Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Інструктивні листи


Список документов в категории

Название Дата
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві
(Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)
20.02.2008
Про уточнені показники загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат
(Об уточненных показателях загальновиробничих, административных расходов и разряда работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе загальновиробничих и административных расходов)
04.03.2008
Щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
(Относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства)
05.02.2008
Про дотримання нових норм щодо улаштування сміттєпроводів при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію та утриманні житлових та громадських будинків і споруд
(О соблюдении новых норм относительно устраивания мусоропроводов при проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и содержании жилых и общественных домов и сооружений)
11.01.2008
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2008 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2008 году)
23.01.2008
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
22.10.2007
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 жовтня 2007 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 октябрь в 2007 году)
19.10.2007
Щодо рівня заробітної плати на 2007 рік при визначенні вартості будівництва
(Относительно уровня заработной платы на 2007 год при определении стоимости строительства)
01.08.2007
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 липня 2007 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства состоянием на 1 июль в 2007 году)
13.07.2007
Щодо правомірності включення до вартості нового будівництва відрахувань на фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони
(Относительно правомерности включения к стоимости нового строительства отчислений на финансирование и материально-техническое обеспечение местной пожарной охраны)
23.05.2007
Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(Об утверждении Порядка определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
27.09.2005
На виконання протокольного доручення Ради у справах інвалідів при КМУ від 06.10.2006 N 1
(На выполнение протокольного поручения Совета по делам инвалидов при КМУ от 06.10.2006 N 1)
19.12.2006
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження
(Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
06.02.2007
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2007 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2007 году)
23.01.2007
Про направлення інформації щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва
(О направлении информации относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
26.10.2006
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
25.10.2006
Щодо прогнозної середньорічної опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік
(Относительно прогнозной среднегодовой опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год)
14.06.2006
Щодо виправлень до Зміни N 3 до ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи
(Относительно исправлений к Изменению N 3 к ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы)
15.05.2006
Щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 і від 11 квітня 2002 р. N 483
(Относительно внесения изменений к постановлениям Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 г. N 995 и от 11 апреля 2002 г. N 483)
16.05.2006
Про визначення в інвесторській кошторисній документації розміру коштів на покриття інших витрат, які передбачаються зведеними кошторисними розрахунками
(Об определении в сметной документации инвестора размера средств на покрытие других расходов, которые предусматриваются сведенными сметными расчетами)
24.05.2006
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-вишукувальних работ)
05.07.1995
Щодо дотримання вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення
(Относительно соблюдения требований относительно обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-гражданского назначения)
11.01.2006
Стосовно укладення будівельною організацією договорів на капітальне будівництво житла безпосередньо із замовником такого будівництва
(Относительно заключения строительной организацией договоров на капитальное строительство жилья непосредственно с заказчиком такого строительства)
15.03.2006
Щодо ліцензування функцій генерального підрядника
(Относительно лицензирования функций генерального подрядчика)
06.03.2006
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2006 году)
10.03.2006
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2006 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 января 2006 года)
06.02.2006
Про витрати, пов'язані з проведенням торгів (тендерів)
(О расходах, связанных с проведением торгов (тендеров))
19.09.2005
Щодо запровадження системи електронного обігу документів
(Относительно внедрения системы электронного оборота документов)
03.10.2003
Щодо врахування у договірній ціні на будівництво (ремонт, реставрацію) об"єктів з 1 січня 2000 року деяких податків і зборів
(Относительно учета в договорной цене на строительство (ремонт, реставрацию) объектов с 1 января 2000 года некоторых налогов и собрания)
23.05.2000
Щодо коефіцієнта зміни вартості перевезень вантажів для будівництва автотранспортом до тарифів прейскуранта N 13-01-02-90
(Относительно коэффициента изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90)
06.07.1999
Щодо застосування підвищуючих галузевих коефіцієнтів до цін 1993 року, доведених листом Держкоммістобудування України від 13.03.96 N 9/90
(Относительно применения підвищуючих отраслевых коэффициентов к ценам 1993 года, доказанных письмом Госкомгорстрой Украины от 13.03.96 N 9/90)
24.11.1998
Про податок на добавлену вартість на роботи по монтажу газових лічильників
(О налоге на добавленную стоимость на работы по монтажу газовых счетчиков)
28.10.1996
Про перелік об"єктів соціальної сфери та житла
(О перечне объектов социальной сферы и жилья)
12.10.1995
"Про склад і визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний і поточний ремонти житла, об"єктів соціальної сфери, комунального призначення і впорядкування" (Дія скасована згідно листа Держбуду України N7/8
("О составе и определении стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства" (Отменен согласно письма Держбуду України N7/8)
26.05.1999
"На виконання ухвали КМУ від 05.05.97 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
("На выполнение постановления КМУ от 05.05.97 409 "Об обеспечение надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей")
24.07.1998
"Про застосування "Цінника на ремонтні і налагоджувальні роботи, виконувані підприємствами і організаціями Минжилкомхоза БССР і УРСР" (ЦРН-91)"
("О применении "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91)")
02.07.1998
"Про уточнення останнього абзацові листа від 06.01.98 6/2"
("Об уточнении последнего абзаца письма от 06.01.98 6/2")
27.02.1998
"Про застосування коефіцієнта до тарифів прейскуранта 13-01-02-89"
("О применении коэффициента к тарифам прейскуранта 13-01-02-89")
18.09.1997
"Про вимоги Державного стандарту України "Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів" (ДСТУ Б.А.2.4-10-95)."
("О требованиях Государственного стандарта Украины "Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов" (ДСТУ Б.А.2.4-10-95).")
19.03.1997
"Про облік підвищувальних коефіцієнтів, установлених доповненнями 1 до Вказівок по застосуванню єдиних розцінок,кошторисних норм і розцінок на монтаж устаткування і до Сб. кошторисних норм і розцінок на експлуатацію машин і механізмів"
("Об учете повышающих коэффициентов, установленных дополнениями 1 к Указаниям по применению единых расценок,сметных норм и расценок на монтаж оборудования и к Сб. сметных норм и расценок на эксплуатацию машин и механизмов")
12.08.1996