Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

Название (рус.) ДНАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 52.47-1.02-96
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

_____________________

Місце

для герба

України

_________________________

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

____________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 10.07.96 № 117

ДНАОП 1.9.40-1.02-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

Київ

 

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка

РОЗРОБНИКИ В.О.Громцев (Мінпресінформ),

О.Г.Жеглов (ВО "Поліграфкнига"),

Л. 0. Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В.К.Моргунський (АТ "Поліграфіст"),

Л.Г.Палагнюк В-во "Преса України"),

Л.М.Тяллева (зав. в і дд і лом, УНДІПП),

С.А.Чайка (відповідальний виконавець, УНДІПП),

Л.Я.Шиманська (керівник теми, УНДІПП)

2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ Міністерством України у справах преси та інформації

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

[1] 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] З ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

[3.1] 3.1 Загальні положення

[3.2] 3.2 Книжкові бази, колектори, склади

[3.2.1] 3.2.1 Територія підприємства

[3.2.2] 3.2.2 Виробничі приміщення

[3.2.3] 3.2.3 Допоміжні будівлі і приміщення

[3.3] 3.3 Підприємства роздрібної книжкової торгівлі

[3.3.1] 3.3.1 Книжкові магазини

[4] Розрахункова  температура  повітря  і кратність повітрообміну в приміщеннях книжкових магазинів

[5] Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО)і освітленості на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих приміщень і робочих місць

[6] Рівні звукового тиску і рівні звуку на постійних робочих місцях


ДНАОП 1.9.40-1.02-96

__________________________

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

____________________________________________________________________________________

Дата введення в дію

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на книжкові бази, склади, колектори, магазини та інші книготорговельні підприємства і організації незалежно від форм власності й відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного обладнання і робочих місць.

Дані Правила поширюються на всіх працівників, які здійснюють комплектування, зберігання та розповсюдження книжкової чи іншої поліграфічної продукції.

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце на підприємствах книжкової торгівлі, мають проводитись у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.

З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств книжкової торгівлі вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.02-83 "Правила безпеки праці для підприємств книжкової торгівлі". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1983 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ, Опасные и вредные производственные факторы. Классификция";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ, Шум. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";

ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.2.022-86 "Конвейеры. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.053-83 "Краны-штабелеры стеллажные. Требования безопасности"; 

ГОСТ 12.2.058-81 "ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации";

ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам";

ГОСТ 12.2.089-83 "Тали электрические канатные. Технические условия";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности" ;

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации";

ГОСТ 12.3.013-77 "ССБТ. Работы машинописные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системи вентиляционные. Общие требования" ;

ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности";

ГОСТ 14.321-82 "Правила организации процессов перемещения и складирования тарно-штучных грузов";

ГОСТ 16215-80 "Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия";

ГОСТ 18962-86 "Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия";

ГОСТ 18991-80 "Электротележки грузоподъемностью до 5000 кг. Технические условия";

ГОСТ 20805-83 "Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры;

СНиП II-4-79 "Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение";

СНиП II-89-90 "Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования";

СниП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.09.02-85 "Промышленные здания";

СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания и помещения производственных предприятий";

СНиП 2.11.01-85 "Складские здания";

СН 181-70 "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий";

СН 3223-85 "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах";

ВН "Микроклимат. Санитарно-гигиенические требования", затверджені наказом  Держкомдруку СРСР від 23.12.87 № 653;

ДНАОП 0.00-1.02-92 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92;

ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". Затверджені Держнаглядохоронпраці України наказом від 16.12.93 № 128;

ДНАОП 0.00.1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР, 21.12.84;

ВН "Ведомственные нормы искусственного освещения предприятий и организаций системы Госкомпечати СССР", затверджені наказом Держкомдруку СРСР від 10.11.89 № 352;

ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71''. Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР, 1971 р;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88''. Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені Мінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241;

НАОП 8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1984 р;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстровані Мінюстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755.

Правила дорожнього руху України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094.

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

З ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

3.1 Загальні положення

Планування, забудова, благоустрій території підприємств мають відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм та правил: СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87 СНиП 2.11.01-85.

Підприємства книжкової торгівлі можуть розміщуватись в окремих будівлях, торгово-побутових центрах, на перших поверхах житлових будинків, готелів, в адміністративних будинках.

Під'їзди до господарських дворів підприємств розташовуються не з магістральної вулиці чи площі, а з вулиці, яка знаходиться збоку чи зі сторони внутрішньоквартального проїзду.

На території і в приміщеннях підприємств мають бути засоби пожежогасіння згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, а також знаки безпеки відповідно до ПОСТ 12.4.026-76.

Сміття і відходи (обгортковий папір, картон, матеріал для обв'язування) слід збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення роботи в контейнери, які розташовуються в спеціально відведенних місцях на території підприємства, закриваються кришками і регулярно вивозяться за межі підприємства.

Виробничі і допоміжні приміщення, сходові площадки, коридори, робочі місця, проходи забороняється захаращувати продукцією, тарою і відходами.

Всю порожню тару, папір, пакувальний матеріал і відходи необхідно постійно прибирати і складати в спеціально відведених для цього місцях.

3.2 Книжкові бази, колектори, склади

3.2.1 Територія підприємства

На території підприємства має бути рівна поверхня. Люки, ями, канави належить загороджувати на висоту 0,8 м або закривати. На території підприємства мають бути водостоки для відводу атмосферних вод. Їх слід чистити і вчасно ремонтувати.

На території баз передбачаються під'їзди і підходи до основних і допоміжних будівель, місця для навантажування і розвантажування транспортних засобів, майданчики для стоянки автомобілів, зелені насадження. Проходи і проїзди мають бути не захаращені, заасфальтовані і очищені від бруду, снігу, льоду та інших сторонніх речей.

Швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не більше 5км/год.

Вночі територія підприємства освітлюється згідно з СНиП II-4-79.

3.2.2 Виробничі приміщення

3.2.2.1 Виробничі будівлі і приміщення книжкових баз, колекторів, складів мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, утримуватись у справному стані.

3.2.2.2 В ізольованих приміщеннях належить розміщувати:

склад оперативного зберігання;

склад довготривкого зберігання;

склад шкільно-письмових та канцелярських товарів;

склад експертно-імпортної літератури;

дільницю комплектування і пакування;

дільницю відправлення;

кладові тари, бібліотечної техніки;

магазин "Книга-поштою" (дільниця поштових відправлень);

оперативний склад бібколектора;

дільницю опрацювання книг і комплектування бібліотек;

дільницю контролю і пакування;

дільницю відправлення бібколектора;

зал зразків.

3.2.2.3 Для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці виробничі дільниці мають бути освітленими, теплими та вентилюватися відповідно до вимог розділу 5та додатків 1,3 даних Правил.

3.2.2.4 Підлоги виробничих приміщень мають бути міцними, з малою теплопровідністю, рівними, неслизькими, зручними для прибирання і не бути джерелом утворення пилу.

Підлоги в складських приміщеннях книжкових баз мають бути неушкодженими. Не дозволяється користуватись транспортними засобами при явних дефектах покриття підлоги (виступах, щілинах, ямках тощо).

3.2.2.5 На шляху проїзду ручних візків, електрокарів, навантажувачів та інших транспортних засобів колони, стіни і перегородки захищають від механічних пошкоджень.

3.2.2.6 При механізованому укладанні вантажів ширина проїздів визначається мінімальною величиною розвороту використовуваних транспортних засобів. Мінімальна ширина головних транспортних проїздів: 1,8 м при односторонньому русі; 3,3 м при двосторонньому русі. Ширина проїздів при користуванні ручним візком  не менше 1,2 м.

3.2.2.7 Біля вантажних ліфтів передбачаються розвантажувальні площадки на кожному поверсі з розрахунку 6 кв.м на один ліфт вантажністю до 2000 кг і 8 кв. м  більше 2000 кг, не рахуючи площі прилеглих коридорів (ДНАОП 0.00-1.02-92).

3.2.2.8 Всі приміщення необхідно утримувати в чистоті 1 порядку, старанно їх прибирати (вологе підмітання і миття підлог, витирання пилу, прибирання павутини, протирання вікон, дверей, панелей). Для прибирання приміщень, миття підлог, очищення освітлювальної арматури рекомендується застосовувати механізовані пристрої і машини.

3.2.3 Допоміжні будівлі і приміщення

3.2.3.1 Склад допоміжних будівель і приміщень (таблиця 1) та їх оснащення встановлюються відповідно до СНиП 2.09.04-87. Допускається передбачати додатково до вказаних в таблиці 1 інші побутові приміщення з відповідним обладнанням.

Таблиця 1

Допоміжні будівлі і приміщення

Будівлі

Приміщення

Склад приміщень

Побутові

Санітарнопобутові

Гардеробні, душові, умивальні,

туалетні, кімнати для куріння,

місця для пристроїв питного

водопостачання, приміщення для

обігрівання

Охорони здоров'я

Пункти охорони здоров'я, при-

міщення особистої гігієни

жінки, приміщення для відпо-

чинку в робочий час

Громадського харчування

їдальні , їдальні-роздавальні,

кімната приймання їжі

Культурного

Приміщення для зборів, заклади

обслуговування

культури, спортивні споруди

Адміністративні

Управління, громадських

організацій, охорони праці

Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів, місць для куріння, приміщень для відпочинку, обігрівання або охолодження, пристроїв питного водопостачання  не більше 75м, а від робочих місць на території підприємства  не більше 150 м.

Розрахунок потреби санітарно-побутових приміщень та спеціальних побутових пристроїв для працівників, які зайняті безпосередньо на виробництві, проводиться відповідно до санітарної характеристики виробничих процесів і кількості працюючих в найбільш численній зміні (табл. 2).

Норму площі побутових приміщень на 1 чоловіка чи одиницю обладнання, геометричні параметри, мінімальні віддалі між осями і ширину проходів між рядами обладнання належить приймати згідно з СНиП 2.09.04-87.

Побутові приміщення  душові, умивальні, туалети, а також умивальники при їїдальнях і буфетах належить забезпечувати милом і електрорушниками.

Входи в будівлі обладнуються тамбурами.

3.2.3.2 Гардеробні приміщення призначаються для зберігання домашнього та спеціального одягу, обладнуються шафами розмірами 0,25х0,5х1,65м. Кількість шаф приймається рівною списковій кількості працівників. Тип гардеробних та кількість відділень у шафах визначаються за таблицею 2.

При гардеробних приміщеннях передбачаються: площа для розміщення чергового персоналу, площа для переодягання працюючих, туалет на один-два унітази, якщо на відстані до ЗО м від входу в гардероб не передбачено туалет загального користування.

3.2.3.3 Суміжно з гардеробними належить розміщувати душові. Душові обладнуються відкритими кабінами розмірами в плані 0,9х0,9 м, загородженими з трьох сторін. Кабіни відділяються одна від одної перегородками з вологостійких матеріалів висотою 1,8 м на відстані 0,2 м від підлоги.

Душові кабіни обладнуються індивідуальними змішувачами холодної та гарячої води, поличками для мила та підніжками для ніг.

Кількість душових сіток визначається залежно від кількості працюючих в найбільш численній зміні (табл. 2).

Якщо в душовій чотири або більше душових сіток, слід передбачати переддушові, призначені для переодягання.

Не допускається розміщувати душові та переддушові біля зовнішних стін будівель.

 

Таблиця 2

Санітарна характеристика виробничих процесів

Група виробничих проце-сів

Санітарна характеристика виробничих процесів

Види робіт і професій

Розрахункова кількість людей на 1 санітарний прилад

Тип гардеробних, кіль-кість

відді-

Спеціальні побутові приміщення і прист-

на

душову сітку

на

кран

лень шафи на одну людину

рої

1

2

3

4

5

6

7

1

Процеси, що викликають забруднення тіла і спецодягу речовинами 3-го і 4-го класів небезпеки

тільки рук

Управління базою, бухгалтерія, плановий відділ, торговельно-асортиментний відділ, експедиція, відділ матеріально-технічного постачання, відділ кадрів, АГВ (крім прибиральниць), відділ головного механіка, сторожова охорона,, бібліотека, адміністративно-технічний персонал виробничого корпусу

7

25

Зага-льні, і відді-лення

-


1

2

3

4

5

6

7

тіла, спецодягу, якого можна позбутися без застосування спец. миючих засобів

Приймання і відправлення друкованної продукції:

кранівник, стропальник, ліфтер, вантажник, диспетчер-контролер, комплектувальник, водій електровізка, приймальник-експедитор, різчик, комірник, підсобний робітник

Прибирання приміщень

15

10

Зага-льні, 1 відділення

-

тіла і спецодягу, особливо забруднюючими речовинами

Ремонтно-механічний цех:

старший майстер, слюсар, токар, фрезерувальник, зварник, столяр, слюсар-водопровідник, підсобний робітник

Зарядно-акумуляторна станція:

технік-електрик, зарядник

Робота на автомобілях, електро і автокарах, навантажувачах

5

20

Зага-льні, 2 відділення

Хімчистка або пран-ня

2

Процеси, що протікають при несприятливих метеорологічних умовах

При температурі повітря +10 град. і нижче, включаючи роботи на відкритому повітрі

Водії електро і автонавантажувачів, вантажники, прибиральники території на відкритому повітрі

5

20

Приміщення для обігіву

3.2.3.4 Умивальні розташовуються в окремих приміщеннях, суміжних з гардеробними, або в гардеробних. Умивальники у виробничих, адміністративних приміщеннях та приміщеннях громадського харчування допускається розміщувати в тамбурах при туалетах. Кількість кранів в умивальнях визначається згідно з таблицею 2.

Кожен умивальник обладнується змішувачем холодної і гарячої води. В умивальнях передбачаються гачки для рушників і одягу, полички для мила, дзеркала.

3.2.3.5 Туалети в багатоповерхових виробничих, побутових і адміністративних будівлях передбачаються на кожному поверсі.

При кількості працюючих на двох суміжних поверхах до ЗО чол. туалет може бути тільки на одному з них  з найбільшою кількістю працюючих; при 10 працюючих на трьох поверхах допускається один туалет.

Допускається загальний туалет для чоловіків і жінок при кількості працюючих в зміні не більше 15 чол.

Вхід в туалет належить передбачати через тамбур із дверима, які самі зачиняються.

В тамбурах туалетів розміщуються умивальники із розрахунку один умивальник на чотири кабіни, при меншій кількості кабін  один умивальник на кожний туалет.

Розрахунок кількості умивальників та електросушарок подано в таблиці 3.

Таблиця З

Норми обладнання в санітарно-побутових приміщеннях

Назва обладнання

Кількість працівників на

1 обладнання

знання

у виробничих примі

в адміністративних

щеннях

примщеннях

Унітази, пісуари

18/12

45/30

Умивальники, електросушарки

72/48

40/27

Примітки

1. В чисельнику наведено показник для чоловіків, в знаменнику  для жінок.

2. При кількості працівників менше розрахункової необхідно приймати 1 одиницю обладнання.

3.2.3.6 Кімнати для куріння належить розміщувати суміжно з туалетами або приміщеннями для відпочинку та обігрівання. При кількості працюючих в найбільш численній зміні менше 100 чол. для куріння обладнують спеціальні місця на сходових клітках, в тамбурах при туалетах, де вивішують знак "Місце для куріння".

Місця для куріння необхідно забезпечувати вогнетривкими урнами, які належить щодобово очищувати, дезинфікувати і заливати на 1/3 водою.

3.2.3.7 Кількість пристроїв питного водопостачання визначають з розрахунку: один пристрій на 200 чоловік, що працюють в найбільш численній зміні. Температура питної води має бути в межах 8°С - 20°С

3.2.3.8 Площа приміщення для відпочинку і обігрівання в робочий час для тих. що працюють в холодному приміщенні або на вулиці, визначається з розрахунку 0,3 м2 на одного працюючого в найбільш численній зміні, але не менше 9 м2.

Приміщення для відпочинку обладнуються вішалками для одягу і умивальниками зі змішувачами холодної і гарячої води з розрахунку один умивальник на 60 працюючих.

3.2.3.9 На підприємствах з кількістю працюючих від 50 до 300 передбачається медичний пункт, більше 300  фельдшерський пункт, які розташовуються на перших поверхах адміністративних будівель.

3.2.3.10 Приміщення для особистої гігієни жінок влаштовують при кількості працюючих в найбільш численній зміні не менше 15 жінок. Там же належить передбачити місця для роздягання та умивальник. Їх кількість приймається з розрахунку одна установка на 75 жінок.

3.2.3.11 В усіх виробничих і побутових приміщеннях необхідно мати аптечки з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів для надання першої долікарської допомоги.

3.2.3.12 На підприємствах передбачаються приміщення для забезпечення працюючих громадським харчуванням (загальним, дієтичним). Їдальні передбачаються при кількості працюючих в одну зміну більше 200. При меншій кількості працюючих  їдальні-роздавальні (буфети) з відпусканням гарячих страв, привезених з інших підприємств громадського харчування. Кількість місць в їдальнях  з розрахунку одне місце на чотирьох працюючих.

При кількості працюючих менше 30 передбачаються кімнати приймання їїжі, обладнані умивальниками, кип'ятильниками, електричними плитами та холодильниками.

3.2.3.13 На підприємствах передбачаються приміщення культурного обслуговування працюючих.

3.3 Підприємства роздрібної книжкової торгівлі

3.3.1 Книжкові магазини

3.3.1.1 Торговельні приміщення

Торговельні зали книжкових магазинів мають бути максимально зручними для покупців і персоналу, освітленими, сухими і добре провітрюваними з тим, щоб умови мікроклімату відповідали параметрам, викладеним в додатках 1,3. Підлоги торговельних залів мають утримуватися у доброму стані.

Торговельні зали книжкових магазинів технологічно зв'язуються з приміщеннями для підготування товарів до продажу та приміщеннями для зберігання товарів, оснащуються засобами переміщення товарів.

Вітрини магазинів слід обладнувати експозиційними площадками глибиною до 1,5 м, пристроями для захисту скла вітрин від запотіння і заледеніння, а при необхідності  від прямих сонячних променів. Не рекомендується обладнувати робочі місця (прилавки, розкладки) біля віконних вітрин.

Входи, виходи і сходи в книжкових магазинах мають бути окремими для покупців і для обслуговуючого персоналу. В торговельних залах має бути не менше двох (з врахуванням основного) евакуаційних виходів безпосередньо назовні або на сходову клітку.

Ширина проходів в торговельних залах між обладнанням, а також між обладнанням і стінами приміщень має відповідати діючим нормам (таблиця 4).

Таблиця 4

Ширина проходів між обладнанням в торговельних залах книжкових магазинів

Вид проходів між торговельними кижкових магазинів

Ширина проходів, м, не менше

Прохід для покупців в торговельний зал

1,7

Між лініями касових кабін розрахункового вузла і стелажами

2

Між паралельно розміщеними стелажами і основними гілками

1,4

Між касовими кабінами розрахункового вузла або прилавками обслуговування і встановленими паралельно до них стелажами і основними гірками

2,5

Між прилавками і обладнанням за прилавком

0,9

Між кабінами контролерів-касирів

0,6

3.3.1.2 Приміщення для приймання, зберігання товарів та підсобні приміщення

Приміщення для зберігання товарів не можуть бути прохідними. Площа кладових приміщень в книжкових магазинах визначається з розрахунку 5,7 м2 на кожні 10 м2 площі торговельного залу.

Кладові, розміщують біля зовнішніх стін. Кладові з товарами, що горять, відокремлюють від торговельних залів площею 250 м2 чи більше протипожежними стінами і розділяють протипожежними перегородками на відсіки площею не більше 700 м2.

Двері кладових і приміщень для приймання товарів мають мати ширину не менше 1,3 м і висоту не менше 2,3 м.

Поміж стосами, рядами, стелажами мають бути вільні проходи шириною не менше 0,8 м.

Склад і площа підсобних приміщень мають відповідати даним таблиці 5.

 

Таблиця 5

Склад і площа підсобних приміщень книжкових магазинів

Приміщення, дільниці

Торговельна площа, м2

Площа, м2, не більше

1

2

3

Приміщення для пресування паперових відходів (на кожні 10 м2 торговельної площі)

до 1000

від 1000 до 2500

від 2500 до 5500

від 5500 до 11000

від 11000 до 16000

понад 16000

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2

0,15

Приміщення для зберігання пакувальних матеріалів (на кожні 100 м2 торговельної площі)

до 400

від 400 до 2500

від 2500 до 5500

від 5500 до 11000

понад 11000

5

10

1

0,7

0,5

Приміщення для зберігання прибирального інвентаря, миючих і і дезинфікуючих засобів (на кожному поверсі)

до 400

від 400 до 1000

від 1000 до 3500

від 3500 до 6500

від 6500 до 11000

від 11000 до 15500

понад 15500

4

7

10

15

25

35

50

Майстерня дрібного ремонту обладнання і інвентаря

від 1000 до 2500

від 2500 до 4500

від 4500 до 8500

від 8500 до 15500

понад 15500

10

15

20

40

60

Рекламно-декораційна збірна камера

від 1000 до 2500

від 2500 до 4500

від 4500 до 8500

від 8500 до 15500

понад 15500

15

25

40

60

80

Сміттєзбірна камера

від 2500 до 4500

від 4500 до 6500

від 6500 до 8500

від 8500 до 15500

понад 15500

5

10

15

20

25

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

кості  II а

пакування , видавання продукції, кладові, майстерні

В чисельнику наведено температуру в холодний період року, в знаменнику  в теплий період року.

Більша швидкість руху повітря в теплий період року відповідає максимальній температурі повітря, менша  мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху допускається визначати інтерполяцією. При мінімальній температурі повітря швидкість його руху може прийматися нижче 0, 1 м/сек.

Примітка:

Iа  роботи, які проводяться сидячи при незначному фізичному напруженні;

I6  роботи, які проводяться сидячи, стоячи або пов'язані з ходьбою при незначному фізичному напруженні;

IIа  роботи пов'язані з постійною ходьбою, переміщенням дрібних виробів або предметів стоячи або сидячи при певному фізичному напруженні.

 

Додаток 2

Розрахункова  температура  повітря  і кратність повітрообміну в приміщеннях книжкових магазинів

Приміщення, дільниці

Розрахунко-ва темпера-тура

Кратність повітрообміну в

год.

повітря в приміщеннях (для холодної пори року), °С

приплив

витяг

Торговельні зали площею:

150 м2 і меньше

більше 150 м2

17

17

-

по розрахунку

1

по розрахунку

Приміщення для приймання продукції

15

-“-

-“-

Приміщення для підготовлення товарів до продажу, комплектування

17

2

1

Кладові

17

-

0,5

Сміттєзбірні камери (неопалювані)

-

-

1

Приміщення для зберігання пакувальних матеріалів, інвентаря і тари

12

-

1

 

Додаток З

Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО)і освітленості на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих приміщень і робочих місць

Приміщення, дільниці,

Площина нормуван

Розряд і підроз-

Штучне освітлен-

Природне освітлення, КПО %

Тип лампи

робочі місця

ня освіт-ленності (Г-гори-зонталь-на В-вер-тикальна, П-похи-ла)

ряд зо-рових робіт

ня, освіт-ленність, лк

При верхньо-му або верхньо-му і бо-ковому освітлен-ні

При боковому освтленні

1

2

3

4

5

6

7

Склади

Г-0,8

-

200

-

-

ЛБ

Дільниці опра-цювання, комплектуван-ня, контролю продукції, зал зразків

Стіл

IIIв

300

2

0,4

ЛБ

Приміщення для приймання, пакування, видавання продукції

Г-0,8

-

150

-

-

ЛБ

Торговельні зали:

книжкових ма-газинів

книжкових магазинів, які

Стіл

Стіл

III в

IIIв

300

200

2

2

0,4

0,4

ЛБ

ЛБ

1

2

3

4

5

6

7

продають канцелярські товари

Кладові

Г-0,8

-

150

-

-

ЛБ

Робочі місця:

продавця,

контролера-касира,

бібліографа,

товарознавця,

комплекту-

Стіл

Стіл

Стіл

Г-0,8

III в

II в

II в

III в

300

400

400

300

2

2

-

-

0,4

0,4

-

-

ЛБ

ЛБ

ЛБ

ЛБ

вальника,

оператора ВТП,

машиністки

Оригинал П

Г-0,8

II г

II г

400

400

4

4

1,5

1,5

ЛБ

ЛБ

Приміщення для зберігання пакувальних матеріалів, тари

Приміщення для зберігання прбирального інвентаря

Г-0,8

-

75

-

-

ЛБ

Сміттезбірні камери

Підлога

-

50

-

-

ЛБ

Приміщення для пресування паперових відходів

Г-0,8

-

150

-

-

ЛБ

Ремонтні майстерні

Г-0,8

-

200

-

-

ЛБ

Заряджувальні станції

Г-0,8

-

200

-

-

ЛБ

Додаток 4

Рівні звукового тиску і рівні звуку на постійних робочих місцях

Назва приміщення

Середньогеометрична частота октавних смуг, Гц

Рівень звуку, дБА

500

1000

2000

Рівень звукового тиску, дБ

Торговельні зали, адміністра-тивні і побудові приміщення

58

55

52

60

Виробничі, підсобні приміщення

78

75

73

80

     Спонсоры раздела: