Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Організація виконання постанов Кабінету Міністрів України


Список документов в категории

Название Дата
"Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 91 від 27.03.2006р.)
("Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 91 от 27.03.2006р.))
28.02.2005
"Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів, Переліку виконавчої та ... державній приймальній, робочій комісіям...(Скасовано-наказ N637 від 24.12.08)
("Об утверждение форм актов по принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и ... государственной приемочной, рабочей комиссиям...(отм. - приказ N637 от 24.12.08))
27.01.2005
Про затвердження Правил для індивідуальних забудовників по впровадженню антисейсмічних заходів при будівництві індивідуальних житлових будинків у районах України з сейсмічністю 7-8 балів
(Об утверждении Правил для индивидуальных застройщиков по внедрению антисейсмических мероприятий при строительстве индивидуальных жилых домов в районах Украины с сейсмической 7-8 баллов)
22.06.2009
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2008 році
(О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в Украине в 2008 году)
08.04.2009
Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
(Об утверждении Перечня регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
05.03.2009
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінбудархітектури та Держкомзему від 24.09.93 N 158/61
(О признании таким, что потерял действие, приказа Минбудархитектури и Держкомзему от 24.09.93 N 158/61)
01.04.2009
Про внесення змін до Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі
(О внесении изменений к Положению об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
20.01.2009
Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса к расценкам для определения размера платы за выполнение работ)
24.11.2008
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов
(Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
24.11.2008
Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об"єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об"єкта будівництва, акта готовності об"єкта до експлуатації
(Об утверждении форм свидетельства о соответствии построенного объекта проектной документации, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, заявления заказчика объекта строительства, акта готовности объекта к эксплуатации)
10.12.2008
Про створення групи з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі
(О создании группы из изучения действующего законодательства в строительной отрасли)
10.11.2008
Про упорядкування відомчої нормативної бази у будівництві
(Об упорядочении ведомственной нормативной базы в строительстве)
11.06.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р. N 218
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 27.09.2007 р. N 218)
02.04.2008
Про призначення відповідальних за координацію діяльності органів виконавчої влади
(О назначении ответственных за координацию деятельности органов исполнительной власти)
23.08.2007
Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"
(Об организации работ из выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 1 марта в 2006 году N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 роки")
19.02.2007
Про введення в дію рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 220 "Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення"
(О введении в действие решения коллегии от 31 октября 2006 г. N 220 "Про состояние и мероприятия по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного призначення")
15.11.2006
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві
(Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
20.03.2006
Про затвердження Інструкції про планування та проведення контрольних заходів суб"єктами державного фінансового контролю Мінбуду України
(Об утверждении Инструкции о планировании и проведении контрольных мероприятий субъектами государственного финансового контроля Минбуду Украины)
31.03.2006
Про затвердження ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) та ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003)
(Об утверждении ДСТУ Бы В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) и ДСТУ Бы В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003))
18.04.2006
Про втрату чинності наказу Держбуду України від 07.05.02 N 88
(О потере действия приказа Госстроя Украины от 07.05.02 N 88)
18.04.2006
Про затвердження Переліку об"єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України
(Об утверждении Перечня объектов и сооружений, за которыми проектная документация закладывается в страхового фонд документации Украины)
11.04.2006
Про порядок надання інформації до Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління
(О порядке предоставления информации в Реестр информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем органов исполнительной власти и предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат сфере их управления)
27.03.2006
Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Рекомендаций относительно подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами)
10.01.2006
Про затвердження Положення про колегію Мінбуду України
(Об утверждении Положения о коллегии Минстроя Украины)
30.01.2006
Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів
(Об утверждении Правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов)
10.01.2006
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.06 N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"
(Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.06 N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 года")
20.03.2006
Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
(О Порядке нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов)
27.01.2006
Про заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2006 року N 10-р
(О мероприятиях по выполнению распоряжения Кабинета Министров Украины от 12 января в 2006 году N 10-р)
31.03.2006
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
27.03.2006
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 06.06.2000 N 111/97/79/98
(О признании таким, что потерял действие, приказа от 06.06.2000 N 111/97/79/98)
23.03.2006
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності"
(Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 8 февраля 2006 г. N 74-р "О мероприятиях по реализации в 2006 году Стратегии преодоления бедности")
21.02.2006
Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
(О создании тендерного комитета Минстроя Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
02.02.2006
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2006 года)
17.02.2006
Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
23.01.2006
Про втрату чинності спільного наказу
(О потере действия общего приказа)
13.12.2005
Про заходи щодо виконання положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
(О мероприятиях по выполнению положений Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности")
29.11.2005
Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання
(Об утверждении Порядка отключения отдельных помещений жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
22.11.2005
Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві
(Об утверждении Примерного договора подряда в капитальном строительстве)
27.10.2005
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року N 51-р щодо організації взаємодії Держбуду України з Верховною Радою України
(Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 марта в 2005 году N 51-р относительно организации взаимодействия Госстроя Украины с Верховной Радой Украины)
21.03.2005
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 N 957-р "Про заходи щодо реалізації у 2005 році Стратегії подолання бідності"
(О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 N 957-р "Про мероприятия по реализации в 2005 году Стратегии преодоления бідності")
05.01.2005
Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, тогрових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпеч...
