Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

Название (рус.) Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 23 грудня 2004 р. N 1735

                              Київ

           Про затвердження Правил надання населенню

         послуг з перевезень міським електротранспортом

    Відповідно до  статті   4   Закону   України   "Про   міський

електричний транспорт"  ( 1914-15 )  Кабінет  Міністрів    України

п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити Правила надання населенню послуг  з  перевезень

міським електротранспортом, що додаються.

    2. Визнати такими, що втратили чинність:

    постанову Кабінету Міністрів України від  22 квітня   1997 р.

N 386 ( 386-97-п )  "Про  затвердження  Правил  надання  населенню

послуг  з перевезень міським електротранспортом" (Офіційний вісник

України, 1997 р., число 17, с. 66);

    пункт 10 змін,  що вносяться до постанов  Кабінету  Міністрів

України, затверджених  постановою   Кабінету   Міністрів   України

від 17 серпня 2002 р.  N 1178 ( 1178-2002-п )  (Офіційний   вісник

України, 2002 р., N 34, ст. 1588).

      Виконуючий обов'язки

    Прем'єр-міністра України                             М.АЗАРОВ

    Інд. 21

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 23 грудня 2004 р. N 1735

                            ПРАВИЛА

         надання послуг міським електричним транспортом

                       Загальні положення

    1. Ці  Правила  розроблено  з  метою   забезпечення   надання

пасажирам   надійних   і   якісних   послуг   міським  електричним

транспортом - трамваями,  тролейбусами та метрополітеном,  а також

створення необхідних умов для належного функціонування підприємств

міського електричного транспорту та захисту прав пасажирів.

    Правила регулюють  відносини  між  замовниками   транспортних

послуг, перевізниками і пасажирами.

    2. Правила   розроблено   згідно    із    Законами    України

"Про транспорт"  ( 232/94-ВР ),   "Про     міський     електричний

транспорт" ( 1914-15 ),    "Про    дорожній    рух"   ( 3353-12 ),

"Про захист  прав  споживачів"  ( 1023-12 ),  "Про    забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та

іншими актами законодавства.

    3. Правила  встановлюють  порядок  надання  населенню  послуг

міським електричним транспортом (далі - транспортні послуги) та їх

оплати,  обов'язки,  права  і  відповідальність   їх   замовників,

перевізників і пасажирів.

    4. Взаємовідносини  перевізників  і пасажирів під час надання

транспортних   послуг   регламентуються   Правилами   користування

трамваєм і  тролейбусом  ( z0571-97 )  та Правилами   користування

метрополітеном,  які  затверджуються  у   порядку,   встановленому

законодавством.

    5. Терміни,  що  вживаються  у  цих  Правилах,   мають   таке

значення:

    зупинка - спеціально обладнаний пункт на маршруті (лінії) для

посадки та висадки пасажирів;

    інтервал руху - проміжок часу між відправленнями транспортних

засобів, що рухаються один за одним на певному маршруті (лінії);

    норми наповнення   рухомого   складу   -   якісний   показник

транспортного  обслуговування  населення,  який  визначає  сумарну

кількість  пасажирів,  що  припадає  на  1 кв.  метр вільної площі

підлоги  салону  одиниці  рухомого  складу  міського  електричного

транспорту з урахуванням кількості місць для сидіння;

    регулярність руху  -  відношення  кількості рейсів,  фактично

здійснених за розкладом руху,  до запланованої кількості рейсів на

відповідному маршруті (лінії);

    розрахунковий тариф   на   транспортні  послуги  -  необхідні

(нормативні) розрахункові витрати на надання  транспортних  послуг

на одиницю транспортної роботи.

               Визначення потреби у транспортних

                   послугах та їх планування

    6. Потреба у транспортних послугах визначається замовником на

основі   постійного  вивчення  попиту  на  пасажироперевезення  із

застосуванням погоджених з  перевізником  методик  та  врахуванням

специфіки  транспортних  послуг,  які  можуть  бути  надані лише в

конкретно визначений час і на конкретному маршруті (лінії).

    36. Вартісна  величина  розрахункового  тарифу на транспортні

послуги  визначається  згідно  з  додатком  1   і   затверджується

замовником.

    Розрахунковий тариф  на транспортні послуги переглядається за

погодженням  сторін  договору  у  разі  зміни  цін,   тарифів   на

обладнання,   комплектувальні  вироби,  матеріали,  електроенергію

тощо,  а також перегляду  рівня  заробітної  плати  відповідно  до

законодавства.

    37. Оплата   транспортних  послуг  здійснюється  на  підставі

затвердженого замовником  звіту  про  обсяг  транспортних  послуг,

наданих перевізником у певному періоді (додаток 2).

    Звіт розглядається і затверджується замовником протягом п'яти

календарних днів після його одержання від перевізника.

    38. Перерахування коштів перевізнику за  транспортні  послуги

здійснюється  згідно  із звітною інформацією у строки і в порядку,

обумовлені договором,  але не менше двох разів на місяць  у  межах

відповідних бюджетних призначень на цей період.

    39. У  разі  припинення  або зміни графіка руху на визначених

договором маршрутах з незалежних від перевізника причин  (стихійне

лихо, проведення загальноміських заходів, ремонт доріг, припинення

постачання електроенергії,  складні дорожньо-погодні  умови  тощо)

замовник  у межах відповідних бюджетних призначень здійснює оплату

транспортних послуг за плановими показниками згідно з актами,  які

складаються  перевізником  і  затверджуються замовником не пізніше

трьох днів після їх одержання від перевізника (додаток 3).

    40. У  разі  невиконання  запланованого  обсягу  транспортної

роботи  з вини перевізника замовник оплачує лише фактично виконані

обсяги такої роботи.

    41. Одержані  понад  план  доходи  від  реалізації   проїзних

документів,  а  також доходи від стягнення штрафів за безквитковий

проїзд залишаються в розпорядженні перевізника.

    Невиконання плану доходів від реалізації проїзних  документів

замовником не компенсується.

    42. У   разі   відволікання   рухомого  складу  з  регулярних

маршрутів   (ліній)   з   ініціативи   замовника   оплата   послуг

здійснюється за фактично виконану роботу, але не менше від обсягів

планових показників, передбачених договором.

              Обов'язки, права та відповідальність

                    замовника і перевізника

    43. Обов'язки,   права   та   відповідальність   замовника  і

перевізника визначаються Законом України "Про міський  електричний

транспорт" ( 1914-15 ).

    44. Спори   між   замовником,   перевізником   і   споживачем

транспортних   послуг   розв'язуються   в   порядку,   визначеному

законодавством.

                 Контроль за виконанням Правил

    45. Контроль  за  виконанням  Правил здійснюють у межах своєї

компетенції          Мінтрансзв'язку,          Держжитлокомунгосп,

Держспоживстандарт,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки Крим,

Київська та  Севастопольська  міські  держадміністрації,  а  також

органи місцевого самоврядування.

    46. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

можуть сприяти замовникам у здійсненні  ними  контролю  за  якістю

надання   населенню  транспортних  послуг  та  інших  повноважень,

передбачених Законами  України  "Про  захист   прав    споживачів"

( 1023-12 )   і "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ) та

іншими актами законодавства.

                                                        Додаток 1

                                                        до Правил

                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                    _____________________________

                                              (замовник)

                                     "___" ____________  ____ р.

                      РОЗРАХУНКОВИЙ ТАРИФ

           на транспортні послуги, що надаватимуться

           ____________________________ у ______ році

                    (перевізник)

------------------------------------------------------------------

       Показник     | Одиниця  |  Рік |У тому числі за кварталами

                    | виміру   |      |--------------------------

                    |          |      |  I  |  II  | III  |  IV

------------------------------------------------------------------

1. Витрати на         тис.

замовлені транспортні гривень

послуги згідно з

договором, усього

 у тому числі:

 планова               -"-

 собівартість*

 планова               -"-

 рентабельність

 (прибуток)

2. Розрахунковий      тис.

обсяг транспортної    вагоно

роботи згідно з       (тролей-

договором             бусо)-

                     кілометрів

3. Розрахунковий      гривень

тариф на транспортні

послуги**

______________________        ______________________________

(підпис перевізника)             (ініціали та прізвище)

                      "___" ____________ ____ р.

_______________

    * Розраховується  відповідно  до чинних законодавчих та інших

нормативно-правових актів.

    ** Визначається  шляхом ділення розрахункових експлуатаційних

витрат на розрахунковий обсяг транспортної роботи.

                                                        Додаток 2

                                                        до Правил

                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                    _____________________________

                                              (замовник)

                                     "___" ____________  ____ р.

                              ЗВІТ

             про обсяг транспортних послуг, наданих

              ________________ у ________________

                (перевізник)      (квартал, рік)

------------------------------------------------------------------

       Показник      | Одиниця  |    План    |Фактичний|Відсоток

                     |  виміру  |(розрахунок)| показник|виконання

------------------------------------------------------------------

1. Обсяг транспортної  тис.

роботи                 вагоно

                      (тролей-

                      бусо)-

                      кілометрів

2. Регулярність руху   відсотків

3. Розрахунковий тариф гривень

на транспортні послуги

4. Доходи перевізника  тис.

                      гривень

5. Фактичні витрати,      -"-

пов'язані з

перевезенням

пасажирів*

6. Заборгованість         -"-

замовника

7. Підлягає               -"-

перерахуванню

замовником

перевізникові

_______________

    * Визначається шляхом множення фактичного обсягу транспортної

роботи   (рядок   1  цього  додатка)  на  розрахунковий  тариф  на

транспортні послуги.

________________________    ______________________________

 (підпис перевізника)          (ініціали та прізвище)

                        "___" ____________ ____ р.

                                                        Додаток 3

                                                        до Правил

                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                    _____________________________

                                              (замовник)

                                     "___" ____________  ____ р.

                              АКТ

      Цей акт складено "___" ____________ ____ р. про те,

         що "___" ____________ ____ р. з незалежних від

__________________________________________________________________

                   (найменування перевізника)

причин ___________________________________________________________

                           (зазначити причини)

не виконано рейси на таких маршрутах (лініях):

 N ____ ___________ (час простою ___ год. __ хв., від ___ до ___)

        (кількість

          рейсів)

 N ____ ___________ (час простою ___ год. __ хв., від ___ до ___)

        (кількість

         рейсів)

Усього не виконано ____ рейсів і __ вагоно (тролейбусо)-кілометрів

транспортної роботи.

Сума втрат становить _______________________________ тис. гривень.

Акт складено    для   погашення   замовником   втрачених   доходів

перевізника.

________________________    ______________________________

 (підпис перевізника)          (ініціали та прізвище)

"___" ____________ ____ р.Спонсоры раздела: