Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.1994
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДСТУ Б А.1.1-11-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции

Термины и определения


Standardization and normalization systems in construction

Quality index and methods for the quality level production evaluation

Terms and definition


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних
матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2  ВНЕСЕНО

Відділом державних норм і стандартів Мінбудархітектури України

3  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства України в справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. № 83

4   ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Чинний від 1994-10-01

Зміст

1 Галузь використання

2  Нормативні посилання

3  Основні положення

4  Загальні поняття

4.1  Вили продукції

4.2  Показники якості продукції

4.3  Значення показників якості продукції

4.4  Рівні якості продукції

4.5  Методи визначення показників якості продукції

4.6  Оцінка якості продукції

4.7  Управління якістю продукції
Абетковий покажчик українських термінів
Абетковий покажчик німецьких термінів
Абетковий покажчик англійських термінів
Абетковий покажчик французьких термінів
Абетковий покажчик російських термінів

1   ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять показників якості і методів оцінки рівня якості продукції, призначених для використання в галузі.

1.2   Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3   Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. 

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. 

КНД 50-01193

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни га визначення. 

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1  Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2  Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3  У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4  У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 

4. 1 Види продукції 

4.1.1    промислова продукція 

de
en
fr
ru 

Industrioproduction
industrial products
production industrielle
промышленная продукция 

Об'єкти промислового
виробництва, які призначені
для застосування у сферах
виробництва, експлуатації
або споживання
 

 

Объекты промышленного
производства, предназначенные
для применения в сферах
производства, эксплуатации
или потребления

4.1.2   одиниця продукції 

de
en
fr
ru
 

Productionseinheit
unit of products
unit? de production
единица продукции 

Дискретна величина конкретної
продукції, яка прийнята за оди-
ницю виміру її обсягу при вироб-
ництві, обертанні та споживанні
 

Дискретная величина конкретной продукции, принятая за единицу измерения ее объема при производстве, обращении и потреблении

4.1.3    виріб 

de
en
fr
ru 

Erzeugnis
product
produit
изделие

Одиниця промислової продукції,
кількість якої може вимірюва-
тись в штуках або екземплярах
 

Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах

4.1.4    матеріали 

de

en
fr
ru 

Stoffe
materials
mat?riaux
материалы

Продукція, яка використовується
лише як предмет праці у процесі
виробництва деталей, складаль-
них одиниць (вузлів) виробів,
а також інших матеріалів
 

Продукция, предназначенная для использования только в качестве предмета труда в процессе производства деталей, сборочных единиц (узлов) изделий, а также
других материалов

4.2 Показники якості продукції 

4.2.1     якітгь продукції 

de
en
fr

ru 

Erzeugnisqualit?t
quality of products
qualit? de produits
качество продукции 

Сукупність властивостей про-
дукції, яка зумовлює їх
придатність задовольняти певні
потреби відповідно до її призна-
чення
 

Совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

4.2.2     властивість продукції 

de
en
fr

ru 

Produktionsmerkmale
property of products
propri?t? de produits
свойство продукции 

Об'єктивна особливість продукції, яка може виявлятися при її створенні, експлуатації або споживанні 

Объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении

4.2.3     ознака продукції 

de
en
fr
ru 

Produitsparameter
index of products
indices
de production
признак продукции 

Якісна або кількісна характеристика властивостей або стану продукції 

Качественная или количественная
характеристика свойств или состояния продукции

4.2.4     параметр продукції 

de
en
fr
ru 

Produktionsquaiit?tszahl

parameter of products
paramfitre
de production

параметр продукции

Ознака продукції, яка кількісно
характеризує її властивості або
стан
 

Признак продукции, количественно характеризующий ее свойства
или состояние

4.2.5     категорія якості продукції 

de
en

fr

ru

Produktionsseigrnschaft
calegory of product quality
categorie qualitative
de produits
категория качества продукции 

Градація якості продукції певно
го виду
 

Градация качества продукции
определенною вида

4.2.6    показник якості продукції 

de
en
fr
ru 

Erzeugnisqualit?tsbewertung
product quality indicator
indice de qualit? des produits
показатель качества продукции 

Кількісна характеристика одній
або декількох властивостей про-
дукції, які складають її якість, то
розглядається відповідно до
певних умов її створення, експлу-
атації або споживання
 

Количественная характеристика
одного или нескольких свойств
продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления

4.2.7    показник якості створення
(експлуатації) продукції
 

de

en

fr

ru 

G?tezahl f?rdie Herstellung
(Nutzung) von Erzeugnissen
quality index of product creation (use)
indice de qualit? de cr?ation
(utilisation) de la production
показатель качества создания
(
эксплуатации) продукции 

Кількісна характеристика
властивостей, які складають
якість процесу створення (експлу-
атації) продукції, а також
результатів цього процесу
 

Количественная характеристика
свойств, составляющих качество
процесса создания (эксплуатации)
продукции и результатов этого
процесса

4.2.8   одиничний показник
якості продукції
 

de
en
fr
ru 

Errzeugnisqualitatszahl

unique index of product quality
indice isol? de qualit? des produits
единичный показатель качества
продукции 

Показник якості продукції, який
характеризує одну з її властивос-
тей
 

Показатель качества продукции,
характеризующий одно из ее
свойств

4.2.9    комплексний показник
якості продукції
 

de
en
fr

ru 

Komplexerzeugnisqualitatsmerkmal
complex index of product quality
indice de qualit? complexe des produits
комплексный показатель качества
продукции 

Показник якості продукції, який
характеризує декілька її
властивостей
 

Показатель качества продукции,
характеризующий несколько ее
свойств

4.2.10 визначальний показник
якості продукції
 

de

en
fr
ru 

Bestimmend Erzeugnisqualit?tsmerkmal
determing
quality index
indice de qualit? d?terminant
определяющий показатель
качества продукции 

Показник якості продукції, за
яким приймають рішеная про її
якість
 

Показатель качества продукции,
по которому принимают решение
о ее качестве

4.2.11 узагальнений показник
якості продукції
 

de

en
fr
ru 

Vereinheitlichungserzeugnis qualit?tsmerkmal
generalized index of product quality
indice de qualit? g?n?ralis?des produits
обобщенный показатель качества
продукции 

Комплексний показник якості
продукції, який належить до
такої сукупності її властивостей,
за якою вирішено оцінювати
якість продукції
 

Комплексный показатель качества
продукции, относящийся к такой
совокупности ее свойств, по которой принято решение оценивать
качество продукции

4.2.12  груповий показник
якості продукції
 

de
en
fr
ru 

Gruppenerzeugnisqualit?tsmerkmal
group index product quality
indice de qualit? groupe des produits
групповой показатель качества
продукции 

Комплексний показник якості
продукції, який належить тільки
до однієї групи її властивостей
 

Комплексный показатель качества
продукции, относящийся только к

одной группе ее свойств

4.2.13  інтегральний показник
якості продукції
 

de
en

fr

ru 

Integralerzeugnisqualitatsmerkmal
integral index of product quality
indice de qualit? integral des produits
интегральный показатель качества
продукции 

Показник якості продукції, який
є відношенням сумарного корис-
ного ефекту від експлуатації або
споживання продукції до су-
марних витрат на її створення і
експлуатацію або споживання
 

Показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного полезною эффекта от эксплуатации пли потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление

4.2.14  індекс якості продукції 

de
en
fr
ru 

Erzeugnisqualit?tsindex
product quality index
index
de qualit? des produits
индекс качества продукции 

Комплексний показник якості
різнорідної продукції, який
дорівнює середньому зваженому
відносних значень показників
якості цієї продукції за розглянутий період
 

Комплексный показатель качества
разнородной продукции, равный
среднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции за рассматриваемый период

4.2.15  коефіцієнт сортності
продукції
 

de
en
fr
ru 

Erzeugnisqualitatszahl
coefficient of product rating
coefficient
de qualit? des produits
коэффициент сортности продукции 

Відношення сумарної вартості
продукції, виготовленої за
 певний час, до сумарної вартості цієї продукції в перерахунку на найвищий гатунок 

Отношение суммарной стоимости
продукции, выпушенной за опре-
деленное время, к суммарной
стоимости этой продукции в
пересчете на наивысший сорт

4.2.16  коефіцієнт дефектності
продукції
 

de
en
fr

ru 

Defektproduktionskoeffizient
coefficient of product defects
coefficient
de d?fectuosit? des produits
коэффициент дефектности продукции 

Середня зважена кількість
дефектів, яка припадає на
одиницю продукції
 

Среднее взвешенное количество
дефектов, приходящееся на единицу продукции

4.2.17 індекс дефектності
продукції
 

de
en
fr
ru
 

Tehlerindex
index for defects of products
indice de d?fectoctuosit? des produits
индекс дефектности продукции 

Комплексний показник якості
продукції, виготовленої за роз-
глянутий інтервал, рівний
середньому зваженому
коефіцієнту дефектності
цієї продукції
 

Комплексный показатель качества
продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал, равный
среднему взвешенному
коэффициенту дефектности этой
продукции

4.2.18 показник однорідності
продукції
 

de
en
fr
ru 

Produktionsgleichartigkeitszahl
index
of product hnmogeneity
indice d'homog?n?it? des produits
показатель однородности продукции

Якісна характеристика
розсіювання параметрів або
показників якості продукції
даного виду
 

Качественная характеристика
рассеивания параметров или показателей качества продукции данного вида

4.2.19 допустиме відхилення
показника якості продукції
 

de
en

fr

ru 

Zulassige G?tezahlabweichung
admissible deviation of the product
quality index
deviation admissible
de l'indice de
qualit? de production
допустимое отклонение показателя
качества продукции 

Відхилення фактичного значення
показника якості продукції від
номінального значення, яке зна-
ходиться в межах, встановлених
нормативною документацією
 

Отклонение фактическою значения показателя качества продукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией

4.3 Значення показників якості продукції 

4.3.1   базовий показник
якості продукції
 

de
en
fr
ru 

Basiserzeugnisqualit?tsmerkmal
basic index of product quality
indice de qualit? de base des produits
базовый показатель
качества продукции 

Значення показника якості про-
дукції, яке прийняте за основу
при порівняльній оцінці її якості
 

Значение показателя качества продукции, принятое за основу при
сравнительной оценке ее качества

4.3.2   оптимальне значення
показника якості продукції
 

de
en
fr

ru 

Optimale Eizeugnisqualitatswerte
optimal values of quality product index
valeur optimales des indices de qualit?
des produits
оптимальное значение показателя
качества продукции 

Значення показника якості про-
дукції, при якому досягається
найбільше відношення ефекту
до втрат
 

Значение показателя качесіва продукции, при котором достигается наибольшее отношение эффекта к затратам 

4.3.3   номінальне значения
показника якості продукції 

de
en
fr

ru 

Frzeugnisqualitiitmerkmalkennwerte
nominal values of product quality index
valeur nominale de l'indice de qualit?
des produits
номинальное значение показателя
качества продукции 

Значення показника якості про-
дукції, який відповідає певним
середнім або фіксованим умовам
і приймається за початок відліку
допусків
 

Значение показателя качества продукции, соответствующее определенным средним или фиксированным условиям и принимаемое за начало отсчета допусков

4.3.4   граничне значения
показників якості продукції 

de
en
fr

ru 

Erzeugnisqualit?tsgrenzwert
ultimate value of product quality index
valeur limite de l'indice de qualit? des
produits
предельное значение показателей
качества продукции

Максимально або мінімально до-
пустиме значення показника
якості продукції
 

Максимальное или минимальное
допускаемое значение показателя
качества продукции

4.3.5   регламентоване значення
показника якості продукції
 

de
en

fr

ru 

Vorgeschriebene G?tezahl
regulated value of the product quality
index
valeur r?glement?e de l'indice
de qualit? de production
регламентированное значение
показателя качества продукции

Значення показника якості про-
дукції, що встановлене нор-
мативною документацією
 

Значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией

4.3.6   відносне значення показника
якості продукції
 

de
en
fr
ru
 

Ralatives Erzeugnisqualit?tsmerkmal
relative
index of product quality
indice de qualit? relatif des produits
относительное значение показателя
качества продукции 

Відношення значення показника
якості продукції, що оцінюється,
до відповідного базового
показника
 

Отношение значения показателя
качества оцениваемой продукции
к соответствующему базовому
показателю

4.4 Рівні якості продукції 

4.4.1   рівень якості продукції 

de
en
fr

ru 

Erzeugnisqualitatsmerkmal
level of product quality
niveau de qualit? des produits
уровень качества продукции 

Відносна характеристика якості
продукції, побудована на
порівнянні значень показників
якості оцінюваної продукції з
базовими значеннями
 

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями

4.4.2   властивості рівня якості
продукції
 

de

en

fr

ru 

Technisches Niveau der
Erzeugnisqualit?t
level properties of the product quality
index
propri?t?s de niveau de la qualit? des
produits
свойства уровня качества продукции 

Властивості конкретної продук-
ції, які складають технічну части-
ну її зовнішньої якості і характе-
ризують корисність продукції
 

Свойства конкретной продукции,
составляющие техническую часть
ее внешнего качества и характери-
зующие полезность продукции

4.4.3   технічний рівень продукції 

de

en
fr

ru 

Bewertung des technischen Niveaus
der Erzeugnisqualit?t
technical level of products
niveau technique des produits
технический уровень продукции 

Відносна характеристика якості
продукції, побудована на
порівнянні значень показників,
які характеризують технічну
досконалість оцінюваної про-
дукції, з базовими значеннями
відповідних показників
 

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой
продукции, с базовыми значениями соответствующих показателей

4.4.4   властивості технічного
рівня продукції
 

de

en
fr

ru 

Eigenschaften des technischen
Productionsniveaus
properties of product technical level
propri?t?s de niveau technique des
produits
свойства технического уровня
продукции 

Властивості конкретної про-
дукції, які складають її
внутрішню якість і харак-
теризують сутність продукції
 

Свойства конкретной продукции,
составляющие ее внутреннее качество и характеризующие сущность продукции

4.4.5    технологічність продукції 

de

en
fr
ru 

Festigunsgerccht licit
adaptability to manafacture of products
adaptabilit? ? la production des produits
технологичность продукции 

Властивості технічного рівня кон-
кретної продукції, які характери-
зують її пристосованість до виго-
товлення, транспортування, збе-
рігання і експлуатації з мінімаль-
ними витратами матеріальних та
трудових ресурсів при заданих
значеннях показників якості
 

Свойства технического уровня конкретной продукции, характеризующие ее приспособленность к изготовлению, транспортировке, хранению и эксплуатации с минимальными расходами материальных и трудовых ресурсов при за-
данных значениях показателей качества

4.4.6    безпека продукції 

de
en
fr

ru 

Produktionssicherheit
safety of products
caract?re inoffensif des produits
безопасность продукции 

Властивість рівня якості конкрет-
ної продукції, яка полягає у її
спроможності бути використа-
ною за функціональним призна-
ченням без заподіяння шкоди
здоров'ю людини і (або) непри-
пустимих збитків виробництву
 

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения ущерба здоровью человека и (или) недопустимого ущерба производству

4.4.7    ергономічність продукції 

de
en
fr
ru 

Product ionsergonomik
ergonomics quality of products
qualit? d'ergonomie de la production
эргономичность продукции 

Властивість рівня якості конкрет-
ної продукції, яка полягає у
відповідності її технічних
властивостей ергономічним ха-
рактеристикам (властивостям)
людини
- користувача
(споживача продукції)
 

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в соответствии ее технических
свойств эргономическим характеристикам (свойствам) человека -
пользователя (потребителя продукции)

4.4.8    екологічіїісіь продукції 

de
en
fr

ru 

Produktionsekologie
ecological quality of products
qualit? ?cologique de la production
экологичность продукции 

Властивість рівня якості конкрет-
ної продукції, яка полягає у її
спроможності бути використа-
ною за функціональним призна-
ченням без завдання неприпус-
тимого негативного впливу на
якість навколишнього природно-
го середовища
 

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения недопустимого отрицательного воздействия на качество окружающей
природной среды

4.4.9    естетичність продукції 

de
en
fr

ru 

Productions?sthetik
aesthetic quality of produits
qualit? esth?tique de la production
эстетичность продукции 

Властивість рівня якості конкрет-
ної продукції, яка характеризує
інформаційну виразність,
раціональність форми, цілісність
композиції, досконалість
виробничого виконання і
стабільність товарного виду продукції
 

Свойство уровня качества конкретной продукции, характеризующее информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида продукции

4.4.10  рівень економічності
продукції
 

de
en
fr

ru 

Wirtschaflichkeitsniveau
economical efficiency level of products
niveau de rendement ?conomique de la
production
уровень экономичности продукции 

Зовнішня якість конкретної про-
дукції, яка відбиває витрати конк-
ретних видів трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на виготовлення,
зберігання, транспортування та
споживання одиниці продукції
 

Внешнее качество конкретной продукции, отражающее затраты конкретных видов трудовых, материальных и финансовых
ресурсов на изготовление, хранение, транспортирование и потребление единицы продукции

4.5 Методи визначення показників якості продукції 

4.5.1   вимірювальний метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Verfahren der Erzeugnisqualit?t
measuring method of product quality index
m?thode de mesurage des indices de
qualit? des produits
измерительный метод определения
показателей качества продукции

Метод визначення показників
якості продукції, який
здійснюється на основі технічних
засобів вимірювань
 

Метод определения значений
показателей качества продукции,
осуществляемый на основе
технических средств измерений

4.5.2   реєстраційний метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Rcgistrierverfahren der Erze
ugnisqualit?tbestimmung
recording method of product quality
index
m?thode d'enregistrement pour d?terminer les indices de qualit? des produits
регистрационный метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показників
якості продукції, який
здійснюється на основі спостере-
ження і підрахунку числа певних
подій, предметів або витрат
 

Метод определения показателей
качества продукции, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов пли затрат

4.5.3   традиційний метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Traditionelles Verfahren der
Erzeugnisqualit?tsbestimmung
traditional method of product index
evaluation
m?thode traditionnelle d'?valuation des
indices de qualit? des produits
традиционный метод определения
показателей качества продукции 

