Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


ДСТУ EN 1341:2007 Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробуваня

Название (рус.) ДСТУ EN 1341:2007 Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробуваня
Кем принят ТК "Будівельні матеріали"
Тип документа ДСТУ EN
Рег. номер 1341:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word
 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Плити з природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування

(EN 1341:2001, IDT)

Slabs of natural stone for external paving   Requirements and test methods

ДСТУ Б EN 1341:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008


Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильева, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 20081001

3 Національний стандарт відповідає EN 1341 Slabs of natural stone for external paving   Requirements and test methods (Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності   ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 1341:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.41.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"


Зміст

С.

Вступ  IV

 1.  Сфера застосування  1
 2.  Нормативні посилання  1
 3.  Терміни та визначення  2
 4.  Вимоги  5
 5.  Розміри  5
 6.  Морозостійкість  9
 7.  Границя міцності при згині   9
 8.  Стійкість до стирання  10
 9.  Опір ковзанню (прослизанню)  10
 10.  Зовнішні параметри  10
 11.  Водопоглинання  12
 12.  Петрографічний аналіз  12
 13.  Хімічна обробка поверхні  12

5 Оцінка відповідності вимогам  12

 1.  Загальні положення  12
 2.  Початкові типові випробування  12
 3.  Контроль виробництва на підприємстві.... 13

6 Критерії приймання  13

6.1 . Відбір зразків  14

6.2 Критерії відповідності  14

7 Маркування, ярлики і пакування  15

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання

розмірів  17

Додаток В (довідковий) Розрахунок

граничного навантаження для плит  23

Додаток С (обов'язковий) Вимірювання

стійкості до стирання  25

Додаток D (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій

поверхні  35

Додаток Е (обов'язковий) Відбір зразків  47

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні

матеріали  48

 Contents

page

Foreword  IV

 1.  Scope  1
 2.  Normative references .  1
 3.  Terms and definitions  2
 4.  Requirements  5

4.1 Dimensions  5

 1.  Freeze/thaw resistance  9
 2.  Flexural strength  9
 3.  Abrasion resistance  10
 4.  Slip/Skid resistance  10
 5.  Aspects  10
 6.  Water absorption  12
 7.  Petrographical description  12
 8.  Chemical surface treatment  12

5 Evaluation of conformity  12

 1.  General  12
 2.  Initial type tests  12
 3.  Factory production control  12

6 Acceptance criteria  13

 1.  Sampling :  14
 2.  Conformity criteria  14

7 Marking, labelling and packaging  15

Annex A (normative) Measurement of dimensions  17

Annex В (informative) Calculation of breaking

loads for slabs  23

Annex С (normative) Measurement of abrasion

resistance  25

Annex D (normative) Measurement of unpolished

slip resistance value (USRV)  35

Annex E (normative) Sampling  47

Annex ZA (informative) Clauses of this

European Standard addressing the provisions

of EU Construction Products Directive  48


Вступ

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1341:2000.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує істотні вимоги Директив Європейського Союзу.

Відомості про зв'язок з Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є невід'ємною частиною цього стандарту.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC, запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

 Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by ВSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

This European Standard supersedes EN 1341:2000.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive (s).

For relationship with EU Directive(s), see informative annex ZA, which is an integral part of this standard.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Плити з природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування

Строительные материалы

Плиты из природного камня для мощения улиц.

Требования и методы испытаний

Building materials

Slabs of natural stone for external paving  Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей Європейський стандарт установлює експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх плит із природного каменю для мостіння вулиць.

Він установлює порядок маркування продукції та

оцінку відповідності продукції цьому Європейському

стандарту.

Цей Європейський стандарт охоплює також

характеристики, важливі для цілей торгівлі.

Він не поширюється на плитки або плити для підлоги в приміщенні, а також не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням (див. розділ 4.2).

2 Нормативні посилання

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх включено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного

каменю. Визначення морозостійкості

EN 12372 Методи випробування природного каменю.

 EUROPEAN STANDARD EN 1341

NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 14 October 2001

ICS 90.080.20

English version

Slabs of natural stone for external paving  Requirements and test methods

December 2001

1 Scope

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for all natural stone slabs, for external paving use.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

This European Standard covers also characteristics that are of importance to the trade.

It does not cover internal flooring tiles or slabs nor does it cover the effect of de-icing salts (see clause 4.2).

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 12371, Natural stone tests methods   Determination of frost resistance

EN 12372, Natural stone test methods   Determination of flexural strength under concentrated load


Визначення границі міцності при згині під концен
трованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 10083-2: 1996 Сталь загартована й відпущена.

Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

3 Терміни та визначення

Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються такі терміни та визначення:

3.1

плита

Будь-який виріб із природного каменю, що використовується для мостіння, робоча ширина якого перевищує 150 мм, і, як правило, також удвічі перевищує товщину

3.1.1

колота плита

Плита з розколинами на поверхні

3.1.2

текстурна плита

Плита зі зміненим виглядом, що отриманий у результаті однієї або декількох обробок поверхні (наприклад, механічним або термічним способом)

3.2

лицьова поверхня

Поверхня плити, призначена для того, щоб бути видимою під час експлуатації

3.3

бокова поверхня

Поверхні плити, призначені для експлуатації у вертикальному положенні

3.4

робочий розмір

Будь-який розмір плити, вказаний для її виробництва; фактичний розмір повинен відповідати йому у межах вказаних допустимих відхилень

 EN 12407, Natural stone test methods   Petrographic

description

EN 10083-2:1996, Quenched and tempered steels   Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

EN 13755, Natural stone test methods   Determination of water absorption at atmospheric pressure

3 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard the following terms and definitions apply:

3.1

slab

any unit of natural stone used as a paving material, in which the working width exceeds 150 mm and also generally exceeds two times the thickness

3.1.1

riven slab

slab with split face

3.1.2

textured slab

slab with a modified appearance resulting from one or several surface treatments (for example mechanical or thermal)

3.2

upper face

surface of a slab intended to be seen when in use

3.3

side face

surfaces of a slab intended to be vertical in use

3.4

work dimension

any dimension of a slab specified for its manufacture to which the actual dimension should conform within specified permissible deviations


3.5

фактичний розмір

Будь-який розмір плити згідно з вимірами

3.6

товщина

Відстань між лицьовою і нижньою поверхнею плити

3.7

загальна довжина

Довша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування плити

3.8

загальна ширина

Коротша сторона прямокутника з найменшою площею, якої достатньо для формування плити

3.9

дрібнотекстурна

Обробка поверхні з максимальною різницею між верхівками та заглибленнями 0,5 мм (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем)

3.10

шліфована

Напівматова або матова поверхня

3.11

груботекстурна

Обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибленнями більше ніж 2 мм (наприклад, оброблена молотом для каменю, механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому полум'ї)

3.12

оброблена молотом для каменю

Поверхня, що складається з верхівок і заглиблень, отриманих при використанні чотириконечного молота для каменю

3.13

оброблена механічним інструментом

Поверхня, отримана за допомогою механічної обробки, на якій помітні відмітини від інструментів

 3.5

actual dimension

any dimension of a slab as measured

3.6

thickness

distance between the upper face and the bedface of the slab

3.7

overall length

the longer side of the rectangle with the smallest length able to enclose the slab 

3.8

overall width

the shorter side of the rectangle with the smallest area able to enclose the slab

3.9

fine textured

surface treatment with a maximum difference of 0,5 mm between peaks and depressions (for example polished, honed or sawn with a diamond disc or blade)

3.10 honed

dull polish or matt surface

3.11

coarse textured

surface treatment with more than 2 mm difference between peaks and depressions (for example dolly pointed, tooled, shot blasted or flame textured)

3.12

dolly pointed

finish consisting of peaks and depressions achieved by using a four pointed dolly bit

3.13

tooled

finish resulting from mechanical surface treatment and showing tool marks 
3.14

ребро

Гострий кут, утворений у місці поєднання двох поверхонь

3.15

скошена кромка

Скошене під кутом ребро (див. рисунок 1)

 3.14

arris

sharp edge produced by the meeting of two surfaces

3.15

chamfer

bevelled arris as shown in Figure 1


Позначення

Key

1 Заокруглене ребро

1 Rounded arris

2 Скошене під кутом ребро

2 Bevelled arris 

Рисунок 1   Скошена кромка

Figure 1   Chamfer

4 Вимоги

4.1 Розміри

4.1.1 Загальні положення

Постачальник повинен указати робочі розміри кожної плити, що проходить випробування, за винятком випадків, коли плити постачаються в довільних розмірах. У разі коли плити постачаються з нефіксованою довжиною, потрібно вказувати лише ширину та товщину.

Розміри вимірюються відповідно до додатка А.

4.1.2 Допустимі відхилення

4.1.2.1 Номінальні розміри (крім плит з неправильною формою за планом)

При вимірі відповідно до А.2 або А.3 відхилення від номінальних розмірів повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

 4 Requirements

4.1 Dimensions

4.1.1 General

The supplier shall state the work dimensions of each slab that is tested, unless supplied in random sizes. Where supplied in running lengths, only the widths and thickness shall be stated.

Dimensions shall be measured in accordance with annex A.

4.1.2 Permissible deviations

4.1.2.1 Plan dimensions (excluding slabs with irregular plan form)

When measured in accordance with A.2 or A.3, the deviation from the work plan dimensions shall conform to those in Table 1.


Таблиця 1   Відхилення від номінальних розмірів

Table 1   Deviations on plan dimension

Клас 1

Class 1 

Клас 2

Class 2 

Маркувальна позначка

Marking Designation 

P1 

P2 

Пиляні краї 700 мм 

Sawn edges  700 mm 

± 4 mm

± 4 mm 

± 2 mm

± 2 mm 

Пиляні краї > 700 мм 

Sawn edges > 700 mm 

± 5 mm

± 5 mm 

± 3 mm

± 3 mm 

Колоті краї

Riven edges 

± 10 мм

± 10 mm 

± 10мм

± 10mm 

При вимірі відповідно до А.2 або А.3 максимальна різниця між вимірами двох діагоналей прямокутної плити не повинна перевищувати величини, наведеної в таблиці 2.

When measured in accordance with A.2 or A.3, the maximum difference between the measurement of the two diagonals of a rectangular slab shall not exceed the values given in Table 2.

Таблиця 2   Відхилення діагоналей

Table 2   Deviations on diagonals

Клас

Class 

Діагональ

Diagonal 

Різниця

Difference 

Маркувальна позначка

Marking Designation

D1

D2

1

< 700

6 мм

6 mm

700

8 mm

8 mm

2

< 700

3 mm

3 mm

700

6 мм

6 mm

4.1.2.2 Товщина

При вимірі відповідно до А.4 відхилення від робочої товщини текстурних плит повинні відповідати наведеним у таблиці 3.

 4.1.2.2 Thickness

When measured in accordance with A.4, the deviation from the work thickness of textured slabs shall conform to Table 3.


Таблиця
3   Відхилення за товщиною

Table 3   Deviation on thickness

Текстурні плити

Textured slabs

Клас 0

Class 0 

Клас 1

Class 1 

Клас 2

Class 2 

Маркувальна позначка

Marking Designation 

T0 

T1 

T2 

Товщина  30 мм

30 mm thick 

Вимоги щодо вимірювання товщини відсутні

No requirement for thickness measurement 

± 3 mm 

± 3 mm 

± 10%

± 10% 

30 мм < товщина 60 мм

30 mm < thickness  60 mm 

± 4 mm

± 4 mm 

± 3 mm 

± 3 mm 

Товщина > 60 мм

> 60 mm thick 

± 5 mm 

± 5 mm 

± 4 mm 

± 4 mm 

Стосовно колотих плит вимоги відсутні, але виробник має право заявити відповідні допустимі відхилення, виміряні відповідно до А.4.

4.1.2.3 Нерівності поверхні

При вимірі відповідно до А.5 нерівності поверхні на колотих плитах повинні становити не більше 20 мм понад робочу товщину й не повинні бути меншими від робочої товщини.

4.1.2.4 Площинність та прямолінійність

4.1.2.4.1 Ребра

При вимірі відповідно до А.6 відхилення за площинністю вздовж ребер текстурних плит повинні відповідати наведеним у таблиці 4.

 For riven slabs there is no requirement but a producer may declare appropriate permissible deviations measured in accordance with A.4.

4.1.2.3 Face irregularities

When measured in accordance with A.5 the face irregularities on riven slabs shall be a maximum of 20 mm above work thickness and not below work thickness.

4.1.2.4 Flatness and straightness

4.1.2.4.1 Arrises

When measured in accordance with A.6 the flatness deviation along the arrises of textured slabs shall conform to Table 4.

Таблиця 4   Відхилення за площинністю вздовж ребер

Table 4   Deviation on flatness along arrises

Найдовша пряма кромка, що випробовується

Longest test straight edge 

0,5 м

0,5 m 

1 м

1 m 

1,5 м

1,5 m 

Дрібнотекстурна поверхня

Fine textured face 

± 2 mm 

± 2mm 

± 3 mm 

± 3 mm 

± 4 mm 

± 4 mm 

Груботекстурна поверхня

Coarse textured face 

± 3 mm 

± 3mm 

± 4мм

± 4mm 

± 6мм

± 6mm 


4.1.2.4.2 Поверхні

При вимірі відповідно до А.6 відхилення за площинністю та дугою повинні відповідати наведеним у таблиці 5, за винятком колотої поверхні. У цьому випадку інформацію про відхилення надає постачальник або виробник.

 4.1.2.4.2 Faces

When measured in accordance with A.6 the deviations from flatness and bow shall conform to Table 5 unless the surface is riven in which case the supplier/manufacturer shall supply information on deviations.

Таблиця 5   Відхилення за площинністю поверхонь

Table 5   Deviation on flatness for faces

Дрібна текстура

Fine texture

Довжина еталона а

Gauge length a

Максимальне відхилення за випуклістю

Max. convex deviation

Максимальне відхилення за ввігнутістю

Max. concave deviation

(mm)

(mm)

(мм)

(mm)

(мм)

(mm)

300

2,0 

1,0 

500

3,0 

2,0 

800

4,0 

3,0 

1000

5,0 

4,0 

Груба текстура

Coarse texture

Довжина еталонаа

Gauge lengthа

Максимальне відхилення за випуклістю

Max. convex deviation

Максимальне відхилення за ввігнутістю

Max. concave deviation

(mm)

(mm)

(мм)

(mm)

(мм)

(mm)

300

3,0 

2,0 

500

4,0 

3,0 

800

5,0 

4,0 

1000

8,0 

6,0 

a Див. рисунок A.1.

a See Figure A. 1. 

4.1.2.5 Ребра

Прямі або гострі ребра можуть за рішенням виробника мати скіс, розміри якого по горизонталі або вертикалі не перевищують 2 мм.

 4.1.2.5 Arrises

Arrises described as square or sharp may have a bevel with horizontal or vertical dimensions not exceeding 2 mm at the manufacturer's discretion.


У разі якщо плити постачаються зі скош
еними або заокругленими ребрами, розміри заявляються виробником, а розміри по вертикалі та горизонталі повинні бути в межах ± 2 мм від заявлених виличин.

4.2 Морозостійкість

Виробник повинен указати опір каменю заморожуванню (розморожуванню) відповідно до таблиці 6 при випробовуванні згідно з ДСТУ EN 12371. Кількість циклів становить 48. Випробування виконується для визначення впливу циклів заморожування (розморожування) на експлуатаційні характеристики (ДСТУ Б EN 12372 Границя міцності при згині).

При певних типах цільового використання доцільним може бути застосування інших циклів випробування, наприклад, заморожування у воді, заморожування до більш низької температури або випробування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або іншої кількості циклів. У таких випадках можна дотримуватися національних стандартів зі специфікації, але ці відмінності необхідно чітко зазначити у звіті про випробовування.

У разі відсутності вимог до морозостійкості або коли експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.

 When slabs are supplied with a chamfered or rounded arris, the dimensions shall be declared by the producer and the vertical and horizontal dimension shall be within ± 2 mm of the declared dimensions.

4.2 Freeze/thaw resistance

The producer shall declare the freeze/thaw resistance of the stone in accordance with Table 6 when tested in accordance with EN 12371 The number of cycles shall be 48. The test is carried out to determine the effect of freeze/thaw cycles on performance characteristics (EN 12372 flexural strength).

For some specific uses it may be appropriate to use different test cycles, for example freezing in water, freezing to a lower temperature, or testing specimens embedded in non-porous siliceous granules or a different number of cycles. In these cases national specification standards may be followed but these variations shall be clearly stated in the test report.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.