Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ІSО 6183:1990)

Название (рус.) ДСТУ 4578:2006. Системы пожаротушение диоксидом углерода. Проектирование и монтаж. Общие требования (ІSО 6183:1990, МОD)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

Проектування та монтаж

Загальні вимоги

(ISO 6183:1990, MOD)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: В. Орел, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Откідач, канд. техн. наук;
С. Пономарьов; В. Дунюшкін, канд. техн. наук

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. № 161 з 2007-01-01
 2.  Національний стандарт відповідає ISO 6183:1990 Fire protection equipment  Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises  Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж), крім 2, 4, 23.2, 25.3.1 та 25.4, де є відхили

Ступінь відповідності  модифікований (MOD)
Переклад з англійської (
en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[2] ВСТУП

[3] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[4] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[5] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[6] 4 ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ

[6.0.1] Національне відхил

[7] 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

[8] 6 СИГНАЛИ ОПОВІЩУВАННЯ

[9] 7 ЗАСОБИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

[10] 8 АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ТИСКУ

[11] 9 ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ

[12] 10 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО НИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ ЧАСТИН ЗАХИЩУВАНИХ ПРОСТОРІВ

[13] 11 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

[14] 12 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

[15] 13 ВИПРОБОВУВАННЯ З ПОДАВАННЯМ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ ЗА УМОВИ МОЖЛИВОЇ НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ СУМІШЕЙ

[16] 14 ОСНОВИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

[17] 15 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ'ЄМНИМ СПОСОБОМ

[18] 16 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО ЗАСТОСОВУВАННЯ

[19] 17 КІЛЬКІСТЬ НЕОБХІДНОГО ЗАПАСУ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

[20] 18 КІЛЬКІСТЬ ДЮКСИДУ ВУГЛЕЦЮ, ЯКА МАЄ БУТИ ПРИЄДНАНА ДО СИСТЕМИ ЯК РЕЗЕРВ

[21] 19 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

[22] 20 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

[23] 21 РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

[24] 22 РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ

[25] 23 ТРУБОПРОВІДНА МЕРЕЖА

[25.0.0.1] Національний відхил

[26] 24 НАСАДКИ

[27] 25 МЕХАНІЗМИ ЗАДІЮВАННЯ

[28] 26 ОБСТЕЖЕННЯ І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТУВАННЯ

[29] 27 ФУНКЦІЙНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ

[30] 28 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

[31] ДОДАТОК А

[32] ВИПРОБОВУВАННЯ З ВИЗНАЧАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВОГНЕГАСНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ ГОРЮЧИХ РІДИН І ГАЗІВ

[33] ДОДАТОК В

[34] ВИЗНАЧАННЯ РОЗМІРІВ ТРУБ І ОТВОРІВ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

[35] ДОДАТОК С

[36] ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЙОГО ЗАСТОСОВУВАННЯ

[37] ДОДАТОК D

[38] ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ

[39] ДОДАТОК НА

[40] ПЕРЕЛІК ЗМІН ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

[41]
ДОДАТОК НБ

[42] ДАНІ ПРО ПОТРЕБУ ПЕРЕВІРЯННЯ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИПРОБОВУВАННЯ

[43] ДОДАТОК НВ

[44] ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 6183:1990 Fire protection equipment  Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises  Design and installation (Протипожежна техніка. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю для захисту приміщень. Проектування та монтаж) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,  ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

змінено назву стандарту на: «Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

замінено «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»;

змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 6183:1990

bar

m

mm

s

Pa

kg

J

min

Познаки в цьому стандарті

бар

м

мм

с

Па

кг

Дж

хв

виправлено помилки, допущені в ISO 6183:1990:

а) у 15.2 у поясненні до формули знак «=» замінено на «+»;

б) у 15.3 посилання на додаток С замінено на додаток А;

в) у 20.2 посилання на таблицю 3 замінено на таблицю 2;

г) у В.2 посилання на таблицю В.8 замінено на таблицю В.7;

д) у В.3 у формулі змінено розмірність «мм1,25» на «м/мм1,25»;

е) у D.1.5 у формулі змінено розмірність «кг хвилина на кубічний метр» на «кг/хв·м-3»;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані»  оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

До стандарту внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для проведення робіт із модернізації і створення нової випробовувальної бази, необхідної для забезпечення виконання випробовувань із перевіряння вимог цього стандарту, розробляння нових та коригування чинних в Україні нормативних документів із ним взаємопов'язаних. Технічні відхили і додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення». Повний перелік технічних відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

Дані про потребу перевіряння систем газового пожежогасіння на відповідність технічним вимогам стандарту під час окремих видів випробовувань наведено у додатку НБ.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), інших нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті наведено у додатку НВ.

Копії документів, на які є посилання, можна отримати в Головному фонді нормативних документів
ДП «УкрНДНЦ».


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

Проектування та монтаж
Загальні вимоги

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДВУОКИСЬЮ УГЛЕРОДА

Проектирование и монтаж
Общие требования

CARBON DIOXIDE
EXTINGUISHING SYSTEMS

Design and installation
General requirements

Чинний від 2007-01-01

ВСТУП

Цей стандарт призначено для використовування тими, хто займається придбанням, проектуванням, монтуванням, обстеженням, погодженням, експлуатуванням та технічним обслуговуванням систем пожежогасіння діоксидом вуглецю (СО2), щоб таке обладнання функціювало належним чином протягом його строку експлуатування.

Передбачено, що будь-яка автоматична система пожежогасіння діоксидом вуглецю, спроектована і змонтована відповідно до цього стандарту, має бути ефективною і безпечною в експлуатуванні. Проте, в деяких країнах може існувати необхідність у дотриманні інших вимог, щоб досягти відповідності з національними або місцевими правилами. Перед детальним плануванням монтажу треба перевірити відповідність розташування вимогам національних або місцевих правил. Це можна зробити, звернувшись до уповноваженого органу.

Цей стандарт стосується лише стаціонарних систем пожежогасіння в наземних будівлях і приміщеннях. Подані в ньому основні положення можуть бути застосовні до інших об'єктів протипожежного захисту (наприклад на морських суднах), але для цих об'єктів необхідно враховувати додаткові вимоги, у зв'язку з тим, що вимоги цього стандарту можуть бути недостатніми.

Загальну інформацію щодо діоксиду вуглецю, як вогнегасної речовини, наведено у додатку С. Її можна використовувати як корисну попередню інформацію для тих, хто не знайомий із характеристиками цієї речовини. Цей стандарт не містить вимог до трубопровідних фітингів, резервуарів, фланцевих з'єднань, гнучких з'єднувачів, а також мідних труб і фітингів. Ці вимоги встановлено відповідними національними стандартами.

Основним припущенням під час розробляння всіх технічних стандартів є те, що кожен міжнародний стандарт будуть використовувати особи, компетентні у відповідній сфері. Це особливо важливо у сфері протипожежного захисту. Відповідно наголошується, що наведені вимоги щодо проектування мають інтерпретувати лише навчені й досвідчені проектувальники. Аналогічно, треба користуватися послугами компетентних фахівців під час монтування і випробовування обладнання.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Організації, фахівці яких виконують проектування, монтування, налагодження та технічне обслуговування систем повинні мати відповідну ліцензію на право проведення зазначених робіт.

Якщо не зазначено інше, всі значення тиску є значеннями манометричного тиску, які виражено в барах з еквівалентними значеннями в паскалях.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до проектування і монтування стаціонарних систем пожежогасіння діоксидом вуглецю для застосовування у приміщеннях. Ці вимоги не стосуються систем пожежогасіння на суднах, літаках, дорожніх транспортних засобах і рухомій протипожежній техніці, а також систем, розташованих нижче рівня землі у видобувній промисловості. Вони також не стосуються систем попереднього флегматизування діоксидом вуглецю.

Цим стандартом не регламентовано вимоги до проектування систем у тих випадках, коли площа прорізів, які не закриваються, перевищує встановлену величину і коли прорізи можуть зазнавати дії вітру. Проте загальні вказівки щодо процедури, якої треба дотримуватись у таких випадках, наведено в 15.6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому документі становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1182:1983 Fire tests  Building materials  Non-combustibility test

ISO 4200:1985 Plain and steel tubes, welded and seamless  General tables of dimensions and masses per unit length

ISO 5923:1984 Fire protection  Fire extinguishing media  Carbon dioxide.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1182:1983 Вогневі випробовування. Будівельні матеріали. Випробовування на негорючість

ISO 4200:1985 Зварні й безшовні армовані і стальні труби. Основні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини

ISO 5923:1984 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю.

Національний відхил

 1.  В Україні замість ISO 4200 чинні ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 та ГОСТ 10704.

2 В Україні замість ISO 5923 чинний ГОСТ 8050

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять:

3.1 система пожежогасіння діоксидом вуглецю (carbon dioxide fire-extinguishing system) Стаціонарне джерело діоксиду вуглецю, постійно приєднане до стаціонарного трубопроводу з насадками, призначене для подавання діоксиду вуглецю у захищуваний простір так, щоб досягалася проектна вогнегасна концентрація

3.2 система пожежогасіння об'ємним способом (total flooding system)

Стаціонарне джерело діоксиду вуглецю, постійно приєднане до стаціонарного трубопроводу з насадками, призначене для подавання діоксиду вуглецю в замкнутий простір або всередину огородження навколо пожежонебезпечного об'єкта з тим, щоб можна було підтримувати вогнегасну концентрацію

3.3 система пожежогасіння локального застосовування (local application system) Стаціонарне джерело діоксиду вуглецю, постійно приєднане до стаціонарного трубопроводу з насадками, призначене для подавання діоксиду вуглецю прямо на матеріал, що горить, або на визначений пожежонебезпечний об'єкт

3.4 автоматичний (automatic)

Такий, що виконує функцію без необхідності втручання людини

3.5 контрольний пристрій (control device)

Пристрій, призначений контролювати послідовності подій, які призводять до випускання діоксиду вуглецю

3.6 ручний (manual)

Такий, що потребує втручання людини для виконання функції


3.7
пристрій керування (operating device)

Будь-який компонент, який задіяно між приведенням системи в дію та випусканням діоксиду вуглецю

3.8 випускання діоксиду вуглецю (release of carbon dioxide)

Відкривання резервуара і розподільчих пристроїв, яке призводить до подавання діоксиду вуглецю у захищуваний простір

3.9 тривалість утримування (inhibition time; holding time)

Проміжок часу, протягом якого концентрація діоксиду вуглецю у захищуваному просторі відповідає проектній

3.10 уповноважений орган (authority having jurisdiction)

Організація, служба або особа, відповідальна за погодження обладнання, монтажу, технології технічного обслуговування або системи в цілому

3.11 розподільчий пристрій (selector valve)

Пристрій, призначений регулювати проходження діоксиду вуглецю крізь систему трубопроводів для спрямування його до попередньо обраного захищуваного простору.

4 ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ

Вогнегасною речовиною, яку використовують, повинен бути діоксид вуглецю, який відповідає вимогам ISO 5923.

Національне відхил

В Україні чинний ГОСТ 8050

Додаткову інформацію щодо діоксиду вуглецю і його застосовування наведено в додатку С.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

За будь-якого пропонованого використовування систем пожежогасіння діоксидом вуглецю, коли існує можливість перебування або входження людей у захищуваний простір, треба вжити відповідних заходів безпеки під час швидкого евакуювання, обмеження входу у цей простір після подавання вогнегасної речовини за винятком тих випадків, коли необхідно вжити заходів щодо швидкого рятування персоналу, який там перебуває. Необхідно враховувати такі аспекти безпеки, як навчання персоналу, застережні знаки, сигналізатори подавання вогнегасної речовини і дихальні апарати. Треба дотримуватися таких вимог:

а) забезпечити шляхи виходу, які постійно треба утримувати вільними, і забезпечити адекватні вказівні знаки;

 1.  забезпечити зони сигналізаторами, які відрізняються від інших сигналізаторів тривоги і повинні діяти негайно після виявлення пожежі і випускання діоксиду вуглецю (див. розділ 6);
 2.  забезпечити дверима, що відчиняються лише назовні і самозачиняються, які можна відчинити зсередини навіть у тому випадку, коли вони замкнені ззовні;
 3.  забезпечити засобами неперервної візуальної і звукової сигналізації при входах, доки атмосфера не стане безпечною;
 4.  забезпечити додавання одоратора до діоксиду вуглецю з тим, щоб можна було розпізнавати небезпечні газові середовища;
 5.  забезпечити застережними і вказівними знаками при входах;
 6.  забезпечити ізолювальними дихальними апаратами і навчити персонал їх використовувати;
 7.  забезпечити засобами вентилювання захищувані простори після гасіння пожежі;
 8.  забезпечити будь-які інші заходи безпеки, визначені як необхідні в результаті ретельного вивчення кожної конкретної ситуації.

6 СИГНАЛИ ОПОВІЩУВАННЯ

Звукові сигнали повинні бути передбачені для всіх систем пожежогасіння об'ємним способом, а також для тих систем локального застосовування, де внаслідок розпилення діоксиду вуглецю з системи у приміщення його концентрація може перевищити 5 %. Сигнал тривоги повинен звучати протягом періоду затримування між виявленням пожежі і до закінчення подавання вогнегасної речовини.

Інтенсивність звуку сигналізатора, наведеного в 5b), повинна бути така, щоб його було чути над середнім рівнем місцевого шуму; якщо цей рівень надто високий, необхідно передбачити також візуальну індикацію.

Сигнальні пристрої повинні живитися від джерела енергії, достатнього для забезпечення неперервної дії попереджувального сигналу щонайменше протягом 30 хв.

Примітка. Сигнали можуть бути необов'язкові для систем локального застосовування, якщо кількості діоксиду вуглецю, який подається, недостатньо для досягнення концентрації понад 5 % у розрахунку на об'єм приміщення.

7 ЗАСОБИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Перед подаванням або під час подавання діоксиду вуглецю з системи повинне бути автоматично вимкнено все обладнання, здатне, спричинити повторне загоряння горючого матеріалу, таке як нагрівальні пристрої, газові пальники, інфрачервоні лампи тощо.

8 АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ТИСКУ

Автоматичне скидання тиску повинне бути передбачене в найвищій точці будь-якого приміщення, яке щільно закривається і в якому в іншому разі може відбутися небезпечне підвищення тиску під час введення діоксиду вуглецю.

Примітка. Нещільності навколо дверей, вікон, трубопроводів або засувок, хоч і невидимі або такі, що не можуть бути легко виміряні, можуть забезпечити достатній вихід газу для звичайних систем із застосовуванням діоксиду вуглецю без вживання спеціальних заходів. В іншому випадку, для герметично закритих просторів, площу, необхідну для вільного вентилювання, W (у квадратних міліметрах) можна розрахувати за таким рівнянням:

де Q  розрахована витрата діоксиду вуглецю, кг/хв;

Р  допустимий внутрішній надлишковий тиск для закритого простору, бар.

У багатьох випадках, особливо за наявності пожежонебезпечних матеріалів, прорізи для скидання тиску вже передбачено з метою вентилювання на випадок вибуху. Ці та інші наявні прорізи часто забезпечують адекватне вентилювання

9 ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю повинні бути забезпечені адекватними схемами електричного заземлення.

Примітка. Адекватне заземлення системи має мінімізувати ризик електростатичного розряду. Якщо система захищає електричне обладнання або розташована біля чи всередині будівлі з електрообладнанням, металева конструкція системи повинна бути надійно з'єднана з головним контактом заземлення електрообладнання.

10 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО НИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ ЧАСТИН ЗАХИЩУВАНИХ ПРОСТОРІВ

Якщо існує можливість накопичення газоподібного діоксиду вуглецю в ямах, колодязях, на дні шахт або в інших низько розташованих місцях, треба передбачити додавання одоратора до діоксиду вуглецю і (або) наявність додаткових вентиляційних систем для видаляння діоксиду вуглецю після його подавання.

Примітка. Діоксид вуглецю повинен відповідати вимогам ISO 5923 після додавання будь-якого одоратора (див розділ 4).

Для систем із резервуарами низького тиску одоратор треба вводити належним способом у живильний трубопровід, який веде до захищуваної зони.

11 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

Для всіх систем пожежогасіння об'ємним способом і для тих систем локального застосовування, які можуть спричинити критичні концентрації вогнегасної речовини, на внутрішній і зовнішній стороні кожних дверей до захищуваного простору повинен бути розміщений застережний напис.

Напис повинен попереджувати, що в разі тривоги або подавання діоксиду вуглецю персонал, через загрозу асфіксії, повинен негайно залишити приміщення і не вертатися, доки воно не буде ретельно провітрене.

12 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щодо автоматичних систем пожежогасіння об'ємним способом, якими захищаються приміщення без постійного перебування людей, необхідно вжити заходів для запобігання автоматичному подаванню вогнегасної речовини до виходу людей, якщо вони не зможуть залишити приміщення протягом будь-якої тривалості затримки (див. розділ 6).

Примітка. Цей запобіжний захід зазвичай не є необхідним для систем локального застосовування, але повинен бути передбачений, якщо можуть бути досягнуті небезпечні концентрації в будь-якому просторі, де можуть перебувати люди

13 ВИПРОБОВУВАННЯ З ПОДАВАННЯМ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ ЗА УМОВИ МОЖЛИВОЇ НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ СУМІШЕЙ

За обставин, коли можуть бути присутні вибухові пароповітряні суміші, під час випробовування перед подаванням вогнегасної речовини треба ретельно перевірити склад газового середовища у небезпечному просторі, з огляду на можливість загоряння від електричного розряду.

14 ОСНОВИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

Конструкція огорож замкнутих просторів, які мають бути захищені системами пожежогасіння діоксидом вуглецю об'ємним способом, повинна бути така, щоб діоксид вуглецю не міг легко виходити. Стіни і двері повинні бути здатні протистояти дії вогню протягом проміжку часу, достатнього для того, щоб подавання діоксиду вуглецю відбувалось із підтриманням проектної концентрації протягом тривалості інгібування.

Примітка. Для оцінювання вогнестійкості елементів конструкції треба користуватись ISO 8341).

За можливості прорізи повинні автоматично закриватись, а вентиляційні системи повинні автоматично вимикатися до початку подавання діоксиду вуглецю або принаймні одночасно з ним, і залишатися закритими.

Якщо прорізи не можуть бути закриті і якщо стіни і (або) стеля відсутні, треба передбачити додаткову кількість діоксиду вуглецю, як зазначено в 15.6.

Якщо ці прорізи виходять до зовнішньої атмосфери, де вітрові умови можуть значно вплинути на втрати діоксиду вуглецю, необхідно вжити спеціальних запобіжних заходів. Ці випадки треба розглядати як особливе (спеціальне) застосування і можуть потребувати випробовування з подаванням вогнегасної речовини для того, щоб визначити, що досягнуто належної проектної концентрації.

15 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ'ЄМНИМ СПОСОБОМ

15.1 Чинники, які треба враховувати

Щоб визначити необхідну кількість діоксиду вуглецю, треба взяти за основу об'єм захищуваного приміщення або закритого простору. Від цього об'єму треба відняти лише об'єм масивних структурних елементів, таких як фундаменти, колони, балки тощо.

Необхідно враховувати таке:

розмір приміщення;

матеріал, який має бути захищений;

конкретні пожежонебезпечні об'єкти;

прорізи, які не можуть бути закриті;

вентиляційні системи, які не можуть бути вимкнені. Не повинно бути прорізів у підлозі.


15.2
Визначання проектної кількості діоксиду вуглецю

Проектну кількість діоксиду вуглецю, т кілограмах), треба розраховувати за формулою:

де A = AV + 30 AOV;

V = VV + VZ  VG;

AV 

загальна площа поверхні всіх стін, підлоги і стелі (включно з прорізами AOV) огородженого захищуваного простору, м2; 

AOV 

загальна площа поверхні всіх прорізів за припущення, що вони будуть відкриті у разі пожежі, м2 (див. 15.6); 

VV 

об'єм захищуваного закритого простору, м3 (див. 15.1); 

VZ 

додатковий об'єм газового середовища, що видаляється протягом тривалості інгібування (див. таблицю 1) вентиляційними системами, які не можуть бути вимкнені, м3 (див. 15.5); 

VG 

об'єм будівельної конструкції, який можна відняти, м3 (див. 15.1); 

KB 

коефіцієнт, що характеризує захищуваний матеріал, який може дорівнювати одиниці або бути більшим за неї (див. 15.3 і таблицю 1). 

Число 0,2, у кілограмах на квадратний метр, характеризує частку діоксиду вуглецю, яка може видалитись.

Число 0,7, у кілограмах на кубічний метр, характеризує мінімальну кількість діоксиду вуглецю, яку взято за основу для формули.

Приклади розрахунків див. у додатку D.

Примітка. Зазначені два числа 0,2 і 0,7 враховують вплив розміру приміщення, тобто відношення об'єму приміщення (VV) до площі поверхні огороджувальних конструкцій приміщення (AV).

15.3 Коефіцієнт КB

Коефіцієнт матеріалу КB, наведений у таблиці 1, треба враховувати під час проектування для горючих матеріалів і конкретних ризиків, які потребують концентрацій, вищих за нормальну.

Коефіцієнти KB для пожежонебезпечних об'єктів, які не перелічено в переліку А таблиці 1, треба визначати за допомогою апаратури із застосовуванням чашкового пальника, як наведено в додатку А, або за іншим методом випробовування, який дає еквівалентні результати.

15.4 Вплив матеріалів, які утворюють жарини

Для матеріалів, які горять з утворенням жарин, є особливі умови, які треба брати до уваги. У таблиці 1 наведено приклади таких матеріалів.

15.5 Вплив вентиляційної системи, яка не може бути вимкнена

Щоб визначити кількість діоксиду вуглецю, яку потрібно використати, об'єм приміщення (VV) повинен бути збільшений на об'єм повітря (VZ), який подається до приміщення або виходить із нього в той час, як воно заповнюється діоксидом вуглецю, і протягом тривалості інгібування, зазначеної в таблиці 1.

15.6 Вплив прорізів (див. вступ)

Вплив усіх прорізів, у тому числі повітряних клапанів, розташованих у стінах і стелі на випадок вибуху, які не можуть бути закриті протягом пожежі, долучено до формули, наведеної в 15.2, у вигляді АOV. Пористість матеріалів огородження закритого простору або нещільності навколо дверей, вікон, засувок тощо не потрібно розглядати як прорізи, оскільки їх уже долучено до формули.

Якщо висувається вимога щодо тривалості інгібування, то прорізи не допускаються, за винятком тих випадків, коли застосовують додаткову кількість діоксиду вуглецю для підтримання необхідної концентрації протягом встановленої тривалості інгібування.

Якщо співвідношення R = AOV/AV > 0,03, систему треба проектувати як систему локального застосовування (див. розділ 16). Це не виключає застосування систем локального застосовування в разі, якщо значення R менше ніж 0,03.

Якщо R більше ніж 0,03 і якщо прорізи можуть зазнавати дії вітру, то треба провести натурні випробовування за найімовірніших максимально несприятливих умов, щоб отримати погодження, уповноваженого органу.


15.7
Одночасне заповнення сполучених просторів

У двох або більше сполучених просторах, де може мати місце «вільний потік» діоксиду вуглецю або якщо може існувати можливість поширення вогню з одного простору до іншого, кількість діоксиду вуглецю повинна дорівнювати сумі кількостей, розрахованих для кожного об'єму. Якщо один простір потребує концентрації, більшої за нормальну, цю вищу концентрацію треба застосовувати у всіх сполучених просторах.

15.8 Тривалість подавання

Проміжок часу, необхідний для того, щоб в основному подати розрахункову проектну кількість діоксиду вуглецю, т (див.15.2), має відповідати таблиці 2. Для пожеж твердих матеріалів, наприклад тих, що перелічені в таблиці 1 як такі, до яких висуваються вимоги щодо тривалості інгібування, проектна кількість повинна подаватися протягом 7 хв, але витрата повинна бути не менша, ніж необхідна для досягнення концентрації 30 % протягом 2 хв.

Таблиця Коефіцієнти для матеріалів, проектні концентрації та тривалості інгібування

Горючий матеріал

Коефіцієнт для матеріалу, КВ

Проектна концентрація СО2, %

Тривалість інгібування, хв

А Пожежі газів і рідин1)

ацетон 

1

34

ацетилен 

2,57

66

авіаційне пальне марки 115/145 

1,06

36

бензол, бензин 

1,1

37

бутадієн 

1,26

41

бутан 

1

34

бутен-1 

1,1

37

дисульфід вуглецю 

3,03

72

монооксид вуглецю 

2,43

64

кам'яновугільний або природний газ 

1,1

37

циклопропан 

1,1

37

дизельне пальне 

1

34

диметиловий ефір 

1,22

40

даутерм 

1,47

46

етан 

1,22

40

етиловий спирт 

1,34

43

етиловий ефір 

1,47

46

етилен 

1,6

49

етилендихлорид 

1

34

етиленоксид 

1,8

53

газолін 

1

34

гексан 

1,03

35

н-гептан 

1,03

35

водень 

3,3

75

сірководень 

1,06

36

ізобутан 

1,06

36

s

ізобутилен 

1

34

ізобутилформіат 

1

34

JP 4 

1,06

36

Кінець таблиці 1

Горючий матеріал

Коефіцієнт для матеріалу, КВ

Проектна концентрація СО2, %

Тривалість інгібування, хв

гас 

1

34

метан 

1

34

метилацетат 

1,03

35

метиловий спирт 

1,22

40

метилбутан-1 

1,06

36

метилетилкетон 

1,22

40

метилформіат 

1,18

39

н-октан 

1,03

35

пентан 

1,03

35

пропан 

1,06

36

пропілен 

1,06

36

гартувальне, мастильне масло 

1

34

В Пожежі твердих матеріалів2)

целюлозовмісні матеріали 

2,25

62

20

бавовна 

2

58

20

папір, гофрований папір 

2,25

62

20

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • архитектура Одесса