Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

НТР Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про проект Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
(О проекте Методических рекомендаций по планированию, учету и калькуляции расходов работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства)
16.11.2001
Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
(Об изменении N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобильные дороги")
05.01.2001
Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75)
(О Дополнении к ДБН Д.2.2-5-99 (группы 74 и 75))
26.10.2001
Про схвалення нормативних документів
(Об одобрении нормативных документов)
24.10.2001
Про проект галузевих комунальних норм "Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів"
(О проекте отраслевых коммунальных норм "Нормы среднего ресурса пневматических шин троллейбусов")
16.10.2001
Про проект галузевих комунальних норм "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку
(О проекте отраслевых коммунальных норм "Затраты электроэнергии трамвайными вагонами и троллейбусами. Нормативы. Метод расчета)
16.10.2001
Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочисних спорудах України
(О внедрении отечественного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочистительных сооружениях Украины)
16.10.2001
Про схвалення нормативних документів
(Об одобрении нормативных документов)
26.09.2001
Про Доповнення до розд. 2 та до розд. 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип.64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд"
(О Дополнении к розд. 2 та к розд. 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Вип.64. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений")
14.09.2001
Про проекти Зміни N 1 СНиП 2.02.03-85 "Палеві фундаменти" та Зміни N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земльні споруди, основи та фундаменти"
(О проектах Изменения N 1 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и Изменения N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты")
07.09.2001
Про проект Державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об"єктів містобудування"
(О проекте Государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного обоснования размещения объектов градостроения")
07.09.2001
Про проекти нормативних документів щодо порядку проведення атестації фахівців у будівельній галузі
(О проектах нормативных документов относительно порядка проведения аттестации специалистов в строительной отрасли)
07.09.2001
Про проект нової редакції "Переліку об"єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи"
(О проекте новой редакции "Перечня объектов и видов работ, по которым утверждение проектов в границах действующего законодательства Украины не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы")
07.09.2001
Про Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги
(О Методических рекомендациях из проведения проверки (аудита) тарифов на жилищно-коммунальные услуги)
07.09.2001
Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей"
(О проекте ДБН "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей")
29.08.2001
Про Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та Вказівки щодо застосування рес-них елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-200
(О Ресурсных элементных сметных нормах на реставрационно-обновительные работы (ДБН Д.2.5-2001) и Указания относительно применения рес-ных элементных сметных норм на реставрационно-обновительные работы (ДБН Д.1.1-5-200)
20.08.2001
Про схвалення нормативних документів
(Об одобрении нормативных документов)
08.08.2001
Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей".
(О проекте ДБН "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей".)
08.08.2001
Про проект нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(О проекте новой редакции ДБН "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
08.08.2001
Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
(О проекте Правил расчета двуставовочных тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода)
08.08.2001
Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб"єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території
(О проекте Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовой территории)
01.08.2001
Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99
(Об одобрении Изменения N 1 ДБН В.2.2-9-99)
18.07.2001
Про проект ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм"
(О проекте ГКН "Система стандартизации и нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Порядок разработки отраслевых и местных коммунальных норм")
18.07.2001
Про схвалення змін нормативних документів
(Об одобрении изменений нормативных документов)
09.07.2001
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
(О проекте ДБН "Культурно-зрелищные и заведения для проведения досуга ")
13.06.2001
Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
(О проекте изменения N 10 государственных строительных норм ДБН 360-92* "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
13.06.2001
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону)"
(О проекте государственных строительных норм "Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение проекта распределения территории квартала (микрорайона)")
17.05.2001
Про проект "Положення про склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об"єктів містобудування"
(О проекте "Положение о составе, содержании, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительного обоснования размещения объектов градостроения")
16.05.2001
Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
(О дополнении к ДБН Д.2.4-16-2000)
17.05.2001
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000
(Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000)
17.05.2001
Про посібник до ДБН Г.1-7-97 "Тимчасові норми розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних"
(О пособии к ДБН Г.1-7-97 "Временные нормы расчета расходов тепловой и электрической энергии при производстве кирпича и камней керамических")
16.05.2001
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-2001 "Проектирование. Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
12.04.2001
Про проект "Порядку проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об"єктів архітектури"
(О проекте "Порядка проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры")
11.04.2001
Про технічні рішення оздоблювально-утеплюючої системи "Марморок"
(О технических решениях снабдительно-утепляющей системы "Марморок")
11.04.2001
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000
(Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.4-2000)
23.04.2001
Про проект ДБН "Газопостачання"
(О проекте ДБН "Газоснабжение")
12.04.2001
Про проект "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації штучних споруд метрополітенів"
(О проекте "Положение по вопросам обследования, оценки технического состояния, паспортизации и текущей эксплуатации искусственных сооружений метрополитенов")
11.04.2001
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України
(О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на об"єктах жилищного и коммунального хозяйства Украины)
11.04.2001
Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією "Познякижитлобуд".
(О технических решениях каркасно-монолитных жилых домов, которые сооружаются корпорацией "Познякижильестрой".)
28.02.2001
Про схвалення нормативних документів
(Об одобрении нормативных документов)
19.03.2001
Про проект ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів"
(О проекте ДБН "Улицы и дороги населенных пунктов")
14.03.2001
Про Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
(О Рекомендациях из выбора прогрессивных архитектурно-технических решений для реконструкции жилых домов разных конструктивных систем)
14.03.2001
Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99
(Об изменениях и дополнениях к ДБН Д.2.2-99 и ДБН Д.2.3-99)
06.03.2001
Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення"
(О внесении Изменений N2 в ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения")
16.02.2001
Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
(О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузоподъемных лифтов, которые используются в домах жилищного и гражданского назначения)
09.02.2001
Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням
(Об оборудовании для обеззараживания питьевой и стоковых вод ультрафиолетовым излучением)
08.02.2001
Про проект державного стандарту України
(О проекте государственного стандарта Украины)
31.01.2001
Про проект Порядку ціноутворення на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
(О проекте Порядка ценообразования на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства)
25.01.2001
Про доповнення до зб-ка ресурсних елементних кошторисних норм "Споруди зв"язку, радіомовлення і телебачення" (РЕКН Д.2.2-34-99) та зб-ка ресурсних кошторисних норм експлуатації буд. машин та механізмів (РКНЕМ Д.2.7-
(О дополнении к зб-ку ресурсным элементным сметным нормам "Сооружения связи, радиовещания и телевидения" (РЕКН Д.2.2-34-99) и зб-ку ресурсных сметных норм эксплуатации конур. машин и механизмов (РКНЕМ Д.2.7-)
23.01.2001
Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
(О проекте Методики определения технологических нормативов использования воды жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями)
10.01.2001
Про "Методичний посiбник по розробленню проектiв схем генеральних планiв територiй сiльських (селищних) рад"
(О "Методическом пособии по разработке проектов схем генеральных планов территорий сельских (поселковых) советов")
14.01.1998
Рішення НТР від Про Технічні рішення і рекомендації щодо проектування, монтажу та експлуатації установок сонячного теплохолодопостачання для житлових і громадських будинків
(Решение НТР от О Технических решениях и рекомендациях относительно проектирования, монтажа и эксплуатации установок солнечного теплохолодопостачання для жилых и общественных домов)
14.01.1998
Про Типовi конструкцiї, деталi та вузли теплоефективних огороджувальних конструкцiй цегляних, кам"яних i блочних житлових та громадських будинкiв
(О Типичных конструкциях, детали и узлы теплоэффективных ограждающих конструкций кирпичных, каменных и блочных жилых и общественных домов)
04.02.1998
Про Рекомендацiї з проведення iнженерних вишукувань для реконструкцiї житлово-цивiльних та промислових об"єктiв
(О Рекомендациях по проведению инженерных изысков для реконструкции жилищно-гражданских и промышленных об"єктiв)
04.02.1998
Методичні рекомендації по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт
(Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
07.05.2002