Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


ДСТУ EN 12058:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги сходів. Вимоги.

Название (рус.) ДСТУ EN 12058:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги сходів. Вимоги.
Кем принят ТК "Будівельні матеріали"
Тип документа ДСТУ EN
Рег. номер 12058:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word
 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вироби з природного каменю.

Плити для підлоги і сходів. Вимоги

(EN 12058:2003, IDT)

Natural stone products  Slabs for floors
and stairs Requir
ements

ДСТУ Б EN 12058:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008


Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01
 2.  Національний стандарт відповідає

EN 12058 Natural stone products  Slabs for floors and stairs  Requirements (Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги)

Ступінь відповідності  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 12058:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"


Зміст

С.

Вступ V

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Нормативні посилання 1
 3.  Терміни та визначення 3
 4.  Вимоги 4

4.1 Вимоги до геометричних
характеристик
4

 1.  Загальні положення 4
 2.  Вимоги до товщини 5
 3.  Вимоги до пласкості 5
 4.  Вимоги до довжини та ширини 5

4.1.5 Вимоги до кутів та особливих
форм
6

 1.  Комерційні розміри плит для підлоги

і сходів 7

4.1.7 Вимоги до обробки поверхні 7

4.2 Вимоги до природного каменю

для підлоги і сходів 9

 1.  Загальні 9
 2.  Найменування 10
 3.  Зовнішні параметри 10
 4.  Границя міцності при згині 12
 5.  Міцність зчіплювання (адгезія) 13

4.2.6 Водопоглинання при атмосферному
тиску
13

 1.  Вогнестійкість 13
 2.  Капілярне водопоглинання 14
 3.  Об'ємна щільність і відкрита пористість 14
 4.  Морозостійкість 14
 5.  Термостійкість 15
 6.  Паропроникність 16
 7.  Стійкість до стирання (стираність) 16
 8.  Опір ковзанню 16
 9.  Текстура 17
 10.  Маркування та пакування 17
 11.  Оцінка відповідності вимогам 18
 12.  Загальні правила 18
 13.  Початкове типове випробування 18
 14.  Контроль виробництва на підприємстві 20

 Contents

page

Foreword V

 1.  Scope 1
 2.  Normative references 1
 3.  Terms and definitions 3
 4.  Requirements 4

4.1 Requirements for geometric
characteristics 4

 1.  General 4
 2.  Requirements for thickness 5
 3.  Requirements for flatness 5
 4.  Requirements for length and width 5

4.1.5 Requirements for angles and special
shapes 6

 1.  Commercial sizes of slabs for floors
  and stairs 7

4.1.7 Requirements for surface finish 7

4.2 Requirements of natural stone

for floors and stairs 9

 1.  General 9
 2.  Denomination 10
 3.  Visual appearance 10
 4.  Flexural strength 12
 5.  Bond strength adhesion 13
 6.  Water absorption at atmospheric
  pressure 13
 7.  Reaction to fire 13
 8.  Water absorption by capillarity 14
 9.  Apparent density and open porosity 14
 10.  Frost resistance 14
 11.  Thermal shock resistance 15
 12.  Water vapour permeability 16
 13.  Abrasion resistance 16
 14.  Slipperiness behaviour 16
 15.  Tactility 17
 16.  Marking and packaging 17
 17.  Evaluation of conformity 18
 18.  General rules 18
 19.  Initial type testing 18
 20.  Factory production control 20


Додаток А (обов'язковий). Відбір зразків
23

А.1 Загальні положення 23

А.2 Принципи відбору зразків 23

А.З Відбір кількості зразків 23

А.4 Складання плану відбору зразків 24

А.5 Обладнання для відбору зразків 24

А.6 Методи відбору зразків 24

А.6.1 Загальні положення 24

А.6.2 Відбір зразків із кар'єрів 24

А.6.3 Відбір зразків на виробництві 26

А.6.4 Відбір зразків з будівель 26

А.7 Маркування, пакування та
відправка зразків
26

А.8 Звіт про відбір зразків 26

Додаток ZA (довідковий). Розділи цього
Європейського стандарту, що пов'язані
з положеннями Директиви ЄС про будівельні
м
атеріали 29

