Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 80.21-1.05-98 Правила безпеки під час робіт з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

Название (рус.) ДНАОП 80.21-1.05-98 Правила безпеки під час робіт з біології у загальноосвітніх навчальних закладах
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 80.21-1.05-98
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

     

МІНІСТЕРСТВО  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

КОМІТЕТ  ПО  НАГЛЯДУ  ЗА  ОХОРОНОЮ  ПРАЦІ  УКРАЇНИ

______________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ  АКТ  ПРО  ОХОРОНУ  ПРАЦІ

ДН А О П  9.2.30-1.05 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ  НОРМАТИВНИЙ  АКТ  УКРАЇНИ  ПРО

ОХОРОНУ  ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

від  16 листопада 1998р. №221

ДН А О П  9.2.30-1.05 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

КИЇВ

                   

             

            

                        ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

                     Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО:    Управлінням організації державного нагляду

        ВВЕДЕНО:   з введенням в дію цих Правил вважати такими,

                 що не застосовуються на території України НАОП

                 9.2.30-1.05-84 “Правила по технике безопасности

                 при работе по биологии в общеобразовательных

                 школах системы Министерства просвещения

                 СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР в

                 1984р.

                                               Передрукування заборонено

        

                                                ? Держнаглядохоронпраці,

                                                      Міносвіти України

              

   

                 

                                    

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Враховуючи особливості курсу біології, в першу чергу - його багатопрофільність і практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (надалі - Типові переліки).

3.2. Згідно Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) біології під час приймання навчального закладу перед початком нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом органу місцевої  виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а при  введенні в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. Iнструкцiї з безпеки для працюючих у кабінеті біології пiд час  лабораторних  занять, практичних робiт на навчально-дослiднiй дiлянцi, в теплиці (оранжереї) та екскурсiй у природу, що розробленi згідно чинного положення про організацію охорони праці  завiдувачем кабiнетом (лабораторiєю) i завiдувачем навчально-дослiдною дiлянкою з урахуванням мiсцевих умов, погодженi з комiтетом профспiлки i затвердженi керівником навчального закладу, повиннi бути розміщені в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї на видному мiсцi.

3.4. В кабінеті (лабораторії) біології слід проводити заняття тільки з цього предмету. Використовувати приміщення для іншої мети (проведення уроків з інших предметів, гуртків іншого напрямку тощо) не дозволяється.

 3.5. До роботи з  кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії)

   біології та лаборантської

4.1.  Загальні вимоги

4.1.1. Примiщення кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74  “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

Примiтки. 1.При реконструкцiї навчальних закладів необхідно виконувати вимоги чинних норм проектування.

            2.Якщо в навчальному закладі є куточок живої природи, площа його приміщення визначається ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.2. Кабiнет (лабораторiю) бiологiї доцiльно розмiщувати на першому поверсi.

4.1.3. Вiкна кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi бути орiєнтованi на пiвдень, пiвденний схiд, схiд.

4.1.4. Площа примiщення кабiнету (лабораторiї) повинна становити не менше як 72 м2, а лаборантської - не менше як 16 м2. Висота примiщення 3,3 м. Лаборантську треба розмiщувати сумiжно з кабiнетом (лабораторiєю) бiологiї з боку класної дошки i з'єднувати з кабiнетом (лабораторiєю) дверима. З лаборантської потрібно передбачити другий вихід у коридор або рекреаційні приміщення.

4.1.5. У примiщеннi кабiнету бiологiї та в лаборантськiй встановлюють водопровіднi крани i раковини з гiдравлiчним затвором згідно СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.6. Розмiщення лабораторних меблiв i обладнання в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї має забезпечувати зручнiсть i безпеку роботи. Розмiри лабораторних столiв повиннi вiдповiдати ГОСТ 18314-93 “Столи учнівські лабораторні” (висота 0,66, 0,72, 0,78 м, розмiри робочої площини 1,2х0,6 м). Вiдстань мiж переднiм рядом лабораторних столiв i демонстрацiйним столом повинна становити не менше як 0,8 м, при цьому забезпечується кут розглядання у 30-35 град., вiдстань останнього мiсця  учнiв вiд класної дошки - не більше як 10 м.

4.1.7. Утримання  кiмнатних рослин на вiкнах кабiнету (лабораторiї) бiологiї та лаборантської не дозволяється, що визначається нормами освiтленостi навчальних приміщень (див. п.4.2.1 даних Правил). Рослини розміщують на спеціальних підставках.      У  кабінеті (лабораторії ) біології не повинно бути рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочаїв).

4.1.8.  Куточок живої природи доцільно розмiстити в спецiальному примiщеннi, бажано неподалiк вiд кабiнету (лабораторiї) бiологiї.

4.1.9. У куточку живої природи, розмiщеному в примiщеннi навчального закладу, слід утримувати акварiумних риб, а також iнших мешканцiв акварiума; молюскiв, вужiв, ящiрок - у терарiумах; птахiв - у клiтках. Ссавцiв - кроликiв, хом'якiв, морських свинок тощо - рекомендується утримувати в особливому примiщеннi, розмiщеному поза будiвлею навчального закладу, бо вони мають неприємний запах. Утримувати диких хижакiв, хижих птахiв i отруйних тварин у куточку живої природи  не дозволяється.

4.1.10. Відповідно до СП 11-86-а-74 ”Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл” температура повiтря в примiщеннi кабiнету (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй повинна пiдтримуватися  17 -210С, вологiсть повiтря - вiд 30 до 60 %.

4.1.11. Кабiнет (лабораторiя) бiологiї має електромережу. Влаштування, живлення, прокладання електромережi повинні виконуватися вiдповiдно до вимог будiвельних норм, Правил влаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

4.1.12. Перебування учнiв у примiщеннi кабiнету (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй дозволяється тiльки в присутностi вчителя бiологiї.

4.2.  Освiтлення.

4.2.1. Освiтлення кабiнету (лабораторiї) бiологiї повинно вiдповiдати вимогам СНиП II-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.2.  Коефiцiент природної освiтленостi кабiнету (лабораторiї) бiологiї, який показує у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості зовні будівлі, повинен становити не менш як 1,5%.

4.2.3. Сонцезахист в кабінеті (лабораторії) біології застосовують в літній час у південних та інших кліматичних районах з підвищеною інсоляцією. Для цього рекомендується використовувати жалюзі.

4.2.4.  Штучне  освітлення  кабінету повинне  відповідати ви-могам СНиП ІІ-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.5. Рекомендується застосовувати підвісні люмінесцентні світильники розсіяного світла.

4.2.6. Як джерела світла рекомендується використовувати переважно люмінесцентні лампи білого кольору типу ЛБ,  ЛХБ, ЛТБ відповідно до ГОСТ 6825-91 “Лампи люмінесцентні трубчаті для загального використання”.

4.2.7. Для освітлення застосовують також світильники з лампами розжарювання повністю відбитого або переважно відбитого світлорозподілу (ГОСТ 17677-82Е “Світильники. Загальні технічні умови”).

4.2.8. Світильники встановлюють рядами паралельно зовнішнім стінам з вікнами, вмикання передбачають роздільне (по рядам).

4.2.9 Найменша освiтленiсть робочої поверхнi площини на дошцi i горизонтальної  площини  на рiвнi 0,8 м вiд пiдлоги в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй повинна бути при системi загального освiтлення 300 лк відповідно до СНиП ІІ-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.10 Лампи свiтильникiв у разi перегоряння мають негайно замiнювати. Люмінесцентні лампи здають на утилізацію згідно з чинним законодавством.

4.2.11 Свiтильники штучного освiтлення слiд утримувати в чистотi, очищати їх не  рiдше  як  один раз на 3 мiсяцi. Шибки свiтлових отворiв очищають не рiдше як 2-3 рази на рiк.

Відповідальність за експлуатацію і заміну ламп і світильників у кабінеті (лабораторії) біології покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство навчального закладу. Учням виконувати роботи по очищенню ламп і світильників не дозволяється.

       4.3.  Пожежна безпека

 4.3.1. Протипожежний захист кабінету (лабораторії) біології повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

4.3.2. В кабінеті (лабораторії) біології повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

-вогнегасники пінні, вуглекислотні, які розміщують безпосередньо в кабінеті (лабораторії) біології та лаборантській;

-ящик або відро з піском (обємом близько 0.01м3) і совком;

-покривало з вогнетривкого матеріалу.

До них обовязково необхідно забезпечити вільний доступ.

4.3.3 Загоряння в кабінеті (лабораторії) біології слід відразу ліквідувати. У разі виникнення пожежі необхідно:

-повідомити  пожежну охорону (тел. 01);

-вжити заходів для евакуації учнів;

-вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити піском, покривалом з вогнетривкого матеріалу; обезструмлену електропроводку можна гасити водою  або будь-якими наявними вогнегасниками.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

  ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ

5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,

     практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні                кабінету (лабораторії) біології

5.1.1. Всі роботи в кабінеті (лабораторії) біології проводяться з урахуванням вимог ГОСТ 12.1.008-76. Біологічна безпека.

5.1.2. Для демонстраційних дослідів необхідно використовувати електронагрівальні прилади закритого типу.

5.1.3. Для подання першої допомоги при травмах у кабінеті (лабораторії) біології обовязково треба мати аптечку, яка зберігається у спеціальній шафі з червоним хрестом на дверцятах, перелік медикаментів, перевязувальних засобів і приладдя для аптечки наведений у додатку 1.

5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи

   

5.2.1 Роботи в куточку живої природи проводяться з урахуванням ГОСТ 12.1.008-76 “Біологічна безпека”.

5.2.2 Підживлення, пікірування, пересаджування рослин, а також доглядання тварин в приміщенні куточка живої природи необхідно проводити в спецодязі (халати, фартухи), що зберігається в спеціальній шафі в приміщенні куточка живої природи; руки захищають рукавицями.

5.2.3. За тваринами в куточку живої природи вчитель біології встановлює постійний ветеринарний нагляд, щоб запобігти виникненню інфекцій, які можуть передатися людям.

                                                                Додаток 4

                                                                                                                

         ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК КУЛЬТУР,     

які рекомендовані для вирощування  у теплицях (оранжереях) навчальних закладів відповідно до МР “Педагогічні особливості і санітарно-гігіієнічні вимоги щодо організації праці школярів в умовах сільськогосподарського виробництва”. вид. АПН СРСР, 1991р.

Назва культури  

Умови вирощування

Температура,0С

Відносна вологість

 Плодові овочеві:                 

огірок                                 26 - 28                     70 - 80

помідор                              20 - 26                     60 - 65

перець солодкий                 20 - 26                     60 - 70

 Зелені овочеві:                  

укроп                                  20 - 22                     65 - 75

салат                                   20 - 22                     60 - 70       

шпінат                                15 - 20                     60 - 80

цибуля                                20 - 23                     70 - 80

петрушка                           10 - 18                      60 - 70

Квітково-декоративні:

горщикові

гортензія                               25                         60 - 70

бегонія                                  25                         60 - 70

на вигонку

тюльпани                             18 - 20                    70 - 80     

нарциси                                16 - 17                    70 - 80

                                                                

                                                                                                                                 

 

          

                                                        

                                                                        Додаток 5

                  ВИТЯГ ІЗ ПЕРЕЛІКУ

хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами

    рослин і бурянами, а також регуляторів росту рослин, які

    дозволені для використання у сільському господарстві,

    затверджений наказом Держагропрома СРСР 19.07.86 р.

 Назва

препарату

Культура, що обробляєть-ся

Шкідник, за-хворювання,

механізм дії

Кількість обробок

Терміни ви-ходу на об-роблені пло-щі для прове

дення робіт

Біопрепарати:

Бітоксиба- цилін

огірки

павутиний   кліщ

багаторазво, інтервал 15 -17 днів

через 1 добу

Трихотецин

огірки

борошниста роса

багаторазво, інтервал 15 -17 днів

через 1 добу

 Регулятори росту:

Гумат натрію,                           

водний

огірки  

підвищення врожаю

3

через 2 доби

розчин з мас. часткою      

речовини 30%

помідори

підвищення врожаю

4  

через 2 доби

  

                   

                                                     

          Спонсоры раздела: