Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Організація виконання постанов Кабінету Міністрів України


Список документов в категории

Название Дата
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалі...
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 'Об утверждении Порядка определение границ и режимов использование исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории исторических ареале...)
04.04.2002
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и комплексы житлово-цивільного и промышленного назначения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2001 году в Украине)
20.03.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 280 "Про затвердження плану першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2002- 2005 роки"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 280 'Об утверждении плана первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Луганской области на 2002- 2005 года')
25.03.2002
Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів...
(Об утверждении Инструкции об установлении и взыскании платы за сброс промышленных и других сточных вод у системы канализации населенных пунктов и Правил прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов...)
19.02.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 15.02.2002 N 160 'Об утверждении Комплексной программы ликвидации последствий подтопление территорий в городах и поселках Украины')
13.03.2002
Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації
(Об утверждении Положения о порядке сохранения материалов технической инвентаризации)
30.01.2002
Про підготовку до затвердження переліків галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
(О подготовке к утверждению перечней отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов бывшего СССР)
18.01.2002
Про розроблення проектів нормативно-правових актів
(О разработке проектов нормативно-правовых актов)
21.01.2002
Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України
(Об утверждении Инструкции по технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины)
24.12.2001
Про забезпечення виконання пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства
(Об обеспечении выполнения приоритетных задач Кабинета Министров Украины на 2001 год в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
12.04.2001
Про виконання доручення Президента України щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення
(О выполнении поручения Президента Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам житлово-цивільного назначения)
29.12.2001
Про виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15.11.2001 N 1092/2001
(О выполнении Национальной программы возрождения и развития Украинского казачества на 2002 - 2005 года, одобренной Указом Президента Украины от 15.11.2001 N 1092/2001)
13.12.2001
Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
(О реализации пункта 3 Заключительных положений Закона Украины 'Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности')
21.11.2001
Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків
(О мероприятиях по усилению контроля за реализацией региональных программ реконструкции жилых домов)
25.10.2000
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 N 437-р "Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.09.2001 N 437-р 'О мероприятиях по реализации Концепции государственной региональной политики')
01.10.2001
Про заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних
(О мероприятиях по защите государственных информационных ресурсов в сетях передачи данных)
12.10.2001
Про виконання протоколу наради у Прем"єр-міністра України
(О выполнении протокола совещания у Премьер-министра Украины)
19.10.2001
Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій
(О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий)
15.11.1999
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 N 878 'Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины')
10.08.2001
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
(Об утверждении Порядка формирование тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода)
27.06.2001
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2001 года)
08.02.2001
Щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577
(Относительно обеспечения выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20.10.2000 N 1577)
11.12.2000
Про визнання таким, що втратило чинність, Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури
(О признании таким, что утратило действие, Примерного положения о хозрасчетных подразделах при местных органах градостроительства и архитектуры)
01.11.2000
Про затвердження Положення про соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
(Об утверждении Положения о социальном инспекторе управления работы и социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций)
06.06.2000
Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
(Об утверждении Правил предоставления услуг из собирания и вывоз твердых и редких бытовых отходов)
21.03.2000
Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні
(Об утверждении Положения о проведении конкурса лучших домов и комплексов житлово-цивільного и промышленного назначения, построенных и принятых в эксплуатацию в 1999 году в Украине)
10.03.2000
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх ...
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1999 г. N 2328 'О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за них ...)
05.01.2000
Про внесення доповнення до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
(О внесении дополнения к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц)
18.10.1999
Зміни і доповнення до Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Изменения и дополнение к Положению о главной организации из координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизаци зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
28.07.1999
Зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
(Изменения и дополнение к Положению о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизаци существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации)
28.07.1999
Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва
(Об утверждении Перечня отраслевых (межотраслевых) служб Укрінвестекспертизи, которые способные выполнять комплексную государственную экспертизу инвестиционных программ и проектов строительства)
16.11.1998
Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
(О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 'Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей')
27.11.1997
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Положение про безопасную и надежную эксплуатацию производственных зданий и сооружений)
27.11.1997
"Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України" (Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 17.08.09 N340)
("Об утверждение официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленности строительных материалов Госстроя Украины" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 17.08.09 N340))
08.12.2003
"Про затвердження показників визначення вартості проведення кoмплексної державної експертизи проектів будівництва" (втратив чинність згідно наказу Мінбуду N124 від 18.04.06.)
("Об утверждении показателей определения стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства" (потерял действие согласно приказа Минбуду N124 от 18.04.06.))
07.05.2002
"Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" (див. - наказ Мінрегіонбуду від 03.11.09 N 470)
("Об утверждение Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ" (см. - приказ Минрегионстроя от 03.11.09 N 470))
05.12.2000
"Про порядок видачі архітектурно-планувального завдання і технічних умов по інженерному забезпеченню об"єкта архітік...(Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України від 23.07.09 N 300)
(вот "О порядке выдачи архитектурно-планировочного задания и технических условий по инженерному обеспечению объекта архитек.(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 23.07.09 N 300))
05.01.2000
"На виконання пунктові 3 ухвали КМУ від 17.08.98 1308 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення їх комплексної державної експертизи"
("На выполнение пункта 3 постановления КМУ от 17.08.98 1308 "О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов и проведения их комплексной государственной экспертизы")
16.11.1998