Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Суди
Поиск 

СудиПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи ( 9 ) (О практике применения судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах)
Придбання земельної ділянки - не обов"язок, а право покупця [придбання разом з об"єктом незавершеного будівництва земельної ділянки є правом, а не обов"язком покупців зазначеного об"єкта] (Приобретение земельного участка - не обязанность, а право покупателя [приобретение вместе с объектом незавершенного строительства земельного участка является правом, а не обязанностью покупателей указанного объекта])
Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України ( 9 ) (О практике применения судами Украины статьи 105 Гражданского кодекса Украины)
Між сторонами фактично укладений не договір про сумісну діяльність, а договір підряду ( 6-13616кс02 ) (Между сторонами фактически заключен не договор о совместимой деятельности, а договор подряда)
Про визнання права власності на частину житлових та нежитлових приміщень ( 12/484 ) (О признании права собственности на часть жилых и нежилых помещений)
Про практику розгляду судами цивільних справ, пов"язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів ( 5 ) (О практике рассмотрения судами гражданских дел, связанных с деятельностью гаражно-строительных кооперативов)
Визнання госпсудами з власної ініціативи договорів недійсними суперечить Конституції [визнання господарськими судами з власної ініціативи договорів недійсними і такими, що втратили силу, за межами заявлених позивачем вимог суперечить конституційному принципу диспозитивності сторін судового процесу. У зв"язку з цим норма пункту 1 частини 1 статті 83 Господарського процесуального кодексу України на підставі статті 8 Конституції України не може застосовуватися] (Признание хозсудами по собственной инициативе договоров недействительными противоречит Конституции [признание хозяйственными судами по собственной инициативе договоров недействительными и утратившими силу за пределами заявленных истцом требований противоречит конституционному принципу диспозитивности сторон судебного процесса. В связи с этим норма пункта 1 части 1 статьи 83 Хозяйственного процессуального кодекса Украины на основании статьи 8 Конституции Украины не может применяться])
Суд не може визнати право власності на квартиру на підставі договору про інвестування будівництва жилого будинку, якщо рішенням суду в іншій справі право власності на цей будинок згідно із зобов"язанням організації, яка вела будівництво, визнано за іншою особою і це рішення набрало законної сили (Суд не может признать право собственности на квартиру на основании договора об инвестировании строительства жилого дома, если решением суда по другому делу право собственности на этот дом в соответствии с обязательством организации, которая вела строительство, признано за другим лицом и это решение вступило в законную силу)
Про усунення перешкод в користуванні будинком та визначення порядку суміжного землекористування (Об устранении препятствий в пользовании домом и определение порядка сопредельного землепользования)
Про Перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України за станом на 1 січня 2000 року ( 01-8/19 ) (О Перечне вопросов, вмещенных в информационных письмах Высшего арбитражного суда Украины по состоянию на 1 января 2000 года)
Про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних та оглядових листів Вищого арбітражного суду України ( 01-8/319 ) (О внесении изменений и дополнений в некоторые информационные и обзорные письма Высшего арбитражного суда Украины)
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 01-8/948 ) (О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво ( 01-8/1386 ) (О некоторых вопросах практики решение споров, которые возникают при заключении договоров подряда на капитальное строительство)
Про Загальні умови складання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік ( 01-8/302 ) (Об Общих условиях складывания подчинительных контрактов в капитальном строительстве Украины на 1992 год)
Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 01-8/1300 ) (О выдаче участникам инвестиционной деятельности лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Про лист Державного комітету України у справах містобудування і архітектури ( 01-8/132 ) (О письме Государственного комитета Украины в делах градостроительства и архитектуры)
Про відкликання оглядового листа Вищого арбітражного суду України ( 01-8/631 ) (Об отзыве обзорного письма Высшего арбитражного суда Украины)
Про затвердження Положення про порядок фінансування та здійснення робіт з капітального будівництва (придбання) та капітального ремонту приміщень судів, інших органів та установ судової системи ( 756 ) (Об утверждении Положения о порядке финансирования и осуществление работ по капитальному строительству (приобретение) и капитального ремонта помещений судов, других органов и учреждений судебной системы)
Розглядаючи скаргу на рішення виконавчого комітету місцевої ради народних депутатів про знесення як самовільно збудованої зведеної громадянином господарської і побутової будівлі та споруди, суд має перевірити, чи є обгрунтованим висновок виконкому що... (Рассматривая жалобу на решение исполнительного комитета местного совета народных депутатов о вознесении как самовольно построенной сведенной гражданином хозяйственного и бытового здания и сооружения, суд может проверить, есть ли обгрунтованим вывод исполкома что...)
Щодо відповідності Конституції України пунктів Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
Передпроектна документація або матеріали на стадії відбору (відведення) земельної ділянки для будівництва автодороги мають проходити екологічну експертизу ( 2-2280/04 ) (Предпроектная документация или материалы на стадии отбора (отвода) земельного участка для строительства автодороги должны проходить экологическую экспертизу)