Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
(Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
16.04.2007
Про затвердження Порядку визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
(Об утверждении Порядка определения стоимости формирования жилищного фонда социального назначения (кроме социальных общежитий) за счет средств государственного и местных бюджетов)
21.03.2007
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян
(Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственного льготного кредитования строительства (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан)
21.03.2007
Про призначення Григора А.Ф. першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції
(О назначении Григора А.Ф. первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции)
14.03.2007
Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об"єктів в місті Києві
(О мероприятиях по благоустройству застройки территории и сохранения историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве)
15.03.2007
Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
(О Порядке проведения аттестации рабочих мест за условиями труда)
01.08.1992
Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
(Об образовании Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины)
01.03.2007
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони
(Об утверждении Единственных правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны)
30.03.1994
Про порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам"яток архітектури і розроблення схем та проектних рішень масового застосування
(О порядке использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для паспортизации, инвентаризации и реставрации достопримечательностей архитектуры и разработки схем и проектных решений массового применения)
31.01.2007
Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів
(О внесении изменений к Порядку принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
31.01.2007
Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
(Об установлении предельного размера средств заказчиков, что привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов)
24.01.2007
Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах
(Об утверждении Технического регламента модулей оценки соответствия и требований относительно маркировки национальным знаком соответствия, которые применяются в технических регламентах)
07.10.2003
Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
(Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
20.12.2006
Про затвердження Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(Об утверждении Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
13.12.2006
Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон
(О нормах возмещения командировочных расходов в пределах Украины и за границу)
05.01.1998
Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію
(Об утверждении Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции)
18.10.2006
Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
(Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах)
01.08.2006
Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету
(О Порядке проведения на конкурсных основах оценки и отбора инвестиционных проектов, что предусматривают привлечение средств государственного бюджета)
25.11.1999
Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи
(О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы)
10.06.2002
Про делегування Мінтрансзв"язку права на затвердження робочих проектів та титулів будов (об"єктів), будівництво, реконструкція та капітальний ремонт яких здійснюватимуться у 2006 році
(О делегировании Минтрансзвъязку права на утверждение рабочих проектов и титулов строений (объектов), строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых будут осуществляться в 2006 году)
03.07.2006
Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об"єктів благоустро
(Об утверждении Порядка определения восстановительной стоимости объектов благоустро)
15.06.2006
Про затвердження Порядку визначення об"єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
(Об утверждении Порядка определения объектов концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и Порядка проведения концессионного конкурса на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
06.01.1999
Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності
(Об утверждении описания и правил применения национального знака соответствия)
29.11.2001
Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
(О порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда)
23.06.1994
Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
(Об утверждении Порядка выдачи органами государственного пожарного наблюдения разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений)
14.02.2001
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
(О первоочередных мерах относительно создания благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями)
01.06.2005
Щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком з доходів фізичних осіб з 1 січня 2005 року
(Относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом из доходов физических лиц с 1 января в 2005 году)
31.12.2004
Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
(Об утверждении Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений)
31.12.2004
Про затвердження Правил охорони ліній електрозв"язку
(Об утверждении Правил охраны линий электросвязи)
29.01.1996
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
(О Порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
22.09.2004
Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів
(Некоторые вопросы сооружения (создания) памятников и монументов)
08.09.2004
Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства по организации и установления границ территорий природно-заповедного фонда, другого природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения)
25.08.2004
Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності
(Об утверждении Порядка направление средства специального фонда государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог коммунальной собственности)
10.08.2004
Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
(О внесении изменений в перечни органов лицензирование и документов, которые прибавляются к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности)
16.06.2004
Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(Об утверждении Порядка проведение обзора, испытания и экспертного обследования (технического диагностирования) машин, механизмов, устатковання повышенной опасности)
26.05.2004
Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль
(Об утверждении Положения про государственный архитектурно-строительный контроль)
25.03.1993
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами
(Об утверждении Типичных правил размещения внешней рекламы)
29.12.2003
Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"
("О внесении изменений в Закон Украины ""Об основах градостроительства""")
08.02.2001
Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
(Об утверждении перечня мероприятий и средств из охраны работы, затраты на осуществление и приобретение которых включаются в валовые затраты)
27.06.2003
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 1999 г. N 663)
06.09.2000
Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об"єктів житла
(О порядке передачи права на завершение прекращенных строительством объектов жилья)
31.01.2000
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
(О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
10.03.1998
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
(Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
05.05.1997
Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла
(О мероприятиях по привлечению средства населения для строительства жилья)
04.06.1996
Про затвердження переліку платних послуг екологічного характерові, які можуть надаватися територіальними органами міністерства екології та природних ресурсів (Див. постанову КМ від 01.07.09р. N 724)
(Об утверждении перечня платных услуг экологического характера, которые могут предоставляться территориальными органами министерства экологии и естественных ресурсов (См. постановление КМ от 01.07.09г. N 724))
26.10.2001
Про Порядок затвердження титулів будівництв (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів або засобів підприємств державної власності.
(О Порядке утверждения титулов строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности.)
08.09.1997