Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Суміші будівельні сухі модифіковані Загальні технічні умови ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Название (рус.) СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ Общие технические условия ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер В.2.7-126:2006
Дата принятия 27.04.2006
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ Загальні технічні умови        ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Видання офіційне

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

2006


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Технічний комітет стандартизації (ТКС) "Будівельні матеріали";

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінбуду України (НДІБК)

за участю Асоціації виробників сухих будівельних сумішей (АВСБС).

РОЗРОБНИКИ:

Від ТКС "Будівельні матеріали": Желудков Г.В.; Карапузов Є.К., канд. техн. наук; Рунова Р.Ф., д-р. техн. наук, проф. (керівник розробки).

Від НДІБК - Гірштель Г.Б., канд. техн. наук; Глазкова СВ., канд. техн. наук; Глазкова СВ. Немчинов Ю.І. д-р. техн. наук; Мірошник Т.П.; Мудрик М.І.; Таран В.В.; Тарасюк В.Г.; Шейніч Л.О. д-р. техн. наук, проф.

Від АВСБС: Айзман П.Б., канд. техн. наук; Беспалов А.І., канд. техн. наук; Білик П.І.; Гончаренко С.Г.; Долгий Е.М.; Носовський Ю.Л., канд. техн. наук; Піпа В.В.; Хіта C.I.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінбуду України від 27 квітня 2006 № 149

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 ЗМІСТ

с.

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Нормативні посилання 1
 3.  Терміни та визначення понять 5
 4.  Класифікація та позначення 5
 5.  Загальні технічні вимоги 7
 6.  Вимоги безпеки 12
 7.  Вимоги охорони довкілля 13
 8.  Маркування 14
 9.  Пакування 14
 10.  Правила транспортування та зберігання 14
 11.  Методи контролювання 15
 12.  Правила приймання 26
 13.  Вказівки щодо застосування ЗО
 14.  Гарантії виробника ЗО

Додаток А

Класифікація сумішей будівельних сухих модифікованих .31

Додаток Б

Рекомендовані умови застосування сумішей будівельних сухих модифікованих .32


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ВСТУП

Цей стандарт передбачає упорядкування вимог до властивостей сумішей будівельних сухих модифікованих (СБСМ) в залежності від їх призначення, до правил приймання та методів контролю показників якості.

До цього часу СБСМ в Україні випускались згідно технічних умов, які кожен виробник розробляв і затверджував самостійно, виходячи із наявності технологічного та випробувального обладнання, якості сировинних матеріалів. Тому отримані продукти навіть однієї групи призначення мали суттєві розбіжності за показниками робочих та експлуатаційних властивостей, що не завжди гарантувало надійність і довговічність конструктивних рішень, які базувались на використанні СБСМ.

Введення в дію даного стандарту дозволить установити мінімально достатні показники, які повинні забезпечити ефективне використання СБСМ. Ці показники в значній мірі гармонізовані з вимогами європейських стандартів на подібні продукти.

Стандарт на СБСМ розроблено в Україні вперше, тому йому надано статус пробного (П) протягом трьох років. За цей час можуть бути уточнені властивості сумішей, правила їх приймання та методи контролю. Через три роки стандарт буде переглянуто, будуть внесені необхідні корективи з урахуванням отриманних нових даних та наявних на той час можливостей як виробників, так і споживачів, а промисловість України буде працювати за стандартом на СБСМ європейського рівня.

Розробники стандарту будуть вдячні користувачам цього документа за будь-які зауваження і побажання, слушні з яких обов'язково будуть враховані під час його перегляду.


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

Строительные материалы

Смеси строительные сухие модифицированные. Общие технические условия

Building materials

Modified dry building mixtures. General specifications

Чинний від 2006.10.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1.  Цей стандарт поширюється на суміші будівельні сухі модифіковані (далі - суміші), які вироб-
  ляються на основі в'яжучих, модифікуючих добавок, заповнювачів (наповнювачів) крупністю до
  5 мм
  та, за потреби, барвників (пігментів), що застосовуються під час будівництва, ремонту конструкцій
  будинків і споруд промислового та цивільного призначення згідно з ДБН В.2.6-22.
 2.  Стандарт установлює класифікацію та загальні технічні вимоги до сумішей, розчинових
  сумішей та розчинів на їх основі, правила приймання та контролю показників якості, транспортування
  та зберігання сумішей.
 3.  Стандарт не поширюється на суміші, з яких отримують розчини зі спеціальними власти-
  востями (хімічно стійкі, жаростійкі, напружуючі, радіаційно-захисні).
 4.  Вимоги щодо безпечності продукції для здоров'я, життя і майна населення та охорони
  довкілля викладені в розділах
  6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93

Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри,

технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2867-94

Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3962-2000

(ГОСТ 12.4.137-2001)

Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопро-
дуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні
умови

ДСТУ ГОСТ 7328:2003

Гирі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-44-96

Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)

Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96

(ГОСТ 10060.2-95)

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при
багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93)

Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-82-99

В'яжучі гіпсові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Цементи. Загальні технічні умови

Видання офіційне                                                                                                                                                                     1


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ДБНВ.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

ДБН Г. 1-4-95

Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НАПБА.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою)

ГОСТ 8.579-2002

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте (Вимоги до кількості фасованих товарів в пакованнях будь-якого виду при їх виробництві, розфасуванні, продажу та імпорті)

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря виробничної зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

2


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76

Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86

Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 310.3-76

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (Цементи. Методи визначення нормальної густини, терміну тужавлення і рівномірності зміни об'єму)

ГОСТ 310.4-81

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Цементи. Методи визначення границі міцності при згині та стиску)

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83)

Мешки бумажные. Технические условия. (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 5044-79

Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия (Барабани сталеві тонкостінні для хімічних продуктів. Технічні вимоги)

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытания (Розчини будівельні. Методи випробування)

ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 9078-84

Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10778-83

Шпатели. Технические условия (Шпателі. Технічні умови)

ГОСТ 12302-83

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети із полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12730.4-78

Бетоны. Методы определения показателей пористости (Бетони. Методи визначення показників пористості)

ГОСТ 12730.5-84

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Бетони. Методи визначення водонепроникності)

ГОСТ 13087-81

Бетоны. Методы определения истираемости (Бетони. Методи визначення стираності)

3

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

 

 ГОСТ 13646-68

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17057-89

Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия (Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні та килими з них. Технічні умови)

ГОСТ 17339-79

Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия (Пачки складні для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74

Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия. (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23732-79

Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297 -87

Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24370-80

Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24544-81

Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести (Бетони. Методи визначення деформації усадки та повзучості)

ГОСТ 25757-83

Пылеуловители инерционные сухие. Типы и основные параметры (Пиловловлювачі інерційні сухі. Типи і основні параметри)

ГОСТ 25951-83

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадочна. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 28089-89

Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием (Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою)

ГОСТ 28575-90

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий (Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів)

4


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ГОСТ 29329-92

Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ОСТ 16.0.801.397-87

Электрошкаф сушильный. Печь муфельная. Технические условия (Електрошафа сушильна. Піч муфельна. Технічні умови)

СНиП II-4-79

Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення)

СНиП ІІІ-4-80

Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91

Отопление,вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СанПиН 6027 А-91

Санитарные правила и нормы применения полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми застосування полімерних матеріалів в будівництві. Гігієнічні вимоги)

СП 1042-73

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

ПУЭ-86

Правила устройства электроустановок (Правила будови електроустановок)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ Б В.2.7-23: розчин, розчинова суміш. Нижче подано терміни та визначення понять, додатково використані в цьому стандарті.

3.1 Суміш будівельна суха модифікована

Багатокомпонентна система, яка готується шляхом дозування і ретельного перемішування мінеральних в'яжучих або полімерних зв'язуючих чи їх сумішей, заповнювачів (наповнювачів), доба-вок-модифікаторів та інших компонентів, що упаковується в спеціальну тару на підприємстві-ви-робнику і змішується з водою перед застосуванням.

3.2 Добавка-модифікатор

Речовина, що надає певних технологічних властивостей розчиновим сумішам та фізико-меха-нічних властивостей розчинам.

3.3 Повітряно-сухі умови

Умови з температурою повітря (20±2) °С і відносною вологістю (55 ±5) %.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

4.1 Суміші класифікують за:

умовами застосування (клас);

в'яжучими (вид);

призначенням (група).

Класифікація сумішей наведена в додатку А.

4.2 За умовами застосування суміші поділяються на такі класи:

 1.  - для зовнішніх та внутрішніх робіт у вологих приміщеннях (відносна вологість понад 60 %);
 2.  - для внутрішніх робіт у сухих приміщеннях (відносна вологість до 60 % включно).

4.3 За в'яжучими суміші поділяються на такі види:

цементні (Ц);

гіпсові (Г);

вапняні (В);

полімерні (П);

складні (одночасне використання різних видів в'яжучих або спеціально розроблених в'яжучих).

 5


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

4.4 За призначенням суміші поділяються на групи, що наведені в таблиці 1. Таблиця 1

Призначення сумішей (група)

Познака групи

Мурування цеглою

МР1

Мурування блоками та каменями з природного та штучного матеріалу

МР2

Мурування стіновими блоками (внутрішні стіни та перегородки)

МРЗ

Улаштування стяжок

СТ1.СТ2, СТЗ

Улаштування прошарків підлог

ПР1.ПР2.ПРЗ

Улаштування покриттів підлог

ПО1.ПО2

Ремонт поверхонь з бетону

РМ1.РМ2

Ремонт поверхонь з розчинів

РМЗ

Облицювання плиткою на недеформівних основах, що не працюють на вигин

ЗК1, ЗК2, ЗКЗ

Облицювання плиткою на деформівних основах, що працюють на вигин (балкони, тераси, підлоги тощо)

ЗК4

Кріплення систем теплоізоляції

ЗК5 ЗК6

Кріплення виробів на основі гіпсового в'яжучого

Розшивка швів

РШ1, РШ2, РШЗ

Штукатурення бетонних та цегляних поверхонь

ШТ1, ШТ2

Штукатурення ніздрюватих бетонів

ШТЗ

Штукатурення декоративне та систем теплоізоляції

ШТ4

Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі цементу

ШЦ1

Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі гіпсу

ШГ1

Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі полімерів

ШП1

Монтаж устаткування та конструкцій

МН1

Анкерування дрібних будівельних та оздоблювальних елементів

АН1

Улаштування жорсткої гідроізоляції

П 1

Улаштування еластичної гідроізоляції

ГІ2

Улаштування гідроізоляції систем теплоізоляції

ГІЗ

Улаштування реставраційних штукатурок

РС1.РС2

 1.  Рекомендовані умови застосування сумішей з познаками груп наведені в додатку Б.
 2.  Умовне позначення суміші складається з літер (х) та цифр (у), що розділені крапками.
  Структура умовного позначення суміші:

   х   ?   х    у  ху   х  ху

суміш

торгова марка виробника (за наявності)

вид (4.3)

клас (4.2)

група (4.4)

колір (за наявності)

позначення цього стандарту

6

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Приклади умовного позначення:

- суміші торгової марки ? на цементно-вапняному в'яжучому для зовнішніх робіт для мурування
цеглою:

Суміш ? ЦВ.1.МР1 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006;

- суміші торгової марки ? на гіпсовому в'яжучому для внутрішніх робіт для шпаклювання:
Суміш
? Г.2.ШГ1 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006;

- суміші торгової марки ? на полімерному в'яжучому для зовнішніх робіт для еластичної гідро
ізоляції:

Суміш ? П.1.ГІ 2 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006;

- суміші торгової марки ? на вапняному в'яжучому для внутрішніх робіт для штукатурення
бетонних та цегляних поверхонь зеленої

Суміш ? В.2.ШТ1 зелена ДСТУ-П В.2.7-126:2006.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1.  Суміші повинні відповідати вимогам цього стандарту і виготовлятись за технологічними
  регламентами та рецептурами, що затверджені виробником в установленому порядку.
 2.  Матеріали, які входять до складу сумішей, повинні відповідати вимогам нормативних доку
  ментів, зазначеним у рецептурі, та бути дозволеними до використання Міністерством охорони
  здоров'я України.
 3.  Вологість сумішей за масою не повинна перевищувати 0,5 %.
 4.  Основні показники фізико-технічних властивостей сумішей, розчинових сумішей та розчинів
  на їх основі повинні відповідати вимогам, наведеним у таблицях
  2-11.

Таблиця 2 - Вимоги до сумішей для мурування, розчинових сумішей та розчинів на їх основі

Назва показника

Значення показника

МР1

МР2

МР3

Суміші

Крупність заповнювача, мм, не більше

2,5

1,25

1,25

Розчинові суміші

Рухомість, см, не менше

4

5

7

Термін придатності, хв, не менше

90

120

90

Водоутримувальна здатність, %, не менше

95

95

95

Розчини

Границя міцності на стиск, МПа, не менше

5

10

5

Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови), МПа, не менше

0,2

0,2

0,2

Морозостійкість, циклів

25-75

25-75

-

Примітка 1. Наведена в таблицях 2-11 крупність заповнювача є найбільш раціональною.   Примітка 2. Морозостійкість сумішей для мурування приймається на 10 циклів вище, ніж морозостійкість мурувального конструкційного матеріалу

 

   7


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Таблиця 3  - Вимоги до сумішей для влаштування елементів підлоги, розчинових сумішей та розчинів на їх основі

Назва показника

Значення показника

стяжки

прошарки

покриття

СТ1

СТ2

СТ3

ПР1

ПР2

ПРЗ

ПО1

ПО2

Суміші

Крупність заповнювача, мм, не більше

1,25

1,25

1,25

0,63

0,63

0,63

1,25

1,25

Розчинові суміші

Рухомість, см, не менше

8

8

8

-

-

-

-

-

Розтічність, см, не менше

-

-

-

20

20

20

17

17

Водоутримувальна здатність, %, не менше

95

95

95

95

95

95

95

95

Термін придатності, хв, не менше

60

60

60

20

20

20

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: