Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Держкомгеології


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(Об утверждении Положения о порядке организации и выполнения опытно-промышленной разработки (ОПР) месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения)
15.03.2000
Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
(Об утверждении Инструкции о порядке взыскания сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета)
23.06.1999
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр
(Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации и учета работ по геологическому изучению недр)
15.02.2000
Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини
(Об утверждении Положения о стадиях геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые)
15.02.2000
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод
(Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям питьевых и технических подземных вод)
04.02.2000
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу
(Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов геолого-экономической оценки месторождений нефти и газа)
18.10.1999
Про затвердження Порядку проведення конкурсів серед претендентів на виконання державного замовлення та геологічного завдання
(Об утверждении Порядка проведение конкурсов среди претендентов на выполнение государственного заказа и геологической задачи)
09.08.1999
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд
(Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям урановых руд)
14.12.1998
Про Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1:200000
(О Положении про Государственную геологическую карту Украины масштаба 1:200000)
09.11.1998
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу
(Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к геолого-экономическому изучению ресурсов перспективных участков и запасов месторождений нефти и газа)
10.07.1998
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців
(Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов из геолого-экономической оценки запасов уголь и горючих сланцев)
03.10.1997
Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення
(Об утверждении Инструкции о денежных вознаграждениях за открытие новых месторождений полезных ископаемых, которые имеют промышленное значение)
26.11.1997
Про затвердження Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин
(Об утверждении Порядка определение стоимости работ по проведению государственной экспертизы и оценки запасов полезных ископаемых)
02.08.1996
Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ
(Об утверждении Инструкции о порядке заключения договоров на выполнение геофизических работ в буровых скважинах, которые бурятся на нефть и газ)
15.02.1996
Про умови і правила ліцензування підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх дотриманням
(Об условиях и правилах лицензирования предпринимательской деятельности по использованию недр и контроль за их соблюдением)
21.10.1993
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: