Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Название (рус.) Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
Кем принят Не определен
Тип документа Правила
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

N 197 від 15.03.2002                 Зареєстровано в Міністерстві
    м. Київ                          юстиції України
                                     15 квітня 2002 р.
                                     за N 364/6652

       Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід
                  та заявки на корисну модель

    Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи  і
корисні моделі"  
Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити Правила розгляду заявки на винахід та заявки на
корисну модель (далі - Правила), що додаються.

    2. Державному департаменту інтелектуальної  власності  подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

    3. Державному    департаменту    інтелектуальної    власності
опублікувати  ці  Правила  в   офіційному   бюлетені   "Промислова
власність".

    4. Визнати  такими,  що втратили чинність,  наказ Держпатенту
України "Про  затвердження  Порядку  розгляду  заявки  на  винахід
(корисну  модель)"  від 29 листопада 1996 року N 244,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1996  року
за N 730/1755, наказ Держпатенту України "Про затвердження Порядку
розгляду  заявки  на  винахід  (корисну  модель),  що   становлять
державну  таємницю"  від  26  березня 1996 року N 57,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 квітня  1996  року
за  N  172/1197,  і  наказ  Держпатенту  України "Про затвердження
Інструкції про особливості складання та подання заявок на винаходи
(корисні  моделі),  що становлять державну таємницю" від 21 лютого
1996 року N 32, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 14 березня 1996 року за N 111/1136.

    5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                         В.Г.Кремень

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     Наказ Міністерства освіти
                                     і науки України
                                     
15.03.2002 N 197

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     15 квітня 2002 р.
                                     за N 364/6652

               ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД
                  ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

                     1. Загальні положення

    1.1. Ці  Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі"   (далі  -
Закон), Паризької   конвенції   з  охорони  промислової  власності
 від  20  березня 1883 року, яка є чинною на території
України з  25  грудня 1991 року,  Договору про патентну кооперацію
,  підписаного 19 червня 1970 року,  який є  чинним  на
території  України  з 25 грудня 1991 року,  і встановлюють порядок
розгляду  і  проведення  експертизи  заявок  на  видачу   патентів
(деклараційних   патентів)   на  винаходи  (секретні  винаходи)  і
деклараційних  патентів  на  корисні  моделі   (секретні   корисні
моделі).

    1.2. Перелік визначень та скорочень:

    винахід  -  технологічне  (технічне) вирішення, що відповідає
умовам патентоздатності;

    корисна  модель  -  нове  й промислово придатне конструктивне
виконання пристрою;

    секретний   винахід   (секретна  корисна  модель)  -  винахід
(корисна  модель),  що  містить інформацію, віднесену до державної
таємниці;

    патент   (деклараційний  патент)  на  винахід,  деклараційний
патент   на  корисну  модель,  патент  (деклараційний  патент)  на
секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель
-  охоронний  документ,  що засвідчує пріоритет, авторство і право
власності на винахід (корисну модель);

    патент   на  винахід -  різновид  патенту,  що  видається  за
результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;

    деклараційний  патент  на  винахід  -  різновид  патенту,  що
видається  за  результатами формальної експертизи та експертизи на
локальну новизну заявки на винахід;

    деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що
видається  за результатами формальної експертизи заявки на корисну
модель;

    патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид
патенту,   що  видається  на  винахід,  який  містить  інформацію,
віднесену до державної таємниці;

    деклараційний  патент  на  секретну корисну модель - різновид
патенту,  що  видається на корисну модель, яка містить інформацію,
віднесену до державної таємниці;

    кваліфікаційна  експертиза (експертиза по суті) - експертиза,
що   встановлює  відповідність  винаходу  умовам  патентоздатності
(новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності);

    експертиза   на   локальну   новизну   -   складова   частина
кваліфікаційної   експертизи,   що   встановлює  локальну  новизну
винаходу;

    локальна  новизна  - новизна, що встановлюється за виданими в
Україні  патентами  і  поданими  до  Держдепартаменту  заявками на
видачу патентів;

    формальна  експертиза  (експертиза за формальними ознаками) -
експертиза,  в  ході  якої встановлюється належність зазначеного у
заявці  об'єкта  до  переліку  об'єктів,  які  можуть бути визнані
винаходами  (корисними  моделями),  і  відповідність  заявки та її
оформлення встановленим вимогам;

