Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


ДСТУ EN 1342:2007 Будівельні матеріали. Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Название (рус.) ДСТУ EN 1342:2007 Будівельні матеріали. Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування
Кем принят ТК "Будівельні матеріали"
Тип документа ДСТУ EN
Рег. номер 1342:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word
 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги та методи випробування

(EN 1342:2001, IDT)

Setts of natural stone for external paving  Requirements

and test methods

ДСТУ Б EN 1342:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008


Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 200810-01
 2.  Національний стандарт відповідає EN 1342 Setts of natural stone for external paving  Requirements and test methods (Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23668-79)

Продукція за ДСТУ Б EN 1342:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.41.0197 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"


Зміст

С.

Вступ  IV

 1.  Сфера застосування  1
 2.  Нормативні посилання  1
 3.  Терміни та визначення  2
 4.  Вимоги  4
 5.  Розміри  4
 6.  Опір заморожуванню (розморожуванню)  6
 7.  Міцність при стиску  6
 8.  Стійкість до стирання  7
 9.  Опір ковзанню  7
 10.  Зовнішні параметри  8
 11.  Водопоглинання  9
 12.  Петрографічний аналіз  9
 13.  Хімічна обробка поверхні  9

5 Оцінка відповідності вимогам  9

 1.  Загальні положення  9
 2.  Початкові типові випробовування  10
 3.  Контроль виробництва на підприємстві  10

6 Критерії придатності  11

6.1. Відбір зразків  11

6.2 Критерії відповідності  12

7 Маркування, ярлики і пакування  13

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання

розмірів  14

Додаток В (обов'язковий) Вимірювання

стійкості до стирання   19

Додаток С (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій

поверхні  29

Додаток D (обов'язковий) Відбір зразків  42

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що стосуються положень Директив ЄС про будівельні матеріали  43

 Contents

Рage

Foreword IV

 1.  Scope 1
 2.  Normative references 1
 3.  Terms and definitions 2
 4.  Requirements 4
 5.  Dimensions 4
 6.  Freeze/thaw resistance 6
 7.  Compressive strength 6
 8.  Abrasion resistance 7
 9.  Slip resistance 7
 10.  Aspects 8
 11.  Water absorption 9
 12.  Petrographical description 9
 13.  Chemical surface treatment 9

5 Evaluation of conformity 9

 1.  General 9
 2.  Initial type tests 10
 3.  Factory production control 10

6 Acceptance criteria 11

 1.  Sampling 11
 2.  Conformity criteria 12

7 Marking, labelling and packaging 13

Annex A (normative) Measurement of
dimensions ..............................................................14

Annex В (normative) Measurement of abrasion

resistance 19

Annex С (normative) Measurement of unpolished

slip resistance value (USRV) 29

Annex D (normative) Sampling 42

Annex ZA (informative) Clauses of this

European Standard addressing the provisions

of the EU Construction Products Directive 43


Вступ

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1342:2000.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту після публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.

Цей Європейський стандарт розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Він відповідає істотним вимогам директив ЄС.

Відомості про зв'язок з директивами ЄС викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є складовою частиною цього стандарту.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

 Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard supersedes EN 1342:2000.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this standard.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДAPT УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування

Строительные материалы

Брусчатка из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытаний

Building materials

Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей Європейський стандарт визначає експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх типів брущатки із природного каменю для мостіння вулиць.

Він установлює порядок маркування продукції та оцінку відповідності продукції цьому Європейському стандарту.

Цей Європейський стандарт охоплює також властивості, важливі для цілей торгівлі. Він не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням.

2 Нормативні посилання

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання приводяться у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх внесено

 EUROPEAN STANDARD EN 1342

NORME EUROP?ENNE

EUROP?ISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 14 October 2001

ICS 93.080.20

English version

Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods

December 2001

1 Scope

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for all natural stone setts for external paving use.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

This European Standard also covers characteristics that are of importance to the trade. It does not cover the effect of the de-icing salts.

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment, or revision. For undated references 


до нього із змінами, доповненнями або перегл
ядом. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EN 1926 Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 10083-2:1996 Сталь загартована і відпущена.

Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при

атмосферному тиску.

3 Терміни та визначення

Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються наступні терміни та визначення:

3.1 брущатка

Невеликого розміру блок для мостіння із природного каменю робочих розмірів від 50 мм до 300 мм, жодний плановий розмір якого, як правило, не перевищує товщину більше ніж удвічі. Мінімальна номінальна товщина становить 50 мм

3.2 текстурна брущатка

Брущатка зі зміненим зовнішнім виглядом, що є результатом однієї або декількох механічних або температурних обробок поверхні

3.3 робочий розмір

Будь-який розмір брущатки, вказаний для її виробництва, який повинен відповідати фактичному розміру в межах допустимих відхилень

 the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 12371, Natural stone test methods  Determination of frost resistance

EN 1926, Natural stone test methods  Determination of compressive strength

EN 12407, Natural stone test methods  Petrographic

description

EN 10083-2:1996, Quenched and tempered steels  Part2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

EN 13755, Natural stone test methods  Determination of water absorption at atmospheric pressure.

3 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard the following terms and definitions apply:

3.1 sett

small natural stone paving block with work dimensions between 50 mm and 300 mm and no plan dimension generally exceeding twice the thickness. The minimum nominal thickness is 50 mm

3.2 textured sett

sett with a modified appearance resulting from one or several mechanical or thermal surface treatments

3.3 work dimension

any dimension of a sett specified for its manufacture to which the actual dimension should conform within specified permissible deviations


3.4
фактичний розмір

Будь-який розмір брущатки згідно з вимірами

3.5 загальна довжина

Довша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування брущатки

3.6 загальна ширина

Коротша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування брущатки

3.7 товщина

Відстань між верхньою та нижньою поверхнями брущатки

3.8 верхня поверхня

Поверхня брущатки, яка призначена для того, щоб бути видимою в ході експлуатації

3.9 дрібнотекстурна

Обробка поверхні з максимальною різницею між верхівками і заглибленнями 0,5 мм (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем)

3.10 шліфована

Напівматова або матова поверхня

3.11 груботекстурна

Обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибленнями більше ніж 2 мм (наприклад, оброблена молотом для каменю, оброблена механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому полум'ї)

3.12 оброблена молотом для каменю

Поверхня, що складається з верхівок і заглиблень, отриманих при використанні чотирикінечного молота для каменю

 3.4 actual dimension

any dimension of a sett as measured

3.5 overall length

the longer side of the rectangle with the smallest length able to enclose the sett

3.6 overall width

the shorter side of the rectangle with the smallest area able to enclose the sett

3.7 thickness

distance between the upper face and the bedface of the sett

3.8 upper face

surface of a sett intended to be seen when in use

3.9 fine textured

surface treatment with a maximum difference of 0,5 mm between peaks and depressions (for example polished, honed or sawn with a diamond disc or blade)

3.10 honed

dull polish or matt finish

3.11 coarse textured

surface treatment with more than 2 mm difference between peaks and depressions (for example dolly pointed, tooled, shot blasted or flame textured)

3.12 dolly pointed

finish consisting of peaks and depressions achieved by using a four pointed dolly bit


3.13 оброблена механічним інструментом

Поверхня, що отримана за допомогою механічної обробки поверхні, на якій помітні відмітини від інструментів

3.14 тесана

Необроблена, ніби колота поверхня

4 Вимоги

4.1 Розміри

4.1.1 Загальні положення

Постачальник повинен указати робочі розміри кожної одиниці брущатки, що проходить випробування, за винятком випадків, коли брущатка постачається в довільних розмірах. Розміри вимірюються відповідно до додатка А.

4.1.2 Допустимі відхилення

4.1.2.1 Планові розміри й товщина

При вимірі згідно з А.2 відхилення від розмірів за робочим планом повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

 3.13 tooled

finish resulting from mechanical surface treatment and showing tool marks

3.14 hewn

unworked, as-riven surface

4 Requirements

4.1 Dimensions

4.1.1 General

The supplier shall state the work dimensions of each sett that is tested, unless supplied in random sizes. Dimensions shall be measured in accordance with annex A.

4.1.2 Permissible deviations

4.1.2.1 Plan dimensions and thickness

When measured in accordance with A.2, the deviations from the work plan dimensions shall conform to those in Table 1.

Таблиця 1  Відхилення від номінальних планових розмірів

Table 1  Deviations on nominal plan dimensions

Між двома тесаними поверхнями

Between two hewn faces 

±15 mm

±15 mm

Між однією текстурною поверхнею та однією тесаною поверхнею

Between one textured face and one hewn face 

± 10 mm

± 10 mm

Між двома текстурними поверхнями

Between two textured faces 

± 5 mm

± 5 mm

При вимірі відповідно до А.2 відхилення від робочої товщини повинні відповідати наведеним у таблиці 2.

 When measured in accordance with A.2, the deviations from the work thickness shall conform to those in Table 2.


Таблиця 2-Відхилення від номінальної товщини

Table 2  Deviations on nominal thickness

Маркувальна позначка

Marking designation

Клас 1

Class 1 

Клас 2

Class 2 

T1 

T2 

Між двома тесаними поверхнями

Between two hewn faces 

± 30 mm

± 30 mm 

± 15 mm 

± 15 mm 

Між однією текстурною поверхнею та однією тесаною поверхнею Between one textured face and one hewn face 

± 30 mm

± 30 mm 

± 10 mm

± 10 mm 

Між двома текстурними поверхнями

Between two textured faces 

± 30 mm

± 30 mm 

± 5 mm

± 5 mm 

Якщо брущатка укладається орнаментом у формі віяла, потрібні не лише елементи кубічної форми, а й певна кількість трапецієподібних і продовгуватих елементів. Партія брущатки, призначена для такої укладки, може складатися не більше як з 10 % брущатки, розміри якої перевищують допустимі відхилення до 10 мм. Висота брущатки повинна дотримуватися за будь-яких обставин. У випадку, якщо брущатка не призначена для укладки у формі віяла, це необхідно вказати при розміщенні замовлення.

4.1.2.2 Підрізання тесаних поверхонь

При вимірі згідно з А.3 відхилення від перпендикулярності бокової сторони не повинне перевищувати 15 мм щодо поверхні.

4.1.2.3 Нерівність тесаної і груботекстурної поверхні

При вимірі згідно з А.2 заглиблення й виступи поверхні не повинні перевищувати відхилень, наведених в таблиці 3.

 When setts are laid in fan shaped arrangements not only cubic setts are required but also a number of trapezoidal and oblong setts. For setts intended for this use a maximum of 10 % of setts, the dimensions of which lie outside the permissible deviations by up to 10 mm, may be included in the delivery. In all cases the height of the setts shall be observed. If the setts are not to be laid in fans this shall be stated when ordering.

4.1.2.2 Undercut of hewn sides

When measured in accordance with A.3, the lack of perpendicularity of a side shall not exceed 15 mm with respect to the face.

4.1.2.3 Hewn and coarse textured face irregularities

When measured in accordance with A.2, face cavities and protrusions shall not exceed the deviation given in Table 3.

Таблиця Відхилення за нерівністю поверхні

Table 3  Deviations on face irregularity

Тесана

Hewn

Текстурна

Textured

5 мм

5 mm

3 мм

3 mm

4.2 Морозостійкість

Виробник повинен указати опір каменю заморожуванню (розморожуванню) згідно з таблицею 4 при випробовуванні відповідно до ДСТУ EN 12371. Кількість циклів становить 48. Випробування виконується для визначення впливу циклів заморожування (розморожування) на експлуатаційні характеристики (EN 1926 Міцність при стиску). При певних типах цільового використання доцільним може бути застосування інших циклів випробування. Наприклад, заморожування у воді, заморожування до більш низької температури або випробування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або інша кількість циклів. У таких випадках можна дотримуватися національних специфікацій, але ці відмінності необхідно чітко зазначити у звіті про випробування.

У випадку відсутності вимог до морозостійкості або коли експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.

 4.2 Freeze/thaw resistance

The producer shall declare the freeze/thaw resistance of the stone in accordance with Table 4 when tested in accordance with EN 12371. The number of cycles shall be 48. The test shall be carried out to determine the effect of freeze/thaw cycles on performance characteristics (EN 1926  compressive strength). The specimens shall be in accordance with the appropriate standard.

For some specific uses it may be appropriate to use different test cycles, for example freezing in water, freezing to a lower temperature, or testing specimens embedded in non-porous siliceous granules or a different number of cycles. In these cases national specification standards may be followed but these variations shall be clearly stated in the test report

If there is no requirement for freeze/thaw resistance or no performance has been determined, then this shall be stated.

Таблиця Морозостійкість

Table 4  Freeze/thaw resistance

Клас

Class

Клас 0

Class 0

Клас 1

Class 1

Маркувальна позначка

Marking designation 

F0

F1

Вимога

Requirement 

Вимоги щодо морозостійкості відсутні

No requirements for freeze/thaw resistance 

Стійка (зміна міцності при стиску 20 %)

Resistant ( 20 % change in compressive strength) 

4.3 Міцність при стиску

Виробник зобов'язаний указати міцність при стиску (МПа) як мінімальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробуванні відповідно до стандарту EN 1926. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.

 4.3 Compressive strength

The producer shall declare a compressive strength (MPa) as the minimum value expected for individual test specimens when tested in accordance with EN 1926. If no performance has been determined this shall be stated.


4.4
Стійкість до стирання (стираність)

Виробник зобов'язаний указати стійкість до стирання (довжину хорди в міліметрах) як максимальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробовуванні згідно з додатком В. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.

4.5 Опір ковзанню

Виробник зобов'язаний указати мінімальну величину опору ковзання на неполірованій поверхні, очікувану для окремих дослідних зразків дрібнотекстурної брущатки при випробуванні згідно з додатком С. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.

Якщо існує національна вимога щодо опору ковзанню(прослизанню), ця вимога визначається згідно з національним стандартом, який чинний у країні, де діє ця вимога.

ПРИМІТКА 1. Груботекстурна й колота брущатки вважаються такими, що задовольняють опір ковзанню. Надійне випробування їх неможливе.

Потрібно також відзначити, що експлуатаційні характеристики укладеної брущатки можуть мати показник опору ковзанню, відмінний від показника, визначеного для окремих елементів брущатки або дослідних зразків.

ПРИМІТКА 2. Величина опору ковзанню на неполірованій поверхні стосується вироблених елементів брущатки й допомагає забезпечити достатній опір ковзанню (прослизанню) після монтажу.

ПРИМІТКА 3. Як засвідчує досвід, надійним, як правило, може вважатися показник величини опору ковзанню на неполірованій поверхні, виміряний при використанні широкого повзуна та повного коливання маятника типу TRL, що перевищує 35 одиниць.

 4.4 Abrasion resistance

The producer shall declare the abrasion resistance (length of chord in mm) as the maximum value expected for individual test specimens when tested in accordance with annex B. If no performance has been determined this shall be stated.

4.5 Slip resistance

The producer shall declare the minimum Unpolished Slip Resistance Value (USRV) expected for individual test specimens of fine textured setts when tested in accordance with annex C. If no performance has been determined this shall be stated.

If a national requirement on durability of slip/skid resistance exists, this requirement shall be determined as described in the national standard valid in the country where this requirement is operational.

NOTE 1. Coarse textured and riven setts are assumed to give satisfactory slip resistance. They cannot be reliably tested.

It should also be noted that the performance of setts when laid may have a different slip resistance value to that determined on individual setts or test specimens.

NOTE 2. The unpolished slip resistance value relates to setts as manufactured and helps to ensure adequate slip/skid resistance on installation.

NOTE 3. Experience has indicated that a USRV measurement made using a wide slider / full swing on a TRL type pendulum that is greater than 35 can usually be considered safe.


4.6
Зовнішні параметри

4.6.1 Вигляд

Камінь є природним матеріалом з характерними відмінностями у кольорі, прожилках і текстурі. Тому загальні характеристики вигляду можуть визначатися за одним або більшою кількістю зразків (див. 4.6.2).

4.6.2 Контрольний зразок

Контрольний зразок становить декілька елементів брущатки з природного каменю, розмір яких достатній для того, щоб бути показовим стосовно вигляду готового виробу і приблизного вигляду в частині забарвлення, рисунка прожилок, фізичної структури й типу обробки лицьової поверхні.

Зразок повинен демонструвати загальний відтінок і тип поверхні природного каменю, але він не передбачає повної однорідності забарвлення та прожилок зразка в порівнянні з матеріалом, що постачається.

Контрольний зразок надається й поставляється замовнику як орієнтовний матеріал для демонстрації серед запропонованих матеріалів певних характеристик, таких як отвори у травертині, червоточини в мармурі, скляні прошарування, плями, кристалічні прожилки та іржаві плями.

ПРИМІТКА. Ці характеристики не повинні вважатися дефектами й не можуть бути причиною для визнання матеріалу браком.

На зразку вказується назва й адреса виробника або постачальника, а також ідентифікаційні відомості про матеріал, у тому числі торговельна назва, петрографічна назва, країна походження й місце видобування.

Контрольні зразки також показують запропонований тип обробки зовнішньої поверхні.

 4.6 Aspects

4.6.1 Appearance

Stone is a naturally occurring material giving rise to variations in colour, veining and texture, therefore, general characteristics of the appearance may be given by one or more specimens (see 4.6.2).

4.6.2 Reference sample

A reference sample shall be a number of setts of natural stone of sufficient size to indicate the appearance of the finished work and the approximate appearance regarding the colouring, the vein pattern, the physical structure and face finish.

It shall show the general tonality and finish of the natural stone, but does not imply any total uniformity in colour and veins between the sample and supplied product.

The reference sample shall be provided and delivered to the customer as an indication to show specific characteristics such as holes for travertine, worm holes for marble, glass seams, spots, crystalline veins and rusty spots of the offered materials.

NOTE. These characteristics should not be considered as flaws and should not be used as a reason for rejection.

The name and address of the producer or the supplier shall be indicated on the sample as well as identification of the material including the trade name, petrographic description, country of origin and extraction area.

Reference samples shall also show the surface finish proposed.


Для порівняння дослідного і контрольного зразків контрольний прикладають до дослідних і розгл
ядають їх на відстані двох метрів при нормальному освітленні. Будь-які візуально помітні відмінності у вигляді, текстурі або кольорі фіксуються.

4.7 Водопоглинання

При потребі виробник повинен указати водопоглинання (% від маси) як максимальну величину, очікувану при випробовуванні окремих зразків згідно з ДСТУ EN 13755.

4.8 Петрографічний аналіз

Виробник повинен надати петрографічний аналіз типу каменю, у тому числі петрографічну назву згідно зі стандартом EN 12407.

4.9 Хімічна обробка поверхні

Виробник або постачальник повинен указати, чи зазнавала поверхня продукції хімічної обробки та який метод обробки використовувався.

5 Оцінка відповідності вимогам

5.1 Загальні положення

Виробник або постачальник повинен підтвердити відповідність своєї продукції (нової або наявної) вимогам цього стандарту і вказаним величинам властивостей продукції шляхом проведення початкового випробовування та контролю виробництва на підприємстві. Для початкового типового випробовування до уваги можуть братися результати попереднього випробування, якщо воно вже проводилося раніше згідно з вимогами даного стандарту (та сама продукція, та сама характеристика, тим самим методом випробовування і відбором зразків).

Указана виробником або постачальником величина повинна бути показовою для поточної виробничої партії, наприклад, щодо найнижчої очікуваної величини або мінімальної дослідної величини при нормальних умовах виробництва.

 Any comparison between test and reference samples shall be carried out by placing the reference sample against the test specimens and viewing them at a distance of two metres under normal lighting conditions and recording any visible differences in appearance, texture or colour.

4.7 Water absorption

Where required the producer shall declare the water absorption (% by mass) as the maximum value expected for individual specimens when tested in accordance with EN 13755.

4.8 Petrographical description

The producer shall provide a petrographical description, including a petrographic name of the stone type, in accordance with EN 12407.

4.9 Chemical surface treatment

The producer/supplier shall declare if the product has been subjected to a chemical surface treatment and what the treatment was.

5 Evaluation of conformity

5.1 General

The producer or supplier shall demonstrate compliance of his product, either new or existing, with requirements of this standard and with the declared values for the product properties by carrying out initial testing and factory production control. Where tests have previously been done in conformity with the requirements of this standard (same product, same characteristic, test method and sampling method), the results may be taken into account for initial type testing.

The value declared by the producer or supplier shall be representative of the current production, for example the lowest expected value or the minimum test value in normal production.


5.2
Початкові типові випробування

Якщо спочатку вимагається підтвердити відповідність продукції вимогам цього стандарту (наприклад, при розробці нового виду продукції і перед тим, як вона надійде в продаж), необхідно виконати відповідні випробування, щоб підтвердити, що властивості продукції відповідають вимогам даного стандарту й величинам, указаним виробником для цієї продукції. У випадку, якщо відбулися значні зміни в сировині або виробничому процесі, які можуть змінити властивості готової продукції, вважається, що було створено новий вид продукції.

Типові випробування  це контрольні випробовування, вказані в цьому стандарті для властивостей, обраних із наведеного нижче переліку згідно з призначенням продукції:

розміри:

пласкість поверхні;

морозостійкість;

міцність при стиску;

стійкість до стирання;

опір ковзанню;

зовнішні параметри (наприклад, зовнішній вигляд);

водопоглинання;

петрографічний аналіз;

хімічна обробка поверхні.

Результати початкових випробувань записуються.

5.3 Контроль виробництва на підприємстві

Система контролю виробництва на підприємстві повинна бути запроваджена і задокументована до початку виробництва. Система контролю виробництва на підприємстві складається з процедур внутрішнього контролю виробництва, які повинні гарантувати, що розміщена на ринку продукція відповідає цьому стандарту й величинам, заявленим виробником.

Механізми внутрішнього контролю складаються з регулярних перевірок і випробувань, результати яких використовуються для контролю за матеріалами, що отримує підприємство, обладнанням, виробничим процесом і готовою продукцією.

 5.2 Initial type tests

When a product shall first demonstrate conformity with this standard, for example when a new product is developed, and before offering it for sale, appropriate tests shall be carried out to confirm that the properties of the product meet the requirements of this standard and the values to be declared for it by the producer. Whenever a significant change oceans in the raw material or the production process which could change the properties of the finished product, this shall be considered as constituting a new product type.

The type tests shall be the reference tests called up in this standard for the properties selected from the following list consistent with the product type's intended use:

dimensions;

flatness of surface;

freeze/thaw resistance;

compressive strength;

abrasion resistance;

slip resistance;

aspects (for example visual appearance);

water absorption;

petrographic description;

chemical surface treatment.

The results of the initial tests shall be recorded.

5.3 Factory production control

A factory production control system shall be established and documented prior to commencing production. The factory production control system shall consist of procedures for the internal control of production to ensure that products placed on the marked conform with this standard and the manufacturer's declared values.

The internal control shall consist of regular inspection checks and tests and the utilisation of the results to control incoming materials, equipment, the production process and the finished product.


5.3.1
Сировина

Специфікації на всі матеріали, які отримує підприємство, і процедури, спрямовані на забезпечення їх відповідності встановленим вимогам, повинні бути задокументовані.

5.3.2 Виробничий процес

Необхідно визначити відповідні особливості підприємства і виробничого процесу, встановивши частоту проведення інспекційних перевірок і випробовувань, а також необхідні критерії щодо обладнання й ходу виконання робіт. Необхідно вказати заходи, які вживаються при недотриманні контрольних величин або критеріїв. Вимірювальне обладнання та обладнання для зважування калібрується із зазначенням процедури, частоти і критеріїв.

5.3.3 Випробування готової продукції

Необхідно розробити план відбору зразків готової продукції. Результати повинні бути зафіксовані й

готові для перевірки. Коли для процедури випробування замість контрольних застосовуються альтернативні випробування, дані про їх співвідношення повинні бути готові для перевірки. Все дослідне обладнання калібрується із зазначенням процедури, частоти і критеріїв.

5.3.4 Контроль запасів

Необхідно детально визначити порядок контролю запасів готової продукції, а також як поставитися до продукції, яка не відповідає вимогам.

6 Критерії приймання

6.1 Відбір зразків

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.