Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003 Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг

Название (рус.) ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003 Інформаційні технології. Посібник із методів та механізмів якості послуг
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)
Рег. номер /IEC TR 13243:2003
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20) при Держспоживстан-дарті України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: К. Синиця, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Манако, канд. техн. наук; В. Манако, канд. фіз.-мат. наук; О. Войченко; О. Данилова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TR 13243:1999 Information technology Quality of service Guide to methods and mechanisms (Інформаційні технологи. Якість послуг. Посібник із методів та механізмів)

Ступінь відповідності ідентичний (IDТ) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

 2.1 Ідентичні рекомендації та міжнародні стандарти

3  Терміни та визначення понять

3.1  Визначення основних положень з ЯП

3.2  Визначення відкритого розподіленого обробляння

4  Скорочення

5  Посилання на ЯП із рекомендацій, міжнародних стандартів та інших документів

5.1  ЯП у спільних ITU-T рекомендаціях та ISO/IEC міжнародних стандартах

5.2  ЯП у ISO/IEC міжнародних стандартизованих профілях

5.3  ЯП у стандартах ISO/TC 184

5.4  ЯП в ITU-T рекомендаціях

5.5  ЯП у документах, розроблених іншими організаціями

5.6  Досліджування в сфері керування ЯП

6  Методи і механізми етапу прогнозування

7  Методи і механізми етапу встановлювання

7.1   Методи досягнення угод із ЯП

7.2  Механізми розподіляння ресурсів

7.3  Механізми ініціалізації

8  Методи і механізми для операційного етапу

8.1  Механізми відстежування (моніторингу

8.2  Механізми супроводу

8.3  Фільтри

8.4  Механізми запиту

8.5  Механізми попередження

9  Методи вивіряння (верифікації) ЯП

9.1   Вступ

9.2  Вивіряння ЯП на стадії проектування

9.3  Вивіряння ЯП на стадії тестування

9.4  Вивіряння ЯП на стадії виконання

10  Посилання на цей стандарт

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO/IEC TR 13243:1999 Information technology Quality of service  Guide to methods and mechanisms (Інформаційні технології. Якість послуг. Посібник із методів та механізмів).

Міжнародний стандарт ISO/ЕС TR 13243 розроблено спільним технічним комітетом ISO/IEC JTC 1.

Відповідальний за цей стандарт в Україні Технічний комітет «Інформаційні технології» (ТК 20).

Цей стандарт застосовують для сприяння використовуванню загальних методів і механізмів керування якістю послуг (ЯП) для різноманітних середовищ комунікацій і систем.

Цей стандарт спрямований на полегшення використовування загальних методів і механізмів ЯП і сприяння узгодженості між різними застосовуваннями і системами під час їхнього звертання до ЯП.

У стандарті наведено чинні стандарти й інші широко доступні документи, що містять визначення характеристик ЯП і методів та механізмів ЯП. Цей стандарт містить визначення деяких методів і механізмів, що їх широко застосовують. Ці методи і механізми було сформульовано так, щоб вони узгоджувалися з основними положеннями з ЯП і щоб забезпечити їх широке застосовування. Очікується, що в наступні видання цього стандарту ввійдуть додаткові методи і механізми, також узгоджені з основними положеннями з ЯП. Цей процес забезпечить гармонізацію підходів і використовування ЯП у широкому діапазоні середовищ.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

«Національне доповнення» у розділі 2 виділено рамкою;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології

Посібник із методів та механізмів якості послуг

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОСОБИЕ ПО МЕТОДАМ И МЕХАНИЗМАМ