    заявка -   сукупність   документів,   необхідних  для  видачі
Держдепартаментом  патенту  (деклараційного  патенту)  на  винахід
(секретний  винахід)  чи  деклараційного патенту на корисну модель
(секретну корисну модель);

    попередня заявка   -   заявка,    яка    була    подана    до
Держдепартаменту  чи  до  відповідного  органу  держави - учасниці
Паризької конвенції з охорони промислової власності  і
за якою заявлено пріоритет;

    особа - фізична або юридична особа;

    заявник -  особа, яка подала заявку;

    представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) або інша довірена особа;

    винахідник -  фізична  особа,  результат  творчої  праці якої
визнано винаходом (корисною моделлю);

    пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

    дата пріоритету  - дата подання заявки до Держдепартаменту чи
до відповідного органу держави - учасниці  Паризької  конвенції  з
охорони  промислової  власності,  за  якою заявлено
пріоритет;

    Паризька конвенція - Паризька конвенція з охорони промислової
власності;

    Договір - Договір про патентну кооперацію;

    Інструкція - Інструкція до Договору про  патентну  кооперацію;

    міжнародна заявка - заявка,  яка подається згідно з Договором
про патентну кооперацію;

    відомство  - одержувач - національне відомство або міжурядова
організація, до якої подається міжнародна заявка;

    зазначене   відомство - національне   відомство  держави  або
національне  відомство,  що  діє  від імені держави, яка зазначена
заявником відповідно до глави I Договору про  патентну  кооперацію;

    вибране відомство   -   національне   відомство  держави  або
національне  відомство,  що  діє  від імені держави, яка зазначена
заявником відповідно до глави II Договору про патентну  кооперацію;

    ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

    Міжнародний пошуковий орган - орган, що проводить міжнародний
пошук  за  міжнародною заявкою відповідно до Договору про патентну
кооперацію.

    Держдепартамент   -   Державний  департамент  інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

    Укрпатент   -  Державне  підприємство  "Український  інститут
промислової  власності"  Міністерства  освіти  і  науки  України -
уповноважений   державний   заклад   для   розгляду  і  проведення
експертизи заявок;

    МПК - Міжнародна патентна класифікація;

    Правила складання  -  Правила  складання  і подання заявки на
винахід  та  заявки  на  корисну   модель,   затверджені   наказом
Міністерства освіти   і   науки   України   від  
22.01.2001  N  22
і  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України
27.02.2001 за N 173/5364;

    Положення  -  Положення  про  порядок  сплати  зборів за дії,
пов'язані  з  охороною  прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від  
22.05.2001
N 543.

    1.3. Представництво і довіреність

    1.3.1. За   дорученням заявника заявка може бути подана через
представника.  Якщо  заявка  подається  через  представника, то до
заявки   додається   довіреність,   видана   заявником   на   ім'я
представника  та  оформлена з дотриманням вимог законодавства, або
її   копія.   Якщо  заявником  є  іноземна  особа  або  особа  без
громадянства,  яка  проживає чи має постійне місцезнаходження поза
межами  України,  то  заявка  подається  тільки  через  патентного
повіреного.

    Довіреність  може  стосуватись  однієї  або декількох заявок,
якщо про це зазначено в довіреності.

    У довіреності зазначаються:

    повне ім'я особи, якій вона видана;

    повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;

    обсяг  повноважень,  які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність;

    дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.

    Довіреність   підписується   особою,   яка  її  видала.  Якщо
довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис
особи,  що  має  на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається  з  повного  найменування  посади  особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

    Строк  дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо
строк  дії  довіреності  не  зазначений,  то  вона  зберігає  силу
протягом одного року від дати її вчинення.

    Форма  і  строк дії довіреності, виданої поза межами України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

    Якщо  довіреність  викладена  не українською мовою, то до неї
додають переклад на українську мову.

    У  разі  зміни  представника  або припинення його повноважень
заявник має повідомити про це Укрпатент.

    1.3.2. Ведення  справ  з  одержання  патенту  (деклараційного
патенту)   на  секретний  винахід  та  деклараційного  патенту  на
секретну корисну модель із  залученням  патентного  повіреного  не
допускається.

    1.4. Листування стосовно заявки

    1.4.1. Листування  ведеться  заявником або його представником
стосовно кожної заявки окремо за адресою Укрпатенту.

    Листування щодо заявок на секретні винаходи (корисні моделі),
поданих відповідно   до   вимог   пункту   18   Правил   складання
( z0173-12 ), ведеться заявником через режимно - секретний орган.

    1.4.2. Матеріали,   що   направляються  до  Укрпатенту  після
подання  заявки,  мають  містити   відомості,   що   дають   змогу
ідентифікувати  заявку,  і  бути  підписаними  заявником  або його
представником.

    1.4.3. Матеріали,  що  надсилаються  під час розгляду заявки,
повинні подаватися у визначені Законом строки.  Якщо строк  у  Законі виражено словом "протягом" і останній день строку припадає на неробочий день,  то днем закінчення строку  вважається наступний за ним робочий день.  Якщо закінчення строку припадає на місяць,  у якому немає відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

    Якщо  листування за заявкою ведеться представником, то строки
надходження   матеріалів  відраховуються  від  дати  одержання  їх
представником.

    Діловодство  ведеться  українською  мовою.  До матеріалів, що
викладені  іншою  мовою,  ніж  українська, має додаватися переклад
українською   мовою,   якщо   інше   не  передбачено  міжнародними
договорами України. До надання перекладу такі матеріали вважаються
неподаними.

    Матеріали  заявки,  що надходять до Укрпатенту, реєструють із
зазначенням дати їх надходження.

    Документи  заявки,  що  входять до її складу, і/або будь-який
наступний  документ  або  лист,  який  її  стосується, можуть бути
передані   до  Укрпатенту  телеграфом,  телексом,  телефаксом  або
будь-яким  іншим  подібним засобом зв'язку, що дає змогу здійснити
подання   такого   документа.  У  цьому  разі  датою  подання  цих
документів буде вважатися день їх передачі до Укрпатенту (передача
останньої  частини  повного  зображення  при передачі в різні дні)
тільки  за  умови,  що заявник без нагадувань протягом 14 днів від
зазначеної дати забезпечить надходження до Укрпатенту оригіналу (і
двох  копій)  переданого  таким чином документа разом з листом, що
ідентифікує попередню передачу. Якщо документ уважається таким, що
не був наданий, то Укрпатент повідомляє про це заявника.

    1.5. Унесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки

    1.5.1. Заявник  має  право  з  власної ініціативи вносити  до
заявки виправлення і уточнення.

    Будь-яке  виправлення  формули  винаходу  (корисної  моделі),
опису   винаходу   (корисної  моделі)  чи  креслень,  за  винятком
очевидних  помилок  у  написанні,  у  тому числі вилучення пунктів
формули  винаходу (корисної моделі) або вилучення деяких креслень,
уважається виправленням і уточненням.

    Виправлення   й  уточнення  будь-яких  матеріалів  заявки  не
вважаються виправленнями і уточненнями з ініціативи заявника, якщо
вони:

    - направлені на усунення порушень вимог до матеріалів заявки,
установлених   розділами  2-15  Правил  складання,
незалежно від того,  чи вони подані заявником після одержання  ним
будь-якого  письмового  повідомлення або запиту Укрпатенту,  чи за
власною ініціативою;

    -  подані заявником після одержання ним будь-якого письмового
повідомлення  або  запиту Укрпатенту і пов'язані зі змістом такого
повідомлення або запиту.

    Усі  інші  зміни,  подані  заявником,  як після одержання ним
будь-якого письмового повідомлення чи запиту Укрпатенту, так і без
одержання  такого повідомлення чи запиту, уважаються виправленнями
й уточненнями матеріалів заявки з ініціативи заявника.

    Виправлення  й  уточнення не враховуються, якщо вони надійшли
до Укрпатенту після одержання заявником рішення про видачу патенту
або рішення про відмову в його видачі.

    При  публікації  відомостей  про  заявку на видачу патенту на
винахід  зазначені виправлення й уточнення враховуються, якщо вони
надійшли до Укрпатенту за 6 місяців до дати публікації.

    За  подання  клопотання  про  внесення  з ініціативи заявника
виправлень  і  уточнень  до  матеріалів заявки після одержання ним
рішення  про  встановлення  дати  подання заявки сплачується збір.
Документ  про  сплату  збору  має  надійти  до Укрпатенту разом із
клопотанням.

    1.5.2. Унесення  виправлень  і  уточнень до матеріалів заявки
здійснюють шляхом подання нових аркушів,  що замінюють  відповідні
аркуші   матеріалів  заявки.  Нові  аркуші  надаються  до  кожного
примірника відповідного документа  заявки  та  мають  задовольняти
вимоги  розділів  3  і  4 Правил складання.  До таких
аркушів додають лист,  підписаний заявником,  у  якому  зазначають
унесені виправлення й уточнення.

    Якщо  внаслідок  унесення  виправлень  і уточнень вилучається
окремий (окремі) аркуш (аркуші) матеріалів заявки, то заявник може
повідомити про таке вилучення в підписаному ним листі.

    Виправлення   орфографічних,  стилістичних  помилок  тощо  за
умови,  що  внесення  таких  виправлень  не призведе до погіршення
чіткості   тексту   при   репродукуванні,  можуть  бути  зазначені
заявником у листі без надання нових аркушів.

    Очевидні  помилки  в  матеріалах  заявки, окрім заяви, можуть
бути  виправлені  при підготовці їх до публікації без попереднього
узгодження із заявником.

    Унесення  виправлень  і  уточнень  до  матеріалів  заявки  на
секретний  винахід  (корисну  модель)  здійснюють  шляхом  подання
відповідного виправленого документа заявки.

    1.5.3. Кожний документ, надісланий заявником під час розгляду
заявки,  якщо він поданий не у вигляді листа, має супроводжуватися
підписаним  заявником листом, у якому наводять відомості, що дають
змогу ідентифікувати заявку.

    1.5.4. Виправлення  та  уточнення  до  матеріалів  заявки  не
враховуються,  якщо  вони  містять відомості, відмінні від тих, що
були в матеріалах заявки на дату її подання, і для фахівця в даній
галузі  вони  не  можуть  бути  виведені  явно із змісту первинних
матеріалів заявки, про що заявника повідомляють.

    1.6. Заміна заявника

    Заміна  заявника  здійснюється  внаслідок  передачі  права на
одержання  патенту на підставі договору або застосування закону чи
виконання  рішення  суду,  внаслідок  реорганізації  чи ліквідації
юридичної  особи  тощо.  Якщо  після  подання  заявки до прийняття
рішення  про  видачу  патенту  або  про відмову в його видачі інша
особа набула право на одержання патенту, то заявник або особа, яка
набула  це  право, має подати до Держдепартаменту заяву про заміну
заявника,   до   якої  додається  документ  або  засвідчена  копія
документа, що є підставою для такої заміни.

    У заяві  також  мають  бути  зазначені  відомості  про нового
заявника,  передбачені розділом 5 Правил складання.
Заяву  підписують  заявник і особа,  яка набула право на одержання
патенту, згідно з пунктом 5.15 Правил складання. Якщо відбувається
заміна не всіх заявників,  то заяву про таку заміну підписують усі
заявники, які подавали заявку.

    1.7. Ознайомлення з матеріалами, що протиставлені заявці

    Під  час  проведення  кваліфікаційної  експертизи  заявки  на
винахід  заявник  має право протягом місяця від дати одержання ним
запиту  Укрпатенту  затребувати копії матеріалів, що протиставлені
заявці.  Затребувані  копії  Укрпатент  надсилає заявнику протягом
місяця від дати одержання його запиту.

    1.8. Розгляд заявки за участю заявника

    1.8.1. Заявник   має  право  з  власної  ініціативи   чи   на
запрошення  Укрпатенту особисто або через свого представника брати
участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи
заявки.

    1.8.2. Розгляд  питань,  що  виникли   під   час   проведення
експертизи  заявки,  здійснюють  шляхом  проведення переговорів чи
експертної наради.

    1.8.3. Переговори  проводять  щодо  питань,  які  можуть бути
вирішені безпосередньо експертом і заявником.

    1.8.4. Експертну нараду проводять щодо питань,  які вимагають
участі ряду спеціалістів Укрпатенту.

    1.8.5. Якщо від імені кількох заявників у розгляді питань, що
виникли  під час проведення експертизи, бере участь один з них, то
він повинен мати довіреність від решти заявників на представництво
у переговорах чи експертній нараді.

    1.8.6. Пропозиція  щодо  проведення переговорів чи експертної
наради,  дата і час їх проведення можуть бути викладені  в  запиті
або повідомленні Укрпатенту чи узгоджені із заявником по телефону.

    1.8.7. Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що
виникли  під  час  проведення  експертизи,  належить заявнику, він
подає  письмове  клопотання  або домовляється про це по телефону з
керівником відповідного експертного підрозділу.

    Якщо  заявник  прибув  на  переговори чи експертну нараду без
попереднього   узгодження   з   Укрпатентом,  то  йому  може  бути
відмовлено в їх проведенні.

    1.8.8. Сторона,  яка  в призначений час за збігом обставин не
має  можливості  взяти  участь у переговорах чи експертній нараді,
повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею інші дату і час їх
проведення.

    1.9. Продовження строків

    1.9.1. Загальні умови для продовження строків

    Для  продовження  строку  заявник  має  подати  до Укрпатенту
клопотання  про продовження строку та документ про сплату збору за
його продовження у визначений Положенням термін.

    Якщо  вимоги  до  зазначених  документів  та строк їх подання
дотримані,  а  сплачений збір відповідає встановленому розміру, то
строк продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

    Якщо  вимоги до зазначених документів та/або строк їх подання
не  дотримані  або  збір  не  відповідає встановленому розміру, то
строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

    Матеріали,  строк  подання  яких продовжено, мають надійти до
Укрпатенту  до  дати,  зазначеної  в  повідомленні про продовження
строку.

    1.9.2.  Строк  надходження  документа  про  сплату  збору  за
подання заявки (частина 11 статті 12 Закону

    Документ про сплату збору за подання заявки  повинен  надійти
до  Укрпатенту  разом із заявкою або протягом 2 місяців після дати
подання заявки. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж
на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом з документом
про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту  не
пізніше ніж через 6 місяців після закінчення цього строку.

    --- ч.3 ст. 6 Закону

    ---

    --- ст. 12 Закону

    ---

    --- Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від ______

N ___, заявником у листі від_____ N___ не усунуто, а саме:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    ---

    --- відповідь  на  запит від _________ N ___ до Укрпатенту не

надійшла у строк:

    ---

    --- установлений ч.8 ст.16 Закону

    ---

    --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від ____ N ___)

    ---

    --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від ____ N ___)

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 5
                                     до пункту 3.4.6 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову у видачі деклараційного       ____________________________
патенту на винахід

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                            Висновок
 про відмову у видачі деклараційного патенту на корисну модель
             за результатами формальної експертизи

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    (71) Заявник(и)

    (74) Представник у справах інтелектуальної власності

    (51) МПК

    (54) Назва корисної моделі

    За  результатами  формальної  експертизи, проведеної відділом

_____________________   Укрпатенту,   установлено,  що  заявка  не
відповідає вимогам:

    ---

    --- ч.1 ст. 6 Закону

    ---

    --- ч.2 ст. 6 Закону

    ---

    --- ч.3 ст. 6 Закону

    ---

    --- ст. 12 Закону

    ---

    --- Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від ______

N ___, заявником у листі від _____ N ___ не усунуто, а саме:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    ---

    --- відповідь  на  запит від _________ N ___ до Укрпатенту не

надійшла у строк:

    ---

    --- установлений ч.8 ст.16 Закону

    ---

    --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від ____ N ___)

    ---

    --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від ____ N ___)

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 6
                                     до розділу 5 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
видачу  деклараційного  патенту       ____________________________
на винахід

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                            Висновок
          про видачу деклараційного патенту на винахід
         за результатами експертизи на локальну новизну

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:

    За попередньою   заявкою,   поданою   в  державі  -  учасниці
Паризької конвенції

    (31)                  (32)                     (33)

    (62) Дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21)

    (66) Дата подання до Установи попередньої заявки, діловодство
за якою завершено

    (85) Дата   прийняття  заявки  до  розгляду  за  національною
процедурою

    (86) Номер та дата подання міжнародної заявки

    (71) Заявник(и)

    (72) Винахідник(и)

    (73) Власник(и) патенту

    (74) Представник у справах інтелектуальної власності

    (51) МПК

    (54) Назва винаходу

    За результатами  експертизи  на локальну новизну,  проведеної
відділом  _____________________  Укрпатенту,  відповідно  до  ч.10
ст.16  Закону  України  "Про  охорону  прав  на винаходи і корисні
моделі" (далі - Закон) установлено, що заявка відповідає локальній
новизні.

    Обсяг правової охорони  визначається  формулою  винаходу,  що
додається на ____ арк.

    Державна реєстрація деклараційного патенту України на винахід
відповідно  до  ч.2  ст.22  Закону  буде здійснена за умови сплати
державного мита за його видачу.

    Додаток: на ______ арк.

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 7
                                     до розділу 5 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову у видачі деклараційного       ____________________________
патенту на винахід

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                            Висновок
     про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід
         за результатами експертизи на локальну новизну

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    (71) Заявник(и)

    (74) Представник у справах інтелектуальної власності

    (51) МПК

    (54) Назва винаходу

    За результатами  експертизи  на локальну новизну,  проведеної
відділом _____________________ Укрпатенту відповідно до ч.10 ст.16
Закону,  установлено, що заявка не відповідає локальній новизні на
підставі:

__________________________________________________________________
                           (підстави)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

                    Інформація для заявника

    Згідно  з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про охорону прав на
винаходи  і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма
матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.

    Копії   патентних   матеріалів,   що   їх   зажадав  заявник,
надсилаються протягом місяця.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 8
                                     до розділу 5 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув    статусу   попереднього       Адреса для листування ______
рішення про  видмову  у  видачі       ____________________________
патенту на винахід

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                            Висновок
      про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
           за результатами кваліфікаційної експертизи

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    (71) Заявник(и)

    (51) МПК

    (54) Назва винаходу

    За   результатами   кваліфікаційної   експертизи,  проведеної
відділом  ____________________  Укрпатенту, установлено, що згідно
із   ст. 7   Закону   заявлений   винахід   не  відповідає  умовам
патентоздатності:

    ---

    --- за пунктом(ами) _____ формули не є новим

    ---

    --- за пунктом(ами) _____ формули немає винахідницького рівня

    ---

    --- за пунктом(ами) _____ формули не є промислово придатним

__________________________________________________________________
                           (підстави)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.
                    Інформація для заявника

    Згідно з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про  охорону прав на
винаходи і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з  усіма
матеріалами,  зазначеними  в  рішенні  Установи.  Копії  патентних
матеріалів, що їх зажадав заявник, надсилаються протягом місяця.

    Заявник  має  право  протягом  2  місяців  від дати одержання
попереднього   рішення   про   відмову   у   видачі   патенту   на
винахідувнести   зміни  до  матеріалів  заявки,  подати  додаткові
матеріали,  які  не  виходять  за  межі  розкритої  в  заявці суті
винаходу.

    Якщо  заявник  не  внесе  зміни  і (або) не подасть додаткові
матеріали, Установа прийме рішення про відмову у видачі патенту на
винахід (ч.16 ст.16 Закону).

    Зазначений  строк може бути продовжений, але не більше ніж на
6  місяців  (ч.19 ст.16 Закону). Клопотання та документ про сплату
збору  за  продовження  строку  повинні  надійти  до Укрпатенту до
закінчення строку, який заявник бажає продовжити.

    Зазначений  строк  може  бути поновлений (ч.20 ст.16 Закону).
Мотивоване  клопотання  про  поновлення пропущеного строку повинно
надійти  до  Укрпатенту  протягом  12  місяців від дати завершення
пропущеного строку. Разом із зазначеним клопотанням подаються:

    документ про сплату збору за поновлення строку;

    матеріали, строк подання яких пропущений, або

    клопотання про  продовження  строку  та  документ  про сплату
збору за продовження строку,  якщо  можливість  продовження  цього
строку відповідно до ч.19 ст.16 Закону не вичерпана раніше.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 9
                                     до пункту 6.9.1 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
відмову  у  видачі  патента  на       ____________________________
винахід

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                      Остаточний висновок
      про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
           за результатами кваліфікаційної експертизи

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    (71) Заявник(и)

    (51) МПК

    (54) Назва винаходу

    1. За результатами   кваліфікаційної  експертизи,  проведеної
відділом _____________________ Укрпатенту  з  урахуванням  змін  і
додаткових  матеріалів,  поданих  у зв'язку з одержанням заявником
попереднього рішення про відмову у видачі патенту на  винахід  від

______  N ___,  установлено,  що  заявлений  винахід не відповідає
умовам патентоздатності:

    ---

    --- за пунктом (ами)_____ формули не є новим

    ---

    --- за пунктом (ами)_____ формули немає винахідницького рівня

    ---

    --- за пунктом (ами)_____ формули не є промислово придатним

__________________________________________________________________
                             (підстави)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    2. Заявник   не   вніс   зміни  і(або)  не  подав  додаткових
матеріалів  у  зв'язку  з  одержанням ним попереднього рішення про
відмову у видачі патенту на винахід від _________ N _____ у строк:

    ---

    --- установлений ч.16 ст.16 Закону

    ---

    --- установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від ____ N ___)

    ---

    --- установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від ____ N ___)

    Заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності як це
було  встановлено попереднім рішенням про відмову у видачі патенту
на винахід.

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

                    Інформація для заявника

    У  зв'язку  з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту
на винахід зі строком дії 20 років деклараційний патент на винахід
N  ___________  вважається  таким,  що не набрав чинності від дати
публікації  відомостей  про  його  видачу  в  офіційному  бюлетені
"Промислова власність" (ст.26 Закону ).

    Згідно  з  ч.17  ст.16  Закону  України  "Про охорону прав на
винаходи  і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма
матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.

    Копії   патентних   матеріалів,   що   їх   зажадав  заявник,
надсилаються протягом місяця.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.Цибенко

                                     Додаток 10
                                     до пункту 6.9.1 Правил
                                     розгляду заявки на винахід
                                     та заявки на корисну модель

        ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
     УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

      Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
       (044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок,          затверджений
Державним         департаментом
інтелектуальної      власності,
набув   статусу   рішення   про       Адреса для листування ______
видачу патенту на винахід             ____________________________

                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                     Перший заступник голови
                                     Державного департаменту
                                     інтелектуальної власності

                                     ___________________________
                                     "____"__________ 200 _ р.

    ---

    ---  На Ваш лист від N

    ---

    ---  Стосується заявки N

    (При листуванні просимо посилатися на цей N)

    ---

    ---  Номер справи заявника

                            Висновок
       про відповідність винаходу умовам патентоздатності
           за результатами кваліфікаційної експертизи

    (20) Номер та дата подання до Установи заявки, раніше поданої
до патентного відомства СРСР

    (21) Номер заявки

    (22) Дата подання заявки

    ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:

    За  попередньою заявкою, поданою в державі-учасниці Паризької
конвенції

    (31)                     (32)                  (33)

    (62) Дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21)

    (66) Дата подання попередньої заявки до Установи, діловодство
за якою завершено

    (85)  Дата  прийняття  заявки  до  розгляду  за  національною
процедурою

    (86) Номер та дата подання міжнародної заявки

    (71) Заявник(и)

    (72) Винахідник(и)

    (73) Власник(и) патенту

    (74) Представник у справах інтелектуальної власності

    (51) МПК

    (54) Назва винаходу

    За   результатами   кваліфікаційної   експертизи,  проведеної
відділом   _____________________   Укрпатенту,   установлено,   що
заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності.

    Обсяг правової  охорони  визначається  формулою винаходу,  що
додається на ____ арк.

    Перелік  документів  попереднього  рівня  техніки,  узятих до
уваги експертизою, за кодом (56) додається на _____ арк.

    Державна  реєстрація патенту України на винахід відповідно до
ч.2 ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за
його видачу.

    Додаток: на ______ арк.

    Начальник відділу

    Виконавець

    тел.

Начальник управління
промислової власності                           Л.А.ЦибенкоСпонсоры раздела: