Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги

Название (рус.) ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами. Общие требования
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДСТУ 4401-1:2005 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна техніка

КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖЕЖНІ

Частина 1. Кран-комплекти пожежні

з напівжорсткими рукавами

Загальні вимоги

(EN 671-1:2001, MOD)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: М. Откідач, канд. техн. наук; О. Гладишев (керівник розробки); С. Міщенко; В. Приймаченко; В. Міщенко

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128

з 2006-01-01

 1.  Національний стандарт відповідає EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose (Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами), крім розділу 3, пп. 12.1, 12.2, ZA.3, ZA.4

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] ДСТУ 4401-1:2005

[1.1] Пожежна техніка

[1.1.1] КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖЕЖНІ

[1.1.1.1] ПЕРЕДМОВА

[1.2] ЗМІСТ

[2] НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[2.1] КРАН-КОМПЛЕКТЫ ПОЖАРНЫЕ

[2.2] HOSE SYSTEMS

[3] ВСТУП

[4] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[5] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[6] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[7] 4 КОТУШКА

[8] 5 РУКАВ

[9] 6 ПЕРЕКРИВАЛЬНИЙ СТВОЛ

[10] 7 ВХІДНИЙ ЗАПІРНИЙ ВЕНТИЛЬ

[11] 8 ШАФИ

[12] 9 МАТЕРІАЛИ

[13] 10 ГІДРАВЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

[14] 11 КОЛІР, СИМВОЛИ, МАРКОВАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ

[15] 12 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

[15.1] ПЕРЕЛІК ВИДІВ ВИПРОБОВУВАНЬ

[15.2] ПЕРВИННОГО ТИПУ

[15.3] МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАНЬ НА СТІЙКІСТЬ

[15.4] ДО ЗОВНІШНЬОЇ КОРОЗІЇ

[15.5] МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТАРІННЯ

[15.6] ПЛАСТМАСОВИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТА ДЕТАЛЕЙ

[15.7] МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ

[15.8] ДО КОРОЗІЇ РУКАВНОЇ ЛІНІЇ

[15.9] МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ СТВОЛА

[15.10] МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ

[15.11] ДО МЕХАНІЧНОГО ЗНОШЕННЯ

[15.12] ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ,

[15.13] ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК,

[15.14] НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

[15.15] ЩОДО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (ДБВ)

[15.16] ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХНЄ ПОЯСНЕННЯ

[15.17] ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

[15.18] ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ

[15.19] БІБЛІОГРАФІЯ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є перекладом EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose (Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами) з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту було внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для проведення робіт із модернізації і створення нової випробовувальної бази з метою забезпечення проведення випробовувань на відповідність вимогам цього стандарту та коригування взаємопов'язаних із ним чинних в Україні нормативних документів. У тому числі, замінено назву стандарту для приведення її у відповідність до назв інших стандартів України. Національні відхили, пояснення та примітки було долучено безпосередньо до пунктів, до яких вони відносяться та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» або «Національна примітка». Повний перелік відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 •  замінено назву стандарту на «Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги»;
 •  слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 •  структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Повний перелік відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), посилання на які є в цьому стандарті наведено у додатку НБ.

Відповідність термінів європейського стандарту до термінів національного стандарту наведено у додатку НВ.

Копії стандартів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

КРАН-КОМПЛЕКТИ ПОЖЕЖНІ

Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами

Загальні вимоги

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

КРАН-КОМПЛЕКТЫ ПОЖАРНЫЕ

Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами

Общие требования

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS

HOSE SYSTEMS

Part 1. Hose reels with semi-rigid hose

General requirements

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2006-01-01

ВСТУП

Пожежні кран-комплекти, за належних умов, забезпечують ефективні протипожежні можливості у разі стаціонарного підімкнення до джерела водопостачання.

Вимоги цього стандарту оформлено так, щоб забезпечити ефективне застосовування пожежних кран-комплектів однією людиною, а також щоб такі пожежні кран-комплекти мали тривалий строк експлуатування і не мали потреби в додатковому технічному обслуговуванні.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовувань до конструкцій і показників якості пожежних кран-комплектів (далі - ПКК) із напівжорсткими рукавами, які встановлюють у спорудах та інших будівельних об'єктах. Ці ПКК стаціонарно під'єднані до джерела водопостачання та призначені для використовування їх людьми, які перебувають на об'єкті.

Ці вимоги поширюються і на інші сфери застосовування, наприклад, у морському флоті або в агресивному середовищі, але в таких випадках повинні бути встановлені додаткові вимоги.

Для зручності застосовування, під час випробовування на відповідність до нормативних додатків цього стандарту, наведених у додатку А, викладено послідовність випробовувань для оцінки відповідності, а додатки В, С, D, Е та F - викладено в такій послідовності, яка відповідає процедурі випробовувань.

Примітка. Всі значення тиску є значеннями манометричного тиску і виражені в мегапаскалях 1 МПа = 10 бар.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить через датовані та недатовані посилання положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях по тексту, а список публікацій наводиться нижче. Для датованих посилань наступні поправки або зміни цих публікацій застосовуються до стандарту тільки тоді, коли вони розміщені в ньому. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації, на яку є посилання (в тому числі поправки).

EN 671-3:2000 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

EN 694:2001 Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems

EN ISO 4892-2:1999 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc sources (ISO 4892-2:1994)

ISO 9227:1990 Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray tests.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 671-3:2000 Стаціонарні системи пожежогасіння. Рукавні системи. Частина 3. Технічне обслуговування рукавних котушок із напівжорсткими рукавами і рукавних систем із плоскоскладаними рукавами

EN 694-1:2001 Пожежні рукави. Напівжорсткі рукави для стаціонарних систем

EN ISO 4892-2:1999 Пластмаси. Методи випробовувань на дію лабораторних джерел світла. Частина 2. Джерела ксенонові дугові

ISO 9227:1990 Випробовування на корозію у штучних атмосферах. Випробовування у соляному тумані. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять:

3.1 ручний пожежний кран-комплект (ПКК) (manual fire hose reel, manual hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, ручного вхідного запірного вентиля під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності, спрямовувача рукава

3.2 автоматичний пожежний кран-комплект (ПКК) (automatic fire hose reel, manual hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, автоматичного вхідного запірного вентиля під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності, спрямовувача рукава

3.3 підвузол ПКК (reel and valve subassembly)

Частина пожежної рукавної котушки, яка складається з котушки, автоматичного запірного вентиля (якщо встановлено) і з'єднання до котушки, але за винятком напівжорсткого рукава, перекривального ствола та з'єднань або з'єднувальних головок

3.4 рукавна котушка (fixed fire hose reel, fixed hose reel)

Рукавна котушка, яка здатна обертатись в одній площині разом із приєднаним до неї спрямовувачем рукава

3.5 рукавна котушка, яка повертається (swinging fire hose reel, swinging hose reel)

Рукавна котушка, яка здатна обертатись і повертатись у більше, ніж одній площині та змонтована на одному з таких пристроїв:

 •  на важелі, який повертається;
 •  на трубі, яка повертається;
 •  на дверцятах, які повертаються

3.6 перекривальний ствол (shut-off nozzle)

Компонент на кінці рукава, який використовують для спрямування і регулювання подавання струменя води.

4 КОТУШКА

4.1 Котушка повинна обертатись навколо осі.

4.2 Котушка повинна складатись із двох круглих плоских бокових частин максимальним діаметром не більше ніж 800 мм, та внутрішнього ролика або барабана мінімальним діаметром:

 •  не менше ніж 200 мм - для рукавів діаметром 19 мм та 25 мм;
 •  не менше ніж 280 мм - для рукавів діаметром 33 мм.

4.3 У складових частинах ПКК (рукав, з'єднувальні головки тощо) не повинно спостерігатися видимого витікання води після обертання котушки під час випробовування відповідно до F.2.

4.4 Рукавна котушка, яка повертається, повинна повертатись не менше ніж на 170° і під час її випробовування відповідно до F.3 у складових частинах ПКК (рукав, з'єднувальні головки тощо) не повинно спостерігатися видимого витікання води або їх пошкодження.

4.3 Зусилля, необхідні для розмотування рукава в будь-якому горизонтальному напрямку під час випробовування ПКК відповідно до F.4, не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 1.

4.4 Котушки, які обертаються, під час випробовування ПКК відповідно до F.5 повинні зупинятися в межах одного оберту.

4.5 Під час випробовування відповідно до F.6 на самій рукавній котушці або на її рукавних з'єднаннях, на вході або виході не повинно виникати здеформовань, які можуть погіршити функціювання котушки.


Таблиця 1 - Зусилля розмотування рукава

Діаметр рукава, мм

Максимальне початкове

зусилля без рукавного

спрямовувача, Н

Максимальне початкове

зусилля в будь-якій точці з рукавним спрямовувачем, Н

Максимальне зусилля в будь-якій точці для розмотування всього рукава, Н

19 

70 

150 

250 

25 

70 

200 

300 

33 

100 

300 

350 

5 РУКАВ

5.1 Загальні положення

Рукав повинен бути напівжорсткий і відповідати вимогам EN 694.

5.2 Діаметр рукава

Номінальний діаметр рукава повинен становити:

 •  19 мм;
 •  25 мм;
 •  33 мм.

5.3 Максимальна довжина

Рукав повинен бути цільний і його довжина не повинна перевищувати 30 м.

6 ПЕРЕКРИВАЛЬНИЙ СТВОЛ

6.1 Загальні положення

На кінці рукава має бути перекривальний ствол, який повинен функціювати у таких режимах:

 •  закрито;
 •  розпилений струмінь;
 •  суцільний струмінь.

Примітка. Якщо передбачено режими розпиленого і суцільного струменя, рекомендують дотримуватись послідовності, наведеної вище з установленням режиму розпиленого струменя між режимами закритого і суцільного струменя.

Розпилювати воду треба у вигляді плоского або конічного струменя.

6.2 Стійкість ствола до удару

Ствол не повинен руйнуватись і в ньому не повинні виникати видимі протікання під час випробовування відповідно до Е.1.

6.3 Обертальний момент

Визначені під час випробовування відповідно до Е.2 зусилля, необхідні для керування стволом під час встановлювання у кожне робоче положення за максимального робочого тиску, не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2 -Максимальний обертальний момент для керування стволом залежно від діаметра рукава

Робоче положення

Максимальний обертальний момент, Н · м

для стволів із рукавами

діаметром 19 мм та 25 мм

для ствола з рукавом

діаметром 33 мм

Відкрито 

4 

7 

Розпилений струмінь 

4 

7 

Суцільний струмінь 

4 

7 

Регулювання витрати 

4 

7 

6.4 Маркування положень регулятора режимів роботи ствола

6.4.1 Стволи з поворотними регуляторами треба маркувати так, щоб вказувати напрямки їх закривання і відкривання.

6.4.2 Стволи з важільними регуляторами треба маркувати так, щоб вказувати положення для режимів:

 •  закрито;
 •  розпилений струмінь і (або) суцільний струмінь.


7 ВХІДНИЙ ЗАПІРНИЙ ВЕНТИЛЬ

7.1 Загальні вимоги

Вхідний запірний вентиль повинен бути під'єднаний до ПКК.

Примітка. Вентилі, з'єднувальні головки на вентилях, вентильні з'єднання повинні відповідати вимогам національних стандартів країни, в якій встановлюють таке обладдя.

7.2 Ручний вхідний запірний вентиль

Примітка 1. Рекомендують встановлювати блокувальний пристрій так, щоб ствол неможливо було зняти поки не буде подано воду відкриванням ручного запірного вентиля.

Примітка 2. Вентиль може бути закручувального типу або швидковідкривального типу. Під час вибирання запірного вентиля треба врахувати ефект гідравлічного удару.

7.2.1 Вентиль повинен закриватись повертанням рукоятки або маховика за напрямком руху годинникової стрілки.

7.2.2 Напрямок відкривання повинен бути помаркований.

7.2.3 Вентилі, які закручуються, повинні бути повністю відкриті після не більше ніж 3,5 обертів маховика.

7.3 Автоматичний вхідний запірний вентиль

Автоматичний вхідний запірний вентиль повинен бути повністю відкритий не більше ніж трьома повними обертами маховика або повертанням рукоятки. Під час випробовування відповідно до F.2 не повинно виникнути видимого протікання.

Примітка. Для полегшення технічного обслуговування ПКК, оснащених автоматичними вентилями, треба оглядати стопорні клапани джерел водопостачання.

8 ШАФИ

8.1 Загальні положення

Шафи повинні бути встановлені з дверцятами і можуть бути оснащені замком. Шафи, які замикаються, повинні бути забезпечені пристроєм екстреного відкриття і мають бути захищені лише прозорим крихким матеріалом. Для забезпечення доступу з метою перевірки і технічного обслуговування, шафа повинна відмикатися ключем.

Якщо пристрій екстреного відкривання захищений спереду скляною перегородкою, тоді вона повинна бути такого типу, щоб під час її розбивання не залишалось зубчастих або гострих уламків, які могли б поранити у випадку екстреного відкривання. У шафах не повинно бути гострих кромок, які могли б пошкодити обладдя або травмувати людину.

Шафи також можна використовувати для зберігання іншого протипожежного обладдя (вогнегасників, кнопок дистанційного вмикання пожежних насосів-підвищувачів тиску води, електрозасувок на вводах водопроводу в будинки, вентиляційних та інших установок протидимного захисту ручних пожежних сповіщувачів) за умови, що вони достатнього розміру, а обладдя не перешкоджає швидкому застосовуванню ПКК. Дверцята шафи повинні розкриватися не менше ніж на 170°, щоб рукав можна було спрямувати в будь-якому напрямку. Для застосовування шафи в специфічних кліматичних умовах може виникнути необхідність наявності у ній вентиляційних отворів.

8.2 Шафи для ПКК із ручним вхідним запірним вентилем, який закручують

Вентиль, який закручують, повинен бути розміщений так, щоб було не менше ніж 35 мм вільного простору навколо зовнішнього діаметра маховика, коли вентиль знаходиться у будь-якому положенні від повністю відкритого до повністю закритого.

9 МАТЕРІАЛИ

Примітка 1. Якщо ПКК приєднують до загальної мережі водопостачання, уповноважена особа може визначити матеріали, придатні або не придатні для застосовування.

Примітка 2. За наявності небезпеки виникнення корозії в ПКК повинні бути виконані рекомендації виробника (постачальника).

9.1 Стійкість до зовнішньої корозії

Будь-які металеві деталі повинні забезпечувати адекватний захист під час випробовування деталей захищених покривом відповідно до В.1, а деталей без покриву - відповідно до В.2.

9.2 Пластмасові матеріали

9.2.1 Складові частини та деталі, які зазнають дії тиску

У складових частинах, які працюють під тиском, після випробування на старіння відповідно до додатка С:

 •  не повинно спостерігатися протікання під час їх випробовувань за максимального робочого тиску відповідно до F.7;
 •  центральні складові частини ПКК повинні відповідати вимогам 4.7 під час випробовування відповідно до F.6.2;
 •  стволи повинні відповідати вимогам 6.2 під час випробовування відповідно до F.1.

9.2.2 Складові частини та деталі, які не зазнають дії тиску

Після випробування на старіння відповідно до додатка С усі складові частини та деталі, за винятком маркувальних табличок, повинні відповідати вимогам 4.7 під час випробовування відповідно до F.6.1.

9.3 Стійкість до корозії рукавної лінії

Не повинно бути значних корозійних дефектів, а механічне функціювання усіх працюючих частин не повинно погіршуватись під час випробовування рукавних ліній відповідно до додатка D.

10 ГІДРАВЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

10.1 Стійкість до дії внутрішнього тиску

Рукави котушок згідно з F.7 не повинні протікати під час випробовування випробовувальним тиском відповідно до таблиці 3.

10.2 Міцність

Величина мінімального розривального тиску рукавів котушок, залежно від їх діаметра, повинна становити не менше чисельного значення, наведеного у таблиці 3, під час випробовування без ствола відповідно до F.8.

Таблиця 3 - Робочий, випробовувальний і мінімальний розривальний тиски рукавів котушок

Номінальний діаметр

рукава, мм

Робочий тиск, МПа

Випробовувальний тиск, МПа

Мінімальний

розривальний тиск, МПа

19 

1,2 

1,8 

3,0 

25 

1,2 

1,8 

3,0 

33 

0,7 

1,05 

1,75 

10.3 Мінімальна витрата

Витрата води в режимах суцільного та розпиленого струменя повинна становити не менше відповідних значень, наведених у таблиці 4 під час випробовування ПКК відповідно до Е.4.1.

Таблиця 4 - Мінімальні витрати і мінімальні значення коефіцієнта К залежно від тиску

Діаметр ствола

або еквівалентний

діаметр, мм

Мінімальна витрата Q, л/хв

К - коефіцієнт

(див. примітку)

Р = 0,2 МПа

Р = 0,4 МПа

Р = 0,6 МПа

4

12

18

22

9

5

18

26

31

13

6

24

34

41

17

7

31

44

53

22

8

39

56

68

28

9

46

66

80

33

10

59

84

102

42

12

90

128

156

64

Примітка. Витрату Q за тиском Р визначають із рівняння  , де Q - виражають у л/хв, а Р - у МПа. 

10.4 Ефективна дальність подавання

Значення ефективної дальності подавання води за тиску 0,2 МПа відповідно до Е.4.2 повинно становити не менше ніж:

 •  для суцільного струменя - 10 м;
 •  для струменя з плоским розпилюванням - 6 м;
 •  для струменя з конічним розпилюванням - 3 м.

10.5 Подавання розпиленого струменя

Стволи з режимом розпиленого струменя повинні забезпечити такий кут розпилювання відповідно до Е.3:

 •  плоский розпилений струмінь (90 ± 5)°;
 •  конічний розпилений струмінь не менше ніж 45°.

11 КОЛІР, СИМВОЛИ, МАРКОВАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ

11.1 Колір

Колір ПКК повинен бути червоний за винятком тих випадків, коли вимоги дозволяють використовувати інші кольори.

Примітка. Відповідний червоний колір встановлено ISO 3864 Кольори та знаки безпеки.


11.2 Ідентифікація символів

ПКК із шафою повинні бути помарковані символом згідно з Директивою 92/58/ЕЕС.

Примітка. Символ може мати люмінесцентну поверхню.

11.3 Марковання

Марковання ПКК повинно містити таку інформацію:

 1.  назву виробника (постачальника) або торгову марку, або і те й інше;
 2.  номер національного стандарту;
 3.  рік виготовлення;
 4.  максимальний робочий тиск;
 5.  довжину і діаметр рукава;
 6.  еквівалентний діаметр ствола (зазначений на стволі).

11.4 Інструкція з експлуатування

ПКК повинні бути забезпечені інструкціями з експлуатування, розміщеними на (або) поруч із ними.

11.5 Інструкції з монтування та технічного обслуговування

Виробник (постачальник) повинен розробити настанову з монтування ПКК. Процедури з технічного обслуговування згідно з EN 671-3.

12 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

12.1 Загальні положення

Відповідність ПКК із напівжорсткими рукавами забезпечується:

 •  проведенням випробовувань первинного типу;
 •  виробничим контролем за продукцією.

Національний відхил

В Україні відповідність ПКК із напівжорсткими рукавами забезпечується випробовуваннями:

 •  приймальними (згідно з ГОСТ 15.001);
 •  приймально-здавальними (згідно з ГОСТ 15.309);
 •  кваліфікаційними (згідно з ГОСТ 15.001);
 •  періодичними (згідно з ГОСТ 15.309);
 •  на надійність (згідно з ГОСТ 15.309);
 •  типовими (згідно з ГОСТ 15.309);
 •  сертифікаційними (згідно з ДСТУ 3412). 

12.2 Випробовування первинного типу

Випробовування первинного типу треба проводити під час поставлення продукції на виробництво. Можна враховувати результати випробувань, проведених раніше відповідно до положень цього стандарту (той самий виріб, та сама характеристика, метод випробовувань, процедура відбирання зразків, система оцінювання відповідності). Крім того, випробовування первинного типу треба проводити на початку виготовлення виробу певного типу або на початку застосовування нового способу виробництва (якщо це може вплинути на заявлені властивості).

Випробовування первинного типу проводять за всіма характеристиками, наведеними у додатку А.

Національна примітка

Під випробовуваннями первинного типу необхідно розуміти: приймальні (у разі поставлення продукції на виробництво) або типові (на початку застосовування нового способу виробництва) випробовування. 

12.3 Виробничий контроль за продукцією (ВКП)

Виробник повинен організувати, документувати і підтримувати систему ВКП, щоб гарантувати відповідність продукції, яка надходить на ринок, заявленим експлуатаційним характеристикам. Система ВКП повинна складатися з процедур, регулярних перевірок і випробовувань і (або) оцінок, а також використовування результатів контролю сировини та інших вхідних матеріалів або комплектовання, обладдя, процесу виробництва і самого виробу та повинна бути досить детальною для підтвердження відповідності виробу.

Треба вважати, що система ВКП, яка відповідає вимогам відповідної частини (відповідних частин) EN ISO 9000 та створена під вимоги цього стандарту, відповідає вищевказаним вимогам.

Після проведення перевірок, випробовувань або необхідних досліджень, їх результати повинні бути документально зафіксовані. Також фіксують результати, отримані незадовільні контрольні значення або критерії після проведення зазначених дій.

Процедуру ВКП записують власноруч.

Виробник (постачальник) проводить випробовування продукції та фіксує їх результати як частину системи ВКП.


ДОДАТОК А (обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ВИПРОБОВУВАНЬ 

ПЕРВИННОГО ТИПУ

Випробовування первинного типу треба проводити в послідовності, наведеній в таблиці А.1.

Примітка. Якщо проводять випробовування ПКК із рукавом максимальної довжини і діаметром, зазначеним виробником (постачальником), то не є потребою випробовувати ПКК тієї самої конструкції зі стволом такого самого діаметра та рукавом меншої довжини такого самого діаметра.

Таблиця А.1 - Послідовність випробовувань

Вид випробовувань

Пункт

Додаток

Відкривання 

Відкривання вентилів, які закручуються 

7.2.3 

- 

Відкривання вхідного запірного вентиля 

7.3 

- 

Випробовування на корозію 

Стійкість до зовнішньої корозії покритих та непокритих складових частин 

9.1 

В.1, В.2 

і деталей ПКК 

Випробовування на старіння для складових частин і деталей з пластмаси: 

- елементи, які працюють під надлишковим тиском; 

9.2.1 

С 

- елементи, які не зазнають дії тиску 

9.2.2 

С 

Стійкість до корозії рукавної лінії 

9.3 

D 

Гідравлічні випробовування 

Методи випробовувань ствола: 

- стійкість до удару; 

6.2 

Е.1 

- обертальний момент; 

6.3 

Е.2 

- вимір кута розпилення струменя води 

10.5 

Е.3 

Подавання води 

- мінімальна витрата 

10.3 

Е.4.1 

- дальність подавання 

10.4 

Е.4.2 

Механічна зношеність 

Обертання 

4.3 

F.2 

Повертання 

4.4 

F.3 

Навантаження розмотуванням 

4.5 

F.4 

Динамічне гальмування 

4.6 

F.5 

Стійкість до удару та навантаги 

4.7 

F.6 

Стійкість до дії внутрішнього тиску 

10.1 

F.7 

Міцність 

10.2 

F.8 

ДОДАТОК В (обов'язковий)

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАНЬ НА СТІЙКІСТЬ 

ДО ЗОВНІШНЬОЇ КОРОЗІЇ

В.1 Захищені покривом деталі

Примітка. Вимогу див. 9.1.

В.1.1 Зразок для випробовування

Приготуйте прямокутний зразок для випробовування, як зазначено на рисунку В.1, номінальним розміром 150 мм х 100 мм і не менше ніж 0,8 товщини матеріалу, з якого виготовлено виріб із захисним покривом та не більше товщини, застосованої у виробі.

В.1.2 Методика

Сталевим різцем нанесіть риски у вигляді хреста (див. рисунок В.1) на захисному покриві до матеріалу основи. Випробний зразок розташовують у камері соляного туману (240 ± 8) год, згідно з ISO 9227. Після випробування оглянути зразок. Якщо з кожної сторони жолоба у формі хреста від'єдналось не більше ніж 2 мм захисного покриву, в такому разі вважають, що покрив захищає метал відповідно до встановлених вимог.


Рисунок В.1 - Зразок для випробовування на стійкість до зовнішньої корозії

В.2 Незахищені покривом деталі

Примітка. Вимогу див. 9.1.

В.2.1 Методика

Розташуйте ПКК, укомплектований без рукава, в камеру з 5 % соляним туманом на (240 ± 8) год, згідно з ISO 9227. Після випробування перевірте, чи не погіршилося механічне функціювання всіх його робочих деталей і не з'явилось значних корозійних дефектів у середині або зовні ПКК. Значними корозійними дефектами є ямки, тріщини та пухирі.

ДОДАТОК С (обов'язковий)

МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТАРІННЯ 

ПЛАСТМАСОВИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТА ДЕТАЛЕЙ

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: