Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol

Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, спо
(Об утверждении Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями…)
09.09.2009
Про внесення змін у Загальні умови висновку і виконання договорів підряду в капітальному будівництві
(В внесении изменений в Общие условия заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве)
17.06.2009
Про внесення змін до пунктові 111 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію (N 702)
(О внесении изменений в пункт 111 Положения про Государственную архитектурно-строительную инспекцию (N 702))
08.07.2009
Про затвердження Порядкові проведення державної експертизи містобудівної документації (N 522)
(Об утверждение Порядка проведения государственной экспертизы градостроительной документации (N 522))
20.05.2009
Про затвердження Порядкові використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб (N253)
(Об утверждение Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) для хозяйственных, культурных и бытовых потребностей (N253))
25.03.2009
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об"єктів виробничого призначення, для затвердження
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 октября 2007 г. N 1269 и признания таким, что утратил действие, перечня проектов строительства объектов производственного назначения, для утверждения)
20.05.2009
Про внесення змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів)N 534
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923 (Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)N 534)
20.05.2009
Національний стандарт "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
(Национальный стандарт "Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности")
03.10.2007
Національний стандарт "Оцінка цілісних майнових комплексів"
(Национальный стандарт "Оценка целостных имущественных комплексов")
29.11.2006
Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)
(Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (НПАОП 0.00-6.02-04))
25.08.2004
Про призначення Салія І. М. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Салия И. Г. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
26.09.2007
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 750. (Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України )
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства N 750. (Положение о Министерстве регионального развития и строительства Украины ))
16.05.2007
Про призначення Соколова І.А. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Соколова І.А. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
26.06.2007
Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва (N 647)
(Некоторые вопросы Министерства регионального развития и строительства (N 647))
20.04.2007
Про Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва
(О Порядке определения стоимости комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
05.04.2006
Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в будівництві на 2005-2011 роки (втр.чин. згідно Пост.КМУ від 25.02.09)
(Об утверждение Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 года (отм. согласно Пост.КМУ от 25.02.09))
26.05.2004
Про затвердження порядкові здійснення контролеві за дотриманням сторонами зобов"язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об"єктів (втр.чин. згідно Посада. КМУ від 14.01.09.)
(Об утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнение работ на строительстве объектов (отм. согласно Пост. КМУ от 14.01.09.))
12.05.2004
Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
(Перечень работ повышенной опасности)
15.10.2003
Про затвердження Правил паркування транспортних засобів
(Об утверждении Правил паркует транспортных средств)
03.12.2009
Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об"єктів містобудування
(О дополнении пункта 7 Порядка предоставления исходных данных для проектирования объектов градостроения)
02.12.2009
Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
(О дополнении пункта 6 Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах)
25.11.2009
Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702
(Об утверждении Порядка внесения платы за выдачу сертификата соответствия государственным строительным нормам, стандартам и правилам и дополнение додатка к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2001 г. N 702)
21.10.2009
Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт
(Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ)
30.09.2009
Деякі питання реалізації Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", упорядкування процедур видачі технічних умов та визначення розміру плати за їх видачу
(Некоторые вопросы реализации Закона Украины "Про предотвращение влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищной будівництва", упорядочение процедур выдачи технических условий и определения размера платы за их выдачу)
09.09.2009
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типичного договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий)
20.05.2009
Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов
(Вопрос обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые соответственно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий)
05.08.2009
Про затвердження Порядку та правил обов"язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях...
(Об утверждении Порядка и правил обязательного страхования имущественных рисков по договору об участии в фонде финансирования строительства соответственно Закону Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях...)
22.07.2009
Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(Об утверждении Технического регламента из электромагнитной совместимости оборудования)
29.07.2009
Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар"єрна Україна"
(Об утверждении плана мероприятий по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобільних групп населения на 2009-2015 годы "Безбар"єрна Україна")
29.07.2009
Про призначення Доротича С.І. першим заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Доротича С.І. первым заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
29.07.2009
Про затвердження Порядку реєстрації проектної декларації
(Об утверждении Порядка регистрации проектной декларации)
22.07.2009
Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг
(О мероприятиях по упорядочению государственных, в том числе административных услуг)
17.07.2009
Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру
(Некоторые вопросы предоставления государственных платных (административных) услуг, выдачи документов разрешительного характера)
01.07.2009
Про доповнення пункту 6 Порядку фінансування завершення будівництва житлових об"єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізму іпотечного кредитування громадян
(О дополнении пункта 6 Порядка финансирования завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более чем 70 процентов с применением механизма ипотечного кредитования граждан)
17.06.2009
Про призначення Мухіна В.Г. начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції
(О назначении Мухіна В.Г. начальником Государственной архитектурно-строительной инспекции)
08.07.2009
Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг
(О мероприятиях из обеспечения сдерживания прав физических и юридических лиц относительно получения административных (государственных) услуг)
03.07.2009
Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб
(О вводе ограничений относительно проведения проверок деятельности сельских и поселковых советов, их исполнительных органов и должностных лиц)
03.06.2009
Про затвердження Порядку укладення договорів обов"язкового страхування будівельно-монтажних робіт
(Об утверждении Порядка заключения договоров обязательного страхования строительно-монтажных работ)
17.06.2009
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
(Об утверждении критериев, за которыми оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере промышленной безопасности и охраны труда и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного наблюдения (контроля))
28.04.2009
Про деякі заходи щодо сприяння добудові житлових об"єктів
(О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов)
08.04.2009
Про реєстрацію цін на окремі види продукції
(О регистрации цен на отдельные виды продукции)
27.12.2008
Про затвердження Порядку оренди житла з викупом
(Об утверждении Порядка аренды жилья с выкупом)
25.03.2009
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1138
(О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2008 г. N 1138)
25.03.2009
Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом
(Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки для обеспечения граждан доступным жильем)
11.02.2009
Про припинення виконання Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки
(О прекращении выполнения Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 годы)
25.02.2009
Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов"язаних із створенням об"єктів архітектури
(Об утверждении Порядка проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры)
11.02.2009
Про внесення зміни до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 609
(О внесении изменения к Положению о государственном архитектурно-строительном контроле и признании такой, что потеряла действие, постановления Кабинета Министров Украины от 12 мая 2004 г. N 609)
14.01.2009
Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві
(О внесении изменений к Порядку лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве)
22.10.2008
Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами
(Об осуществлении мероприятий по сокращению потребления электрической энергии бюджетными учреждениями)
16.10.2008
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(О Порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
08.10.2008
Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки
(Об одобрении приоритетных направлений деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения на 2008-2009 годы)
16.10.2008
Про ідентифікацію та декларування безпеки об"єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП 0.00-6.22-02)
(Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности (НПАОП 0.00-6.21-02) (НПАОП 0.00-6.22-02))
11.07.2002
Про призначення Беркути А.В. першим заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Беркути А.В. первым заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
05.07.2008
Про введення додатково посади першого заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О введении дополнительно должности первого заместителя Министра регионального развития и строительства Украины)
05.07.2008
Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію
(О внесении изменения к пункту 9 Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции)
04.06.2008
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
(Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
28.03.2008
Про внесення змін до Порядку затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
(О внесении изменений к Порядку утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности)
07.05.2008
Про тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
(О временном положении о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
03.04.2008
Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396
(О внесении изменения к пункту 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2007 г. N 1396)
27.02.2008
Про робочу групу з питань будівництва доступного житла в Україні
(О рабочей группе по вопросам строительства доступного жилья в Украине)
01.02.2008
Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту
(Об утверждении Порядка складня плана земельно-хозяйственного уклада территории населенного пункта)
22.02.2008
Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве)
05.12.2007
Про затвердження Порядку розподілу суб"єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров"я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
(Об утверждении Порядка распределения субъектов ведения хозяйства за степенью риска их хозяйственной деятельности для безопасности жизни и здоровья населения, окружающей природной среды относительно пожарной безопасности)
14.11.2007
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору
(Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскание этого сбора)
01.03.1999
Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом
(О мероприятиях по строительству доступного жилья в Украине и улучшения обеспечения граждан жильем)
08.11.2007
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи
(О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их государственной экспертизы)
31.10.2007
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців
(Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) служебного жилья для военнослужащих)
20.04.2007
Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України
(Об одобрении Концепции Градостроительного кодекса Украины)
18.07.2007
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об"єкта архітектури
(Об авторском и техническом наблюдении во время строительства объекта архитектуры)
11.07.2007
Про призначення Ісаєнка Д.В. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
(О назначении Ісаєнка Д.В. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
20.06.2007
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва
(Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства)
27.12.2001
Питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва великих та позакласних мостів
(Вопрос осуществления предыдущей оплаты работ (услуг) заказчиками строительства больших и внеклассных мостов)
30.05.2007
Про призначення Папки В.В. заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції
(О назначении Папки В.В. заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции)
23.05.2007
Про віднесення до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва підприємств, установ та організацій
(Об отнесении к сфере управления Министерства регионального развития и строительства предприятий, учреждений и организаций)
26.04.2007
Про затвердження Порядку надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і ...
(Об утверждении Порядка предоставления и использования в 2007 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на запад из энергосбережения, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и ...)
20.04.2007
 ЕмкостиСпонсоры раздела: