Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Название (рус.) Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

                    П О С Т А Н О В А

                 РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

              І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ

                       ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

                  від 11 грудня 1984 р. N 470

                              Київ

          Про затвердження Правил обліку громадян, які

         потребують поліпшення житлових умов, і надання

              їм жилих приміщень в Українській РСР

    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами РМ

      N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86

      N  24 (  24-88-п ) від 28.01.88

      N  69 (  69-91-п ) від 25.03.91

                                     Постановами КМ

      N  41 (  41-91-п ) від 14.06.91

      N 114 ( 114-92-п ) від 06.03.92

      N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93

      N 467 ( 467-94-п ) від 08.07.94

      N 897 ( 897-95-п ) від 09.11.95 )

    Рада Міністрів  Української  РСР і Українська республіканська

рада професійних спілок  п о с т а н о в л я ю т ь:

    1. Відповідно до статті 60 Житлового кодексу Української  РСР

( 5464-10 ) затвердити Правила  обліку  громадян,  які  потребують

поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих   приміщень   в

Українській РСР, що додаються, та ввести їх у дію з 1  січня  1985

року.

    2. Установити,  що  громадяни,  правомірно  взяті  на   облік

потребуючих поліпшення  житлових  умов  до  1  січня  1985 р.,  не

втрачають права на одержання  жилого  приміщення,  якщо  в  новому

законодавстві інакше  регулюється взяття громадян на облік у таких

випадках.

    3. Зобов'язати   виконавчі  комітети  місцевих  Рад  народних

депутатів, профспілкові органи,  міністерства, державні комітети і

відомства УРСР,   а   також  підприємства,  установи,  організації

незалежно від їх  підпорядкованості  суворо  додержуватися  Правил

обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  і

надання їм жилих приміщень в Українській РСР.

    4.  Зобов'язати  виконавчі  комітети  обласних,  Київської  і

Севастопольської міських Рад народних депутатів і ради  профспілок

у  місячний  строк  прийняти  рішення   з   питань,   передбачених

підпунктом 1 пункту 13,  абзацами  першим  пункту  15  і  останнім

пункту  53  Правил  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській  РСР,  а

також   забезпечити   своєчасне   прийняття   рішень   виконавчими

комітетами   нижчестоящих   Рад,    підприємствами,    установами,

організаціями з питань,  передбачених  абзацом  третім  пункту  9,

пунктом 14 і підпунктом 9 пункту 44 Правил.

    5. Виконавчим     комітетам     обласних,     Київської     і

Севастопольської міських Рад народних депутатів, радам профспілок,

міністерствам, державним     комітетам,    відомствам    УРСР    і

республіканським комітетам   профспілок    довести    до    відома

підприємств, установ,   організацій  і  населення  Правила  обліку

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов,  і надання  їм

жилих приміщень   в   Українській   РСР   та   провести  необхідну

роз'яснювальну роботу по застосуванню зазначених Правил.

    6. Виконавчим     комітетам     обласних,     Київської     і

Севастопольської міських  Рад   народних   депутатів   забезпечити

виготовлення бланків  ордерів  на  жилі приміщення і постачання їх

виконавчим комітетам  нижчестоящих  Рад,  а  також   контроль   за

зберіганням і використанням цих бланків.

    7. Визнати такими,  що втратили чинність з 1 січня  1985  р.,

рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

    Голова Ради Міністрів             Голова Української

    Української РСР                   республіканської ради

                                      професійних спілок

                 О.ЛЯШКО                           В.СОЛОГУБ

                                            Затверджені

                                   постановою Ради Міністрів УРСР

                                           і Укрпрофради

                                    від 11 грудня 1984 р. N 470

                            Правила

      обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових

      умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

                     I. Загальні положення

    1.  Ці  правила  регулюють  облік  громадян,  які  потребують

поліпшення   житлових   умов*,  і   надання   їм   у   безстрокове

користування жилих приміщень у будинках державного і  громадського

житлового фонду, призначених для постійного проживання.

-------------------

* Надалі іменується "квартирний облік"

    2. Жилі   приміщення  надаються  громадянам,  які  потребують

поліпшення житлових умов,  постійно проживають у даному населеному

пункті (якщо  інше  не  встановлено  законодавством  Союзу  РСР  і

Української РСР), як правило, у вигляді окремої квартири на сім'ю.

    3. Квартирний  облік,  установлення  черговості  на одержання

жилої площі,  а також її  розподіл  здійснюються  під  громадським

контролем і з додержанням гласності.

    Рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів

з питань  квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються

за участю громадської комісії з житлових питань,  створюваної  при

виконавчому комітеті   у   складі  голови  або  заступника  голови

виконавчого комітету (голова комісії), представника профспілкового

органу (заступник голови комісії),  депутатів Ради,  представників

громадських організацій,  трудових   колективів.   Склад   комісії

затверджується виконавчим  комітетом місцевої Ради.  З питань,  що

розглядаються, комісія підготовляє  пропозиції  і  вносить  їх  на

розгляд виконавчого комітету місцевої Ради.

    На підприємствах,  в  установах,  організаціях  пропозиції  з

питань квартирного    обліку    і    надання    жилих    приміщень

підготовляються комісією     по      житлово-побутовій      роботі

профспілкового  комітету  і  вносяться  нею  на  спільний  розгляд

адміністрації  підприємства,  установи,  організації   чи   органу

кооперативної  або  іншої  громадської організації та відповідного

профспілкового комітету.  (  Абзац  третій пункту  3  із  змінами,

внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )

    4. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання  жилого

приміщення в  будинках державного і громадського житлового фонду з

настанням повноліття,  тобто після досягнення  вісімнадцятирічного

віку, а   такі,   що  одружилися  або  влаштувалися  на  роботу  в

передбачених законом випадках  до  досягнення  вісімнадцятирічного

віку, -  відповідно  з  часу  одруження або влаштування на роботу.

Інші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти  до  вісімнадцяти  років)

здійснюють право  на одержання жилого приміщення за згодою батьків

або піклувальників.

    5. Потребуючі      поліпшення     житлових     умов     члени

житлово-будівельних кооперативів, громадяни,   які   мають   жилий

будинок (частину  будинків),  квартиру  у приватній власності,  та

інші громадяни,  що проживають у цих будинках (частинах будинків),

квартирах, забезпечуються   жилими   приміщеннями   на   загальних

підставах. ( Пункт 5 із змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ

N 848 ( 848-93-п )  від 11.10.93 )

    6. Рішення  виконавчого  комітету  місцевої   Ради   народних

депутатів з  питань  квартирного  обліку і надання жилих приміщень

можуть бути оскаржені до виконавчого комітету вищестоящої Ради.

    Скарги на   спільні   рішення   адміністрації   підприємства,

установи, організації   чи   органу   кооперативної   або    іншої

громадської організації  і  профспілкового  комітету із зазначених

питань розглядаються   виконавчим   комітетом   відповідної   Ради

народних депутатів. Спори з цих питань між адміністрацією (органом

громадської організації) і профспілковим  комітетом  розглядаються

їх вищестоящими органами.

    7. Голови  виконавчих   комітетів   місцевих   Рад   народних

депутатів, керівники підприємств,  установ,  організацій та голови

профспілкових комітетів  несуть  персональну  відповідальність  за

стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень.

    Особи, винні  у  порушенні   порядку   взяття   громадян   на

квартирний облік,  зняття  з  обліку  і  надання  громадянам жилих

приміщень, несуть   кримінальну,    адміністративну    або    іншу

відповідальність згідно  з  законодавством Союзу РСР і Української

РСР.

                      II. Квартирний облік

    8. Квартирний  облік  здійснюється,  як  правило,  за  місцем

проживання громадян  у  виконавчому  комітеті  районної,  міської,

районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

    Облік громадян,  які працюють на підприємствах,  в установах,

організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове  будівництво

або беруть пайову участь у житловому будівництві,  здійснюється за

місцем роботи,  а за їх бажанням - також і в виконавчому  комітеті

Ради народних депутатів за місцем проживання.

    Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і

союзних  республік  (  v5150400-81  )  у  випадках  і  в  порядку,

встановлюваних  Радою  Міністрів  СРСР,  цими  Правилами та іншими

актами Ради Міністрів УРСР, громадяни можуть бути взяті на облік і

не за місцем їх проживання.

    9. Квартирний   облік  ведеться  в  цілому  по  підприємству,

установі,  організації. У виробничих, науково-виробничих  та інших

об'єднаннях  облік  може здійснюватися по структурних одиницях.

(  Абзац  перший пункту 9 в редакції Постанови РМ N 24 ( 24-88-п )

від 28.01.88 )

    З дозволу  підприємств,   організацій   їх   цехи   та   інші

підрозділи,   розташовані   в  іншому  населеному  пункті,  можуть

самостійно здійснювати облік своїх працівників і надавати їм  жилі

приміщення в порядку, передбаченому цими Правилами.

( Абзац другий пункту 9 із змінами,  внесеними згідно з Постановою

РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )

    Перелік підприємств,   установ,   організацій,   а  також  їх

відповідних частин    (підрозділів),    що    здійснюють    облік,

затверджується спільним  рішенням  виконавчого  комітету  місцевої

Ради і  ради  профспілок.   Цей   перелік   уточнюється   в   міру

необхідності.

    У випадках, передбачених пунктом 41 цих Правил, підприємства,

установи, організації,  які не здійснюють квартирний облік, ведуть

контрольні списки своїх працівників,  що перебувають на  обліку  в

виконавчому комітеті   місцевої   Ради   даного  населеного пункту

(додаток N 1).

    10. Громадяни,   які  залишили  роботу  на  підприємствах,  в

установах,    організаціях,  що  здійснюють  квартирний  облік,  у

зв'язку з   виходом   на  пенсію,  беруться  на  облік  нарівні  з

робітниками і   службовцями   даного    підприємства,    установи,

організації.

    У такому ж порядку беруться  на  облік  працівники  медичних,

культурно-освітніх, торговельних  та  інших установ і організацій,

які безпосередньо  обслуговують  трудовий  колектив  підприємства,

установи, організації,  а у випадках,  передбачених законодавством

Союзу РСР і Української РСР, й інші особи.

    11. Кожна  сім'я  може  перебувати  на  квартирному обліку за

місцем роботи  одного  з  членів  сім'ї  (за  їх  вибором)  та   у

виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.

    12. У виконавчих комітетах місцевих  Рад  народних  депутатів

ведення квартирного  обліку  покладається  на  відділи по обліку і

розподілу жилої площі,  а  там,  де  таких  відділів  нема,  -  на

службових осіб,  призначених  рішенням  виконавчого  комітету.  На

підприємствах,  в   установах,   організаціях   облік     ведеться

житлово-побутовими (житлово-комунальними)  відділами,  а в разі їх

відсутності -    працівниками,     призначеними     адміністрацією

підприємства, установи,  організації  чи органом кооперативної або

іншої громадської  організації  за  погодженням  з   профспілковим

комітетом.

    13. На квартирний облік беруться  громадяни,  які  потребують

поліпшення житлових умов.

    Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

    1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається

виконавчими комітетами  обласних,  Київської  і   Севастопольської

міських Рад  народних  депутатів  разом  з радами профспілок.  Цей

рівень періодично переглядається вказаними органами;

    2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим

санітарним і  технічним  вимогам.  Перелік  випадків,  коли   жилі

будинки (жилі  приміщення)  вважаються такими,  що не відповідають

санітарним і   технічним   вимогам,   визначається   Міністерством

житлово-комунального господарства   УРСР,   Міністерством  охорони

здоров'я УРСР і Держбудом УРСР;

    3) які  хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,

у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в

одній кімнаті   з   членами   своєї   сім'ї.   Перелік  зазначених

захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я УРСР  за

погодженням з   Українською   республіканською  радою  професійних

спілок. Порядок  видачі  медичних  висновків   зазначеним   хворим

встановлюється Міністерством охорони здоров'я УРСР;

    4) які проживають за договором піднайму жилого  приміщення  в

будинках державного   або   громадського  житлового  фонду  чи  за

договором найму жилого приміщення в  будинках  житлово-будівельних

кооперативів;

    5) які  проживають  не  менше  5  років  за  договором  найму

(оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві

приватної  власності;  (  Підпункт  п'ятий  пункту  13  в редакції

Постанови КМ N 848 ( 848-93-п )  від 11.10.93 )

    6) які проживають у гуртожитках;

    7) які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім'ї,

незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за

комітет районної,  міської,  районної в місті, селищної, сільської

Ради народних  депутатів  видає громадянинові ордер (додаток N 7),

який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

    Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

    Ордер дійсний протягом 30 днів.

    Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

    70. Ордер  вручається  громадянинові,  на  ім'я   якого   він

виданий, або за його дорученням іншій особі.  При одержанні ордера

пред'являються паспорти (або документи,  що їх  замінюють)  членів

сім'ї, включених до ордера.

    71. Видача ордерів на жилі приміщення у військових  містечках

провадиться в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР.

    72. При вселенні в  надане  жиле  приміщення громадянин  здає

ордер у житлово-експлуатаційну організацію,  а за її відсутності -

відповідному підприємству,    установі,     організації;     ордер

зберігається як  документ  суворої звітності.  Одночасно подаються

паспорти усіх членів сім'ї,  включених до ордера,  з відміткою про

виписку з попереднього місця проживання.

    73. Ордер на жиле приміщення може бути  визнано  недійсним  у

судовому порядку у випадках подання  громадянами  не відповідаючих

дійсності відомостей  про  потребу  в  поліпшенні  житлових  умов,

порушення прав  інших  громадян  або  організацій  на зазначене  в

ордері жиле  приміщення,  неправомірних  дій  службових  осіб  при

вирішенні питання  про надання жилого приміщення,  а також в інших

випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

    Вимогу про  визнання  ордера  недійсним  може  бути  заявлено

протягом трьох років з дня його видачі.

                                       Додаток N 1

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

                       КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

працівників ________________________________________________,  які

           (назва підприємства, установи, організації)

перебувають на  обліку  у  виконавчому  комітеті   Ради   народних

депутатів ________________________________________________________

                   (назва населеного пункту)

NN|Прізвище,|Назва |Вид   |Дата |Дата |Дата і но- |Відмітка|При-

  |ім'я, по |викон-|черго-|взят-|вклю-|мер рішення|про вик-|мітка

  |батькові |кому, |вості |тя на|чення|про надання|лючення |

  |працівни-|в яко-|надан-|облік|до   |жилого при-|з конт- |

  |ка і чле-|му    |ня жи-|     |спис-|міщення,   |рольного|

  |нів      |пра-  |лого  |     |ку   |кількість  |списку  |

  |сім'ї,   |цівник|примі-|     |пер- |кімнат,    |(дата,  |

  |які пере-|пере- |щення |     |шо-  |розмір жи- |підста- |

  |бувають  |буває |(зага-|     |чер- |лої площі  |ва)     |

  |разом з  |на    |льна  |     |гови-|           |        |

  |ним на   |обліку|черга,|     |ків  |           |        |

  |обліку   |      |у пер-|     |     |           |        |

  |         |      |шу    |     |     |           |        |

  |         |      |чергу)|     |     |           |        |

++++++++

1 |  2      |  3   |  4   |  5  |  6  |    7      |   8    |  9

                                       Додаток N 2

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

    Штамп

                            ДОВІДКА

         з місця проживання про склад сім'ї та прописку

Дана гр. ________________________________________________________

                 (прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що він (вона) проживає і ________________________________

                                   (постійно, тимчасово)

прописаний(а) у _________________________ по вул. _______________

                (назва населеного пункту)

будинок N _________, кв. N _________________, яка складається з

                     (ізольована,комунальна)

______ кімнат жилою площею _________ на ________ поверсі ________

поверхового будинку, що належить ________________________________

_________________________________________________________________

    Особовий рахунок відкрито на ім'я гр. _______________________

    Благоустрій будинку _________________________________________

_________________________________________________________________

(водопровід, каналізація, центральне опалення, ванна або душ,

_________________________________________________________________

газ, ліфт і т.п.)

    Технічний стан будинку і характеристика жилого приміщення

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

У цьому жилому приміщенні проживає _________ членів сім'ї:

NN|Прізвище,  |Родинні від-|Рік   | Дата прописки  |Відмітка про

пп|ім'я, по   |носини з    |народ-||виписку тим-

  |батькові   |особою, на  |ження |у дано-|у даному|часово від-

  |           |ім'я якої   |      |му при-|населе- |сутнього чле-

  |           |відкрито    |      |міщенні|ному    |на сім'ї, за

  |           |особовий ра-|      |       |пункті  |яким зберіга-

  |           |хунок       |      |       |        |ється жиле

  |           |            |      |       |        |приміщення

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сусіди по квартирі:

1.______________________, сім'я з ___ чол.займає ___кімн.___ кв.м

  (прізвище та ініціали)

2.______________________   -"-    ___     -"-    ___ -"- ___ -"-

3.______________________   -"-    ___     -"-    ___ -"- ___ -"-

4.______________________   -"-    ___     -"-    ___ -"- ___ -"-

5._____________________    -"-    ___     -"-    ___ -"- ___ -"-

    Керівник організації,

    яка здійснює експлуатацію жилого будинку        ____________

                                                      (підпис)

    Паспортистка                                    ____________

                                                      (підпис)

    Бухгалтер                                       ____________

                                                      (підпис)

Печатка

Примітка. Особі,   яка   проживає   у   будинку,   що    належить

          громадянинові  на  праві  особистої власності,  довідка

          видається   і   підписується   власником   будинку   та

          завіряється   у   порядку,   встановленому   виконкомом

          відповідної місцевої Ради народних депутатів.

                                       Додаток N 3

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

                             КНИГА

              реєстрації заяв громадян про взяття

                      на квартирний облік

    _____________________________________________________________

       (назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

       підприємства, установи, організації і населеного пункту)

              Розпочата ________________ 19____ р.

              Закінчена ________________ 19____ р.

NN|Дата надходження заяви|Прізвище,|Зміст, дата і номер  |Дата і

пп|і доданих до неї доку-|ім'я, по |рішення виконкому,   |номер

  |ментів                |батькові,|спільного рішення    |листа

  |                      |адреса   |адміністрації (органу|заявни-

  |                      |заявника |громадської організа-|кові

  |                      |         |ції) і профкому      |

++++

1 |       2              |   3     |         4           |   5

                                       Додаток N 4

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

                             КНИГА

       обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання

                        жилих приміщень

    __________________________________________________________

     (назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

    __________________________________________________________

     підприємства, установи, організації та населеного пункту)

              Розпочата ________________ 19____ р.

              Закінчена ________________ 19____ р.

NN|Прізви- |Місце ро-|Місце |Адреса, |З якого|Дата і  |Дата і   |

пп|ще,ім'я,|боти зая-|роботи|коротка |часу   |номер   |номер    |

  |по бать-|вника,   |членів|характе-|прожи- |рішення |рішення  |

  |кові,рік|його по- |сім'ї |ристика |вають і|виконко-|виконкому|

  |народ-  |сада,стаж|заяв- |займано-|пропи- |му міс- |місцевої |

  |ження   |роботи на|ника  |го жило-|сані у |цевої   |Ради про |

  |заявника|даному   |      |го при- |даному |Ради або|затверд- |

  |і членів|підприєм-|      |міщення |населе-|рішення |ження рі-|

  |його    |стві, в  |      |та його |ному   |адміні- |шення    |

  |сім'ї   |установі,|      |відомча |пункті |страції |адміні-  |

  |        |організа-|      |належ-  |       |(органу |страції  |

  |        |ції      |      |ність   |       |громад- |(органу  |

  |        |         |      |        |       |ської   |громад-  |

  |        |         |      |        |       |органі- |ської    |

  |        |         |      |        |       |зації) і|органі-  |

  |        |         |      |        |       |профкому|зації) і |

  |        |         |      |        |       |про     |профкому |

  |        |         |      |        |       |взяття  |про      |

  |        |         |      |        |       |на облік|взяття   |

  |        |         |      |        |       |        |на облік |

+++++++|

1 |  2     |    3    |  4   |   5    |   6   |   7    |   8     |

                                   Продовження додатка N 4

Підстава для    |Дата і номер |Відмітка |Дата і |Рішення  |При-

взяття на облік |рішення  ви- |про пере-|номер  |про знят-|мітка

(відсутність    |конкому міс- |реєстра- |рішення|тя з об- |

встановленого   |цевої   Ради |цію      |про на-|ліку (ви-|

розміру жилої   |або  рішення |         |дання  |ключення |

площі, невідпо- |адміністрації|         |жилого |з числа  |

відність жилого |(органу гро- |         |примі- |осіб, які|

приміщення вста-|мадської ор- |         |щення, |перебува-|

новленим сані-  |ганізації) і |         |кіль-  |ють на   |

тарним і техніч-|профкому про |         |кість  |обліку   |

ним вимогам і   |включення до |         |кімнат,|         |

т.п.)           |списку першо-|         |розмір |         |

                |черговиків   |         |жилої  |         |

                |             |         |площі, |         |

                |             |         |адреса |         |

                |             |         |       |         |

                |             |         |       |         |

                |             |         |       |         |

+++++

    9           |    10       |   11    |   12  |   13    |  14

                                       Додаток N 5

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

                             СПИСОК

          осіб, які користуються правом першочергового

                   одержання жилих приміщень

    _________________________________________________________

       (назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

    підприємства, установи, організації та населеного пункту)

NN|Прізвище,|Підстава |Дата і  |Дата і   |Дата і |Рішення |При-

пп|ім'я, по |для вклю-|номер   |номер    |номер  |про     |мітка

  |батькові |чення до |рішення |рішення  |рішення|виклю-  |

  |заявника |списку   |виконко-|виконкому|про на-|чення із|

  |і членів |         |му міс- |місцевої |дання  |списку  |

  |його     |         |цевої   |Ради про |жилого |        |

  |сім'ї,   |         |Ради або|затверд- |примі- |        |

  |які пере-|         |рішення |ження рі-|щення, |        |

  |бувають  |         |адміні- |шення    |кіль-  |        |

  |з ним на |         |страції |адміні-  |кість  |        |

  |обліку   |         |(органу |страції  |кімнат,|        |

  |         |         |громад- |(органу  |розмір |        |

  |         |         |ської   |громад-  |жилої  |        |

  |         |         |органі- |ської    |площі  |        |

  |         |         |зації) і|органі-  |       |        |

  |         |         |профкому|зації) і |       |        |

  |         |         |про     |профкому |       |        |

  |         |         |включен-|про вклю-|       |        |

  |         |         |ня до   |чення до |       |        |

  |         |         |списку  |списку   |       |        |

+++++++

1 |   2     |    3    |    4   |   5     |  6    |   7    |  8

                                       Додаток N 6

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

                             СПИСОК

        громадян, які користуються правом позачергового

                   одержання жилих приміщень

    _________________________________________________________

       (назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

     підприємства, установи, організації і населеного пункту)

NN|Прізви- |Місце  |Підста-|Дата і |Дата і   |Дата і |Рішен-|При-

пп|ще,ім'я,|роботи |ва для |номер  |номер    |номер  |ня про|міт-

  |по бать-|і поса-|вклю-  |рішення|рішення  |рішення|виклю-|ка

  |кові,рік|да за- |чення  |про    |виконкому|про на-|чення |

  |народ-  |явника |до     |вклю-  |місцевої |дання  |із    |

  |ження   |       |списку |чення  |Ради про |жилого |списку|

  |заявника|       |       |до     |затверд- |примі- |      |

  |і членів|       |       |списку |ження рі-|щення, |      |

  |його    |       |       |       |шення    |кіль-  |      |

  |сім'ї   |       |       |       |адміні-  |кість  |      |

  |        |       |       |       |страції  |кімнат,|      |

  |        |       |       |       |(органу  |розмір |      |

  |        |       |       |       |громад-  |жилої  |      |

  |        |       |       |       |ської    |площі  |      |

  |        |       |       |       |органі-  |       |      |

  |        |       |       |       |зації) і |       |      |

  |        |       |       |       |профкому |       |      |

  |        |       |       |       |про вклю-|       |      |

  |        |       |       |       |чення до |       |      |

  |        |       |       |       |списку   |       |      |

++++++++

1 |   2    |   3   |   4   |   5   |    6    |   7   |  8   |  9

                                       Додаток N 7

                        до Правил обліку громадян, які потребують

                         поліпшення житлових умов, і надання їм

                            жилих приміщень в Українській РСР

Виконавчий комітет ______________________ Ради народних депутатів

_____________________________ "___" ____________ 19___ р.

    КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ N ______ серія ______

Ордер виданий гр. _______________________________________________

                           (прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з ____ чоловік на право зайняття жилого приміщення жилою

площею ______________ кв.м, яке складається з ___________________

                                              (кількість кімнат)

у квартирі ___________________________ за адресою _______________

           (ізольована, комунальна)

_____________________________ будинок N _________ корпус N ______

(вулиця, проспект, провулок)

квартира N _________

    Підстава видачі ордера ______________________________________

_________________________________________________________________

    Дані про особу, на ім'я якої видано ордер ___________________

_________________________________________________________________

    (місце перебування на обліку, місце роботи і посада)

_________________________________________________________________

                          СКЛАД СІМ'Ї

NN| Прізвище, ім'я, по батькові|Родинні відносини з особою,

пп|                            |на ім'я якої видано ордер

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

    Голова виконкому         ________________

    Ради народних депутатів  ________________     ___________

                                                    (підпис)

Ордер одержав _____________        Дата одержання _____________

                (підпис)

Виконавчий комітет ______________________ Ради народних депутатів

_____________________________ "___" ____________ 19___ р.

     ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ N _________ серія _________

Виданий гр. _____________________________________________________

                           (прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з ____ чоловік на право зайняття жилого приміщення жилою

площею ______________ кв.м, яке складається з ___________________

                                              (кількість кімнат)

у квартирі ___________________________ за адресою _______________

           (ізольована, комунальна)

_____________________________ будинок N _________ корпус N ______

(вулиця, проспект, провулок)

квартира N _________

    Підстава видачі ордера ______________________________________

_________________________________________________________________

                          СКЛАД СІМ'Ї

NN| Прізвище, ім'я, по батькові|Родинні відносини з особою,

пп|                            |на ім'я якої видано ордер

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

    Голова виконкому

    Ради народних депутатів  ________________     ___________

                                                    (підпис)

Печатка

    Цей ордер  є  єдиною  підставою  для  вселення  в надане жиле

приміщення.

    При вселенні      ордер      здається      до     відповідної

житлово-експлуатаційної організації.

    Ордер дійсний протягом 30 днів.

                                          ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

                                   постановою Ради Міністрів УРСР

                                          і Укрпрофради

                                     від 11 грудня 1984 р. N 470

                            ПЕРЕЛІК

      рішень Уряду Української РСР, які втратили чинність

    1. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1959 р.

N 1486 (ЗП УРСР, 1959 р., N 11, ст.157).

    2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1962  р.

N 1250.

    3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1963 р.

N 136.

    4. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1970 р.

N 541 (ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст.72).

    5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1973 р.

N 43 (ЗП УРСР, 1973 р., N 1, ст.6).

    6. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 20  грудня

1974 р.  N  562  "Про  затвердження  Положення про порядок надання

жилої площі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1974 р., N 12, ст.74).

    7. Постанова  Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 24 серпня

1976 р.  N 407 "Про доповнення Положення про порядок надання жилої

площі  в Українській РСР,  затвердженого постановою Ради Міністрів

УРСР і Укрпрофради від 20 грудня 1974 р. N 562" (ЗП УРСР, 1976 р.,

N 8, ст.34).

    8. Пункт 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 квітня  1977

р. N   199   "Про  стан  і  заходи  по  поліпшенню  підготовки  та

використання наукових і науково-педагогічних кадрів у республіці"

(ЗП УРСР, 1977 р., N 5, ст.45).

    9. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1977 р.

N 504  "Про  зміну  та визнання такими,  що втратили силу,  деяких

рішень Уряду  Української  РСР   з   питань   житлово-комунального

господарства та  побутового  обслуговування  населення"  (ЗП УРСР,

1977 р., N 10, ст.96).Спонсоры раздела: