Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

НТР Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название
Рішення НТР № 22 від 12.04.2001 Про проект Типових норм чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики ( 22 )
Про Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм ( 21 ) (О Методических рекомендациях по разработке ресурсных элементных сметных норм)
Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" ( 58 ) (О согласовании проекта ВБН 2.3-218-171-2002 "Сооружения транспорта. Сооружение земляного полотна автомобильных дорог")
Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" ( 32 ) (О проекте изменения N 10 государственных строительных норм ДБН 360-92* "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
Про Зміну N 2 СНиП ІІ-35-76 "Котельні установки" ( 76 ) (Об Изменении N 2 СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки")
Про проект ДБН "Газопостачання" ( 21 ) (О проекте ДБН "Газоснабжение")
Про Типовi конструкцiї, деталi та вузли теплоефективних огороджувальних конструкцiй цегляних, кам"яних i блочних житлових та громадських будинкiв ( 15 ) (О Типичных конструкциях, детали и узлы теплоэффективных ограждающих конструкций кирпичных, каменных и блочных жилых и общественных домов)
Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд" ( 36 ) (О проекте ДБН "Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений")
Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99 ( 38 ) (Об одобрении Изменения N 1 ДБН В.2.2-9-99)
Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення" ( 60 ) (О проекте ДБН "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения")
Про проект ДБН "Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування" ( 6 ) (О проекте ДБН "Дома и сооружения. Предприятия бытового обслуживания")
Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування" ( 67 ) (О проекте ДБН "Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури ( 24 ) (О проекте Рекомендаций относительно применения арматурного проката за ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предыдущего напряжения арматуры)
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( 48 ) (Об Изменении N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 и Изменении N 1 ДБН Д.1.1-7-2000)
Про проект нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 41 ) (О проекте новой редакции ДБН "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
Про проект Посібника з проектування культових будинків ( 70 ) (О проекте Пособия по проектированию культовых домов)
Про проекти Зміни N 1 СНиП 2.02.03-85 "Палеві фундаменти" та Зміни N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земльні споруди, основи та фундаменти" ( 52 ) (О проектах Изменения N 1 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и Изменения N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты")
Про проект "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації штучних споруд метрополітенів" ( 19 ) (О проекте "Положение по вопросам обследования, оценки технического состояния, паспортизации и текущей эксплуатации искусственных сооружений метрополитенов")
Методичні рекомендації по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт (Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 71 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 32 ) (О Методических рекомендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
Про проект Зміни N 1 СНиП II-12-77 "Захист от шуму" ( 22 ) (О проекте Изменения N 1 СНиП ІІ-12-77 "Защита от шума")
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 98 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" ( 89 ) (О проекте ДБН А.2.2-1-2003 "Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 39 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" ( 29 ) (Об изменении N 2 к ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции домов и сооружений. Покрытие домов и сооружений")
Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах" ( 95 ) (О проекте НАПБ "Правила обустройства и применения лифтов для транспортировки пожарных подразделов в домах и сооружениях")
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону)" ( 31 ) (О проекте государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение проекта распределения территории квартала (микрорайона)")
Про проект ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів" ( 15 ) (О проекте ДБН "Улицы и дороги населенных пунктов")
Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення" ( 45 ) (О проекте ДБН "Электрическая кабельная система отопления")
Про проект галузевих комунальних норм "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку ( 56 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Затраты электроэнергии трамвайными вагонами и троллейбусами. Нормативы. Метод расчета)
Про проект Методики перерахунків за послуги централізованого теплопостачання ( 73 ) (О проекте Методики пересчета за услуги централизованного теплоснабжения)
Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд" ( 18 ) (О проекте ДБН "Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений")
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення ( 7 ) (О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузоподъемных лифтов, которые используются в домах жилищного и гражданского назначения)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 70 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про проект ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм" ( 37 ) (О проекте ГКН "Система стандартизации и нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Порядок разработки отраслевых и местных коммунальных норм")
Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99) ( 8 ) (О Дополнении N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99))
Про Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 69 ) (О Дополнении N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75) ( 59 ) (О Дополнении к ДБН Д.2.2-5-99 (группы 74 и 75))
Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" ( 60 ) (Об изменении N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобильные дороги")
Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови" ( 24 ) (О проекте ДСТУ "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия")
Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією "Познякижитлобуд". ( 11 ) (О технических решениях каркасно-монолитных жилых домов, которые сооружаются корпорацией "Познякижильестрой".)
Про проект галузевих комунальних норм "Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів" ( 57 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Нормы среднего ресурса пневматических шин троллейбусов")
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві ( 40 ) (О мероприятиях по совершенствованию разрешительной системы в строительстве)
Про проект ДБН "Мости та труби. Обстеження і випробування" ( 23 ) (О проекте ДБН "Мосты и трубы. Обследование и испытание")
Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 46 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 23 ) (О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-2001 "Проектирование. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочисних спорудах України ( 55 ) (О внедрении отечественного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочистительных сооружениях Украины)
Про проект Норм часу з поточного ремонту та утримання об"єктів зовнішнього освітлення ( 12 ) (О проекте Норм времени из текущего ремонта и содержания объектов внешнего освещения)
Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( 87 ) (О проекте Изменения N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Общественные дома и сооружения. Основные положения")
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99 ( 12 ) (Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.2-99 и ДБН Д.2.3-99)
Про проект Методики визначення за показаннями будинкових теплолічильників фактичних обсягів споживання теплової енергії на опалення окремих квартир (приміщень), обладнаних засобами некомерційного обліку ( 10 ) (О проекте Методики определения за показаниями домовых теплосчетчиков фактических объемов потребления тепловой энергии на отопление отдельных квартир (помещений), оборудованных средствами некоммерческого учета)
Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги" ( 26 ) (О проекте ДСТУ "Добавки энергосохраняющие для керамических строительных изделий. Общие технические требования")
Про проект Державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об"єктів містобудування" ( 51 ) (О проекте Государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного обоснования размещения объектов градостроения")
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 93 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 27 ) (О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правилу определения стоимости строительства")
Про показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 35 ) (О показателях определения стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 62 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Про проект галузевих комунальних норм "Порядок проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою" ( 11 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства")
Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000) ( 19 ) (О Дополнении N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнении N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнении N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнении N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнении N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнении N 3 ( к ДБН Д.2.7-2000))
Про техніко-економічне обгрунтування проекту управління твердими побутовими відходами (ТПВ) Великої Ялти та основні проектні рішення реконструкції полігону ТПВ у селищі Гаспра ( 2 ) (О технико-экономическом обосновании проекта управления твердыми бытовыми отходами (ТПВ) Большой Ялты и основные проектные решения реконструкции полигона ТПВ в поселке Гаспра)
Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" ( 80 ) (О проекте ДБН "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения")
Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням ( 6 ) (Об оборудовании для обеззараживания питьевой и стоковых вод ультрафиолетовым излучением)
Рішення НТР Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" (на заміну СНіП ІІ-7-81*) ( 52 ) (Решение НТР О проекте ДБН "Строительство в сейсмических районах Украины" (на замену СНиП ІІ-7-81*))
Про проект Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів бухгалтерського обліку) ( 18 ) (О проекте Методических рекомендаций по формированию себестоимости проектно-искательных работ с учетом требований положений (стандартов бухгалтерского учета))
Про Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем ( 13 ) (О Рекомендациях из выбора прогрессивных архитектурно-технических решений для реконструкции жилых домов разных конструктивных систем)
Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України ( 62 ) (О проекте Целевой программы стабилизации работы и развития коммунальной теплоэнергетики Украины)
Рішення НТР № 7 від 08.02.2002 Про проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху” ( 7 )
Про інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівництва в Україні" ( 73 ) (Об информационно-аналитической системе "Состояние качества строительства в Украине")
Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції ( 63 ) (Об опыте НДи строительных конструкций относительно решения научно-технических проблем обследования, оценки технического состояния и усиления конструкций и зданий в условиях сжатых сроков строительства и реконструкции)
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" ( 33 ) (О проекте ДБН "Культурно-зрелищные и заведения для проведения досуга ")
Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення ( 9 ) (О проекте Правил расчета двуставочных тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода)
Про проект ДБН "Метрополітени" ( 16 ) (О проекте ДБН "Метрополитены")
Про проект "Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов" ( 42 ) (О проекте "Положение о проведении экспертизы и согласовании технических условий")
Про проект Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( 75 ) (О проекте Правил содержания жилых домов и придомовых территорий)