(О вводе Предложений относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, тогрових и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечь...)
10.12.2004
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 667-р
(Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 667-р)
19.10.2004
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
(Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 года N 1243 "О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов")
18.10.2004
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 617-р "Про передачу пам'ятки архітектури до сфери управління Держбуду"
(Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 г. N 617-р "О передаче памятки архитектуры к сфере управления Держбуду")
13.09.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 р. N 1181 "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 08 сентября 2004 г. N 1181 "Некоторые вопросы сооружения (создание) памятников и монументов")
20.09.2004
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 684
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 г. N 684)
02.09.2004
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 904 "Про схвалення Комплексної програми розвитку футболу на 2004-2008 роки"
(Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13 июля 2004 года N 904 "Об одобрении Комплексной программы развития футбола на 2004-2008 года")
02.08.2004
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 N 609
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 12.05.2004 N 609)
02.06.2004
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
12.09.2003
Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України
(Об утверждении официальных издателей нормативных документов в области строительства и промышленност строительных материалов Держбуду Украины)
08.12.2003
Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи
(Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы)
12.11.2003
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року N 351-р щодо розроблення проекту Державної науково-технічної програми "Ресурс" - науково-технічної складової Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основн...
(О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 года N 351-р относительно разработки проекта Государственной научно-технической программы "Ресурс" - научно-технической составной Государственной программы обеспечения технологической безопасности в основн...)
14.08.2003
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1093 "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету у III і IV кварталах 2003 року"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 N 1093 "О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в ІІІ и ІV кварталах 2003 года")
04.08.2003
Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року N 35/50
(Относительно выполнения решения общего заседания коллегий Госжилкоммунхоза и Держбуду от 30 июля 2003 года N 35/50)
21.08.2003
Про організацію роботи з нормативно-правовими актами Держбуду України, що підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України
(Об организации работы с нормативно-правовыми актами Держбуду Украины, которые подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины)
23.07.2003
Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України
(Об утверждении Порядка рассмотрения Госстроем Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
16.07.2003
Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених у результаті перевірки на додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
(О мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в результате проверки на соблюдение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов)
24.06.2003
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
03.06.2003
Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року
(Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начат до 1 июля 1995 года)
10.06.2003
Про затвердження форм надання вихідної інформації для проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України
(Об утверждении форм предоставления исходной информации для проведения мониторинга Генеральной схемы планирование территории Украины)
12.05.2003
Про внесення змін до наказу N 95 від 10 грудня 2002 року
(О внесении изменений в приказ N 95 от 10 декабря 2002 года)
15.05.2003
Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140
(Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140)
21.04.2003
Про роботу із зверненнями громадян
(О работе с обращениями граждан)
15.04.2003
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 N 421
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 31.03.2003 N 421)
14.04.2003
Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О внесении изменений в состав экспертной комиссии по проведению экспертизы научно-исследовательских и научно-технических учреждений и организаций в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
09.04.2003
Про затвердження індексу до вартості робіт, пов"язаних із забудовою територій
(Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий)
19.02.2003
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
31.01.2003
Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О Положении о базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
14.11.2002
Про затвердження Регламенту розгляду та погодження Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України
(Об утверждении Регламента рассмотрения и согласование Держбудом Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины)
27.09.2002
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.02 N 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 18.09.02 N 1395 'О создании национального фонда нормативных документов')
10.10.2002
Про призначення керівного складу центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О назначении руководящего состава центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
14.06.2002
Про структуру центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О структуре центрального аппарата Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
07.06.2002
Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
(Об утверждении показателей стоимости проведение комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
07.05.2002
Про Порядок надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері
(О Порядке предоставления органам из сертификации полномочий на проведение работ по подтверждению соответствия в законодательно регулированной сфере)
18.04.2002
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 N 415 'Об утверждении Порядка использование средства резервного фонда бюджета')
26.04.2002