Метод визначення показників
якості продукції, який здійсню-
ється посадовими особами
(працівниками) спеціалізованих
експериментальних і (або) розра-
хункових підрозділів підпри-
ємств, установ або організацій
 

Me год определения показателей
качества продукции, осуществляемый должностными лицами (работниками) специализированных экспериментальных и (или) расчетных подразделений
предприятий, учреждений или организаций

4.5.4   розрахунковий метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Berechnungsyerfahren der
Erzeugnisqualitatsbestimmung
calculation method of product quality index
m?thode de calkul des indices de qualit? des produits
расчетный метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показників
якості продукції, який здійсню-
ється на основі використання
теоретичних і (або) емпіричних
залежностей показників якості
продукції від її параметрів
 

Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее
параметров

4.5.5   органолептичний метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Organoleptisches Verfahren der
Erzeugnisqualit?tsbestimmung
organoleptic method of product quality index evqluation
m?thode organoleptique d'?valuation
des
indices de qualit? des produits
органолептический метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показників
якості продукції, який
здійснюється на основі аналізу
сприйняття органів чуття
 

Метод определения значений
показателей качества продукции,
осуществляемый на основе
анализа восприятия органов
чувств

4.5.6   соціологічний метод
визначення показників
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Soziolodisches Verfahren der
Erzeugnisqualit?tsbestimmung
sociological method of product quality
evaluation
m?thode sociologique d'?valuation des
indices de qualit? des produits
социологический метод определения
показателей качества продукции

Метод визначення показників

якості продукції, який
здійснюється на основі збирання
і аналізу поглядів її фактичних
або можливих споживачів
 

Метод определения значений
показателей качества продукции,
осуществляемый на основе сбора
и анализа мнений ее фактических
или возможных потребителей

4.5.7    експертний метод визначення
показників якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Expertenverfahren der
Erzeugnisqualit?tsbestimmung
method of examinabionby fer
evaluation of product quality Index
m?thode d'expertise pour ?valuer des
indices de qualit? des produits
экспертный метод определения
показателей качества продукции

Метод визначення значень
показників якості продукції,
який здійснюється
ira основі
рішення, що приймається експертами
 

Метод определения значений
показателей качества продукции,
осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами

4.6 Оцінка якості продукції 

4.6.1   кваліметрія 

de
en
fr
ru 

Qualit?tsmessung
qualitnetry
qualim?trie
квалиметрия 

Галузь науки, предметом якої є
кількісні методи оцінки якості
продукції
 

Область науки, предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции

4.6.2   оцінювання якості продукції 

de

en
fr

ru 

Qualit?tsbewertung
evaluation of product quality
evaluation
du niveau de qualit? de la
production
оценивание качества продукции 

Визначення значень характерис-
тик продукції із зазначенням точ-
ності і (або) достовірності
 

Определение значений характеристик продукции с указанием точности и (или) достоверности

4.6.3    коефіцієнт вагомості
показника якості продукції
 

de

en
fr

ru 

Wertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualit?tsmerkmales significance coefficient of quality product index
coefficient de singification d'un induce
de qualit? des produits
коэффициент весомости показателя
качества продукции 

Кількісна характеристика значу-
щості даного показника якості
продукції серед інших показників
її якості
 

Количественная характеристика
значимости данного показателя
качества продукции среди других
показателей ее качества

4.6.4    оцінка рівня якості продукції 

de
eu
fr

ru 

Erzeugnisqualit?tsveaubewertung
evaluation of pioduct quality level
?valuation du niveau de qualit? des
produits
оценка уровня качества продукции 

Сукупність операцій, яка вклю-
чає вибір номенклатури
 показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і зіставлення їх з
базовими
 

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми

4.6.5   оцінка технічного рівня
продукції
 

de

en
fr

ru 

Bewertung des technischen
Produktionsniveaus
technical level evaluation of products
?valuation du niveau technique de la
production
оценка технического уровня
продукции 

Сукупність операцій, в яку
входить вибір номенклатури
показників, які характеризують
технічну досконалість оцінюва-
ної продукції, визначення зна-
чень цих показників і зіставлення
їх з базовими
 

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой
продукции, определение значений
лих показателей и
сопоставление
их с базовыми

4.6.6   карта технічного рівня
і якості продукції
 

de

en
fr

ru 

Karte des technischen Niveaus und der
Erzeugnisqualit?t
card of technical level and product quality
fiche de niveau technique et de qualit?
des produits
карта технического уровня
и качества продукции 

Технічний документ, який містить відомості про техніко-економічні показники продукції, що характеризують рівень її якості в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами
та перспективними зразками
 

Технический документ, содержащий сведения о технико-экономических показателях продукции, характеризующих уровень ее качества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами и перспективными образцами

4.6.7   оцінка рівня якості
і економічності продукції
 

de

en

fr

ru 

Beweitung des Qualit?ts-und
Wirtschaftlichkeitsniveaus
technical and economical efficiency
level of products
?valuation du niveau de qualit? et de
rendement ?conomique
оценка уровня качества
и экономичности продукции 

Зіставлення сукупності значень
основних тсхніко-економічппх
показників конкретної продукції
з відповідною сукупністю зна-
чень показників базового зразка
продукції
 

Сравнение совокупности значений
основных технико-экономических
показателей конкретной продукции с соответствующей совокупностью значений показателей базового образца продукции

4.6.8   диференціальний метод
оцінки якості продукції 

de

en

fr

ru 

Differentialmethode der
Qualit?tsbewertung
differential method of product quality
evaluation
m?thode diff?rentielle   d'?valuation de
qualit? de production
дифференциальный метод оценки
качества продукции 

Метод оцінки якості продукції,
який базується на використанні
одиничних показників її якості
 

Метол оценки качества продукции,
основанный на использовании
единичных показателей ее качества

4.6.9    комплексний метод оцінки
якості продукції
 

de
en

fr

ru 

Komplexmethode der Qualit?tsbewertung
complex method of product quality
evaluation
m?thode complexe d'?valuation de
qualit? de la production
комплексный метод оценки качества
продукции 

Метод оцінки якості продукції,
який базується на використанні
комплексних показників її якості
 

Метод оценки качества продукции, основанный на использовании комплексных показателей ее качества

4.6.10 змішаний метод оцінки
якості продукції
 

de
en

fr

ru 

Mischmethode der Qualit?tsbewertung
mixed method of product quality
evaluation
m?thode mixte d'?valuation de qualit?
de la production
смешанный метод оценки качества
продукции 

Метод оцінки якості продукції,
який базується на одночасному
використанні одиничних і комп-
лексних показників її якості
 

Метод оценки качества продукции, основанный на одновременном использовании единичных и
комплексных показателей ее качества

4.6. 11  статистичний метод оцінки
якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Statistische Methode der
Qualit?tsbewertung
statistic method of product quality
evaluation
m?thode statistique d'?valuation de
qualit? de la production
статистический метод оценки
качества продукции 

Метод оцінки якості продукції,
за яким значення показників
якості визначають з використан-
ням правил математичної
статнстики
 

Метод оценки качества продукции, при котором значения показателей качества определяют с использованием правил математической статистики

4.6.12   придатна продукція 

de
en
fr

ru 

Brauchbare Erzeugnisse
fit products
production
valable
годная продукция 

Продукція, яка задовольняє усі
поставлені вимоги
 

Продукция, удовлетворяющая все
установленные требования

4.6.3    дефект 

de
en
fr

ru 

Defekt
defect
d?faut
дефект

Кожна окрема невідповідність
продукції поставленим вимогам
 

Каждое отдельное несоответствие
продукции установленным требованиям

4.6.14 брак 

de
en
fr
ru
 

Ausschuss
reject
rebut
брак

Продукція, передача якої
споживачу неприпустима через
наявність дефектів
 

Продукция, передача которой
потребителю не допускается
из-за наличия дефектов

4.6.15  рекламація 

de
en
fr
ru
 

Reklamation
reclamation
r?clamation
рекламация

Оформлена у встановленому
порядку заява адресата поста-
чальнику або підряднику на
виявлену в період дії гарантійних
зобов'язань невідповідність
якості і (або) комплектності пос-
тавленої продукції або прове-
дених робіт встановленим
вимогам
 

Оформленное в установленном порядке заявление получателя поставщику или подрядчику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и (или) комплектности поставленной продукции
или проведенных работ установленным требованиям

4.6.16 гатунок продукції 

de
en
fr
ru 

Produktionsklasse (Sorte)
class (grade) of products
classe (qualit?) des produits
сорт продукции 

Градація продукції певного виду
за одним або декількома
показниками якості, встановлена
нормативною документацією
 

Градация продукции определенно-
го
вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией

4.7 Управління якістю продукції 

4.7.1   управління якістю 

de
en
fr
ru 

G?testeuerung
control de quality
contr?le de qualit?
управление качеством 

Методи і діяльність опе-
ративного характеру, які
використовують для задоволення
вимог до якості
 

Методы и деятельность оперативного характера, используемые для удовлетворения требований качества

4.7.2    управління якістю продукції 

de
en
fr
ru 

Erzeugnisqualit?tssteuerung
control ef product quality
contr?le de qualit? de la production
управление качеством продукции 

Дії, що виконуються при ство-
ренні і експлуатації або
споживанні продукції з метою
встановлення, забезпечення і
підтримування необхідного рівня
її якості
 

Действия, осуществляемые при
создании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества

4.7.3    технічний контроль
якості продукції 

de
en
fr

ru 

Betriebstechnische Qualit?tskontrolle
technical control of product quality
contr?le technique de qualit? de la production
технический контроль качества
продукции 

Перевірка відповідності
кількісних і якісних характеристик властивостей продукції
 встановленим вимогам 

Проверка соответствия количественных и качественных характеристик свойств продукции установленным требованиям

4.7.4    вибірковий контроль

de
en
fr

ru 

Stichprobenpr?fung
random inspection
contr?le sur ?chantillons (par pr?l?vement)
выборочный контроль 

Контроль, за яким рішенння про
якість продукції приймається на
основі результатів перевірки
однієї або декількох вибірок або
проб із партії або потоку продукції
 

Контроль, при котором решение о
качестве продукции принимается
по результатам проверки одной
пли нескольких выборок или проб
из партии или потока продукции

4.7.5    статистичний приймальний
контроль якості продукції
 

de

en

fr

ru 

Statistische Abnahmenpr?fung der
Erzeugnisqualit?t
statistic reception control of product
quality
contr?le de reception statistique de
qualit? des produits
статистический приемочный
контроль качества продукции 

Вибірковий контроль якості про-
дукції, який побудований на за-
стосуванні методів математичної
статистики для перевірки
відповідності якості продукції
встановленим вимогам і
прийнятті рішення
 

Выборочный контроль качества
продукции, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и
принятии решения

4.7.6    нагляд за якістю 

de
en
fr

ru 

Qualit?tskontrole
quality checking
verification
de qualit?
надзор за качеством 

Постійний нагляд і перевірка
стану процедур, методів, умов
виконання виробів, продукції
і послуг, а також аналіз одержаних результатів в порівнянні з
встановленими показниками з метою засвідчення того, що умови виконуються
 

Постоянный надзор и проверка
состояния процедур, методов, условий выполнения изделий, продукции и услуг, а также анализ полученных результатов в сравнении с установленными показателя-
ми с целью засвидетельствования
того, что условия выполняются

4.7.7    забезпечення якості 

de
en
f
r
ru
 

Qualit?tssicherung
quality support
garantie de qualit?
обеспечение качества 

Сукупність заходів, які плануються і систематично проводяться,
необхідних для створення упевне-
ності в тому, що вибір або послу-
га задовольняє певні вимоги якості
 

Совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в том, что изделие или услуга удовлетворяет определенные требования качества

4.7.8     програма якості 

de
en
fr
ru 

Qualit?tsprogramm

program of quality
programme
de qualit?
программа качества 

Документ, який регламентує конкретні заходи в галузі якості, розподіл ресурсів і послідовність дій, що відносяться до конкретного виробу, послуги, контракту
або проекту
 

Документ, регламентирующий
конкретные меры в области качества, распределение ресурсов и последовательность действий, относящихся к конкретному изделию,
услуге, контракту или проекту

4.7.9    система якості 

de
en
fr
ru 

Qualit?tssysteme
system of quality
syst?me de qualit?
система качества 

Сукупність організаційної струк-
тури, відповідальності, процедур
і ресурсів, які спрямовані на впро-
вадження адміністративного
управління якістю
 

Совокупность организационной
структуры, ответственности, процедур и ресурсов, направленных на внедрение административного управления качеством

4.7. 10 система управління якістю 

de
en
fr
ru 

Qualit?tssteuerungssystem
management system of quality
syst?me de gestion de qualit?
система управления качеством 

Сукупність керуючих органів і
об'єктів управління, які взаємодіють за допомогою матеріально-технічних і
інформаційних засобів
при управлінні якістю продукції 

Совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и
информационных средств при управлении качеством продукции

4.7. 11  сертифікат про якість 

de

en
fr
ru
 

G?tezeugnis
certificate of quality
certificat de qualit?
сертификат о качестве 

Товаросупровідний документ,
який засвідчує якість продукції,
що поставляється
 

Товаросопроводительный документ, удостоверяющий качество
поставляемой продукции

4.7.12  планування якості продукції 

de
en
fr

ru 

Qualit?tsplanung
planning of product quality
planification de la qualit? de la production
планирование качества продукции 

Установлення обгрунтованих
завдань з випуску продукції
з потрібними значеннями
показника якості на заданий
момент часу або протягом
заданого інтервалу часу
 

Установление обоснованных
заданий по выпуску продукции с
требуемыми значениями показателя качества на заданный момент
времени или в течение заданного
интервала времени

4.7.13 юридична відповідальність
за якість виробів
 

de
en
fr

ru 

Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualit?t
juridical responsability fox the product quality
responsabilit? juridique de la qualit? de
la production
юридическая ответственность
за качество продукции 

Загальний термін, який описує
обов'язки, що покладені на
виробника або на інших осіб
щодо відшкодування збитків
через нанесення травм, пошкод-
ження власності або інші збитки,
викликані використанням
виробу або послуги
 

Общий термин, описывающий
обязательства, возлагаемые на
изготовителя или других лиц, по
возмещению убытка из-за нанесения травм, повреждения собственности или другого ущерба, вызванного использованием изделия или услуги

Абетковий покажчик українських термінів

безпека продукції
брак
виріб
відповідальність за якість виробів юридична
відхилення показника якості продукції допустиме
властивість продукції
властивості рівня якості продукції
властивості технічного рівня продукції
гатунок продукції
дефект
екологічність продукції
ергономічність продукції
естетичність продукції
забезпечення якості
значення показника якості продукції відносне
значення показника якості продукції граничне
значення показника якості продукції номінальне
значення показника якості продукції оптимальне
значення показника якості продукції регламентоване
індекс дефектності продукції
індекс якості продукції
карта технічного рівня і якості продукції
категорія якості продукції
кваліметрія
коефіцієнт вагомості показника якості продукції
коефіцієнт дефектності продукції
коефіцієнт сортності продукції
контроль вибірковий
контроль якості продукції приймальний статистичний
контроль якості продукції технічний
матеріали
метод визначення показників якості продукції вимірювальний
 

метод визначення показників якості продукції експертний
метод визначення показників якості продукції органолептичній
метод визначення показників якості продукції реєстраційний
мегод визначення показників якості продукції розрахунковий
мегод визначення показників якості продукції соціологічний
метод визначення показників якості продукції традиційний
метод оцінки якості продукції диференціальний
метод оцінки якості продукції змішаний
метод оцінки якості продукції комплексний
метод оцінки якості продукції статистичний
нагляд за якістю
одиниця продукції
ознака продукції
оцінка рівня якості і економічності продукції
оцінка рівня якості продукції
оцінка технічного рівня продукції
оцінювання якості продукції
пара ме І
p продукції
планування якості продукції
показник однорідності продукції
показник якості продукції
показник якості продукції базовий
показник якості продукції визначальний
показник якості продукції груповий
показник якості продукції інтегральний
показник якості продукції комплексний
показник якості продукції одиничний
показник якості продукції узагальнений
показник якості створення (експлуатації) продукції

4.4.6
4.6.14
4.1.3
4.7.13
4.2.19
4.2.2
4.4.2
4.4.4
4.6.16
4.6.13
4.4.8
4.4.7
4.4.9
4.7.7
4.3.6
4.3.4
4.3.3
4.3.2
4.3.5
4.2.17
4.2.14
4.6.6
4.2.5
4.6.1
4.6.3
4.2 .16
4.2.15
4.7.4
4.7.5
4.7.3
4.1.4
4.5.1
 

4.5.7
4.5.5
4.5.2
4.5.4
4.5.6
4.5.3
4.6.8
4.6.10
4.6.9
4.6.11
4.7.6
4.1.2
4.2.3
4.6.7
4.6.4
4.6.5
4.6.2
4.2.4
4.7.12
4.2.18
4.2.6
4.3.1
4.2.10
4.2.12
4.2.13
4.2.9
4.2.8
4.2.11
4.2.7

програма якості
продукція
приданы
продукція промислова
рекламація
рівень економічності продукці
 

рівень продукції технічний
рівень якості продукції
сертифікат про якість
система управління якістю
система якості
технологічність продукції
.
управління якістю
управління якістю продукції
якість продукції
 

4.7.8
4.6.12
4.1.1
4.6.15
4.4.10

4.4.3
4.4.1
4.7.11
4.7.10
4.7.9
4.4.5
4.7.1
4.7.2
4.2.1

Абетковий покажчик німецьких термінів

Ausschuss
Basiseizeugnisqualit?tsmerkmal
Berechnungsverfahren der Erzengnisqualitatsbestimmung
Bestimmend Erzeugnisqualit?tmerkmal
Betriebstechnische Qualit?tskontrolle
Bewertung des technischen Niveaus der Erzeugnisqualit?t
Bewertung des technischen Produktionsniveaus
Bewertung des Qualit?ts- und Wirschafthchkeitsniveaus
Brauchbare Erzeugnisse
Defekt
Defektproduktionskoeffizient
Differentialmethode der Qtiaiit?tsbeweitung
Eigenschaften des technischen Produktionsniveaus
Emzelerzeugnisqualitatsindex
Erzeugnis
Erzeugnisqualit?t
Erzeugnisqualit?tsbewertung
Erzeugnisquaht?tsgrenzwert
Erzeugnisqualit?tsindex
Erzeugnisqualit?tsmerkmal
Erzeugnisqualit?tmerkmalennwerte
Erzeugnisqualit?tsniveaubewertung
Erzeugnisqualit?tssleuerung
Erzeugnisquaht?tszahl
Expertenverfahrender Erzeugnisqualitatsbestimmung
Festigungsgerechtheit
Gruppeneerzeugnisqualit?tsmerkmal
Guterzeugms
G?testeuerzung
G?tezahl f?r die Herstellung (Nutzung) von Erzeugnissen
Industi ierproduktion
Intearalerzeuenisaualit?tsmerkmal
 

Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualit?t
Karte des technischen Niveaus und der Erzeugnisqualit?t
Komplexerzeugnisqualit?tsmerkmal
Komplexmethode der Qualit?tsbewertung
Mischmethode der Qualit?tsbewertung
Optimale Erzeugnisqualit?tswerte
Organoleptisches Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmunf
Produktions?sthetik
Produktionsekologie
Produktionsergonomik
Produktionsgleichartigkeits Zahl
Produktionsklasse (Sorte)
Produktionslinheit
Produktionsmerkmale
Produktionsparameter
Produktionsqualit?tszahl
Produktionsseigenschaft
Produktionssicherheit
Qualit?tsbewertung
Qualit?tskontrolle
Qualit?tsmessung
Qualit?tsplanung
Qualit?tsprogramm
Qualit?tssicherung
Qualit?tssteuerungssystem
Qualit?tssysteme
Registrierverfahren der Erzeugnisqualit?tbestimmung
Reklamation
Relatives Erzeugnisqualit?tsmerkmal
Soziologischer Verfahren der Erzeungnisqualit?tsbestimmung
Statistische Abnahmepr?fung der Erzeugnisqualit?t
Statistische Methode der Qualit?tsbewertung
Stichprobenpr?fung
Stoffe
 

Technisches Niveau der Erzeugnisqualit?t
Tehlermdex
Traditionelles Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung
Vereinheitlichtungserzeugnisqualitatsmerkmal
Verfahren der Erzeugnisqualit?t
Vorgeschriebene G?tezahl
Vertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualit?tsmerkmales
Wirtschaftlichkeitsniveau
Zul?ssige G?tezahlabweichung
 

4.6.14
4.3.1
4.5.4
4.2.10
4.7.3
4.4.3
4.6.5
4.6.7
4.6.12
4.6.13
4.2.16
4.6.8
4.4.4
4.2.8
4.1.3
4.2.1
4.2.6
4.3.4
4.2.14
4.4.1
4.3.3
4.6.4
4.7.2
4.2.8
4.5.7
4.4.5
4.2.12
4.7.11
4.7.1
4.2.7
4.1.1
4.2.13

4.7.13

4.6.6
4.2.9

4.6.9
4.6.10
4.3.2
4.5.5

4.4.9
4.4.8
4.4.7
4.2.18
4.6.16
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.4.6
4.6.2
4.7.6
4.6.1
4.7.12
4.7.8
4.7.7
4.7.10
4.7.9
4.5.2
4.6.15
4.3.6
4.5.6
4.7.5
4.6.11
4.7.4
4.1 .4
 

4.2.2
4.2.17
4.5.3
4.2.11
4.5.1
4.3.5
4.6.3
4.4.10
4.2.19

Абетковий покажчик англійських термінів

adaptability to manufacture of products
admissible deviation of the product quality index
aesthetic quality of products
basic index of product quality
calculation method of product quality index
card of technical level and product quality
category of product quality
certificate of quality
clasa grade of products
coefficient of product defects
coefficient of product rating
complex index of product quality
complex method of product quality evaluation
control of product quality
control of quality
defect
determing quality index
.
differential method of product quality evaluation
ecological quality of products
economical efficienty level of products
ergonomics quality of products
evaluation of product quality
evaluation of product quality level
fit products
generalized index of product quality
group index of product quality
index for defects of products
index of products
index of product homogeneity
industrial products
integral index of product quality
juridical responsability for the product quality
 

level of product quality
level properties of the product quality index
management system of quality
materials
meassuring method of product quality index
method of examinabionby experts evaluation of product quality index
mixed method of product quality evaluation
nominal values of product quality index
optimal values of quality product index
organoleptic method of product quality index evaluation
parameter ef products
planning of product quality
product
product quality index
product quality indicator
program of quality
properties of product technical level
property of products
qualimetry
quality checking
quality index of product creation (use)
quality of products
quality support
tandom inspection
reclamation
recording method of product quality index
regulated value of the product quality index
reject
relative index of product quality

4.4.5
4.2.19
4.4.9

4.3.1
4.5.4
4.6.6
4.2.5
4.7.11
4.6.16
4.2.16
4.2.15
4.2.9
4.6.9
4.7.2
4.7.1
4.6.13
4.2.10
4.6.8
4.4.8
4.4.10
4.4.7
4.6.2
4.6.4
4.6.12
4.2.11
4.2.12
4.2.17
4.2.3
4.2 18
4.1.1
4.2.13
4.7 13

4.4.1
4.4.2
4.7.10
4.1.4
4.5.1
4.5.7
4.6.10
4.3.3
4.3.2
4.5.5
4.2.4
4.7.12
4.1.3
4.2.14
4.2.6
4.7.8
4.4.4
4.2.2
4.6.1
4.7.6
4.2.7
4.2.1
4.7.7
4.7.4
4.6.15
4.5.2
4.3.5
4.6.14
4.3.6

Абетковий покажчик французьких термінів

adaptabilit? ? la production des produits
caract?re inoffensif des produits
cat?gorie qualitative de produits
certificat de qualit?
classe (qualit?) des produits
coefficient de d?fectuosit? des produits
coefficient de signification d'un indice de qualit? des produits
coefficient de qualit? des produits
contr?le de r?ception statistique de qualit? des produits
contr?le de qualit?
contr?le de qualit? de la production
condole sur ?chantillons (par pr?l?vement)  .
contr?le technique de qualit? de la production
d?faut
d?viation admissible de l'indice de qualit? de production
?valuation du niveau de qualit? de la production
?valuation du niveau de qualit? des produits
?valuation du niveau de qualit? et de rendement ?conomique
?valuation du niveau technique de la production
fiche de niveau technique et de qualit? des produits
garantie de qualit?
index de qualit? des produits
indice de d?fectuosit? des produits
indice d'homog?n?it? des produits
indice de produits
indice de qualit? de base des produits
indice de qualit? complexe des produits
indice de qualit? de cr?ation (utilisation) de la production
indice de qualit? de groupe des produits
indice de qualit? des produits
indice de qualit? d?terminant
indice de qualit? g?n?ralise des pioduits
 

indice de qualit? int?gral des produits
indice de qualit? relatif des produits
indice isol? de qualit? des produits
mat?riaux
m?thode complexe d'?valuation de qualit? de la production
m?thode de calkul des indices de qualit? des produits
m?thode de mesurage des indices de qualit? des produits

m?thode d'enregistrement pour d?terminer les indices
de qualit? des produits

m?thode d'experts pour ?valuer les indices de qualit? des produits
m?thode diff?rentille d'?valuation de qualit? de production
m?thode mixte d'?valuation de qualit? de la production

m?thode organoleptique d'?valuation des indices
de qualit? des produits

m?thode sociologique d'?valuation des indices
de qualit? des produits

m?thode statistique d'?valuation de qualit? de la production

m?thode traditionnelle d'?valuation des indices
de qualit? des produits

niveau de qualit? des produits   
niveau de rendement ?conomique de la production
niveau technique des produits
param?nte de production
planification de la qualit? de la production
production industrielle
production vala bl?
produit
programme de qualit?
propri?t? de produits
propri?t?s de niveau de la qualit? des produite
propri?t?s de niveau technique des produits

4.4.5
4.4.6
4.2.5
4.7.11
4.6.16
4.2.16
4.6.3
4.2.15
4.7.5
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.3
4.6.13
4.2.19
4.6.2
4.6.4
4.6.7
4.6.5
4.6.6
4.7.7
4.2.14
4.2.17
4.2.18
4.2.3
4.3.1
4.2.9
4.2.7
4.2.12
4.2.6
4.2.10
4.2.11

4.2.13
4.3.1
4.2.8
4.1.4
4.6.9
4.5.4
4.5.1

4.5.2
4.5.7
4.6.8
4.6.10

4.5.5

4.5.6
4.6.11

4.5.3
4.4.1
4.4.10
4.4.3
4.2.4
4.7.12
4.1.1
4.6.12
4.1.3
4.7.8
4.2.2
4.4.2
4.4.4

Абетковий покажчик російських термінів

безопасность продукции
брак
дефект
единица продукции
значение показателя качества продукции номинальное
значение показателя качества продукции оптимальное
значение показателя качества продукции относительное
значение показателя качества продукции предельное
значение показателя качества продукции регламентированное
изделие
индекс дефектности продукции
индекс качества продукции
карта технического уровня и качества продукции
категория качества продукции
качество продукции
квалиметрия
контроль выборочный
контроль качества продукции приемочный статистический
контроль качества продукции технический
коэффициент весомости показателя качества продукции
коэффициент дефектности продукции
коэффициент сортности продукции
материалы

метод определения показателей качества продукции
измерительный

метод определения показателей качества продукции
органолептический

метод определения показателей качества продукции расчетный

метод определения показателей качества продукции
регистрационный

метод определения показателей качества продукции
социологический

метод определения показателей качества продукции
традиционный

метод определения показателей качества продукции
экспертный

метод оценки качества продукции дифференциальный
метод оценки качества продукции комплексный
метод оценки качества продукции смешанный
метод оценки качества продукции статистический
надзор за качеством
обеспечение качества
ответственность за качество продукции юридическая
отклонение показателя качества продукции допустимое
оценивание качества продукции
оценка технического уровня продукции
оценка уровня качества и экономичности продукции
оценка уровня качества продукции
параметр продукции
планирование качества продукции
показатель качества продукции
показателя качества продукции базовый
показатель качества продукции групповой
показатель качества продукции единичный
показатель качества продукции интегральный
показатель качества продукции
комплексний
показатель качества продукции обобщенный
показатель качества продукции определяющий
показатель качества создания (эксплуатации) продукции
показатель однородности продукции

признак продукции
программа качества
продукция годная
продукция промышленная
рекламация
свойство продукции
свойства технического уровня продукции
свойства уровня качества продукции

сертификат о качестве
система качества
система управления качеством
сорт продукции
технологичность продукции
управление качеством
управление качеством продукции
уровень качества продукции
уровень продукции технический
уровень экономичности продукции
экологичность продукции
эргономичность продукции
эстетичность продукции

4.4.6
4.6.14
4.6.13
4.1.2
4.3.3
4.3.2
4.3.6
4.3.4
4.3.5
4.1.3
4.2.17
4.2.14
4.6.6
4.2.5
4.2.1
4.6.1
4.7.4
4.7.5
4.7.3
4.6.3
4.2.16
4.2.15
4.1.4

4.5.1

4.5.5

4.5.4

4.5.2


4.5.6


4.5.3

4.5.7
4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11
4.7.6
4.7.7
4.7.13
4.2.19
4.6.2
4.6.5
4.6.7
4.6.4
4.2.4
4.7.12
4.2.6
4.3.1
4.2.12
4.2.8
4.2.13
4.2.9
4.2.11
4.2.10
4.2.7
4.2.18

4.2.3
4.7.8
4.6.12
4.1.1
4.6.15
4.2.2
4.4.4
4.4.2

4.7.11
4.7.9
4.7.10
4.6.16
4.4.5
4.7.1
4.7.2
4.4.1
4.4.3
4.4.10
4.4.8
4.4.7
4.4.9Спонсоры раздела:
  • проектирование в Одессе