КАЧЕСТВА УСЛУГ

INFORMATION TECHNOLOGY

QUALITY OF SERVICE GUIDE TO METHODS AND MECHANISMS

Чинний від 2005-07-01

(ІПС 2-2005. с8).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті використано поняття і термінологію «Основних положень із якості послуг» (далі ЯП) ITU-T Rec. X.641 та ISO/IEC 13236. Його призначено для підтримання проектування, тестування й установлення технічних вимог до систем, послуг і протоколів обміну даними, пов'язаних з інформаційними технологіями (IT). Цей стандарт сприяє визначанню функцій керування якістю послуг (ЯП) і механізмів ЯП для окремих середовищ даних і технологій. Його можна також використовувати для інших видів діяльності, пов'язаних із ЯП, таких як тестування систем, як матеріал із ЯП для посилань. Для реалізації цих завдань у цьому стандарті зібрано посилання з різноманітних джерел на методи і механізми, які в деяких випадках подано так, щоб сприяти їхньому використовуванню в різнорідних середовищах.

Термін «метод» використано в найзагальнішому розумінні, він охоплює будь-який процес, функцію тощо, що будь-яким чином пов'язані з ЯП на будь-якій стадії життєвого циклу системи.

Критерієм для посилання на визначення або долучення визначень або технічних вимог до методів і механізмів ЯП у цьому стандарті є їхня потенційна застосовуваність для ширшого кола середовищ, ніж це було передбачено спочатку, хоча й у деякому певному контексті даних.

Розділ 5 ідентифікує джерела визначень характеристик ЯП і пов'язаної з ними інформації. У розділах 6, 7 і 8 обговорено методи і механізми для окремих етапів діяльності з ЯП, які визначено в «Основних положеннях із ЯП»: розділ 6 розглядає етап прогнозування, розділ 7 етап встановлювання, а розділ 8 функційний етап. Розділ 9 описує методи для вивіряння (верифікації) тих аспектів поведінки системи, що стосуються ЯП. Розділ 10 охоплює співвідношення між цим стандартом і рекомендаціями, міжнародними стандартами або технічними звітами, які на нього посилаються.

Цей стандарт містить детальні визначення деяких механізмів ЯП. Деякі механізми узгодження ЯП однорангових об'єктів визначено в 7.1.1. Вони містять два однакових за своїм становищем (рівноправних) логічних об'єкти й у переважній більшості випадків мають також постачальника послуг, що здійснює обмін даними між ними. У 7.1.2 наведено початковий опис деяких механізмів узгодження ЯП для 1 ? ? групових з'єднань (пересилань), що базуються на 7.1.1. У 7.1.3 описано механізми узгодження ЯП для ? ? ? груп з'єднань (пересилань), у деяких із яких можуть використовуватися механізми з 7.1.2. У 8.2.1 визначено деякі механізми керування ЯП для підтримання критичних за часом застосувань.

Цей стандарт не містить методи й механізми захисту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні рекомендації і міжнародні стандарти містять положення, що через посилання на них у тексті становлять положення цього стандарту. Під час опублікування зазначені видання були чинними. Усі рекомендації й стандарти є предметом перегляду, і сторони, які згодні базуватися на цьому стандарті, заохочують дослідження можливості застосування найсучаснішого видання рекомендацій і стандартів, які перелічено нижче. Члени ІЕС і ISO ведуть реєстри чинних у цей час міжнародних стандартів. Бюро стандартизації Міжнародної телекомунікаційної спілки (ITU) веде список чинних на цей час рекомендацій ITU-T.

2.1 Ідентичні рекомендації та міжнародні стандарти

ITU-T Recommendation X.641 (1997) та ISO/I EC 13236:1998 Information technology  Quality of Service: Framework (Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Замість ISO/IEC 13236:1998 чинний ДСТУISO/IEC 13236:2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ITU-T Recommendation X.641 (1997)).

ITU-T Recommendation X.902 (1995) та ISO/IEC 10746-2:1996 Information technology Open distributed processing Reference Model: Foundations (Інформаційні технології. Відкрите розподілене обробляння. Еталонна модель. Основні положення).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та їхні визначення.

