Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Зміна N1

Название (рус.) ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Изменение N1
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ЗМІНА №  1 ДСТУ 1.3:2004   "Національна  стандартизація.  Правила  побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов",

затверджена наказом Держспоживстандарту   України   від 28 лютого 2006 року № 54 і введена в дію з 1 квітня 2006 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 2 доповнити нормативними документами:

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови;

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення;

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи (ЄСКД. Основні написи);

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів);

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (ЄСКД. Групові і базові конструкторські документи);

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов (ЄСКД. Позначення виробів і конструкторських документів);

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учёта и хранения (ЄСКД. Правила обліку і зберігання);

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений (ЄСКД. Правила внесення змін);

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (Система розроблення і запровадження продукції на виробництво. Створювання виробів одиничного та дрібносерійного виробництва, які складають на місці експлуатування)".

Пункт 3.1 доповнити абзацом:

"ТУ викладають мовою згідно з чинним законодавством України. Для продукції, що призначена для експорту, викладають додатково (за необхідності) ще іншою мовою, зазначеною у договорі (контракті) на постачання".

Пункт 3.2. Перший перелік викласти в новій редакції:

" - немає національних (міждержавних) стандартів на розроблювану продукцію".

Пункт 3.4, другий абзац. Замінити слова: "За тих самих умов, як у ТУ" на "'За тих самих умов, як і ТУ".

Пункт 3.5. Другий абзац викласти в новій редакції:

"Постачати продукцію на ринок України за такими ТУ можна за умови приведення їх у відповідність з чинним законодавством та нормативною документацією, чинною в Україні, внесення необхідних змін чи переоформлення та збереження умов виконання гарантійних зобов'язань фірми. Такі ТУ реєструють як нові".


Пункт 3.6, перше речення. Вилучити в дужках слово "основного".

Перший перелік. Замінити слово "виготовляння" на "експлуатування (ГОСТ 15.005)".

Пункт 3.7. Останній абзац викласти в новій редакції:

"Основою для розроблення ТУ є Технічне завдання на розробляння продукції, розроблене та затверджене згідно з вимогами ДСТУ 3974, або договір між розробником і замовником".

Доповнити абзацом:

"ТУ можуть бути розроблені ініціативно суб'єктами господарювання. Порядок розроблення, погодження та затвердження - згідно з вимогами цього стандарту".

Пункт 3.8. Перший абзац після слів: "власники ТУ" доповнити словами: "або за їх
замовленням інші суб'єкти господарювання".       
. . .

Третій абзац викласти в новій редакції:

"Кількість змін до ТУ не повинна ускладнювати роботу з ТУ. У разі ускладнення роботи з ТУ або внесення змін у вимоги, за якими ідентифікують продукцію, ТУ підлягають перегляду з розробленням нових ТУ на заміну чинних".

Пункт 3.11. Другий абзац викласти в новій редакції:

"'Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у ТУ.

Відмітку про перевіряння ТУ роблять на звороті його титульного аркуша зазначанням: «ТУ перевірено», дати перевіряння та підпису відповідальної особи".

Третій абзац після слів: "Внаслідок перевірки" доповнити словами у дужках: "(за необхідності)".

Доповнити абзацом:

"У разі зняття продукції з виробництва і потреби виготовляти запасні частини для ремонту раніше виготовлених виробів, які є ще в експлуатації, власник ТУ, або за його замовленням інший суб'єкт господарювання, готує проект зміни до чинних ТУ. У зміні зазначають обмеження його сфери застосування, наприклад: «ТУ треба застосовувати тільки під час виготовляння запасних частин і ремонту виробів, що є в експлуатації». У цьому випадку реєстраційний номер ТУ, до якого розроблено зміну, залишають без змін.

Ці ТУ не перевіряють і зміни не вносять. Обмеження терміну дії, якщо воно було, скасовують. На титульному аркуші ТУ роблять запис: «Для ремонтних цілей»;

Пункт 3.12 викласти в новій редакції:

"3.12 Облік, зберігання, внесення змін у ТУ та обіг облікованих копій ТУ на вироби, матеріали, послуги, процеси тощо здійснюють за порядком, встановленим власником ТУ.

Облік, зберігання, внесення змін у ТУ, які є частиною конструкторської документації, здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 2.501 та ГОСТ 2.503.

Облік, зберігання, внесення змін у ТУ, які виконані на магнітних носіях, здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 28388".

Пункт 4.1. Дев'ятий перелік викласти у новій редакції: "- правила експлуатування, ремонту".


Пункт 4.2. Замінити слова: "відповідати ГОСТ 2.114" на "відповідати ГОСТ 2.114. ГОСТ 2.105".

Пункт 4.3. Замінити слова: "Вимоги охорони довкілля" на "Вимоги охорони довкілля, утилізування".

Пункт 4.4. Другий абзац доповнити словами: "ДСТУ 1.5 та чинного законодавства".

Пункт 4.6. Останній абзац доповнити словами: "У назві продукції дозволено застосовувати власні назви, фірмові знаки для товарів і послуг, якщо право власності на них засвідчено згідно з чинним законодавством України".

Доповнити п'ятим абзацом:

"Виконання групових ТУ, які є складовою частиною конструкторської документації, -згідно з вимогами ГОСТ 2.113".

Пункт 4.8. Другий абзац викласти в новій редакції:

"В ТУ можна посилатися на стандарти, ТУ і інші документи, зареєстровані відповідними органами, яким надано право їх державної реєстрації".

Пункт 4.10. Останній абзац викласти в новій редакції:

"На титульному аркуші під словом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» треба передбачити вільне місце розміром 90 мм х 45 мм, щоб розмістити штамп органу державної реєстрації ТУ, в якому має бути назва органу державної реєстрації, реєстраційний номер та дата реєстрації"".

Доповнити абзацом:

"Дозволено слово «РОЗРОБЛЕНО» на титульному аркуші вказувати для кожного підприємства, якщо розробником ТУ є декілька підприємств".

Пункт 4.12 викласти в новій редакції:

"4.12 ТУ на магнітних носіях оформлюють згідно з ГОСТ 28388".

Пункт 4.13 доповнити абзацом:

"«Аркуш реєстрації змін» для ТУ, які є частиною конструкторської документації, повинен відповідати ГОСТ 2.503. Оформлюють його на аркушах з основним написом згідно з ГОСТ 2.104, форма 2а".

Пункт 5.1.1. Після слів: "якщо стандартами" доповнити словами: "чи законодавством".

Пункти 5.1.2, 5.11. Замінити слова в дужках: "(основним споживачем)" на "(споживачем)".

Пункт 5.1.2, третій абзац. Замінити слово "відгук" на "погодження".

З останнього абзацу вилучити перше речення.

Пункт 5.2 доповнити словами: "та іншим заінтересованим організаціям згідно з 5.1.2 за наявності у ТУ вимог, які відносяться до їх компетенції"".

Пункт 5.3 доповнити реченням: "У разі невизначеності таких вимог у ТУ, питання щодо необхідності погодження таких ТУ з органами державного нагляду треба вирішувати з органом державної реєстрації, який реєструє дані ТУ".


Розділ 5 доповнити пунктами 5.4а та 5.46:

"5.4а Проект ТУ на конструкцію транспортних засобів, на продукцію для транспортної галузі та на транспортні послуги узгоджують з центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та іншими організаціями згідно з чинним законодавством.

Проект ТУ на конструкцію дорожніх транспортних засобів, зокрема на послуги щодо переобладнування транспортних засобів, тобто зміну типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, установлюванням кабіни, кузова чи деталей, спеціального устатковання і номерних агрегатів, не передбачених нормативною документацією на даний транспортний засіб, додатково узгоджують з центральним органом виконавчої влади, на який згідно з чинним законодавством покладено контролювання за безпекою колісних транспортних засобів та дорожнього руху.

5.46. Проект ТУ на продукцію, яку виробляють з використанням брухту: кольорових металів та їх сплавів, легованих чорних металів та феросплавів узгоджують з центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики".

Пункт 5.5 викласти в новій редакції:

"5.5 Проект ТУ на радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої підлягає погодженню з Державним підприємством «Український державний центр радіочастот».

Пункт 5.8. Замінити слова: "Міністерством транспорту України" на "центральним органом виконавчої влади з питань транспорту".

Пункт 5.9 викласти в новій редакції:

"5.9 Ініціативно розроблювані ТУ на продукцію погоджують з органами державного нагляду за сферою їхньої компетенції. Потребу погодження проекту ТУ з іншими організаціями визначає розробник ТУ.

Пункт 5.10. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Погодження проекту ТУ оформлюють підписом керівника (заступника керівника) погоджувальної організації, яку засвідчують печаткою, під словом «ПОГОДЖЕНО», або окремим документом (актом приймальної комісії, листом, протоколом тощо), при цьому під словом «ПОГОДЖЕНО» проставляють назву, дату та номер документа. За погодження листом, протоколом вказують назву погоджувальної організації"".

Пункт 5.11 доповнити абзацом після третього:

"За відсутності організацій-правонаступників зміни до ТУ погоджують з іншими організаціями чи відомствами (за наявності), до компетенції яких вони належать".

В останньому абзаці замінити слова в дужках: "(основним споживачем)" на "(споживачем)".

Пункт 5.12. Замінити слова: "належать зміни" на "вони належать".

Пункт 5.13. Замінити строк "20" на "45".

Пункт 5.14 викласти в новій редакції:

"5.14 Затверджує ТУ власник ТУ, якщо інше не установлено чинним законодавством України, після їх погодження".

Пункт 5.15 викласти в новій редакції:

"5.15 Затвердження ТУ засвідчують підписом керівника (заступника керівника) організації-власника ТУ і печаткою під словом «ЗАТВЕРДЖУЮ» на титульному аркуші".


Пункт 5.16. Замінити слово "ухвалює" на "затверджує".

Пункт 5.17. Замінити слово "ухвалюють" на "затверджують". Доповнити абзацом:

"Строк чинності ТУ на харчові продукти та продовольчу сировину встановлюють не більше ніж 5 років".

Пункт 6.1 викласти в новій редакції:

"6.1 Позначення ТУ надає власник ТУ перед розсиланням їх на погодження без зазначання року їх затвердження".

Пункт 6.2. Третій перелік після слова "продукції"" доповнити словом в дужках "(послуги)".

Останній перелік доповнити словами в дужках: "(проставляють після затвердження ТУ)";

В останньому абзаці замінити посилання: "ГОСТ 2.114" на "ГОСТ 2.201".

Додаток А замінити новим.

Пункт Б.1. Другий абзац після слова "замовляння" доповнити словами: "для ідентифікації".

Пункт Б.4, третій абзац, сьомий перелік. Замінити слово "наймення" на "назва". В останньому абзаці замінити слова: "порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України" на "згідно з вимогами ДСТУ 3146 та ДСТУ 3147".

Пункт Б. 7. Слова у лапках доповнити після коми словом "утилізування". Доповнити абзацом: "У розділі зазначають:

відомості щодо утилізування;

заходи щодо підготування і відправляння виробів, матеріалів, речовин на утилізу
вання;

методи утилізування, якщо вироби, матеріали, речовини є небезпечними для життя,
здоров'я людей та довкілля після закінчення їх строку служби (застосування, експлуату
вання) або надають посилання на відповідні документи, наприклад, на експлуатаційні доку
менти".

Пункт Б. 11. Замінити слова: "Правила експлуатації, ремонту, утилізації" на "Правила експлуатування, ремонту".

Пункт Б. 12. Перший абзац доповнити словами: "та чинного законодавства".

Пункт Б. 14, перший перелік. Замінити слова: "засобів вимірювання" на "засобів вимірювальної техніки".

У другому переліку замінити слово "контролю" на "контролювання". В останньому переліку замінити слово "еталонів" на "зразків-еталонів".

Пункт В.1. Замінити 5.12" на "згідно з 5.11".

Додаток Г, рисунок Г.1, заголовок. Вилучити слова: "технічних умов".


ДОДАТОК А (обов'язковий)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША ТУ

ДКПП _____

 УКНД________

ПОГОДЖЕНО

(посада керівника /заст. керівника/, назва організації)

 ЗАРЕЄСТРОВАНО

(Місце для штампа) 90 мм х 45 мм

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника /заст. керівника/, назва організації)

(особистий підпис.       (розшифрування
печатка) підпису)

(дата або номер погоджувального документа й дата)

 (особистий підпис,         (розшифрування
печатка) підпису)

(дата)

(назва продукції, процесу, послуги) ТЕХНІЧНІ УМОВИ

(позначення технічних умов)

                                                                             (Уведено вперше чи На заміну  ____________

Дата надання чинное ті ____________________

Чинні до ________________________________

ПОГОДЖЕНО

 РОЗРОБЛЕНО

(посада керівника /заст. керівника/, назва організації)

 (посада керівника /заст. керівника/, назва організації)

(особистий підпис,   (розшифрування
печатка) підпису)

(дата або номер погоджувального документа й дата) ПОГОДЖЕНО

(посада керівника /заст. керівника/, назва організації)

 (особистий підпис,   (розшифрування
печатка) підпису)

(дата)

(особистий підпис,   (розшифрування
печатка) підпису)

(дата)

 (посади та особисті підписи відповідальних осіб та виконавців)

(дата або номер погоджувального документа й дата)Спонсоры раздела:
  • ремонтные и отделочные работы Совиньон