ZA.1 Мета та відповідні характеристики 29

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності 33

ZA.3 Маркування та ярлики зі знаком СЕ 34

ZA.3.1 Маркування знаком СЕ 34

ZA.3.2 Приклад маркування та
ярликів
34

ZA.4 Декларація відповідності вимогам ЄС 36

Бібліографія 38

 Annex A (normative) Sampling 23

A.1 General 23

A.2 Principles of sampling 23

A.3 Taking bulk samples 23

A.4 Preparing a sampling plan 24

A.5 Sampling apparatus 24

A.6 Sampling methods 24

A.6.1 General 24

A.6.2 Sampling from quarries 24

A.6.3 Sampling from plants 26

A.6.4 Sampling from buildings 26

A.7 Marking, packaging and dispatch
of the samples 26

A.8 Sampling report 26

Annex ZA (informative) Clauses of this
European Standard addressing the provisions
of the EU Construction Products
Directive 29

ZA.1 Scope and relevant characteristics 29

ZA.2 Procedures for the attestation of conformity 33

ZA.3 CE marking and labelling 34

ZA.3.1 CE marking 34

ZA.3.2 Reference model for marking and
labelling 34

ZA.4 EC Declaration of conformity 36

Bibliography 38


Вступ

Цей документ (стандарт EN 12058:2004) був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше квітня 2005 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше липня 2006 року.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує головні вимоги Директив Європейського Союзу.

Відомості про зв'язок із Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є невід'ємною частиною цього документа.

Цей документ є одним із серії стандартів, що встановлюють специфікацію виробів із природного каменю, до якої входять такі стандарти:

EN 1467 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги

EN 1468 Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги

Попередній стандарт prEN 1469 Вироби з природного каменю. Плити облицювальні. Вимоги

EN 12057 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

EN 12058 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12059 Вироби з природного каменю. Будівельні вироби з природного каменю. Вимоги

 Foreword

This document (EN 12058:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246 "Natural stones", the secretariat of which is held by UN).

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2006.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

This document is one of a series of standards for specifications of natural stone products which includes the following:

EN 1467, Natural stone  Rough blocks  Requirements

EN 1468, Natural stone  Rough slabs  Requirements

prEN 1469, Natural stone products  Slabs for cladding Requirements

EN 12057, Natural stone products  Modular tiles Requirements.

EN 12058, Natural stone products  Slabs for floors and stairs  Requirements.

prEN 12059, Natural stone products  Dimensional stone work  Requirements.


Інші стандарти для природного каменю розробл
ені:

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 „Вироби і бордюри з каменю для мостіння"

EN 1341 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1342 Бруківка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1343 Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 128 „Покрівельні вироби, що вкладаються внакладку, і вироби для облицювання стін"

EN 12326-2 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 2: Методи випробування

EN 12326-1 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 1: Специфікація продукції.

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 125 „Фасадні матеріали"

EN 771-6 Специфікація фасадних блоків. Частина 6: Фасадні блоки з природного каменю.

Інші стандарти стосуються заповнювачів для бетону, доріг, залізниць та армованих блоків (розробляються Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 154).

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

 Other standards on natural stone are produced by:

CEN/TC 178 Paving units and kerbs

EN 1341, Slabs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

EN 1342, Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods.

EN 1343, Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous

laying and products for wall cladding

EN 12326-2, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding  Part 2: Methods of test.

EN 12326-1, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding  Part 1: Product specification.

CEN/TC 125 Masonry

EN 771-6, Specification for masonry units  Part 6: Natural stone masonry units.

Other standards are relevant to aggregates for concrete, roads, railways and armourstone (under study within CEN/TC 154).

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Вироби з природного каменю. Плити для
підлоги і сходів. Вимоги

Строительные материалы

Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Требования

Building materials

Natural stone products  Slabs for floors and stairs Requirements

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей документ установлює вимоги до пласких плит із природного каменю, призначених для використання як матеріал для покриття підлоги і сходів. Він не поширюється на мінеральні заповнювачі, матеріали зі штучного агломерованого каменю та монтаж.

2 Нормативні посилання

Документи, на які нижче наведено посилання, обов'язкові для застосування цього документа. Коли посилання датоване, застосовується лише названа редакція. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція документа, на який наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до нього).

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

 EUROPEAN STANDARD EN 12058

NORME EUROP?ENNE

EUROP?ISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 9 July 2003

ICS 91.100.15

English version

Natural stone products  Slabs for floors and stairs Requirements

October 2003

1 Scope

This document specifies requirements for flat natural stone slabs fabricated for use as floor and stair coverings. It does not cover mineral aggregates and artificial agglomerated stone material and does not cover installation.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1925, Natural stone test methods  Determination of water absorption coefficient by capillarity.

EN 1936, Natural stone test methods  Determination of real density and apparent density and of total and open porosity.

EN 12371, Natural stone test methods  Determination of frost resistance.


EN
12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під

концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12440 Камінь природний. Критерії найменування

EN 12524 Матеріали та вироби будівельні.

Гігротермічні властивості. Табличні розрахункові

значення

EN 12670:2001 Камінь природний. Термінологія

EN 13161 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом

ДСТУ Б EN 13373 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів

EN 13501-1 Класифікація вогнестійкості конструкцій та елементів будівель. Частина 1: Класифікація, в якій використовуються дані випробувань щодо реакції горіння при випробовуванні на вогнестійкість

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

EN 14157 Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання

EN 14066 Методи випробування природного каменю. Визначення довговічності через тепловий удар

EN 14231 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням

маятникового дослідного приладу

EN ISO 12572 Гігротермічна характеристика

будівельних матеріалів і виробів. Визначення

властивостей паропроникності (ISO 12572:2001).

ПРИМІТКА. Крім указаних у цьому розділі документів, у яких наведені методи випробування, існують інші документи, які можуть бути використані для наукових досліджень, але які згідно з цим документом недоцільно застосовувати на практиці.

 EN 12372, Natural stone test methods  Determination of flexural strength under concentrated load.

EN 12407, Natural stone test methods  Petrographic

examination.

EN 12440, Natural stone  Denomination criteria.

EN 12524, Building materials and products  Hygrothermal properties  Tabulated design values.

EN 12670:2001, Natural stone  Terminology.

EN 13161, Natural stone test methods  Determination of flexural strength under constant moment.

EN 13373, Natural stone test methods  Determination of geometric characteristics on units.

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements  Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.

EN 13755, Natural stone test methods  Determination of water absorption at atmospheric pressure.

EN 14157, Natural stone test methods  Determination of the abrasion resistance.

EN 14066, Natural stone test methods  Determination of resistance to ageing by thermal shock.

EN 14231, Natural stone test methods  Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester.

EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products  Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001).

NOTE Besides the documents for test methods mentioned in this Clause, there exist further documents which can be used for scientific examinations, but which are not relevant for the application in practice according to this document.


3 Терміни та визначення

Для цілей цього документа застосовуються терміни й визначення, наведені в стандарті EN 12670:2001, а також такі:

3.1

плита для підлоги

Плаский елемент із природного каменю, отриманий вирізуванням або розколюванням при номінальній товщині >12 мм, який укладається в споруді за допомогою вапняного розчину, клею або інших утримуючих елементів

ПРИМІТКА. Визначення вапняного розчину згідно зі стандартом EN 998-1. Визначення клею згідно зі стандартом EN 12004.

3.1.1

плінтус

Плаский елемент із природного каменю, отриманий вирізуванням або розколюванням при номінальній товщині >12 мм, який укладається на кожну стіну, захоплює покриття підлоги і стикається з ним

3.2

плита для сходів

Плаский елемент із природного каменю, отриманий вирізуванням або розколюванням при номінальній товщині >12 мм (за винятком підйому східця); утворює горизонтальну частину сходів (власне східець) або вертикальну частину сходів (підйом східця)

 3 Terms and definitions

For the purpose of this document, the terms and definitions given in EN 12670:2001 and the following apply.

3.1

slab for floors

flat piece of natural stone obtained by cutting or splitting at a nominal thickness >12 mm. It is laid on to a structure by means of mortar, adhesives or other supporting elements

NOTE Mortar as defined in EN 998-1. Adhesives as defined in EN 12004.

3.1.1

skirting

flat piece of natural stone obtained by cutting or splitting at a nominal thickness > 12 mm. It is laid on each wall surrounding a flooring and in contact with it

3.2

slab for stairs

flat piece of natural stone obtained by cutting or splitting at a nominal thickness >12 mm (except risers) to form the horizontal part of a stair step (tread) or the vertical part of a stair step (riser)

Рисунок Розміри плит для підлоги

Figure 1  Dimensions of slabs for floors


3.3

розміри плит для підлоги і сходів

3.3.1

Розміри плити для підлоги  це довжина l, ширина b і товщина d, які наводяться в зазначеній послідовності в міліметрах (див. рисунок 1)

3.3.2

Розміри плити для сходів (окремо для східця і підйому східця)  це довжина l, ширина b і товщина d, які наводяться в зазначеній послідовності в міліметрах (див. рисунок 2)

 3.3

dimensions of slabs for floors and stairs

3.3.1

length l, width b and thickness d are the dimensions of a slab for floors. The dimensions are given in the stated sequence in millimetres (see Figure 1)

3.3.2

length l, width b and thickness d are the dimensions of a slab for stairs, separated for treads and risers. The dimensions are given in the stated sequence in millimetres (see Figure 2)

Позначення

Key

1 Tread

 1.  Східець
 2.  Riser

2 Підйом східця

Рисунок 2  Розміри плит для сходів

Figure 2  Dimensions of slabs for stairs

4 Вимоги

4.1 Вимоги до геометричних характеристик

4.1.1 Загальні положення

Усі виміри виконуються відповідно до ДСТУ EN 13373. Всі виміряні величини окремих виробів повинні відповідати обов'зковим допустимим відхиленням.

 4 Requirements

4.1 Requirements for geometric characteristics

4.1.1 General

All measurements shall be carried out in accordance with EN 13373 and all measured values of individual units shall fall within the required tolerances.


4.1.2
Вимоги до товщини

Відхилення від номінальної товщини не повинні перевищувати наведені в таблиці 1.

 4.1.2 Requirements for thickness

The thickness shall not deviate from the nominal thickness by more than given in Table 1.

Таблиця 1 Допустимі відхилення від номінальної товщини

Table 1 Tolerances on the nominal thickness

Номінальна товщина, мм

Nominal thickness in mm 

Допустиме відхилення

Tolerance 

Понад 12 до 15 включно

More than 12 Up to and including 15 

± 1,5мм

± 1,5 mm 

Понад 15 до 30 включно

More than 15 Up to and including 30 

± 10% 

Понад 30 до 80 включно

More than 30 Up to and including 80 

± 3 мм 

± 3 mm 

Понад 80

More than 80 

± 5 мм

± 5mm 

Виробник може заявити більш високі вимоги до допустимих відхилень.

ПРИМІТКА. Якщо плита кріпиться на клей або тонкий шар вапняного розчину, можуть застосовуватися більш високі вимоги до допустимих відхилень.

Необхідна товщина плит для підлоги і сходів визначається за результатами структурного аналізу або подібної процедури з урахуванням технічних і фізичних властивостей каменю і мети його застосування.

Видимі краї вирівнюються.

Таблиця 1 не поширюється на поверхні з природним розщепленням або розколинами, для яких допустимі відхилення заявляє виробник.

4.1.3 Вимоги до пласкості

Відхилення від пласкості поверхні (крім поверхонь із природним розщепленням) не може перевищувати 0,2 % від довжини плити і не може бути більшим 3 мм. Для плит із природним розщепленням поверхні допустимі відхилення за пласкістю заявляє виробник.

4.1.4 Вимоги до довжини та ширини

Довжина та ширина не повинні мати відхилення від номінального розміру більші ніж наведені в таблиці 2. Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.

NOTE If the slab is to be fixed by adhesives or a thin mortar bed, stricter tolerances may be needed.

The required thickness of slabs for floors and stairs shall result from a structural analysis or similar procedure which takes into account the technical and physical properties of the stone and the intended application.

Visible edges shall be gauged.

For natural cleft/riven faces, Table 1 does not apply and the tolerances shall be declared by manufacturer.

4.1.3 Requirements for flatness

The deviation from flatness of the surface (except for natural cleft faces) shall not exceed 0,2 % of the slab length, and shall not exceed 3 mm. For natural cleft faces, the tolerance on flatness shall be declared by the manufacturer.

4.1.4 Requirements for length and width

The length or width shall not deviate from the nominal size by more than given in Table 2.

Таблиця Допустимі відхилення за довжиною та шириною

Table 2  Tolerances on length and width

Номінальна довжина або ширина, мм

Nominal length or width in mm 

< 600

600

Товщина пиляних країв 50 мм

Sawn edges thickness 50 mm 

± 1 мм

± 1 mm

± 1,5 мм

± 1,5 mm

Товщина пиляних країв > 50 мм 

Sawn edges thickness > 50 mm 

± 2 мм

± 2 mm

± 3 мм

± 3 mm

Виробник може заявити більш високі вимоги до допустимих відхилень.

4.1.5 Вимоги до кутів та особливих форм

Допустимі відхилення в будь-якій точці повинні відповідати наведеним у таблиці 2 (див. рисунок 3).

Кожен кут плити повинен мати погоджену геометричну форму. Елементи особливої або неправильної форми перевіряються на відповідність необхідній формі з використанням придатного шаблона, а допустимі відхилення в будь-якій точці не повинні перевищувати наведені в таблиці 2 (див. рисунок 3).

Виробник може заявити більш високі вимоги до допустимих відхилень.

 Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.

4.1.5 Requirements for angles and special shapes

The permissible tolerance at any point shall be as stated in Table 2 (see Figure 3).

Each slab angle shall be in accordance with the agreed geometry. Pieces of special or irregular shape shall be checked for compliance with the required shape by use of a suitable template, the permissible tolerance at any point shall be as stated in Table 2 (see Figure 3).

Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.


Dimensions are in millimeters

Розміри в міліметрах 

Позначення

Key

1 Номінальний розмір

 1.  Nominal size
 2.  Сторони плити повинні бути в межах двох пунктирних ліній, які показують допустимі відхилення за довжиною й шириною відповідно до таблиці 2
 3.  The slab sides shall fall within the two dotted lines indicating the tolerances of length and width according to Table 2

Рисунок 3  Приклад допустимих відхилень кутів

Figure 3  Example of tolerances on angles

4.1.6 Комерційні розміри плит для підлоги і сходів

Комерційні розміри визначаються за площею найменшого можливого описаного прямокутника, виміряною в квадратних метрах із точністю до двох десяткових знаків.

4.1.7 Вимоги до обробки поверхні

4.1.7.1 Загальні

Обробка поверхні плит для підлоги і сходів повинна однорідно охоплювати до країв усю поверхню.

Обробка поверхні певних типів каменю може, як правило, передбачати використання замазки, наповнювачів або клею для заповнення природних отворів, дефектів або тріщин; це вважається допустимим елементом обробки виробу. У таких випадках потрібно вказувати тип обробки, а також тип і властивості додаткових матеріалів.

 4.1.6 Commercial sizes of slabs for floors and stairs

Commercial sizes shall be based on the area of the smallest possible circumscribed rectangle measured in square metres accurate to two decimal places.

4.1.7 Requirements for surface finish

4.1.7.1 General

Surface finishes shall be carried out uniformly to the edges of the slabs for floors and stairs.

The surface finishing of some types of stones may typically involve the use of patching, fillers or adhesives for natural holes, faults or cracks; this is to be considered as part of the normal processing. In such cases the type of treatment as well as the type and nature of additional materials shall be declared.


4.1.7.2
Вимоги до поверхні після її обробки

У результаті обробки поверхня повинна мати стандартний вигляд. Метою обробки є отримання зазначеного виду обробки на всіх відкритих поверхнях (наприклад, у порівнянні з контрольним зразком, див. 4.2.3), погодженого відповідно до наданих зразків і попередньо узгодженого між покупцем і постачальником.

ПРИМІТКА 1. За допомогою шліфування отримують, наприклад, такі типи поверхні:

грубо шліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 60;

середньо шліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 120;

тонко шліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 220;

матову поверхню отримують, наприклад, при використанні полірувального диска з розміром зерна F 400;

- поліровану поверхню отримують, наприклад, при використанні полірувального диска або повсті.

ПРИМІТКА 2. За допомогою ударних інструментів отримують, наприклад, такі типи поверхні:

поверхня, оброблена бучардою (див. стандарт EN 12670:2001, 2.3.8)*;

коригована поверхня: тип обробки поверхні, отриманий при використанні кувального зубила та дерев'яного молота або шпунтувального верстата;

рифлена поверхня: тип обробки поверхні, отриманий при використанні зубчатки (ударного інструмента для рифлення поверхні, ріжучий край якого складається з декількох зубців різного розміру) або ділильного верстата.

 4.1.7.2 Requirements for surfaces after surface finishing

Surfaces shall have a regular appearance as a function of the finishing process and shall be worked to meet the specified finish on all exposed surfaces (e.g. making reference to samples, see 4.2.3), agreed in accordance with samples submitted and agreed beforehand between the purchaser and supplier.

NOTE 1 Surfaces obtained by grinding are, for example:

rough ground surfaces obtained, e.g. by means of a grinding disk of grain size F 60;

medium ground surfaces obtained, e.g. by means of a grinding disk of grain size F 120;

fine ground surfaces obtained, e.g. by means of a grinding disk of grain size F 220;

matt finished surfaces obtained, e.g. by means of a grinding disk with grain size F 400;

highly polished surfaces obtained, e.g. by means of a polishing disk or felt.

NOTE 2 Surfaces obtained by means of percussion tools are, for example:

bush hammered surfaces (see EN 12670:2001, 2.3.8)**;

trimmed surfaces: finish obtained by using a pointed chisel and mallet or a grooving machine;

- striated surfaces: finish obtained by using a claw chisel (percussion tool for roughening a surface, with the cutting edge consisting of several teeth of various size) or a ruling machine.


ПРИМІТКА
3. За допомогою інших видів обробки отримують, наприклад, такі типи поверхні:

обпалена поверхня (див. стандарт EN 12670:2001, 2.3.22)**;

поверхня з піскоструминною обробкою (див. стандарт EN 12670:2001, 2.3.46)***;

поверхня з водоструминною обробкою: поверхня з матовою текстурою, отримана обробкою струменем води під тиском;

поверхня, оброблена верстатним способом (див. стандарт ЕN 12670:2001, 2.3.54)****;

розколота поверхня: груба поверхня, отримана розколюванням каменю гільйотиною або зубилом.

 NOTE 3 Surfaces obtained by other finishing operations are, for example:

flamed finish (see EN 12670:2001, 2.3.22)**;

sand blasted finish (see EN 12670:2001, 
2.3.46) ***;

water jet streamed finish: a matt textured surface finish, accomplished by exposing the surface to a jet of water under pressure;

machine tooled finish (see EN 12670:2001, 2.3.54) ****;

riven cut finish: rugged surface produced by splitting stone with a guillotine or chisel.

_

_________________________

* поверхня, отримана при використанні бучарди (ударний інструмент для рифлення поверхні із квадратною головкою й декількома ударними зубцями або краями пірамідальної форми) або бучардного верстата (який складається з подавальних роликів і консольної балки, що підтримує пневматичну бучарду)

* finish obtained by using a bush hammer (percussion tool for roughening a surface, with a square head and with few pyramidal percussion teeth or points) or a bush hammering machine (machine consisting of feed rolls and a overhanging beam, supporting a pneumatic bush hammer)

** текстура поверхні отримана температурною обробкою каменю при використанні полум'я високої температури.

**surface texture obtained by thermal treatment of the stone using a high temperature flame.

*** матова поверхня, отримана внаслідок впливу піску або іншого абразивного зернистого матеріалу, що подається піскоструминною машиною.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.