3.1 Визначення основних положень з ЯП

Цей стандарт використовує такі терміни,  взяті з «Основних положень із якості послуг», ITU-T Rec. X.641 та ISO/IEC 13236:

compulsory (level of agreement)                                         обов'язковий (рівень угоди);

connection-wide (negotiation)                                             широке з'єднання (узгодження);

controlled highest quality                                                    керована найвища якість;

establishment phase                                                           етап установлювання;

guaranteed (level of agreement)                                         гарантований (рівень угоди);

highest quality attainable                                                    найвища досяжна якість;

lowest quality acceptable                                                    найнижча допустима якість;

operating target                                                                   операційне цільове значення;

operational phase                                                                функційний етап;

prediction phase                                                                  етап прогнозування;

QoS alert                                                                             попередження з ЯП;

QoS characteristic                                                               характеристика ЯП;

QoS enquiry                                                                       запит із ЯП;

QoS filter                                                                            фільтр ЯП;

QoS maintenance                                                               супровід ЯП;

QoS measure                                                                      міра ЯП;

QoS mechanism                                                                  механізм ЯП;

QoS monitoring                                                                   відстежування (моніторинг) ЯП;

QoS negotiation                                                                   узгодження ЯП;

QoS parameter                                                                    параметр ЯП;

QoS threshold                                                                     поріг ЯП;

QoS verification                                                                   вивіряння (верифікація) ЯП;

receiver-selected (negotiation)                                            обрані одержувачем (узгодження).

3.2 Визначення відкритого розподіленого обробляння

У цьому стандарті використано термін, узятий з ITU-T Rec. X.902 та ISO/IEC 10746-2:

якість послуг (ЯП) (Quality of Service (QoS))

Сукупність якостей, пов'язаних із колективним поводженням одного або більшої кількості об'єктів.

4 СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі скорочення:

Українська познака 

Англійська познака 

познака 

пояснення 

познака 

пояснення 

ТАГ 

тотожність активної групи 

AGI 

Active Group Identity 

КНЯ 

керована найвища якість 

CHQ 

Controlled Highest Quality 

ЗАПОЗ 

загальна архітектура посередника об'єктних запитів 

CORBA 

Common Object Request Broker Architecture 

ШЗ 

широке з'єднання 

CW 

Connection-Wide (negotiation) 

МФО 

методи формального опису 

FDT 

Formal Description Technique 

ИДЯ 

найвища досяжна якість 

HQA 

Highest Quality Attainable 

НПЯ 

найнижча припустима якість 

LQA 

Lowest Quality Acceptable 

ВРО 

відкрите розподілене обробляння 

ODP 

Open Distributed Processing 

ГКО 

фупа керування об'єктом 

OMG 

Object Management Group 

ПКСВ 

пункт керування, спостереження і виміри 

РСО&М 

Point of Control, Observation and Measurement 

ПБД 

протокольний блок даних 

PDU 

Protocol Data Unit 

ЯП 

якість послуг 

QoS 

Quality of Service 

ЗНК 

запит на коментар 

RFC 

Request for Comment 

ПРУР 

протокол резервування (установки) ресурсу 

RSVP 

Resource Reservation (setup) Protocol 

ОПТ 

обслуговування, що підлягає тестуванню 

SUT 

Service under Test 

КМСКЧК 

керування мережею для систем критичних за часом комунікацій 

TCNM 

Network Management for Time Critical Communications Systems 

5 ПОСИЛАННЯ НА ЯП ІЗ РЕКОМЕНДАЦІЙ, МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

У цьому розділі наведено джерела визначень характеристик ЯП, що були розроблені органами стандартизації та іншими організаціями для того, щоб сприяти творцям методів і механізмів ЯП, а також указано джерела визначень, пов'язаних із даними, навчальні матеріали та інша інформація.

Примітка. ITU-T і ISO супроводжують каталоги своїх рекомендацій і міжнародних стандартів разом з іншою корисною інформацією на своїх WWW-серверах (відповідно: http://www.itu.int/ та http://www.iso.ch/). Читачі можуть використовувати ці адреси для того, щоб упевнитися, що вони користуються найновішими документами.

5.1 ЯП у спільних ITU-T рекомендаціях та ISO/IEC міжнародних стандартах

Стандартизація різних видів мереж пересилання даних відбувається у рамках як ITU-T, так і ISO та ІЕС і їхньому спільному комітеті ISO/IEC JTC 1. Часто результати цих зусиль необхідні як ITU-T, так і ISO/IEC, і тому робота розвивається у співпраці, що призводить до ідентичних або технічно узгоджених рекомендацій ITU-T і міжнародних стандартів ISO/IEC. Розглядаються ВВС і не-ВВС середовища, однорангові асоціації (асоціації рівноправних об'єктів) і багаторангові асоціації (асоціації нерівноправних об'єктів).

5.1.1 Рекомендації ITU-T і міжнародні стандарти ISO/IEC, що посилаються на ЯП для найнижчих рівнів

Міжнародні стандарти і рекомендації, долучені до цієї сфери застосовування, охоплюють визначення послуг і пов'язані з ними стандарти й описи протоколів для різноманітних технологій та містять:

мережі комутації каналів (аналогових і цифрових);

мережі комутації пакетів (наприклад ті, що відповідають ITU-T Rec. X.25);

локальні та міські мережі, побудовані відповідно до стандартів серії ISO/IEC 8802;

мережі трансляції кадрів та широкосмугові ISDN;

однорангові та багаторангові ланки даних.

Багато рекомендацій та міжнародних стандартів у цій сфері застосування посилаються на різноманітні аспекти ЯП. У таблиці 5.1 наведено списки рекомендацій та міжнародних стандартів і показано, які характеристики ЯП вони визначають або використовують. Таблиця 5.2 забезпечує зворотній індекс до зазначених документів: у ній наведено перелік характеристик ЯП або пов'язаних із ними параметрів ЯП, які визначено в рекомендаціях та міжнародних стандартах, і представлено документи, у яких їх можна знайти. Додатково тут використано таблицю підрозділу 7.1.1.2 (таблиця 7.1), у якій ідентифіковано рекомендації та міжнародні стандарти, що використовують механізми ЯП, визначені у цьому підрозділі.

Таблиця 5.1 Характеристики і параметри ЯП у спільних ITU-T та І SO/I EC стандартах найнижчих рівнів

Рекомендація та міжнародний стандарт 

Характеристика або параметр 

ITU-T Rec. X.25 та ISO/IEC 8208

(Протокол Х.25 пакетного рівня) 

Клас пропускної здатності

Обирання та індикація транзитного затримання Клас мінімальної пропускної здатності

Наскрізне транзитне затримання

Пріоритет

Захист 

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

(Визначення мережної послуги «Режим з установленням з'єднання») 

Пропускна спроможність

Транзитне затримання

Пріоритет

Захист 

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

(Визначення мережної послуги «Режим без встановлення з'єднання») 

Транзитне затримання

Вартісні показники 

ITU-T Rec. X.223 та ISO/IEC 8878

(Використовує Х.25 для забезпечення мережної послуги «Режим з установленням з'єднання») 

Пропускна спроможність

Транзитне затримання

Пріоритет 

ITU-T Rec. X.233 та ISO/IEC 8473-1

(Протокол для надання мережних послуг у режимі без установлення з'єднання) 

Динамічне впорядкування відносно транзитного затримання

Транзитне затримання відносно вартості Імовірність помилки округлення відносно транзитного затримання Імовірність помилки округлення відносно вартості 

ССІТТ Rec. X.612 та ISO/IEC 9574

(Надання мережних послуг у режимі з установленням з'єднання за допомогою термінала, з'єднаного з ISDN у пакетному режимі) 

Пропускна спроможність

Транзитного затримання 

ITU-T Rec. X.622 та ISO/IEC 8473-3

(Мережний протокол Х.25 у режимі без установлення з'єднання) 

Пріоритет

Транзитне затримання і пропускна спроможність 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

(Визначення транспортних послуг) 

Затримання установки Імовірності відмови або невдалого установлення

Пропускна спроможність

Транзитне затримання

Норма (розряд) помилки округлення Імовірність відмови пересилання

Затримання звільнення Імовірність відмови звільнення

Захист

Пріоритет

Еластичність 

ITU-T Rec. X.224 та ISO/EC 8073 (Транспортний протокол у режимі з установленням з'єднання) 

Пропускна спроможність

Норма (розряд) помилки округлення

Транзитне затримання

Пріоритет 

ITU-T Rec. X.234 та ISO/IEC 8602 (Транспортний протокол у режимі без установлення з'єднання) 

Параметр ЯП, обумовлений транспортними послугами в режимі без установлення з'єднання) 

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252 (Визначення транспортних послуг у поліпшених комунікаціях) 

Пропускна спроможність

Транзитне затримання

Нестійка синхронізація транзитного затримання Норма помилок у блоку зіпсованих даних

Норма помилки блоку втрачених даних Статичне впорядкування

Захист

Першість 

Таблиця 5.2 Покажчик джерел визначень характеристик і параметрів ЯП

Характеристика або параметр 

Рекомендація та міжнародний стандарт 

Транзитне затримання 

ITU-T Rec. X.25 та ISO/IEC 8208

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348 CO

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348 CL

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

ITU-T Rec. X.223 та ISO/IEC 8878

ITU-T Rec. X.224 та ISO/IEC 8073

ITU-T Rec. X.233 та ISO/IEC 8473-1

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252

CCITT Rec. X.612 та ISO/IEC 9574

ITU-T Rec. X.622 та ISO/IEC 8473-3 

Нестійка синхронізація транзитного затримання 

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252 

Установка затримання 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Затримання звільнення 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Пропускна спроможність 

ITU-T Rec. X.25 та ISO/IEC 8208

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

CO ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

ITU-T Rec. X.223 та ISO/IEC 8878

ITU-T Rec. X.224 та ISO/IEC 8073

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252

CCITT Rec. X.612 та ISO/IEC 9574

ITU-T Rec. X.622 та ISO/IEC 8473-3 

Захист 

ITU-T Rec. X.25 та ISO/IEC 8208

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

CO ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252 

Норма (розряд) помилки округлення 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

ITU-T Rec. X.224 та ISO/IEC 8073

ITU-T Rec. X.233 та ISO/IEC 8473-1

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252 

Імовірність відмови або невдалого установлення 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Характеристика або параметр 

Рекомендація та міжнародний стандарт 

Імовірність відмови пересилання 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Імовірність відмови звільнення 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Еластичність 

ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072 

Пріоритет (першість) 

ITU-T Rec. X.25 та ISO/IEC 8208

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

CO ITU-T Rec. X.214 та ISO/IEC 8072

ITU-T Rec. X.223 та ISO/IEC 8878

ITU-T Rec. X.224 та ISO/IEC 8073

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252

ITU-T Rec. X.622 та ISO/IEC 8473-3 

Статичне впорядкування 

ITU-T Rec. X.605 та ISO/IEC 13252 

Динамічне впорядкування                             

ITU-T Rec. X.233 та ISO/IEC 8473-1 

Вартісні показники 

ITU-T Rec. X.213 та ISO/IEC 8348

CL ITU-T Rec. X.233 та ISO/IEC 8473-1 

Наступні рекомендації та міжнародні стандарти містять визначення послуг:

 ITU-T Recommendation X.213 (1995) та ISO/IEC 8348:1996 Information technology Open Systems Interconnection Network service definition (Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Визначання мережних послуг)

 ITU-T Recommendation X.214 (1995) та ISO/IEC 8072:1996 Information technology Open Systems Interconnection Transport service definition (Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Визначання транспортних послуг)

 ITU-T Recommendation X.605 (1998) та ISO/IEC 13252:1999 Information technology Enhanced communications transport service definition (Інформаційні технології. Визначання транспортних послуг розширених комунікацій).

Наступні рекомендації та міжнародні стандарти містять узагальнені специфікації протоколів:

 ITU-T Recommendation X.25 (1996) Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode and connected to public data networks by dedicated circuit (Інтерфейс Х.25 між прикінцевим устаткованням даних та прикінцевим канальним устаткованням для терміналів, які працюють у пакетному режимі з даними колективного доступу через установлений маршрут)

 ISO/IEC 8208:1995 Information technology Data Communications X.25 Packet Layer Protocol for Data Terminal Equipment (Інформаційні технології. Протокол пакетного рівня Х.25 для прикінцевого устатковання даних)

 ITU-T Recommendation X.224 (1995) та ISO/IEC 8073:1997 Information technology Open Systems Interconnection Protocol for providing the connection-mode transport service (Інформаційні технології. Відкриті системи взаємозв'язку. Протокол транспортних послуг у режимі з установленням з'єднання)

 ITU-T Recommendation X.233 (1997) та ISO/IEC 8473-1:1998 Information technology Protocol for providing the connectionless-mode network service: Protocol specification (Інформаційні технології. Протокол надання мережних послуг у режимі без установлення з'єднання. Специфікація протоколу)

 ITU-T Recommendation X.234 (1994) та ISO/IEC 8602:1995 Information technology Protocol for providing the OSI connectionless-mode transport service (Інформаційні технології'. Протокол надання транспортних послуг для відкритих систем взаємозв'язку (далі ВВС) у режимі без установлення з'єднання).

Наступні рекомендації та міжнародні стандарти містять специфікації протоколів для специфічних технологій:

 ITU-T Recommendation X.223 (1993) Use of X.25 to provide the OSI connection-mode network service for ITU-T applications (Використовування Х.25 для надання мережних послуг для ВВС у режимі без установлення з'єднання для ITU-T-застосовань)

ISO/IEC 8878:1992 Information technology Telecommunications and information exchange between systems Use of X.25 to provide the OSI Connection-mode network Service (Використовування протоколу X.25 для надання мережних послуг ВВС у режимі з установленням з'єднання)

 CCITT Recommendation X.612 (1992) та iSO/ІЕС 9574:1992 Information technology Provision of the OSI connection-mode network service by packet-mode terminal equipment connected to an Integrated Services Digital Network (ISDN) (Надання мережних послуг ВВС у режимі з установленням з'єднання за допомогою прикінцевого устатковання цифрової мережі з комплексними послугами (ISDN) у пакетному режимі)

 CCITT Recommendation X.613 (1992) та ISO/EC 10588:1993 Information technology Use of X.25 Packet Layer Protocol in conjunction with X.21/X.21 bis to provide the OSI connection-mode Network service (Застосовування протоколу пакетного рівня Х.25 спільно з Х.21/Х.21-біс для надання мережних послуг ВВС у режимі з установленням з'єднання)

 CCITT Recommendation X.614 (1992) та ISO/IEC 10732:1993 Information technology Use of X.25 Packet Layer Protocol to provide the OSI connection-mode Network service over the telephone network (Застосовування протоколу пакетного рівня Х.25 для надання мережних послуг ВВС у режимі з установленням з'єднання в телефонній мережі)

 ITU-T Recommendation X.622 (1994) та ISO/IEC 8473-3:1995 Information technology Protocol for providing the connectionless-mode Network service: Provision of the underlying service by an X.25 subnetwork (Протокол надання мережних послуг у режимі без установлення з'єднання. Надання базових послуг через Х.25-підмережу)

 ITU-T Recommendation X.623 (1994) та ISO/IEC 8473-4:1995 Information technology Protocol for providing the connectionless-mode network service: Provision of the underlying service by a subnetwork that provides the OSI Data Link service (Протокол надання мережних послуг у режимі без установлення з'єднання. Надання базових послуг через підмережу, що забезпечує послуги рівня ланки даних ВВС)

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: