Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Управління якістю будівельних робітПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги
(ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системы управления качеством. Требования)
01.01.2009
ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
(ДСТУ ІSО 14004:2006 (ІSО 14004:2004, ІDT). Системы экологического управления. Общие установки относительно принципов, систем и средств обеспечения)
01.01.2006
ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
(ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT). Системы экологического управления. Требования и установки относительно применения)
01.01.2006
ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
(ДСТУ ІSО 9000:2007 (ІSО 9000:2005, ІDT). Системы управления качеством. Основные положения и словарь сроков)
01.01.2007
ДСТУ 4469-3:2005. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги (ЕN 12094-3:2003, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4469-3:2005. Пожарная техника. Системы газового пожаротушение. Часть 3. Устройства ручного запуска и остановки. Общие требования (ЕN 12094-3:2003, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-9:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-9:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 9. Огнетушительное вещество HFС 227еа (ІSО 14520-9:2000, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-8:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-8:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 8. Огнетушительное вещество HСFС 125 (ІSО 14520-8:2000, МОD))
01.01.2006
ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІSО 14520-1:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)
(ДСТУ 4466-1:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ІSО 14520-1:2000, МОD))
01.01.2006
ДСТУ ІSО 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
(ДСТУ ІSО 19011:2003. Установки относительно осуществления аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)
01.01.2004
ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю
(ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Установки из разработки документации системы управления качеством)
01.01.2004
ИСО 10005-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки за програмами якості
(ИСО 10005-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества)
15.09.1995
ИСО 10007-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки по управлінню конфігурацією
(ИСО 10007-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по управлению конфигурацией)
15.04.1995
ИСО 10013-95. Керівні вказівки по розробці керівництва за якістю
(ИСО 10013-95. Руководящие указания по разработке руководств по качеству)
15.03.1995
ИСО 14001-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Загальні вимоги і рекомендації по використовуванню
(ИСО 14001-96. Системы управления качеством окружающей среды. Общие требования и рекомендации по использованию)
13.06.1996
ИСО 14004-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Керівництво по створенню і методам забезпечення функціонування
(ИСО 14004-96. Системы управления качеством окружающей среды. Руководство по созданию и методам обеспечения функционирования)
10.02.1996
ИСО 10011-1-93, частина 1. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 1 Перевірка
(ИСО 10011-1-93, часть 1. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 1 Проверка)
01.05.1993
ИСО 10011-2-91, частина 2. Керівні вказівки по перевірці систем якості. частина 2 Кваліфіковані критерії для експертів-аудиторів систем якості
(ИСО 10011-2-91, часть 2. Руководящие указания по проверке систем качества. часть 2 Квалифицированные критерии для экспертов-аудиторов систем качества)
12.10.1994
ИСО 10011-3-91, частина 3. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 3 Управління програмами перевірок
(ИСО 10011-3-91, часть 3. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 3 Управление программами проверок)
12.10.1994
ИСО 10012-1-93, частина 1. Вимоги по забезпеченню якості вимірювального устаткування, частина 1 Система метрологічного підтвердження для вимірювального устаткування
(ИСО 10012-1-93, часть 1. Требования по обеспечению качества измерительного оборудования, часть 1 Система метрологического подтверждения для измерительного оборудования)
01.05.1993
ИСО 8402-94. Управління якістю і забезпечення якості - Словник (Замінений - див. ДСТУ ISO 9000-2001). (відмінений)
(ИСО 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества - Словарь (Заменён - см. ДСТУ ISO 9000-2001). (отменен))
01.04.1994
ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок.
(ДСТУ ISO 10011-3-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 3. Управление программами проверок.)
30.12.1997
ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості.
(ДСТУ ISO 10011-2-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по системам качества.)
30.12.1997
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка.
(ДСТУ ISO 10011-1-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 1. Проверка.)
10.12.1997
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.
(ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.)
27.06.2001
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
(ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности.)
27.06.2001
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.
(ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования.)
27.06.2001
ДСТУ ISO 14012-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по екології
(ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии)
18.08.1997
ДСТУ ISO 14011-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем
(ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой)
18.08.1997
ДСТУ ISO 14010-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Загальні принципи
(ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы)
18.08.1997
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення
(ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
18.08.1997
 Емкости