Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро-і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики кровельные, гидро- и пароизоляционные и клеющиеся. Термины и определения
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.1995
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДСТУ Б А.1.1-29-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Мастики кровельные, гидро- и пароизоляционные и приклеивающие

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Roofing steam and damp course bonding mastics

Terms and definitions


Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) (Ю.М.Червяков, В.Г.Коморна, І.М.Харитонюк, О.М.Шляковська)

2  ВНЕСЕНО

Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України

3   ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури № 42 від 27.09.94

  1.  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Чинний від 1995-01-01

Зміст

1  Галузь використання

2  Нормативні посилання

3  Основні положення

4  Загальні поняття

4.1 Структурний і компонентний склад матеріалу

4.2 Призначення матеріалу

4.3 Специфіка застосування матеріалу і специфіка якості

4.4 Номенклатурне визначення продукції

4.4.1 Мастики, призначені для улаштування основних шарів мастичних покрівель, а також гідро- і пароізоляції

4.4.2 Мастики, призначені для улаштування основних шарів мастичних покрівель

4.4.3  Мастики, призначені для улаштування основних шарів гідро- і пароізоляції

4.4.4  Мастики, призначені для ізоляції з метою захисту від корозії

4.4.5  Мастики, призначені для приклеювання і склеювання рулонних покрівельних, гідро-

і пароізіляційних матеріалів

4.5  Показники технічного рівня та якості

4.5.1 За технологічними властивостями

4.5.2 За експлуатаційними властивостями
Абетковий покажчик українських термінів
Абетковий покажчик німецьких термінів
Абетковий покажчик англійських термінів
Абетковий покажчик французьких термінів
Абетковий покажчик
 російських термінів

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт установлює основні терміни та визначення понять у галузі виробництва та використання мастик покрівельних, гідро- і пароізоляційних і приклеювальних.

1.2   Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 Нормативні посилання

У цьому ДСТУ використані посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України.
Основні положення
 

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України.

Порядок розроблення державних стандартів 

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів 

КНД 50-011-93 

Керівний нормативний документ зі стандартизації.

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення. 

3 Основні положення

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2  Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3   У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4  У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 Загальні поняття 

4.1     Структурний і компонентний склад матеріалу 

4.1.1    мастика 

de
en
fr
ru
 

Mastix
mastic
mastic
мастика 

Текучий (в'язкий рідиноподібний) покрівельний, гідро- і пароізоляційний або приклеювальний матеріал на основі водостійкого в'яжучого, робоча консистенція якого забезпечується розігрівом або добавленням розчинника 

Текучий (вязкий жидкообразный) кровельный, гидрои пароизоляционный или приклеивающий материал на основе водостойкого вяжущего, рабочая консистенция которого обеспечивается разогревом или добавлением растворителя

4.1.2    бітумна мастика

de
en
fr
ru 

Bitumenmastix
bitumen mastic
bitumastic
битумная мастика 

Мастика, що містить у собі бітум як в'яжуче 

Мастика, содержащая в качестве вяжущего битум

4.1.3    полімерна мастика 

de
en
fr
ru
 

Polymermastix
polymer mastic
mastic
polym?re
полимерная мастика 

Мастика, що містить у собі полімер як в'яжуче 

Мастика, содержащая в качестве вяжущего полимер

4.1.4    бітумно-полімерна мастика 

de
en
fr
ru
 

Polymerbitumenmastix
bituminous-polymer mastic
mastic bitumineux au polym?re
битумно-полимерная мастика

Мастика, що містить у собі бітумнополі-мерну композицію (суміш розплаву або розчину бітуму з полімером) як в'яжуче

Мастика, содержащая в качестве вяжущего битумнополимерную композицию (смесь расплава или раствора битума с полимером)

4.1.5    бітумно-гумова мастика

de
en
fr
ru 

Bitumengummimastix
bituminous-rubber c?ment
mastic bitumineux caoutchouc
битумно-резиновая мастика 

Мастика, що містить у собі бітумно-гумову композицію (суміш розплаву бітуму з гумовим дрібняком) як в'яжуче

Мастика, содержащая в качестве вяжущего битумно-резиновую композицию (смесь
расплава битума с резиновой крошкой)

4.1.6    емульсійна паста (мастика) 

de
en
fr
ru
 

Emulsionspaste
emulsion paste (mastic)
p?te emulsive (mastic)
эмульсионная паста (мастика) 

Матеріал, що містить у собі в'яжуче у вигляді водної дисперсії, у якій дисперсна фаза (бітум або полімер) розподілена у дисперсійному середовищі (воді) у вигляді мікроскопічних частинок, поверхня яких покрита ще більш дрібними частинками твердого або рідкого емульгатора, що забезпечує стійкість такої системи 

Материал, содержащий вяжущее в виде водной дисперсии, в которой дисперсная
фаза (битум или полимер), распределена в дисперсионной среде (вода) в виде микроскопических частиц, поверхность которых покрыта еще более мелкими частицами твердого или жидкого эмульгатора, обеспечивающего устойчивость такой системы

4.1.7    в'яжучий матеріал 

de
en
fr
ru 

Bindemittel
binding material
mat?riau de liaison
вяжущий материал 

Матеріал органічного походження, який використовується разом з наповнювачем і модифікуючими добавками та надає мастиці
в'яжучі властивості і водостійкість
Примітка:
як в'яжучий матеріал застосовується бітум,
бітумно-гумова та бітумнополімерна композиція і
 полімери (каучуки та синтетичні смоли) 

Материал органического происхождения, применяемый в сочетании с наполнителем и модифицирующими добавками и придающий мастике вяжущие свойства и водостойкость.
Примечание:
как вяжущий материал применяют битум, битумно-резиновую и битумно-полимерную композицию и полимеры
(каучуки и синтетические смолы)

4.1.8    розчинник 

de
en
fr
ru 

Losemittel
solvent
solvant
растворитель

Речовина, яка застосовується для зменшення в'язкості органічних в'яжучих та забезпечення робочої консистенції їх при знижених температурах нагріву або без нього.
Примітка:
як легкий розчинник застосовується бензин-розчинник, бензин авіаційний, бензин автомобільний, бензол, як середній - уайт-
спіріт, толуол, скипидар, як важкий гас, солярове масло, лакойль, сольвент

Вещество, применяемое для снижения вязкости органических вяжущих и обеспечивающее рабочую консистенцию их при пониженных температурах нагрева или без него.
Примечание:
как легкий растворитель применяется бензин-растворитель, бензин авиационный, бензин автомобильный, бензол, как средний уайт-спирит, толуол, скипидар, как тяжелый керосин, соляровое масло, лакойль, сольвент

4.1.9    пластифікатор 

de
en
fr
ru 

Plastifikator
plasticiser
plastifiant
пластификатор

Речовина, що служить для зменшення крихкості та збільшення пластичності матеріалу (ДСТУБА.1.1-18-94)
Примітка:
як пластифікатор застосовується дибутилфталат
 діоктилсебацинат, зелене, трансформаторне, машинне та інші масла 

Вещество, служащее для уменьшения хрупкости и увеличения пластичности
материала

Примечание:

как пластификатор применяют дибутилфталат, диоктилсебацинат, зеленое, трансформаторное, машинное и другие масла

4.1.10  наповнювач 

de
en
fr
ru 

F?llstoff, F?llmittel
filier
charge
наполнитель 

Порошкоподібні матеріали, в основному, мінерального походження, які входять до складу композицій з метою економії в'яжучих
та надання покриттям певних властивостей
ДСТУБА.1.1-15-94)
Примітка:
як пилоподібний наповнювач застосовують вапняковий, доломітовий, цегляний, діатомітовий порошки, маршаліт, золу
- винесення ТЕС, тальк, азбестит, трепел, як волокнистий азбест 

Порошкообразные материалы, в основном,
минерального происхождения, входящие в состав композиций с целью экономии вяжущего и придания покрытиям определенных свойств
Примечание:
как пылевидный наполнитель применяют известняковый, доломитовый, кирпичный, диатомитовый порошки, маршалит, золу-унос
ТЭС, тальк, асбестит, трепел, как волокнистый асбест

4.1.11  емульгатор 

de
en
fr
ru 

Emulgator
emulsifying agent
emulsif?ant
эмульгатор 

Речовина органічного або неорганічного походження, що забезпечує диспергування бітуму у воді та стійкість такої системи

Примітка:

як емульгатор застосовують вапно, глину, каолін, азбест, сульфітно-спиртову барду, асидол-милонафт з добавкою рідкого скла, суміш водного розчину сульфітно-спиртової барди з вапняним молоком тощо 

Вещество органического или неорганического происхождения, обеспечивающее
диспергирование битума в воде и устойчивость такой системы
Примечание:
как эмульгатор применяют известь, глину, каолин, асбест, сульфитно-спиртовую барду, асидол-мылонафт с добавкой жидкого
стекла, смесь водного раствора сульфитно-спиртовой барды с известковым молоком и др.

4.1.12 стабілізатор 

de
en
fr
ru 

Stabilisator
stabilizer
stabilisant
стабилизатор

Речовина, яка забезпечує стійкість водної дисперсії органічних в'яжучих проти реемульгування (звертання) та розшарування емульсій
Примітка:
як стабілізатор застосовують рідке скло, поташ або казеїн у вигляді водного розчину
 

Вещество, обеспечивающее устойчивость водной дисперсии органических вяжущих
против реэмульгирования (сворачивания) и расслаивания эмульсий
Примечание:
как стабилизатор применяют жидкое стекло, поташ или казеин в виде водного раствора

4.1.13 вулканізатор 

de
en
fr
ru 

Vulkanisator
vulcanizing agent
vulcanisateur
вулканизатор 

Хімічний компонент, який забезпечує процес полімеризації каучукового складового у мастиці
Примітка:
як вулканізатор застосовують парахінондіоксим, оксид цинку, свинець, сірку
 

Химический компонент, обеспечивающий процесе полимеризации каучукового
составляющего в мастике

Примечание:
как вулканизатор применяют парахинондиоксим, оксид цинка, свинец, серу

4.1.14  прискорювач вулканізації 

de
en
fr
ru
 

Vulkanisationschleuniger
vulcanization accelerator
acc?l?rateur de vulcanisation
ускоритель вулканизации 

Речовина, яка інтенсифікує (прискорює) процеси взаємодії компонентів при перетворенні каучукової суміші в гумову
Примітка:
як прискорювач вулканізації застосовують тіурам, дифенілгуанідин, меркаптобензотіазол (каптакс), стеаринову кислоту
 

Вещество, которое интенсифицирует (ускоряет) процессы взаимодействия компонентов при превращении каучуковой смеси в резиновую
Примечание:
как ускоритель вулканизации применяют тиурам, дифенилгуанидин, меркапто-бензотиазол (каптакс), стеариновую кислоту

4.1.15 затверджувач

de
en
fr
ru
 

H?rter
curing agent
durcisseur
отвердитель 

Речовина, яка при змішуванні зі смолами викликає їх перехід із в'язкорідкого
стану у твердий
Примітка:
як затверджувач застосовують малеїновий ангідрид, фталевий ангідрид, триетаноламін, поліетиленполіамін, низькомолекулярні
поліамідні смоли
 

Вещество, которое при смешивании со смолами вызывает их переход из вязкожидкого состояния в твердое
Примечание:
как отвердитель применяют малеиновый ангидрид, фталевый ангидрид, триэтаноламин, полиэтиленполиамин, низкомолекулярные полиамидные смолы

4.1.16 антисептик

de
en
fr
ru 

Antiseptikum
antiseptic
antiseptique
антисептик

Речовина, яку вводять до складу мастики для надан ня стійкості проти дії мікроорганізмів
Примітка:
як антисептик застосовують фтористий або кремнефтористий натрій, фенол, креозотове масло, нафтанат міді, симазин
 

Вещество, вводимое в состав мастики для придания устойчивости к действию микро-
организмов
Примечание:
как антисептик применяют фтористый или кремнефтористый натрий, фенол, креозотовое масло, нафтенат меди,
симазин 

4.1.17 запобіжник старінню 

de
en
fr

ru 

Alterungsschutzmittel
antiageing component
composant contre vieillissement
антистаритель 

Хімічний компонент, введення якого до складу
органічного в'яжучого забезпечує підвищення довговічності
Примітка:
як запобіжник старінню застосовують антиоксидант
 

Химический компонент, введение .которого в состав органического вяжущего обеспечивает повышение долговечности
Примечание:
как антистаритель применяют
антиоксидант 

4.1.18   модифікуюча добавка

de
en
fr
ru
 

Modifikationszus?tz
modifying addition
additif modificateur
модифицирующая добавка 

Речовина, введення якої до складу композиції дозволяє змінити структуру матеріалу, надати йому заданих властивостей

(ДСТУБА.1.1-11-94) 

Вещество, введение которого в состав композиции позволяет изменить структуру материала, придать ему заданные свойства

4.2      Призначення матеріалу 

4.2.1    покрівельна, гідро- і пароізоляційна мастика 

de

en
fr

ru 

hydro- und dampfisolierender Dachmastix
hydro-roof vapour seal mastic
mastic pour ?tanch?it? des couvertures
кровельная, гидро- и пароизоляционная мастика

Мастика, призначена для улаштування основних шарів мастичних покрівель, а
також гідро- і пароізоляції
 

Мастика, предназначенная для устройства основных слоев мастичных кровель, а
также гидро- и пароизоляции

4.2.2    покрівельна мастика

de
en
fr
ru 

Dachmastix
roof mastic
mastic
pour couverture
кровельная мастика 

Мастика (паста), призначена для улаштування основних шарів тільки мастичних покрівель 

Мастика (паста), предназначенная для устройства основных слоев только мастичных
кровель

4.2.3    гідро- і пароізоляційна мастика

de

en
fr
ru
 

hydro- und dampfisolierender Mastix
hydro- vapour seal mastic
mastic la vapeur et a l'humidit?
гидро- и пароизоляционная мастика

Мастика, призначена для улаштування основних шарів мастичних гідро- і
пароізоляції
 

Мастика, предназначенная для устройства основных слоев мастичных гидро- и
пароизоляции

4.2.4    ізоляційна мастика 

de
en
fr
ru 

Isolierungsmastix
isolation mastic
mastic d'isolation
изоляционная мастика 

Мастика, призначена для ізоляції підземних сталевих трубопроводів та інших споруд з метою захисту їх від корозії 

Мастика, предназначенная для изоляции подземных стальных трубопроводов и
других сооружений с целью защиты их от коррозии

4.2.5    приклеювальна мастика

de
en
fr
ru 

Anklebenmastix
mastic for sticking
mastic pour collage
приклеивающая мастика 

Мастика, призначена для приклеювання тільки рулонних покрівельних гідро- і пароізоляційних матеріалів на погрунтовану основу і склеювання їх між собою 

Мастика, предназначенная для приклеивания только рулонных кровельных, гидро- и пароизо-
ляционных материалов на огрунтованное основание и склеивания их между собой

4.3     Специфіка застосування матеріалу і специфіка якості 

4.3.1    гаряча мастика 

de
en
fr
ru 

Heissmastix
hot mastic
mastic chaud
горячая мастика 

Мастика гарячого застосу вання, робоча консистенція якої забезпечується розігріванням в'яжучого матеріалу до температури понад 100°С 

Мастика горячего применения, рабочая консистенция которой обеспечивается разогревом вяжущего материала до температуры более 100°С

4.3.2    холодна мастика 

de
en
fr
ru 

Kaltmastix
cold mastic
mastic
froid
холодная мастика 

Мастика холодного застосування, робоча консистенція якої забезпечується додаванням до в'яжучого матеріалу розчинника без
підігрівання
 

Мастика холодного применения, рабочая консистенция которой обеспечивается
добавлением к вяжущему материалу растворителя без подогрева

Примітка:

«тепла» мастика передбачає підігрівання холодної мастики до температури
40... 100°С на водяних банях 

Примечание:

«теплая» мастика предусматривает подогрев холодной мастики до температуры
40...100°С на водяных банях 

4.3.3    мастика, що вулканізується 

de
en
fr
ru 

Vulkanisationsmastix
vulcanizing mastic
mastic
vulcanisant
вулканизирующаяся мастика 

Мастика гарячого або холодного застосування на основі полімерного або бітумно-полімерного в'яжучого, у момент застосування якої передбачається введення до неї вулканізатора
з прискорювачем вулканізації або без нього
 

Мастика горячего или холодного применения на основе полимерного или битумно-полимерного вяжущего, в момент применения которой предусматривается введение в нее вулканизатора с ускорителем вулканизации или без него

4.3.4    біостійка мастика

de
en
fr
ru 

biostandhafter Mastix
biologically resistant mastic
mastic biologiquement
r?sistant
биостойкая мастика 

Мастика, яка стійка до пошкодження живими
організмами та проростання в ній рослин
Примітка:
до складу біостійких мастик вводять антисептики
 та гербіциди 

Мастика, устойчивая к повреждению живыми организмами и проростанню в ней растений
Примечание:
в состав биостойких мастик вводят антисептики и гербициды

4.4    Номенклатурне визначення продукції 

4.4.1   Мастики, призначені для улаштування основних шарів
мастичних покрівель, а також гідро- і пароізоляції
 

4.4.1.1 бітумна емульсійна паста (БіЕП) 

de
en
fr ru

Bitumen-Emulsionspaste
bituminous emulsion paste
p?te bitumineuse emulsive

битумная эмульсионная паста (БиЭП)

Паста покрівельна, а також гідро- і пароізоляційна холодна емульсійна, що виго-
товлена шляхом емульгування м'якого нафтового
 бітуму у воді із застосуванням твердих емульгаторів 

Паста кровельная, а также гидро- и пароизоляционная холодная эмульсионная, из-
готавливаемая эмульгированием мягкого нефтяного битума в воде с применением твердых эмульгаторов

4.4.1.2 бітумно-латексна
емульсійна
паста
(БіЛЕП) 

de
en
fr
ru
 

Bitumen-Latex-Emulsionspaste
bituminous-latex emulsion paste
p?te bitumineuse emulsive ? latex
битумно-латексная эмульсионная паста (БиЛЭП)

Паста покрівельна, а також гідро- і пароізоляційна, виготовлена на основі
бітумної емульсійної пасти
 з добавленням у момент застосування стабілізованої
емульсії каучуку (латексу)
 

Паста кровельная, а также гидро- и пароизоляционная, изготавливаемая на основе битумной эмульсионной пасты с добавлением в момент применения стабилизированной
эмульсии каучука (латекса)

4.4.1.3 бітумна емульсія («Емульбіт») 

de
en
fr
ru 

Bitumenemulsion (Emulbit)
bituminous emulsion (emulbit)
emulsion bitumineuse (emulbit)
битумная эмульсия («Эмульбит»)

Емульсія покрівельна, а також гідро- і пароізоляційна холодна, що виготовляється емульгуванням м'якого нафтового бітуму у воді із застосуванням рідких і комбінованих емульгаторів 

Эмульсия кровельная, а также гидро- и пароизоляционная холодная, изготавливаемая эмульгированием мягкого нефтяного
битума в воде с применением жидких и комбинированных эмульгаторов

4.4.1.4 бітумна емульсійна
мастика (БіЕМ) 

de
en
fr
ru 

Bitumen-Emulsionsmastix
bituminous emulsion mastic
mastic bitumineux emulsif
битумная эмульсионная мастика (БиЭМ)

Мастика покрівельна, а також гідро- і пароізоля
ційна холодна емульсійна,
 що виготовляється на основі бітумної емульсійної пасти (емульсії) з добавленням наповнювача 

Мастика кровельная, а также гидро- и пароизоляционная холодная эмульсионная, изготавливаемая на основе битумной эмульсионной пасты (эмульсии) с добавлением наполнителя

4.4.1.5 бітумна етиленпропіленова мастика (Бітеп) 

de
en

fr
ru
 

?thulen-Pripylen-Bitumenmastix
bituminous ethylene-propylene mastic (bitep)
mastic bitumineux ethyl?nopropyl?ne (bitep)
битумная этилен-пропиленовая мастика (Битэп)

Мастика покрівельна, а також гідро- і пароізоляційна холодна біостійка, що виготовляється на основі бітумно-полімерного в'яжучого шляхом змішування на вальцях
бітуму і синтетичного етиленпропіленового каучуку
 (СКЕП) з добавленням пластифікатора, наповнювача і антисептика 

Мастика кровельная, а также гидро- и пароизоляционная холодная биостойкая, изготавливаемая на основе битумно-полимер-
ного вяжущего путем смешения на вальцах битума и синтетического этиленпропиленового каучука (СКЭП) с добавлением пластификатора, наполнителя и антисептика

4.4.2  Мастики, призначені для улаштування основних шарів мастичних покрівель 

4.4.2.1 хлорсульфополіетиленова
мастика («Кровлеліт»)
 

de
en
fr
ru 

Chlorsulfopoly?thulenmastix (Krovlelit)
chlorine sulphopolyethulene mastic (krovelite)
mastic de chloresulfopoly?thyl?ne (krovlelite)
хлорсульфополиэтиленовая мастика («Кровлелит»)

Мастика покрівельна холодна на основі полімерного в'яжучого, що виготовляється із синтетичного хлорсульфополіетиленового каучуку (ХСПЕ), розчиненого у толуолі, з добавленням наповнювача і пігменту та подальшого (у момент нанесення) змішування їх з вулканізатором 

Мастика кровельная холодная на основе полимерного вяжущего, изготавливаемая
из синтетического хлорсульфополиэтиленового каучука (ХСПЭ), растворенного в толуоле, с добавлением наполнителя и пигмента и последующим (в момент нанесения)
смешением их с вулканизатором

4.4.2.2 бітумно-бутилкаучукова
мастика («Вента»)

de

en
fr

ru 

Bitumen-Butyl-Kautschuk-Mastix
bituminous butyl rubber mastic
mastic bitumineux ? caoutchouc butyle
битумно-бутилкаучуковая мастика («Вента»)

Мастика покрівельна холодна біостійка на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється із суміші нафтового бітуму з бутилкаучуком, розчинником, наповнювачем і
антисептиком та подальшим (у момент нанесення)
 змішуванням їх з вулканізатором і прискорювачем вулканізації 

Мастика кровельная холодная биостойкая на основе битумно-полимерного вяжущего, изготавливаемая из смеси нефтяного битума
с бутилаучуком, растворителем, наполнителем и
антисептиком и последующим (в момент нанесения) смешиванием их с вулканизатором и ускорителем вулканизации

4.4.2.3 бітумно-наїритова
композиція (БНК)
 

de
en
fr
ru 

Bitumen-Nairit-Komposition (BNK)
bituminous nairite composition (BNK)
composition bitumineuse nairite (BNK)
битумно-наиритовая композиция (БНК)

Композиція покрівельна холодна на основі бітумнополімерного в'яжучого, що
виготовляється шляхом змішування розчину нафтового бітуму з пластифікованим у толуолі наїритовим
 каучуком з вулканізуючими і стабілізуючими добавками 

Композиция кровельная холодная на основе битумнополимерного вяжущего, изготавливаемая смешением раствора нефтяного битума с пластифицированным в толуоле наиритовым каучуком с вулканизирующими и стабилизирующими добавками

4.4.2.4 бітумно-силіконова

мастика

de
en
fr
ru 

Bitumen-Silikon-Mastix
bituminous silicone mastic
mastic bitumineux ? silicone
битумно-силиконовая мастика 

Мастика покрівельна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітуму з розчином кремнійорганічного лаку (розчин силіконової
смоли в органічному розчиннику), наповнювачем і
 пластифікатором (латексом) 

Мастика кровельная холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая
смешением расплава битума с раствором кремнийорганического лака (раствор силиконовой смолы в органическом растворителе), наполнителем и пластификатором (латексом)

4.4.3  Мастики, призначені для улаштування основних шарів гідро- і пароізоляції 

4.4.3.1 ізоляційна мастика

(«Ізол») 

de
en
fr
ru 

Isolierungsmastix (isol)
isolation mastic (isol)
mastic d'isolation (isol)
изоляционная мастика Изол»)

Мастика гідро- і пароізоляційна гаряча біостійка на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом сплавлення нафтового
бітуму з гумовим дрібняком і добавленням пластифікатора і антисептика
 

Мастика гидро- и пароизоляционная горячая биостойкая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая сплавлением нефтяного битума с резиновой крошкой и добавлением пластификатора и антисептика

4.4.3.2 етиноль-бітумна
мастика
 

de
en
fr
ru 

Bitumen-?thynol-Mastix
ethynol bituminous mastic
mastic bitumineux ethynol
этиноль-битумная мастика

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна біостійка на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву
бітуму з розчином лаку
 етиноль і добавленням наповнювача 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная биостойкая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума
с раствором лака этиноль и добавлением наполнителя

4.4.3.3 бітумно-перхлорвінілова
мастика

de

en
fr

ru 

Bitumen-Polyvinylchlorid-Mastix
bituminous perchlorinevinylen
mastic bitumineux perchlorure de vinyle
битумно-перхлорвиниловая мастика

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітуму з розчином перхлорвінілової смоли з добавленням пластифікатора і наповнювача 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума с раствором перхлорвиниловой смолы с добавлением пластификатора и наполнителя

4.4.3.4 бітумно-латексна
емульсійна
мастика,
що швидко розпадається
(БЛЕМ)
 

de
en
fr

ru 

schnellzerfallender Bitumen-Latex-Emulsionsmastix
bituminous latex emulsion mastic of rapid d?sint?gration
bitumastic bitumineux emulsif ? latex de d?sint?gration rapide
быстрораспадающаяся битумно-латексная эмульсионная мастика (БЛЭМ)

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна емульсійна, що виготовлена емульгуванням м'якого бітуму у воді із застосуванням рідких емульгаторів з добавленням стабілізованого латексу 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная эмульсионная, изготавливаемая эмульгированием мягкого битума в воде с применением жидких эмульгаторов с добавлением стабилизированного латекса

4.4.3.5 еластична мастика
плавлена
бітумнолатексна
(«Еластим-ПБЛ»)

de

en
fr
ru 

elastischer schmelzbarer Bitumen-Latex-Mastix
(Elastim)
bituminous-latex elastic fused mastic
mastic latex fondu bitulatex ?lastique
эластичная мастика плавленная битумно-латексная («Эластим-ПБЛ»)

Мастика гідро- і пароізоляційна гаряча на основі бітумного в'яжучого, що
виготовляється шляхом
 змішування розігрітого
бітуму і стабілізованої
 емульсії синтетичного
каучуку (латексу) з добавленням наповнювача
 

Мастика гидро- и пароизоляционная горячая на
основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением разогретого битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителя

4.4.3.6 еластична мастика
розчинена бітумно-латексна
(«Еластим-РБЛ»)

de
en
fr
ru 

gel?ster elastischer Bitumen-Latex-Mastix (Elastim)
bituminous-latex elastic dissolved mastic (elastim)
mastic bitulatex ?lastique dissous (elastim)
эластичная мастика растворенная битумно-латексная («Эластим-РБЛ»)

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розчину бітуму і стабілізованої емульсії синтетичного
каучуку (латексу) з добавленням наповнювача
 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением раствора битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителя

4.4.3.7 бітумно-бутилкаучукова
гідроізоляційна
мастика (МББГ-80)

de
en
fr
ru 

wasserisolierender Bitumen-Butyl-Kautschuk-Mastix
bituminous butyl-rubber water proofing mastic
mastic bitumineux ? caotchouc butyle hudrofuge
битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная мастика (МББГ-80)

Мастика гідро- і пароізоляційна гаряча на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування
розплаву бітуму з пластифікованим бутилкаучуком
 з добавленням наповнювача
Примітка:
«80» температура розм'якшення мастики за
методом («Кільце і куля»)
 

Мастика гидро- и пароизоля ционная горячая на основе битумно-полимерного вяжущего, изготавливаемая  смешением расплава битума
с пластифицированным
бутилкаучуком с добавлением наполнителя
Примечание:
«80» температура размягчения мастики по методу («Кольцо и шар»)

4.4.3.8 бітумно-полімерна
гідроізоляційна
мастика («Гісар») 

de
en
fr
ru 

wasserisolierender Bitumen-Polymer-Mastix (Gissar)
bitumopolymere
water proofing mastic (Guissar)
mastic bitupolym?re hydrofuge (Guissar)
битумно-полимерная гидроизо-ляционная мастика («Гиссар»)

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна біостійка на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішу-
вання розплаву бітуму і гумового дрібняка з модифікуючими добавками із пластифікованих синтетичних
 каучуків, кумаронової смо-
ли, розчинника і наповнювача
 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная биостойкая на основе битумно-полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума и резиновой крошки с модифицирующими добавками из пластифицированных синтетических каучуков, кумароновой смолы, растворителя и наполнителя

4.4.3.9 ізоляційно-латексна
мастика («Ізолакт») 

de
en
fr
ru 

Isolierungslatexmastix (Isolakt)
isolation latex mastic (isolact)
mastic ? latex d'isolation (isolact)
изоляционно-латексная
мастика («Изолакт»)

Мастика гідро- і пароізоляційна холодна емульсійна на основі полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування стабілізованої емульсії бутилкаучуку (латексу) з наповнювачем 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная эмульсионная на основе полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением стабилизированной эмульсии бутилкаучука (латекса) с наполнителем

4.4.3.10 епоксидно-кам'яно-вугільна мастика (ЕКМ)

de
en
fr
ru 

Eroxydsteinkohlenmastix
epoxy coal mastic (EKM)
mastic epoxy carbonif?re (EKM)
эпоксидно-каменноугольная
мастика (ЭКМ)

Мастика гідро-і пароізоляційна холодна біостійка на основі полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування епоксидної і кам'яновугільної смол з добавленням розчинника, наповнювача і введенням затверджувана у момент нанесення 

Мастика гидро- и пароизоляционная холодная биостойкая на основе полимерного
вяжущего, изготавливаемая
 смешением эпоксидной и каменноугольной смол с добавлением растворителя, наполнителя и введением отвердителя в момент нанесения

4.4.4  Мастики, призначені для ізоляції з метою захисту від корозії 

4.4.4.1 бітумно-гумова
ізоляційна мастика
 

de
en
fr
ru 

isolierender Bitumen-gummimastix
bituminous-caoutchouc isolation mastic
mastic caoutchouc pour isolation
битумно-резиновая изоляционная мастика

Мастика ізоляційна гаряча біостійка на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом сплавлення нафтового бітуму з гумовим дрібняком з добавленням пластифікатора
і антисептика
 

Мастика изоляционная горячая биостойкая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая сплавлением нефтяного битума с резиновой
крошкой с добавлением
 пластификатора и антисептика

4.4.4.2 гудрокамова мастика

de
en
fr
ru
 

Goudrokammastix
hydrorkamm mastic
mastic hydrokamm
гудрокамовая мастика

Мастика ізоляційна гаряча біостійка на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву тугоплавкого бітуму з гудрокамом (продукт окислення гудрону з антраценовим маслом) з добавленням пластифікованого каучуку 

Мастика изоляционная горячая биостойкая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава тугоплавкого битума с гудрокамом (продукт окисления гудрона с антраценовым маслом) с добавлением пластифицированного каучука

4.4.4.3 бітумно-полімерна
мастика («Ізобітеп»)
 

de
en

fr
ru

Bitumen-Polymer-Mastix (Isobitep)
bituminous polym?re mas-tic(isobitep)
mastic bitupolym?re (isobitep)
битумно-полимерная мастика
 («Изобитэп»)

Мастика ізоляційна гаряча на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітуму з термоеластопластом і наповнювачем 

Мастика изоляционная горячая на основе битумно-полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума с термоэластопластом и наполнителем

4.4.4.4 бітумно-епоксидна

мастика (ЕБМ)

de
en

fr
ru
 

Bitumen-Epoxyd-Mastix
bituminous- epoxy mastic (EBM)
mastic bituepoxy (EBM)
битумно-эпоксидная мастика (ЭВМ)

Мастика ізоляційна холодна на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розчину бітуму з розчином епоксидної смоли і наповнювачем та добавленням затверджувача v момент нанесення 

Мастика изоляционная холодная на основе битумнополимерного вяжущего, изготавливаемая смешением раствора битума с раствором эпоксидной смолы и наполнителем и добавлением отвердителя в момент нанесения

4.4.4.5 тіоколова мастика

de
en
fr
ru 

Thiokolmastix
thiokol mastic
mastic thiokol
тиоколовая мастика 

Мастика ізоляційна холодна на основі полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування у момент нанесення рідкого 

тіоколу (полісульфідного каучуку) з розчином епоксидної смоли і вулканізатором з добавленням наповнювача та розчинника 

Мастика изоляционная холодная на основе полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением в момент нанесения жидкого тиокола (полисульфидного каучука) с раствором эпоксидной смолы и вулканизатором с
добавлением наполнителя и растворителя

4.4.5 Мастики, призначені для приклеювання і склеювання
рулонних покрівельних, гідро- і пароізоляційних
матеріалів
 

4.4.5.1 клеюча бітумна мастика
гаряча (МБК-Г-65)
 

de

en

fr
ru 

Heissklebbitumenmastix

sticking bituminous hot mastic (MBK-G-65)
mastic
bitumineux chaud pour collage (MBK-G-65)
клеющая битумная мастика горячая (МБК-Г-65)

Мастика приклеювальна гаряча на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розігрітого до температури (160-180)°С тугоплавкого бітуму з наповнюва-
чем
 

Примітка:
«65» температура розм'якшення мастики за
методом («Кільце і куля»)
 

Мастика приклеивающая горячая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением разогретого до температуры (160-180)°С тугоплавкого битума с наполнителем

Примечание:

«65» температура размягчения мастики по методу («Кольцо и шар»)

4.4.5.2 бітумно-гумова мастика
гаряча (МБГ-Г-65) 

de
en

fr
ru
 

Heissbitumengummimastix
bituminous rubber hot mastic (MBP-G-65)
mastic bitumineux caoutchouteux chaud (MBP-G-65)
битумно-резиновая мастика горячая (МБР-Г-65)

Мастика приклеювальна гаряча на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом сплавлення тугоплавкого бітуму з гу-
мовим дрібняком з добавленням пластифікатора
Примітка:
«65» температура розм'якшення мастики за
методом («Кільце і куля»)
 

Мастика приклеивающая горячая на основе битумного вяжущего, изготавливаемая сплавлением тугоплавкого битума с резиновой крошкой с добавлением пластификатора
Примечание:
«65» температура размягчения мастики по методу («Кольцо и шар»)

4.4.5.3 бітумно-солярова
мастика

de
en
fr
ru
 

Bitumen-Sola?l-Mastix
bituminous strawoil mastic
mastic
bitumineux ? huile solaire
битумно-соляровая мастика 

Мастика приклеювальна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітума з соляровим маслом та наповнювачем 

Мастика приклеивающая холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума с соляровым маслом и наполнителем

4.4.5.4 бітумно-зольна мастика

de
en
fr
ru 

Bitumen-Aschen-Mastix
bituminous ash mastic
mastic bitumineux ? cendres
битумно-зольная мастика 

Мастика приклеювальна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється з розчину бітуму з добавленням як наповнювача золи-винесення ТЕС 

Мастика приклеивающая холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая из раствора битума с добавлением в качестве наполнителя золы-уноса ТЭС

4.4.5.5 бітумно-кукерсольна
мастика (БК)

de
en
fr
ru 

Bitumen-Kuckersalz-Mastix
bituminous-Kuckers sait
sel bitumineux de
Kucker
битумно-кукерсольная мастика (БК)

Мастика приклеювальна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітуму з лаком ку-
керсоль (розчин сланцевої
 смоли) і наповнювачем 

Мастика приклеивающая холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая
смешением расплава битума с лаком кукерсоль (раствор сланцевой смолы) и наполнителем

4.4.5.6 бітумно-латексно-кукерсольна мастика (БЛК)

de

en
fr
ru 

Bitumen-Latex-Kuckersalz-Mastix
bituminous latex Kucker's sait
sel bitumineux latex de
Kucker
битумно-латексно-кукерсольная мастика (БЛК)

Мастика приклеювальна холодна на основі бітумного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву бітуму з лаком
кукерсоль, наповнювачем і
 стабілізованою емульсією синтетичного каучуку (латексом) 

Мастика приклеивающая холодная на основе битумного вяжущего, изготавливаемая
смешением расплава битума с лаком кукерсоль, наполнителем и стабилизированной эмульсией синтетического каучука (латексом)

4.4.5.7 бітумно-полімерна
антисептована
мастика
(БПАМ)

de

en
fr
ru 

antiseptischer Bitumen-Polymer-Mastix
mastic
bituminous polym?re antiseptic
mastic bitumineux ? polym?re antiseptique
битумно-полимерная антисептированная мастика (БПАМ)

Мастика приклеювальна гаряча біостійка на основі бітумно- полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву м'яких бітумів з кумароновою смолою, напов-
нювачем та антисептиком
 

Мастика приклеивающая горячая биостойкая на основе битумно- полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава мягких битумов с кумароновой смолой, наполнителем и антисептиком

4.4.5.8 бітумно-полімерна
покрівельна гаряча
мастика (МБПП-Г-65)

 

de

en
fr
ru 

Heissbitumenpolymerdach-mastix
bituminous polym?re hot roof mastic
mastic bitumineux ? polym?re chaud pour couverture
битумно-полимерная кровельная горячая мастика (МБПК-Г-65)

Мастика приклеювальна гаряча на основі бітумно-полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування розплаву
бітуму з поліізобутиленом,
 пластифікованим лаком кукерсоль або сланцевим маслом з добавленням наповнювача та при необхідності антисептика
Примітка:
«65» температура розм'якшення мастики за
методом («Кільце і куля»)
 

Мастика приклеивающая горячая на основе битумно-полимерного вяжущего, изготавливаемая смешением расплава битума с полиизобутиленом, пластифицированным лаком кукерсоль или сланцевым маслом с добавлением наполнителя и при необходимости анти-
септика
Примечание:
«65» температура размягчения мастики по методу («Кольцо и шар»)

4.4.5.9 каучукова мастика

(КМХ)

de

en
fr
ru 

Kautschukmastix
rubber mastic
mastic ? cauotchouc
каучуковая мастика (КМХ)

Мастика приклеювальна холодна біостійка на основі полімерного в'яжучого, що виготовляється шляхом змішування пластифі-
кованого каучуку (хлорпренового або бутилового)
 з розчинником, наповнювачем та при необхідності запобіжником старінню 

Мастика приклеивающая холодная биостойкая на основе полимерного вяжущего,
изготавливаемая смешением пластифицированного каучука (хлорпренового или бутилового) с растворителем, наполнителем и при необходимости антистарителем

4.5     Показники технічного рівня та якості 

4.5.1   За технологічними властивостями 

4.5.1.1 розшарування 

de
en
fr
ru 

Entmischbarkeit
s?paration
d?mixtion
расслаиваемость

Відношення маси мастики, що осіла на дно циліндра, до маси всього зразка мастики 

Отношение массы осевшей на дно цилиндра мастики к массе всего образца мастики

4.5.1.2 однорідність 

de
en
fr
ru
 

Homogenit?t
homogenity
homog?n?it?
однородность

Масова частина речовини, що проходить крізь сито з чарунками певного розміру 

Массовая доля вещества, проходящая через сито с ячейками определенного размера

4.5.1.3 умовний час вулканізації
або тверднення
 

de
en
fr
ru
 

Bedingungszeit der Vulkanisation oder H?rtung
conventional time of vulkanization or solidification
temps conventionel de vulcanisation ou durcissement
условное время вулканизации или отверждения 

Час, протягом якого мастика набуває комплексу
оптимальних фізикотехнічних властивостей 

Время, в течение которого мастика приобретает комплекс оптимальных физико-технических свойств

4.5.1.4 час висихання 

de
en
fr
ru 

Trocknnungszeit
drying time
temps
de s?chage
время высыхания 

Час, протягом якого досягається певний ступінь висихання при заданій товщині шару мастики і за певних умов сушіння 

Время, в течение которого достигается определенная степень высыхания при заданной толщине слоя мастики и при определенных условиях сушки

4.5.1.5 життєздатність 

de
en
fr
ru 

Funktionsf?higkeit
viability
viabilit?
жизнеспособность

Час, протягом якого мастика зберігає текучий стан і придатна для нанесення 

Время, в течение которого мастика сохраняет текучее состояние и пригодна для нанесения

4.5.1.6 зручність нанесення 

de
en
fr
ru 

leichtes Aufbringen
applicability
maniabilit? d'application
удобонаносимость 

В'язкість при температурі нанесення, яка забезпечує повну адгезію мастики до поверхні, що ізолюється 

Вязкость при температуре нанесения, обеспечивающая полную адгезию мастики к
изолируемой поверхности

4.5.2  За експлутаційними властивостями 

4.5.2.1 температура розм'якшення 

de
en
fr
ru 

Aufweichungstemperatur
softening temperature
temp?rature de ramolissement
температура размягчения 

Температура, при якій мастика, що залита в
кільце заданих розмірів, розм'якшується і під дією маси металевої кульки витискується із кільця на певну глибину (ДСТУБА.1.1-15-94) 

Температура, при которой мастика, залитая в кольцо заданных размеров, размягчается и под действием массы металлического шарика выдавливается из кольца на определенную глубину

4.5.2.2 набухання за об'ємом 

de
en
fr
ru 

Volumenschwellen
swelling by volume
gonflement par volume
набухание по объему 

Здатність матеріалу вбирати воду у стандартних умовах випробувань 

Способность материала поглощать воду в стандартных условиях испытаний

4.5.2.3 опір паропроникненню 

de
en
fr
ru
 

Dampfdurchgangswiderstand
resistance to vapour permeability
r?sistance ? la vapeur
сопротивление паропроницанию 

Здатність матеріалу чинити опір проходженню через нього водяної пари у заданих умовах випробувань 

Способность материала сопротивляться прохождению через него водяного пара в
заданных условиях испытаний

4.5.2.4 міцність зчеплення з матеріалом основи при зсуві 

de
en
fr

ru 

Haftfestigkeit mit Grundmaterial bei Verschiebung
adherence resistance with base material by strength
resistance
d'adh?rence avec mat?riau de base au
cisaillement
прочность сцепления с материалом основания при сдвиге 

Зусилля, яке необхідне для відриву мастики від основи поверхні матеріалу при зсуві 

Усилие, необходимое для отрыва мастики от основания поверхности материала при сдвиге

4.5.2.5 динамічна в'язкість
(умовна в'язкість)
 

de

en
fr
ru 

dynamische Viskosit?t (bedingte Viskosit?t)
dynamic viscosity
viscosit? dynamique
динамическая вязкость (условная вязкость)

Час безперервного витікання визначеного об'єму досліджуваного матеріалу крізь калібрований отвір віскозиметра 

Время непрерывного истечения определенного объема испытуемого материала через калиброванное отверстие вискозиметра

4.5.2.6 тріщиностійкість 

de
en
fr
ru 

Rissfestigkeit
crack resistance
r?sistance ? la fissuration
трещиностойкость 

Здатність матеріалу зберігати суцільність при утворенні і розкритті тріщин в несучій конструкції в межах, допустимих будівельними нормами. Визначається шляхом виміру шири-
ни тріщини у несучій конструкції в момент утворення тріщини у товщі мастичного шару
 

Способность материала сохранять сплошность при образовании и раскрытии трещин в несущей конструкции в пределах, допустимых
строительными нормами. Определяется путем замера ширины трещины в несущей конструкции в момент образования трещины в толщине мастичного слоя

4.5.2.7 склеювальна здатність
(розщеплення
розрив по матеріалу) 

de
en

fr
ru 

Klebf?higkeit (Zerreissen-Spalten-Material)
adhesive ability (d?sint?gration - breakage of the material)
pouvoir collant (d?sint?gration - rupture du mat?riau)
склеивающая способность (расщепление-разрыв по материалу)

Здатність матеріалу чинити опір зусиллю зсуву або відриву у стандартних умовах випробування 

Способность материала сопротивляться усилию сдвига или отрыва в стандартных условиях испытания

Абетковий покажчик українських термінів

антисептик
вулканізатор
в'язкість динамічна (в'язкість умовна)
.
добавка модифікуюча
емульгатор
емульсія бітумна («Емульбіт»)
життєздатність
запобіжник старінню
затверджувач
здатність склеювальна
зручність нанесення
композиція бітумно-наїритова (БНК)
мастика
мастика біостійка
мастика бітумна
мастика бітумна емульсійна (БіЕМ)
мастика бітумна етилен-пропіленова («Бітеп»)
мастика бітумно-бутилкаучукова («Вента»)

мастика бітумно-бутилкаучукова гідроізоляційна (МББГ-80)

мастика бітумно-гумова
мастика бітумно-гумова гаряча (М БГ-Г-65)
мастика бітумно-гумова ізоляційна
мастика бітумно-епоксидна (ЕБМ)
мастика бітумно-зольна
мастика бітумно-кукерсольна (БК)

мастика бітумно-латексна емульсійна, що швидко розпадається (БЛЕМ)

мастика бітумно-латекоіа кукерсольна (БЛК) 

мастика бітумно-полімерна
мастика бітумно-полімерна («Ізобітеп»)
мастика бітумно-полімерна антисептована (БПАМ)
мастика бітумно-полімерна гідроізоляційна («Псар»)
мастика бітумно-перхлорвінілова

мастика бітумно-полімерна покрівельна гаряча (МБПП-Г-65)

мастика бітумно-силіконова
мастика бітумно-солярова
мастика гаряча
мастика гідро- і пароізоляційна
мастика гудрокамова

мастика еластична плавлена бітумно-латексна («Еластим-ПБЛ»)

мастика еластична розчинена бітумно-латексна («Еластим-РБЛ»)

мастика епоксидна кам'яновугільна (ЕКМ)
мастика етиноль-бітумна
мастика ізоляційна
мастика ізоляційна («Ізол»)
мастика ізоляційна латексна («Ізолакт»)
мастика каучукова (КМХ)
мастика клеюча бітумна гаряча (МБК-Г-65)
мастика покрівельна
мастика покрівельна гідро- і пароізоляційна
мастика полімерна
мастика приклеювальна
мастика тіоколова
мастика хлорсульфополіетиленова («Кровлеліт»)
мастика холодна
мастика, що вулканізується
 

матеріал в'яжучий
міцність зчеплення з матеріалом основи при зсуві
набухання по об'єму
наповнювач
однорідність
опір паропроникненню
паста бітумна емульсійна (БіЕП)
паста бітумно-латексна емульсійна (БіЛЕП)
паста (мастика) емульсійна
пластифікатор
прискорювач вулканізації
розчинник
розшарування
стабілізатор
температура розм'якшення
тріщиностійкість
умовний час вулканізації або тверднення
час висихання
 

4.1.16
4.1.13
4.5.2.5
4.1.18
4.1.11
4.4.1.3
4.5.1.5
4.1.17
4.1.15
4.5.2.7
4.5.1.6
4.4.2.3
4.1.1
4.3.4
4.1.2
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.2.2

4.4.3.7
4.1.5
4.4.5.2
4.4.4.1
4.4.4.4
4.4.5.4
4.4.5.5

4.4.34
4.4.5.6

4.1.4
4.4.4.3
4.4.5.7
4.4.3.8
4.4.3.3

4.4.5.8
4.4.2.4
4.4.5.3
4.3.1
4.2.3
4.4.4.2

4.4.3.5

4.4.3.6
4.4.3.10
4.4.3.2
4.2.4
4.4.3.1
4.4.3.9
4.4.5.9
4.4.5.1
4.2.2
4.2.1
4.1.3
4.2.5
4.4.4.5
4.4.2.1
4.3.2
4.3.3

4.1.7
4.5.2.4
4.5.2.2
4.1.10
4.5.1.2
4.5.2.3
4.4.1.1
4.4.1.2
4.1.6
4.1.9
4.1.14
4.1.8
4.5.1.1
4.1.12
4.5.2.1
4.5.2.6
4.5.1.3
4.5.1.4

Абетковий покажчик німецьких термінів

Alterungsschutzmittel
Anklebenmastix
Antiseptikum
antiseptischer Bitumen-Polymer-Mastix
Athylen-Propylen-Bitumenmastix(Bitep)
Aufweichungstemperatur
Bedingszeit der Vulkanisation oder H?rtung
Bindemittel
biostandhalter Mastix
Bitumen-Aschen-Mastix
Bitumen-?thunol-Mastix
Bitumen-Butyl-Kautschuk-Mastix
(Venta)
Bitumenemulsion (Emulbit)
Bitumen-Emulsionsmastix
Bitumen-Emulsionspaste
Bitumen-Epoxyd-Mastix
Bitumengummimastix
Bitumen-Kuckersalz-Mastix
Bitumen-Latex-Emulsionspaste
Bitumen-Latex-Kuckersalz-Mastix
Bitumenmastix
Bitumen-Nairit-Komposition
Bitumen-Polymer-Mastix (Isobiter)
Bitumen Polyvinylchlorid Mastix
Bitumen-Silikon-Mastix
Bitumen-Solar?l-Mastix
Chlorsulf opoly?thylenmastix (Krovlelit)
Dachmastix
Damfdurchgangswiderstand
 

dynamische Viskosit?t (bedingte Viskosit?t)
elastischer schmelzbarer Bitumen-Latex-Mastix (Elastim)
Emulgator
Emulsionspaste
Entmischbarkeit
Epoxydsteinkohlenmastix
F?llstoff, F?llmittel
Funktionsf?higkeit
gel?ster elastischer Bitumen-Latex-Mastix (Elastim)
Gondrokammastix
Haltfestigkeit mit Grundmaterial bei Verschiebung
H?lter
Heissbitumengummimastix
Heissbitumenpolymerdachmastix
Heissklebbitumenmastix
Heissmastix
Homogenit?t
hydro- und dampfisolierender Dachmastix
hudro- und dampfisolierender Mastix
isolierender Bitumengummimastix
Isolierungslatexmastix (Isolakt)
Isolierungsmastix
Isolierungsmastix (Isol)
Kaltmastix
Kautschukmastix
Klebf?higkeit (zerreissen-Spalten-Marerial)
leichtes Aufbringen
Losemittel
Mastix
Modifikationszus?tze
Plastifikator
 

Polymerbitumenmastix
Polymermastix
Rissfestigkeit
Schnellzerfallerder Bitumen-Latex-Emulsionsmastix
Stabilisator
Thiokolmastix
Trockunungszeit
Volumenschwellen
Vulkanisationsbeschleuniger
Vulkanisationsmastix
Vulkanisator
Wasserisolierender Bitumen-Butyl-Kautschuk-Mastix
wasserisolierender Bitumen-Polymer-Mastix(Gissar)
 

4.1.17
4.2.5
4.1.16
4.4.5.7
4.4.1.5
4.5.2.1
4.5.1.3
4.1.7
4.3.4
4.4.5.4
4.4.3.2
4.4.2.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.1
4.4.4.4
4.1.5
4.4.5.5
4.4.1.2
4.4.5.6
4.1.2
4.4.2.3
4.4.4.3
4.4.3.3
4.4.2.4
4.4.5.3
4.4.2.1
4.2.2
4.5.2.3

4.5.2.5
4.4.3.5
4.1.11
4.1.6
4.5.1.1
4.4.3.10
4.1.10
4.5.1.5
4.4.3.6
4.4.4.2
4.5.2.4
4.1.15
4.4.5.2
4.4.5.8
4.4.5.1
4.3.1
4.5.1.2
4.2.1
4.2.3
4.4.4.1
4.4.3.9
4.2.4
4.4.3.1
4.3.2
4.4.5.9
4.5.2.7
4.5.1.6
4.1.8
4.1.1
4.1.18
4.1.9

4.1.4
4.1.3
4.5.2.6
4.4.3.4
4.1.12
4.4.4.5
4.5.1.4
4.5.2.2
4.1.14
4.3.3
4.1.13
4.4.3.7
4.4.3.8

Абетковий покажчик англійських термінів

adherence resistance with base material by shear strength
adhesive ability desintegration-breakage of the material
antiageing component
antiseptic
applicability
binding material
biologically resistant mastic
bitumen mastic
bituminous ash mastic
bituminous butyl rubber mastic
bituminous butyl rubber water proofing mastic
bituminous rubber hot mastic
bituminous rubber isolation mastic
bituminous emulsion (emulbit)
bituminous emulsion mastic
bituminous emulsion paste
bituminous epoxy mastic (EBM)
bituminous ethylene-propylene mastic(bitep)
bituminous-Kucker's salt
bituminous-latex elastic dissolved mastic (elastim KBL)
bituminous-latex elastic fused mastic
bituminous latex emulsion mastic of rapid
d?sint?gration
bituminous-latex emulsion paste
bituminous latex Kucker's salt
bituminous nairite composition (BNK)
bituminous perchlorinevinylen
bituminous
polym?re mastic
bituminous
polym?re hot roof mastic (MBPK-G-65)
bituminous polymer mastic

bituminous-rubber cement
bituminous silicone mastic
bituminous straw-oil mastic
bitumopolymere water proofing mastic (Guissar)
chlorine sulpholyethylene mastic(krovelite)
cold mastic
conventional time of vulcanization or solidification
crack resistance
curing agent
drying time
dynamic viscosity
emulsifying agent
emulsion paste (mastic)
epoxy coal mastic (EKM)
ethynol bituminous mastic
filler
homogenity
hot mastic
hydro-roof vapour seal mastic
hydro-vapour seal mastic
hydrokamm mastic
isolation latex mastic (isolact)
isolation mastic  
isolation mastic (isol)
mastic  
mastic bituminous
polym?re antiseptic
mastic for sticking
modifying addition
plasticiser
polymer mastic
resistance to vapour permeability

roof mastic
rubber mastic
separation
softening temperature
solvent
stabilizer
sticking bituminous hot mastic (MBK-G-65)
swelling by volume
thiokol mastic
viability
vulcanization accelerator
vulcanizing agent
vulcanizing mastic

4.5.2.4
4.5.2.7
4.1.17
4.1.16
4.5.1.6
4.1.7
4.3.4
4.1.2
4.4.5.4
4.4.2.2
4.4.3.7
4.4.5.2
4.4.4.1
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.1
4.4.4.4
4.4.1.5
4.4.5.5
4.4.3.6
4.4.3.5
4.4.3.4
4.4.1.2
4.4.5.6
4.4.2.3
4.4.3.3
4.4.4.3
4.4.5.8
4.1.4

4.1.5
4.4.2.4
4.4.5.3
4.4.3.8
4.4.2.1
4.3.2
4.5.1.3
4.5.2.6
4.1.15
4.5.1.4
4.5.2.5
4.1.11
4.1.6
4.4.3.10
4.4.3.2
4.1.10
4.5.1.2
4.3.1
4.2.1
4.2.3
4.4.4.2
4.4.3.9
4.2.4
4.4.3.1
4.4.1
4.4.5.7
4.2.5
4.1.18
4.1.9
4.1.3
4.5.2.3

4.2.2
4.4.5.9
4.5.1.1
4.5.2.1
4.1.8
4.1.12
4.4.5.1
4.5.2.2
4.4.4.5
4.5.1.8
4.1.14
4.1.13
4.3.3

Абетковий покажчик французьких термінів

acc?l?ration de vulcanisatieur
additif modificateur
antiseptique
bitumastic
charge
composant contre vieillissement
composition bitumineuse nairite (BNK)
d?mixtion
durcisseur
emulsifiant
emulsion bitumineuse (emulbit)
gonflement par volume
homog?n?it?
maniabilit? d'application
mastic
mastic ? caoutchouc
mastic ? latex (isolact) pour ?tancheit?
mastic biologiquement r?sistant
mastic bitulatex ?lastique dissous (elastim RBL)
mastic bitumineux ? caoutchouc
mastic bitumineux ? caoutchouc butyle

mastic bitumineux ? caoutchouc butyle hydrofuge (MBBG-80)

mastic bitumineux ? cendres
mastic bitumineux caoutcheuteux chaud
mastic bitumineux ? huile solaire
mastic bitumineux ? polym?re antisecptique

mastic bitumineux ? polym?re chaud pour couverture (MBPK-G-65) 

mastic bitumineux au polym?re
mastic bitumineux ? silicone
mastic bitumineux chaud pour collage
mastic bitumineux ?mulsif
mastic bitumineux ?mulsif ? latex de d?sint?gration rapide
mastic bitumineux ethyl?no-propyl?ne (bitep)
mastic bitumineux ethynol
mastic bitupolym?re (isobitep)
mastic bitumineux perchlorure de vinyle
mastic bituepoxy
mastic bitupolym?re hydrofuge (Guissar)
mastic caoutchouc pour isolation
mastic chaud
mastic d'isolation  
mastic d'isolation (isol)
mastic de chloresulfopoly?thylene(krovlelite)
mastic la vapeur et a l'humidit?
mastic epoxy corbonif?re (EKM)
mastic froid
mastic hydrokamm
mastic latex fondu bilulatex ?lastique
mastic pour collage
mastic pour couverture
mastic pour ?tancheit? des couvertures
mastic thiokol
mastic vulcanisant
mat?riau de liaison
p?te bitumineuse
emulsive
p?te bitumineuse emulsive ? latex
p?te
emulsive (mastic)
plastifiant
 

mastic polym?re
pouvoir collant (d?sint?gration) rupture du mat?riau
r?sistance ? la fissuration
r?sistance ? la vapeur
r?sistance d'abh?rence avee mat?riau de base au cisaillement
sel bitumineux de
Kucker
sel bitumineux latex de Kucker
solvant
stabilisant
temp?rature de ramolissement
temps conventionel de vulcanisation ou durcissement
temps de s?chage
viabilit?
viscosit? dynamique
vulcanisateur
 

4.1.14
4.1.18
4.1.16
4.1.2
4.1.10
4.1.17
4.4.2.3
4.5.1.1
4.1.15
4.1.11
4.4.1.3
4.5.2.2
4.5.1.2
4.5.1.6
4.1.1
4.4.5.9
4.4.3.9
4.3.4
4.4.3.6
4.1.5
4.4.2.2

4.4.3.7
4.4.5.4
4.4.5.2
4.4.5.3
4.4.5.7

4.4.5.8

4.1.4
4.4.2.4
4.4.5.1
4.4.1.4
4.4.3.4
4.4.1.5
4.4.3.2
4.4.4.3
4.4.3.3
4.4.4.4
4.4.3.8
4.4.4.1
4.3.1
4.2.4
4.4.3.1
4.4.2.1
4.2.3
4.4.3.10
4.3.2
4.4.4.2
4.4.3.5
4.2.5
4.2.2
4.2.1
4.4.4.5
4.3.3
4.1.7
4.4.1.1
4.4.1.2
4.1.6
4.1.9

4.1.3
4.5.2.7
4.5.2.6
4.5.2.3
4.5.2.4
4.4.5.5
4.4.5.6
4.1.8
4.1.12
4.5.2.1
4.5.1.3
4.5.1.4
4.5.1.5
4.5.2.5
4.1.13

Абетковий покажчик російських термінів

антисептик
антистаритель
время вулканизации или отверждение условное
время высыхания
вулканизатор
вязкость динамическая (условная вязкость)
добавка модифицирующая
жизнеспособность
композиция битумно-наиритовая (БНК)
мастика
мастика биостойкая
мастика битумная
мастика битумно-бутилкаучуковая («Вента»)

мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная (МББГ-80)

мастика битумная эмульсионная (БиЭМ)
мастика битумная этилен-пропиленовая («Битэп»)
мастика битумно-зольная
мастика битумно-кукерсольная (БК)
мастика битумно-латексно-кукерсольная (БЛК)
мастика битумно-перхлорвиниловая
мастика битумно-полимерная

мастика битумно-полимерная антисептированная (БПАМ)

мастика битумно-полимерная гидроизоляционная («Гиссар»)

мастика битумно-полимерная («Изобитэп»)

мастика битумно-полимерная кровельная горячая (МБПК-Г-65)

мастика битумно-резинoвая

мастика битумно-резиновая горячая (МБР-Г-65)
мастика битумно-резиновая изоляционная
мастика битумно-соляровая
мастика битумно-силиконовая
мастика битумно-эпоксидная (ЭВМ)

мастика быстрораспадающаяся битумно-латексная эмульсионная (БЛЭМ)

мастика вулканизирующая
мастика гидро- и пароизоляционная
мастика горячая
мастика гудрокамовая
мастика изоляционная
мастика изоляционная («Изол»)
мастика изоляционная
латексная («Изолакт»)
мастика каучуковая (КМХ)
мастика клеющая битумная горячая (МБК-Г-65)
мастика кровельная
мастика кровельная гидро- и пароизоляционная
мастика полимерная
мастика приклеивающая
мастика тиоколовая
мастика хлорсульфополиэтиленовая («Кровлелит»)
мастика холодная

мастика эластичная плавленная битумно-латексная («Эластим-ПБЛ»)

мастика эластичная растворенная битумно-латексная («Эластим-РБЛ»)

мастика эпоксидно-каменноугольная (ЭКМ)
мастика этиноль-битумная
материал вяжущий
набухание по объему

наполнитель
однородность
отвердитель
паста битумно-латексная эмульсионная (БиЛЭП)
паста битумная эмульсионная (БиЭП)
паста (мастика) эмульсионная
пластификатор

прочность сцепления с материалом основания при сдвиге

расслаиваемость
растворитель
сопротивление паропроницанию
способность склеивающая
стабилизатор
температура размягчения
трещиностойкость
удобонаносимость
ускоритель вулканизации
эмульгатор
эмульсия битумная («Эмульбит»)

4.1.16
4.1.17
4.5.1.3
4.5.1.4
4.1.13
4.5.2.5
4.1.18
4.5.1.5
4.4.2.3
4.1.1
4.3.4
4.1.2
4.4.2.2

4.4.3.7
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.5.4
4.4.5.5
4.4.5.6
4.4.3.3
4.1.4

4.4.5.7

4.4.3.8
4.4.4.3

4.4.5.8
4.1.5

4.4.5.2
4.4.4.1
4.4.5.3
4.4.2.4
4.4.4.4

4.4.3.4
4.3.3
4.2.3
4.3.1
4.4.4.2
4.2.4
4.4.3.1
4.4.3.9
4.4.5.9
4.4.5.1
4.2.2
4.2.1
4.1.3
4.2.5
4.4.4.5
4.4.2.1
4.3.2

4.4.3.5

4.4.3.6
4.4.3.10
4.4.3.2
4.1.7
4.5.2.2

4.1.10
4.5.1.2
4.1.15
4.4.1.2
4.4.1.1
4.1.6
4.1.9

4.5.2.4
4.5.1.1
4.1.8
4.5.2.3
4.5.2.7
4.1.12
4.5.2.1
4.5.2.6
4.5.1.6
4.1.14
4.1.11
4.4.1.3Спонсоры раздела:
  • Проектирование Одесса