Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки

Название (рус.) ДНАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 63.21-1.02-00
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________

Д Е Р Ж А В Н И Й

НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

                                           

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ  ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ                                                                               

Київ  - 1998

  ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ  

    АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     наказ Держнаглядохоронпраці                                                                                    

                                                                                          №                                                                               

                                                                  

                                                                                                                   

                                                            

                                                                                                      

                                                                                     

 ДНАОП 5.1.14-

ПРАВИЛА

           

 ОХОРОНИ   ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО   

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ремонту дорожньої техніки

                                                Київ - 2000

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО       Українським    державним

                                                                        виробничо- технологічним

                                                                        підприємством "Укрдортех-

                                                                        нологія"

ВНЕСЕНО                                                        Управлінням по нагляду в            

                                                                       в машинобудуванні, тран-

                                                                       спорті та  у звязку Держ-                                                                 

                                                                       наглядохоронпраці

ВВЕДЕНО                                                      Вперше

                                                                 

ЗМІСТ

1 Галузь застосування         1

2 Нормативні посилання          1

3 Загальні вимоги         7

4 Організація роботи з охорони праці       7

5 Вимоги до території, виробничих приміщень,  споруд та

  виробничого обладнання        8

5.1 Вимоги до території підприємств     8

5.2 Вимоги до приміщень і  споруд  стаціонарного типу   9

5.3 Вимоги до пересувних майстерень      10

5.4 Освітлення         11

5.4.1 Вимоги до природного освітлення     11   

5.4.2 Вимоги до штучного освітлення     11

5.5 Електробезпека        12

5.6 Вимоги до майданчиків на відкритому повітрі,

призначених для обслуговування та ремонту машин    13

6 Опалення і вентиляція        13

7 Водопостачання і каналізація       14

8 Вимоги до пунктів заправки та зберігання паливно-мастиль-

 них матеріалів          14

9 Вимоги до виробничого  обладнання, його розміщен-

ню  в  стаціонарних і  пересувних ремонтних майстернях   14                                            

10 Вимоги безпеки під час проведення ТО та Р дорожньої техніки  16         

10.1 Загальні вимоги         16

10.2 Вимоги  під час застосування шкідливих речовин   18

10.3 Очищення та миття дорожньої техніки, механізмів,

агрегатів, вузлів та деталей       19

10.4 Вулканізаційні  та шиноремонтні  роботи    19

10.5 Роботи із застосуванням ручного інструменту,

електро- і пневматичних машин      20

10.6   Слюсарно-складальні роботи      20

Додатки:

Додаток 1 Перелік дорожньої техніки      21

Додаток 2 Перелік основних небезпечних та шкідливих виробничих

факторів          22

Додаток 3      Рівень гранично допустимої концентрації шкідливих

            речовин у повітрі робочої зони        26

Додаток 4 Перелік робіт з підвищеною небезпекою     28

Додаток 5 Співвідношення бокових віконних прорізів

  та світлових ліхтарів до площі підлоги      29

Додаток 6 Норми штучного освітлення виробничих дільниць

           та допоміжних приміщень       30

Додаток 7 Перелік основних шкідливих речовин, що справляють       

          шкідливий вплив на ремонтно-технічний персонал              32  

   

ДНАОП 5.1.14-            _

 

ПРАВИЛА

охорони праці під час технічного обслуговування

та ремонту дорожньої техніки

Дата введення

1. Галузь застосування

Вимоги цих Правил  поширюються на працівників дорожньо-будівельних, ремонтних і експлуатаційних підприємств, які виконують роботи з технічного обслуговування  та ремонту дорожньої   техніки.

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки по запобіганню  впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів під час підготовки і виконання робіт  з технічного обслуговування (далі ? ТО)  та ремонту  (далі ? Р) дорожньої техніки.

2

3

4

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про

навчання, інструктаж  і

перевірку знань працівників з питань охорони праці  

                              Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпра-

ці від 04.04.94  №30.

Зареєстровано в Мінюсті  12.05.94  за № 95/304

від  23.04.97

Наказ №109

Зареєстровано 27.05.97 №193/1997

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170

Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96 за

№667/1692

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобовязані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 11.10.93

№ 94.

Зареєстровано в Мінюсті 20.10.93 за № 154

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 30.11.93

№ 123.

Затверджено в  Мінюсті 23.12.93 за № 196

ДНАОП

0.01-1.01-95

(НАПБ  А.01.001-95)  

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено УДПО МВС України від

14.06.95.

Зареєстровано в Мінюсті 14.07.95 за

№ 219/755

ДНАОП

0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів № 991-72

Затверджено Мінохорони здоровя СРСР, 1972

ДНАОП

0.03-1.30-85

Санітарні правила  при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами № 3935-85

Затверджено Мінохорони здоров`я СРСР, 1985

ДНАОП

0.03-1.47-89

Санітарні правила при

виробництві та викори-станні епоксидних смол  

і матеріалів на їх основі

№ 5159-89

Затверджено Мінохорони здоровя  СРСР,

1989

2

3

4

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71

Затверджено Мінохорони здоровя СРСР, 1971

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мінохорони здоровя України 22.03.96 № 59.

Зареєстровано в Мін-

юсті  16.04.96  за

№ 184/1208

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медич-

ний огляд працівників

певних категорій

Затверджено Мінохорони здоровя України 31.03.94 №45. Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за

№ 136/345

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено Мінохорони здоровя України 31.03.94  № 46.

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94  за

№ 176/385

Затверджено Мінохорони здоровя  України

29.12.93 № 256.

Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94  за

№ 51/260

Затверджено постановою Держкомпраці СРСР від 20.02.80

№43/П-2

1. 21.08.85

   Постанова№120/П-6

2. 21.08.85

    Постанова№289/П-8

3.  6.11.89

  Постанова№476/П-12     

Затверджено Держбуд СРСР від 09.06.1980, № 82

                 4

Затверджено наказом Держнаглядохорон-

праці від 08.05.97№124

від 8.05.97

Наказ №124                  

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментами та пристроями

Затверджено Міненерго СРСР 30.04.85

НАОП

1.4.10-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Затверджено Мінхіммаш СРСР

5.07.83

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхіммаш СРСР 5.08.74

НАОП

6.1.00-4.01-86

Положення про комплексну систему управління охороною праці в системі Міншляхбуду УРСР

Затверджено Міншляхбуд УРСР 1.08.86

ДСТУ

2586-94

Знаки дорожні. Загальні

технічні умови. Правила

застосування

Затверджено Держ-стандартом   України

01.07. 95

ГОСТ

12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вред- ные  производственные факторы.  Классификация

Затверджено постановою Держстандарту

СРСР від 01.01.76

№ 2551

ГОСТ

12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

Затверджено постано-

вою  Держстандарту

СРСР від 29.09.91

№ 3388

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ. Общие  санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88

№ 3388

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.91

№ 807

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.09.75

№ 2368

2

                   3

                 4

ГОСТ

12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

ГОСТ

12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные

электрические. Общие требования безопасности и методы испытания

Затверджено постано-вою Держстандарту

СРСР від 30.09.91

№ 1563

ГОСТ

12.2.019-86

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 31.03.86 № 459

ГОСТ

12.2.029-88

ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від          18.05.88  № 1368

ГОСТ

12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1102

ГОСТ

12.2.062-81

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения  защитные

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.10.81

№ 4772

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 23.11.90

№ 2911

ГОСТ

12.3.005-75

ССТБ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 19.08.75№2185

ГОСТ

12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

ГОСТ

12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Затверджено постано-вою Держстандарту СРСР від 21.06.89

  1785

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР  від 24.05.76  

№ 1267

2

3

4

ГОСТ

12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.05.84 № 73

ГОСТ

2874-82

Вода  питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

Затверджено постановою Держстандарту СРСР  від 27.06.89

№ 2098

ГОСТ

16770-86

Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 18.02.86

№ 357

ГОСТ

19433-86

Грузы опасные. Классификация и маркировка

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

ГОСТ

22390-77

Кузова-фургоны автомобильные. Элементы крепления и схемы взаимного расположения шанцевого инструмента. Технические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

VIII

надто грубі

зберігання машин та великого обладнання

1:10 - 1:12

Примітка. Складські приміщення та закриті стоянки техніки можуть бути без природного освітлення.

                                                                                              

Додаток 6

                     до п.5.4.2.1 Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки

НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ

ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ   

(витяг із  СНиП II-4-79)

 

пп

Приміщення,

Площина нормування

Розряд

Освітлення, ЛК,  при освітленні

  

виробнича дільниця

освітлення та його висота від підлоги, м

зорової

роботи

комбі-

новано-

му

загаль-

ному

1

2

3

4

5

6

1.

Прибирання та миття машин          

Підлога

-

150

2.     

Щоденне обслугову-

вання машин

В? на машині

VIIIа

-

75

3.

Ремонт машин і ТО

Підлога

300

200

4.

Оглядові  канави, естакади, напольні  

підйомники

Г? низ машини

VI

-

150*

5.

Механічне, електро-

технічне  відділення

Г ? 0,8

ІVа

750

300

6.   

Ремонт акумулято-

рів

Г ? 0,8

IVб

500

200

7.

Зварювальне,  малярне відділення

Г? 0,8

IVб

500

200

9.

Шиномонтажне від- ділення

Г ? 0,8

Va

300

200

10.

11.

Приміщення для    зберігання машин

 

Відкриті майданчики

Підлога         

Підлога

VІІІб

ХІІ

-

-

20 ***   

5

12.

Склади матеріальні та інструментальні

Підлога

VIIIa

-

75

13.

Склади ємностей хі-

мічних та легкозай-

мистих рідин:

з розливом на складі

без розливу на складі

Підлога

Підлога

      

VIIIa

VIIIб

    

-

-

        

30***

20***

14.

Допоміжні будови та санітарно-побутові приміщення

Підлога

VIIIа

-

75

15.

Коридори, проходи,

переходи

Підлога

VIIIб

-

50

      

Продовження додатку 6

Примітки:

1. Умовні позначення:

Г ? горизонтальна плошина

В ? вертикальна площина

2. Комбіноване освітлення складається із загального і місцевого.

*  Для переносного освітлення передбачаються штепсельні розетки.

*** Освітленість наведена для ламп розжарювання (джерело світла, що рекомендується).

                                                                                                     

Додаток 7

                                    до п.10.2.1 Правил охорони праці під час обслуговування та ремонту дорожньої техніки

ПЕРЕЛІК  ОСНОВНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, ЩО СПРАВЛЯЮТЬ ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ НА РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Найменування шкідливої речовини,

Шляхи проникнення до організму людини

Вплив шкідливої речовини на організм людини

1

2

3

Свинець та його  неорганічні сполуки

Верхні дихальні шляхи, стравохід

На початковій стадії зявляються сонливість, стомленість, відсутність апетиту, головний біль

У хронічній формі колір обличчя стає блідо-сірим (свинцевим). Хронічна форма може виражатися розладом периферичної та центральної нервової системи, поразкою мязів, свинцевим паралічем

Тетраетилсви-нець  та рідини, що мають його у своєму складі (етильований бензин, етилова рідина)

Верхні дихальні шляхи, шкіряний покрив, стравохід

Має прихований період від 10 годин до 10 днів

Ознаки отруєння: нудота, блювання, слаб-кість, запаморочення, галюцинації, втрата свідомості, рідкий пульс, зниження температури тіла, зниження кровяного тиску, втрата ваги  

Оксид вуглецю

Дихальні шляхи

Потрапляючи до організму людини, створює карбоксигемоглобін, який не може переносити кисень, у результаті чого настає кисневе голодування.

Хронічні отруєння викликаються дією малих концентрацій при частому та тривалому вдиханні оксиду вуглецю, які виявляються у вигляді головного болю, запаморочення, безсоння, вялості, миготіння, яке переходить у двоїння в очах, розладу памяті, сонливості, шуму у вухах.

При більш великій концентрації оксиду вуглецю (до 650 мг/м?) може бути порушення центральної нервової системи: функціональні неврози, паралічі, крововилив у сітчатку, втрата свідомості

Продовження додатку 7

1

2

3

Акролеїн

Дихальні шляхи, слизова оболонка очей

Викликає сильне подразнення верхніх дихальних шляхів, різке запалення слизових оболонок очей, може бути запаморочення, приливи крові до голови

Оксиди азоту (нітрити, ніт- рати)

Верхні дихальні шляхи

Дія на організм виявляється через 6 годин у вигляді кашлю, задишки, ядухи

Може виникнути набряк легень

У крові нітрити та нітрати перетворюють оксигемоглобін у метагемоглобін

Можливі хронічні отруєння, що супроводжуються болем у грудях, кашлем, болем в області серця та головним болем  

Їдкі луги

Шкіряний покрив

Чинять припікаючий вплив на шкіряний покрив. На місці попадання утворюється струп, під яким луг проникає у глиб тканини. При тривалій роботі та нехтуванні захисними заходами можуть спостерігатися дерматити, розмякшення та відторгнення рогового шару, поява тріщин та сухості шкіри

Ацетон

Верхні дихальні шляхи, шкіряний покрив

Має токсичні властивості, викликає подразнення шкіри

При отруєнні ацетоном виникає головний біль, запаморочення, загальна слабкість, стан легкого спяніння

При тяжкій формі отруєння знижується серцева та дихальна діяльність

Етиленгліколь

(складова частина охолоджуючої рідини)

Верхні дихальні

шляхи, стравохід

Ураження центральної нервової системи

Ковтання навіть невеликої кількості етиленгліколю може бути летальним

Мастильні масла

Шкіряний покрив, верхні дихальні шляхи

При тривалому систематичному попаданні на шкіру можуть виникнути її гострі  та хронічні  захворювання у вигляді фолікулярної поразки шкіри, розростання, ороговілостей

Вдихання масляної пари викликає отруєння

Формальдегід

Верхні дихальні шляхи, шкіряний покрив, слизова оболонка очей

Викликає сильне подразнення верхніх дихальних шляхів, різке запалення слизових оболонок очей

                                                                          Спонсоры раздела: