем длиной более 1 м и многостойчатой опоры с ригелями имеет вид пятиугольника.

2.5 Конфигурация и размер земельного участка для размещения опоры воздушной линии электропередачи, выполненной в виде, установленных в створе вдоль трасы линии нескольких отдельных стоек, каждая из которых держит провода одной фазы или поддерживает обводы проводов, определяются для каждой отдельной стойки с соответствующими отдельными базовыми проекциями и зонами ограничений, если наименьшее расстояние между смежными зонами ограничений стоек превышает 4 м.

2.6 Конфигурация и размер земельного участка для размещения портальной опоры воздушной линии электропередачи без внутренних связей и оттяжек определяется для каждой отдельной стойки опоры с соответствующими отдельными базовыми проекциями и зонами ограничений, если наименьшее расстояние между смежными зонами ограничений стоек превышает 4м.

2.7 В случаях, если расстояние между смежными зонами ограничений стоек опор, указанных в 2.5 и 2.6, меньше 4 м, конфигурация и размер земельных участков таких опор определяется как для единого конструктивного комплекса.

2.8 Определение конфигурации и размера земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи выполняется по эскизам и формулам, приведенным в приложении Б.

2.9 Конфигурация земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи с оттяжками имеет вид многоугольника, который зависит от количества оттяжек и места их закрепления в грунте. Расстояния защиты для таких опор измеряются от элементов конструкции на уровне земли, а размер земельных участков для них определяется по эскизам и формулам, приведенным в приложении В.

2.10 Определение конфигурации и размера земельных участков для размещения трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств без ограждения выполняется по эскизам и формулам, приведенным в приложении Д.

3 Нормативы площадей земельных участков, которые предоставляются      в постоянное пользование

3.1 Площади земельных участков для размещения наиболее распространенных конструкций опор воздушных линий электропередачи, которые отводятся в постоянное пользование. приведены в таблицах 1, 2, 3. Эти площади определены на основании раздела 2.

Для удобства пользования в таблицах указаны исходные параметры, которые зависят от внешних размеров опор на поверхности земли или размеров ригеля (для опор с ригелями).

ДБН В.2.5-16-99 С.4

3.2 Земельными участками, площадь которых указана в таблицах 1, 2, 3. допускается пользоваться, если отклонение фактических параметров от табличных исходных параметров не превышает ± 10%. В остальных случаях определение размеров земельных участков выполняется по методике, приведенной в разделе 2.

3.3 Площадь земельных участков для размещения трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств, а также малораспространенных конструкций линейных сооружений электрических сетей, которые не указаны в таблицах 1, 2, 3. определяются по методике, приведенной в разделе 2.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: