Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд

Название (рус.) Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд
Кем принят Не определен
Тип документа Правила
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

       ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

           ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД ТА КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

     (Наказ Державного комітету України по стандартизації,

                  метрології та сертифікації

                   від 24 січня 1997 р. N 37

         Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

                4 квітня 1997 р. за N 110/1914)

    На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 трав-

ня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" наказую:

    1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації підіймальних

споруд та Правила обов'язкової  сертифікації  кранової  продукції

(додається).

    2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада  1996  р.  N

501 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації піднімаль-

них споруд та кранової продукції" вважати таким, що втратив  чин-

ність.

    3. Керівникам органів із сертифікації  підіймально-транспор-

тного обладнання  довести  затверджені  Правила  до  зацікавлених

підприємств, установ та  організацій,  а  також  інших  суб'єктів

підприємницької діяльності незалежно від форм фласності.

    4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни-

ка голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.

                                    Голова Держстандарту України

                                                     Т.Кисільова

     ПРАВИЛА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД

          (Затверджено наказом Держстандарту України

                   від 24 січня 1997 р. N 37

                     1. Галузь застосування

    1.1. Ці Правила встановлюють загальні  вимоги  щодо  порядку

проведення сертифікації кранів вантажопідіймальних та відповідно-

го обладнання (далі - підіймальних споруд  -  ПС)  в  Українській

державній системі сертифікації продукції -  Системі  сертифікації

УкрСЕПРО (далі - Система).

    1.2. Ці Правила є обов'язковими для органів із  сертифікації

ПС (далі - ОС), випробувальних  лабораторій  (центрів),  а  також

підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підпри-

ємницької діяльності незалежно від форм власності, в  тому  числі

іноземних.

                         2. Визначення

    2.1. Використані в документі поняття, терміни та  їх  визна-

чення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація.  Основні  поняття.

Терміни та визначення", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та пос-

тавлення продукції на виробництво. Основні терміни  та  визначен-

ня", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки докумен-

тів. Форма та опис" та ДНАОП N  0.00-1.03-93  "Правила  будови  і

безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

                     3. Загальні положення

    3.1. Сертифікацію ПС в Системі проводять органи із  сертифі-

кації продукції, що акредитовані в Системі в установленому поряд-

ку.

    3.2. Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є ПС, що:

    - виготовлені в Україні;

    - ввозяться в Україну із-за кордону.

    ПС іноземного виробництва, що ввозяться в  Україну,  повинні

відповідати вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93.

    3.3. ПС, призначені для експорту,  сертифікуються  згідно  з

цими Правилами, якщо інше не зазначено в укладених угодах з  кра-

їнами, до яких постачається продукція.

    3.4. Обов'язкова сертифікація ПС в  Системі  проводиться  на

відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних

в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей та  охорони  навко-

лишнього природного середовища.

    3.5. Добровільна сертифікація ПС в  Системі  проводиться  на

відповідність вимогам нормативних або інших документів,  які  уз-

годжені між постачальником і споживачем і  які  не  визначені  як

обов'язкові.

    3.6. Заявником на сертифікацію може  бути  виробник,  поста-

чальник, споживач продукції.

    3.7. Вартість робіт із сертифікації ПС в Системі визначаєть-

ся згідно з договором між замовником і виконавцем.

    3.8. Порядок проведення сертифікації ПС передбачає:

    - подання заявки на сертифікацію;

    - експертизу заявки та її реєстрацію;

    - експертизу технічної документації;

    - прийняття рішення за заявкою і визначення схеми сертифіка-

ції;

    - обстеження виробництва, атестацію виробництва чи  сертифі-

кацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

    - відбір, ідентифікацію зразків ПС та їх випробування;

    - аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про  мож-

ливість видачі сертифіката відповідності та укладення угоди;

    - видачу сертифіката відповідності, підписання угоди  і  ре-

єстрацію сертифіката відповідності ПС у Реєстрі Системи;

    - визнання результатів сертифікації ПС, проведеної іноземни-

ми організаціями;

    - технічний нагляд за виробництвом сертифікованих ПС,  атес-

тованим виробництвом, сертифікованою системою якості  виробництва

продукції;

    - інформування про результати сертифікації ПС.

    3.9. Порядок обов'язкової сертифікації імпортних ПС в Систе-

мі встановлює ОС відповідно до цих Правил,  Порядку  ввезення  на

митну територію України продукції, що імпортується та підлягає  в

Україні обов'язковій  сертифікації,  затвердженого  наказом  Дер-

жстандарту України і Держмиткому України від 10 травня 1994  року

N 107/126 (державний реєстр N 103/312 від 19.05.94 р.), і Порядку

проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за

схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості,

затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329

(державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р.).

    3.10. Для виконання робіт із сертифікації ОС  може  залучати

представників Держнаглядохоронпраці України, головних  міжгалузе-

вих організацій з  кранобудування,  територіальних  органів  Дер-

жстандарту України та компетентних фахівців інших  підприємств  і

організацій (за погодженням з їх керівниками).

    Роботи можуть виконуватися як  за  договорами  з  юридичними

особами, так і за договорами або контрактами з фізичними особами.

    3.11. Сертифікація ПС в Системі  проводиться  за  однією  із

схем (додаток N 1). Схема сертифікації установлюється ОС.

          4. Правила сертифікації підіймальних споруд

    4.1. Подання і розгляд заявки на проведення сертифікації  ПС

в Системі

    4.1.1. Для проведення  сертифікації  ПС  в  Системі  заявник

(включно іноземний) надсилає ОС заявку (додаток N 2).

    4.1.2. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, в  рек-

візиті  "Найменування  підприємства-виготовлювача,  постачальника

(далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*" позначення коду  не  наво-

диться.

_______________

    * ЄДРПОУ  -  єдиний  державний реєстр підприємств та органі-

зацій України

    4.1.3. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, не поз-

начена виробником стосовно того, що вона відповідає вимогам  нор-

мативних документів, чинних в Україні, реквізит "Назва та  позна-

чення нормативного документа" заявником не заповнюється. ОС  заз-

начає в цьому реквізиті тип крана,  його  індекс  (виконання)  за

технічною документацією іноземного підприємства-виробника.

    4.1.4. До заявки щодо ПС, яка виготовляється серійно вітчиз-

няним виробником, додаються "Паспорт  крана"  за  типовою  формою

ДНАОП N 0.00-1.03-93 та технічні умови, а  щодо  імпортних  ПС  -

технічна та експлуатаційна  документація  підприємства-виробника,

що містить інформацію в обсязі, такому, як для  вітчизняного  ви-

робника. Технічна та  експлуатаційна  документація  повинна  бути

викладена українською (російською) мовою. Переклад має  виконува-

тися уповноваженою організацією з перекладів технічної  літерату-

ри.

    Заміна технічної документації підприємства-виробника реклам-

ними проспектами або іншими виданнями не допускається.

    4.1.5. ОС розглядає заявку вітчизняного виробника  за  умови

наявності дозволу Держнаглядохоронпраці України  на  виготовлення

ПС, що підлягає сертифікації.

    4.1.6. Заявку розглядає виконавча група  ОС  з  обов'язковою

участю представників органів  Держнаглядохоронпраці  (експертно--

технічних центрів), яка:

    - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему  справу

про сертифікацію ПС підприємства-виробника  (включаючи  іноземно-

го), в якій зберігається усе листування і внутрішні документи  ОС

стосовно будь-яких ПС цього виробника;

    - проводить експертизу заявки щодо  правильності  заповнення

реквізитів, наявності документів, передбачених пунктом 4.1.4  цих

Правил, та наявності реєстраційного номера технічних  умов,  якщо

ПС випускається вітчизняним виробником за технічними умовами;

    - проводить (самостійно або із залученням  інших  виконавчих

груп ОС та фахівців інших організацій)  експертизу  технічної  та

експлуатаційної документації відповідно до вимог чинних в Україні

стандартів, інших нормативних документів та ДНАОП N 0.00-1.03-93;

    - визначає перелік необхідних додаткових документів, які по-

винен подати заявник для проведення сертифікації ПС за заявкою;

    - за позитивними результатами експертизи поданої  документа-

ції визначає схему сертифікації ПС, необхідність  обстеження  ви-

робництва, атестації виробництва чи аналізу функціонування серти-

фікованої системи якості;

    - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії,

які мають провести випробування  ПС,  кількість  зразків  ПС,  їх

складові частини і матеріали для випробувань, правила їх відбору;

    - узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із  серти-

фікації та їхню вартість;

    - готує і подає на підпис керівнику ОС документи за  прийня-

тою формою для укладення договору із заявником;

    - готує і подає на підпис керівнику ОС проект рішення за за-

явкою (додаток N 3).

    4.1.7. Виконавча група ОС вручає заявнику рішення  за  заяв-

кою.

    Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не  пови-

нен бути більше ніж 30 днів з дня її реєстрації. Копія підписано-

го рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію ПС і

надсилається:

    - випробувальним лабораторіям (центрам), які будуть проводи-

ти випробування;

    - територіальному центру стандартизації, метрології та  сер-

тифікації за місцем розташування заявника;

    - Держнаглядохоронпраці України;

    - виконавцю технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

    4.1.8. На підставі заявки і позитивного рішення ОС  надсилає

заявнику разом із супровідним листом договір  про  організацію  і

проведення необхідного комплексу робіт із сертифікації ПС.

    До договору додаються:

    - календарний план робіт, де зазначаються основні  види  ро-

біт, вартість і терміни їх виконання, а також  інші  організації,

що залучаються до виконання робіт із сертифікації;

    - протокол погодження договірної ціни.

    4.1.9. За погодженням із заявником ОС може виконувати роботи

окремими етапами - за окремими договорами, разовими  гарантійними

листами, а також за прямими договорами з випробувальними  лабора-

торіями (центрами).

    4.1.10. Після підписання договору заявник попередньо оплачує

вартість проведення робіт, передбачених договором, або, за погод-

женням сторін, вартість кожного окремого етапу. У разі негативно-

го результату сертифікації заявник не звільняється від оплати ви-

конаних робіт.

    4.2. Експертиза технічної документації

    4.2.1. Експертизу технічної документації проводить виконавча

група ОС самостійно або із залученням фахівців  інших  установ  і

організацій, які не брали участі у розробці поданої документації.

    Допускається проведення експертизи документації ПС головними

науково-дослідними і спеціалізованими  організаціями,  які  мають

дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на розробку ПС і  які  не  є

розробниками поданої документації. Усю відповідальність за необ'-

єктивність та необгрунтованість висновків експертизи несе в цьому

випадку ОС.

    4.2.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних

сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС  у  двох

примірниках (один - для ОС, другий - для випробувальної лаборато-

рії (центру) такі документи:

    - паспорт крана і технічні умови;

    - складальні креслення і специфікації крана, основних  меха-

нізмів, вузлів, металоконструкцій і їх основних елементів,  кабі-

ни;

    - технічний опис конструкції крана;

    - інструкції з монтажу та експлуатації;

    - копії дозволів Держнаглядохоронпраці України  на  виготов-

лення ПС;

    - копії протоколів приймально-здавальних та періодичних вип-

робувань;

    - копії актів і протоколів  приймання  міжвідомчою  комісією

дослідних зразків ПС;

    - виписку з розрахунку  металоконструкцій  крану  (або  весь

розрахунок), що містить: схему розрахунку, значення розрахункових

перерізів, результати розрахунків для найбільш небезпечних  пере-

різів.

    Під час проведення експертизи ОС залишає за собою право  до-

датково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки ПС  креслення,

документи, а також копії національних стандартів і ТУ на комплек-

туючі вироби.

    4.2.3. Якщо сертифікуються  дослідні  зразки  або  установча

партія, то додатково додаються:

    - акт і протокол приймальних випробувань;

    - довідка про усунення недоліків, виявлених  під  час  прий-

мальних випробувань;

    - копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлен-

ня дослідного зразка або установчої партії підіймальних споруд.

    4.2.4. Експертиза документації повинна передбачати оцінку:

    - повноти і комплектності поданих документів для достовірної

оцінки відповідності конструкції ПС, правил їх експлуатації вимо-

гам чинних нормативних документів;

    -  відповідності  оформлення  документів  вимогам  ДНАОП   N

0.00-1.03-93 та стандартів, що є чинними в Україні;

    - наявності та правильності віднесення ПС і їхніх механізмів

до певних груп класифікації (режимів роботи);

    - відповідності основних технічних даних і характеристик  ПС

(вантажовисотні характеристики, геометричні параметри, швидкості,

час повної зміни вильоту, кути повороту, кути нахилів,  що  дола-

ються, місця управління,  способи  управління,  способи  живлення

крана і його механізмів електричним струмом, характеристики стій-

кості, розрахункові характеристики, маркування) вимогам  стандар-

тів з урахуванням групи класифікації;

    - відповідності  вантажозахоплювальних  органів  ПС  вимогам

стандартів;

    - відповідності і достатності приладів і пристроїв  безпеки,

сигналізаторів  та   запобіжних   пристроїв   вимогам   ДНАОП   N

0.00-1.03-93 та стандартів;

    - відповідності кабіни та органів керування ПС вимогам стан-

дартів;

    - відповідності властивостей матеріалів основних  (розрахун-

кових) елементів металоконструкцій ПС вимогам стандартів, а також

правильності розрахунків та вибору матеріалів  металоконструкцій,

деталей і електродів або зварювальної проволоки.

    4.2.5. Обсяг експертизи документації ПС в кожному конкретно-

му випадку встановлює ОС з урахуванням часу поставлення ПС на ви-

робництво, серійності виготовлення тощо.

    4.2.6. За  результатами  експертизи  складається  експертний

висновок, який підписується всіма  виконавцями  і  затверджується

керівником ОС.

    В експертному висновку зазначають  усі  виявлені  відхилення

від вимог стандартів, чинних в Україні, та рекомендації щодо про-

ведення подальших робіт із сертифікації ПС.

    Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускаєть-

ся, якщо:

    - виявлені відхилення документації  ПС  від  вимог  ДНАОП  N

0.00-1.03-93, які не погоджені з Держнаглядохоронпраці України;

    - виявлені відхилення документації ПС від вимог  стандартів,

що не можуть бути усунуті в погоджені терміни  заявником  або  за

його замовленням іншою організацією без  таких  змін  конструкції

ПС, що потребують проведення випробувань  його  на  відповідність

вимогам, що перевіряються під час випробувань з метою  сертифіка-

ції.

    У випадку неможливості проведення подальших робіт із  серти-

фікації заявнику надсилається експертний висновок із  зазначенням

виявлених відхилень і пояснень, а подана заявка анулюється.

    4.2.7. У разі позитивних результатів експертизи технічна до-

кументація залишається в розпорядженні ОС.

    4.2.8. Для сертифікації ПС разового замовлення, в тому числі

імпортних, заявник подає на експертизу технічне  завдання  з  по-

дальшим поданням документації в терміни, погоджені з ОС.

    4.3. Вибір схеми сертифікації ПС

    4.3.1. Схема сертифікації ПС визначається ОС, за погодженням

із заявником, залежно від виду ПС, кількості або серійності, ста-

ну виробництва, термінів діє наявних  дозволів  Держнаглядохорон-

праці України.

    4.3.2. У разі позитивних  результатів  робіт  на  попередніх

етапах подальші роботи із сертифікації продовжуються  за  обраною

схемою, у разі негативних - наступні етапи не виконуються, заявка

анулюється, договір на проведення сертифікації розривається.  Ро-

зірвання договору не звільнює заявника від оплати  виконаних  ро-

біт.

    4.4. Обстеження виробництва

    4.4.1. Обстеження виробництва ПС проводить  виконавча  група

ОС.

    Допускається виконувати обстеження виробництва головним  на-

уково-дослідним і спеціалізованим організаціям, які мають  дозвіл

Держнаглядохоронпраці України на розробку ПС.

    Усю відповідальність  за  об'єктивність  та  обгрунтованість

висновків за результатами обстеження виробництва несе в цьому ви-

падку ОС.

    У будь-якому випадку для проведення  обстеження  виробництва

залучається (за погодженням) представник  територіального  органу

Держнаглядохоронпраці України за  місцем  розташування  виробника

ПС.

    Склад виконавчої групи, що проводить обстеження виробництва,

у кожному випадку визначається наказом керівника ОС.

    4.4.2. Обстеження виробництва ПС передбачає перевірку:

    - наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на

виготовлення ПС;

    - наявності документів, що підтверджують систематичне прове-

дення перевірок знань персоналу підприємства відповідно до  Поло-

ження про порядок перевірки знань правил, норм і інструкцій  Дер-

жнаглядохоронпраці України;

    - довідки про участь у роботі зварників,  що  склали  іспити

відповідно до Правил атестації зварників;

    - додержання встановленого порядку проведення випробувань ПС

усіх видів, а також стану  випробувальної  бази  підприємства  та

метрологічного забезпечення випробувань;

    - порядку складання, оформлення  та  зберігання  протоколів,

актів та інших документів з випробувань ПС;

    - наявності обліку виготовлених ПС та виявлених недоліків, а

також вжитих заходів для усунення недоліків;

    - відповідності матеріалів, що застосовуються виробником для

виготовлення ПС, вимогам документації, а також наявності докумен-

тів, які підтверджують якість матеріалів;

    - наявності і достатності технологічної  документації  вико-

нання зварних робіт, а також додержання вимог цієї документації;

    - стану контролю зварних з'єднань і їх відповідності  вимогам

ДНАОП N 0.00-1.03-93.

    4.4.3. Обсяг перевірок під час проведення обстеження  вироб-

ництва в кожному конкретному випадку встановлюється ОС  з  ураху-

ванням часу поставлення ПС на виробництво, серійності виготовлен-

ня тощо.

    Обсяг перевірок визначається програмою обстеження  виробниц-

тва ПС, проект якої готується  відповідною  виконавчою  групою  і

затверджується керівником ОС.

    4.4.4. За результатами перевірки виконавча група складає акт

обстеження виробництва ПС, який підписується усіма членами  групи

і керівником ОС.

    З актом повинен бути ознайомлений керівник  підприємства-ви-

робника ПС.

    В акті зазначають усі виявлені недоліки та рекомендації щодо

проведення подальших робіт із сертифікації ПС.

    Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускаєть-

ся, якщо виявлені недоліки впливають на безпеку експлуатації ПС і

не можуть бути усунуті виробником у погоджені терміни  без  зміни

встановленого строку проведення робіт  відповідно  до  прийнятого

рішення за заявкою. У цьому випадку заявнику надсилається  висно-

вок із зазначенням виявлених недоліків із поясненнями,  а  роботи

із сертифікації ПС тимчасово припиняються, до усунення недоліків.

    4.4.5. Обстеження виробництва іноземного виробника ПС додат-

ково виконується відповідно до Порядку проведення робіт з  серти-

фікації продукції іноземних виробництв за схемами з  обстеженням,

атестацією та сертифікацією систем якості, затвердженого  наказом

Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 (державний  реєстр  N

458/1483 від 16.08.96 р.).

    4.5. Атестація виробництва

    4.5.1. Атестація виробництва ПС проводиться ОС або, за  його

дорученням, акредитованими в  Системі  органами  із  сертифікації

систем якості, якщо це передбачено схемою проведення сертифікації

ПС або за бажанням заявника.

    4.5.2. Атестація виробництва виконується відповідно до вимог

нормативних документів Системи.

    4.5.3. Атестація виробництва ПС іноземного виробника  додат-

ково проводиться відповідно до вимог,  визначених  пунктом  4.4.5

цих Правил.

    4.6. Сертифікація систем якості

    4.6.1. Сертифікація систем якості виробника проводиться  ак-

редитованим у Системі органом із сертифікації систем якості у тих

випадках, коли вона передбачена схемою проведення сертифікації ПС

або за бажанням заявника.

    4.6.2. Сертифікація систем якості проводиться  на  відповід-

ність вимогам ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ISO 9003.

    4.6.3. Сертифікація систем якості виробництва ПС  іноземного

виробника додатково виконується відповідно до  вимог,  визначених

пунктом 4.4.5 цих Правил.

    4.7. Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування

    4.7.1. Заявник у термін, зазначений у договорі, повинен  по-

дати зразки ПС для ідентифікації і проведення випробувань.  Пода-

ється заява на ідентифікацію (додаток N 4).

    Зразки повинні бути укомплектовані для відвантаження, забез-

печені паливномастильними матеріалами.

    4.7.2. Відбір зразків проводиться представником ОС  або,  за

його дорученням, представником незалежної випробувальної  лабора-

торії (центру), яка буде проводити випробування. Зразки  відбира-

ються із числа виробів, що пройшли приймальний контроль виробника

і готові до реалізації.

    Кількість зразків для випробувань зазначена у рішенні ОС.

    4.7.3. Ідентифікація зразків передбачає:

    - розгляд результатів експертизи технічної документації. Як-

що експертиза не проводилася раніше,  вона  проводиться  під  час

ідентифікації зразків. Відповідність  документації,  що  підлягає

експертизі, документації, за  якою  був  виготовлений  відібраний

зразок, повинна гарантуватися заявником;

    - звірення відібраних зразків за документацією, за якою  ви-

готовлялись зразки;

    - перевірку відповідності  основних  комплектуючих  виробів,

зазначених у паспорті на ПС, установленим на  відібраних  зразках

(тип, зав. N, наявність сертифікатів);

    - перевірку відповідності маркування,  інформаційних  табли-

чок, знаків безпеки і попереджувального пофарбування вимогам нор-

мативних документів;

    - перевірку комплектності зразка;

    - перевірку стосовно видимих пошкоджень,  корозії,  порушень

пофарбування і герметичності з'єднань.

    4.7.4. Результати ідентифікації оформлюються актом ідентифі-

кації (додаток N 5), який підписується представником ОС та  заяв-

ником (їхня участь у роботі з ідентифікації зразків обов'язкова).

    4.7.5. Випробування ПС на відповідність вимогам  нормативних

документів проводяться акредитованими в  Системі  випробувальними

лабораторіями (центрами).

    4.7.6. Випробування проводяться на зразках ПС,  які  пройшли

приймально-здавальні випробування. Зразки, що пройшли випробуван-

ня з метою сертифікації, залишаються власністю заявника.

    4.7.7. До початку сертифікаційних випробувань заявник  подає

до ОС:

    - акти і протоколи приймально-здавальних випробувань  ПС  та

її окремих вузлів;

    - акт про відповідність робіт із монтажу крана  вимогам  ін-

струкції з монтажу і експлуатації, робочої документації крана  та

нормам правил безпечної експлуатації;

    - акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань;

    - відомість про відхилення від проекту, допущені  при  виго-

товленні крана;

    - документи на застосовані матеріали;

    - результати вхідного контролю, відповідність марок  присад-

кових матеріалів і флюсів;

    - прізвища зварників,  номери  їхніх  посвідчень,  протоколи

випробувань контрольних зразків.

    4.7.8. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться

у виготовлювача, виконується на спеціально  обладнаному  випробу-

вальному полігоні або, за відсутності  полігону,  на  складальній

дільниці підприємства-виготовлювача.

    4.7.9. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться

сертифікацією продукції:

    - підготовчі;

    - експертні;

    - щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

    9.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції виконується на

підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС  КП  відповідно

до одного з нижчевикладених варіантів:

    - заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС  КП.

Із одержаних за договором коштів ОС КП сплачує за проведення від-

повідних робіт випробувальним лабораторіям (центрам);

    - заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з

ОС КП, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими  орга-

нізаціями, що зазначені у рішенні за заявкою.

                          Додаток N 1

                    до Правил обов'язкової

                сертифікації кранової продукції

                               Керівнику органу із сертифікації

                              ________________________________

                              (найменування, прізвище, ініціали,

                               _________________________________

                                            адреса)

                             ЗАЯВКА

              НА ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

                У СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО

1. ______________________________________________________________

    (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника

_________________________________________________________________

                         (далі-заявник)

_________________________________________________________________

                    (адреса, код  ЄДРПОУ*)

в особі _________________________________________________________

            (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

заявляє, що _____________________________________________________

_________________________________________________________________

 (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)

яка(ий) виготовляється __________________________________________

_________________________________________________________________

           (масово, серійно, партіями (шт., тис.шт.,

_________________________________________________________________

                від N до N виробу), одноразово)

за ______________________________________________________________

          (назва та позначення нормативного документа)

відповідає вимогам ______________________________________________

                   (назва та позначення нормативного документа)

_________________________________________________________________

і просить провести  сертифікацію  цієї продукції на відповідність

вимогам наведених нормативних документів  у Системі  сертифікації

УкрСЕПРО.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести ___________

_________________________________________________________________

(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру),

_________________________________________________________________

адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться).

3. Заявник зобов'язується:

    - виконувати всі умови сертифікації;

    - забезпечувати   стабільність   показників  (характеристик)

продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

    - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості __________________________________________

Керівник підприємства   __________________  ____________________

                             (підпис)       (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер      __________________  ____________________

                             (підпис)       (прізвище, ініціали)

"__"____________199_ р.

    М.П.

__________________

* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

                          Додаток N 2

                    до Правил обов'язкової

                сертифікації кранової продукції

                                        Назва  та  адреса  органу

                                        із сертифікації продукції

                        Рішення N ______

                 від "___" ___________ 199_ р.

        за заявкою на проведення сертифікації продукції

    Розглянувши заявку _________________________________________

                       (найменування підприємства-виготовлювача

_________________________________________________________________

                  або постачальника продукції)

від ________________

      (дата)

на сертифікацію _________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва продукції, код  ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)

    повідомляємо:

    1. Сертифікація  буде  проведена  на відповідність продукції

вимогам _________________________________________________________

            (позначення  та  назва  нормативних  документів)

    2. Схема сертифікації міститиме: (непотрібне викреслити)

       - обстеження виробництва;

       - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

       - сертифікацію системи якості виробництва продукції;

       - аналіз   ефективності   функціонування   сертифікованої

системи якості продукції;

       - відбір зразків продукції для випробувань;

       - випробування зразків продукції;

       - технічний   нагляд   за   виробництвом  сертифікованої

продукції.

    3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з _______

до ___________

__________________________________________________________________

    (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)

    4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде

проведена в період з ________ до ________

_________________________________________________________________

    (назва  та адреса організації, що проводитиме атестацію)

    5. Сертифікація  системи  якості  виробництва продукції*, що

сертифікується, буде проведена в період з ________ до _________

_________________________________________________________________

   (назва  та адреса організації, що проводитиме сертифікацію

_________________________________________________________________

                        системи якості)

    6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи

якості продукції* буде проведено в період з ________ до _______

_________________________________________________________________

     (назва  та адреса організації, що проводитиме аналіз)

    7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено

в період з ________ до _______

_________________________________________________________________

      (назва та адреса організації, що відбиратиме зразки

_________________________________________________________________

                        для випробувань)

    8. Випробування   продукції   з   метою  сертифікації будуть

проведені в період з _______ до ______

_________________________________________________________________

(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру)

    9. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції

здійснюватиме ___________________________________________________

_________________________________________________________________

                (назва організації та її адреса)

    Періодичність проведення  та форми технічного нагляду будуть

повідомлені додатково.

    10. Для   проведення   робіт із   сертифікації   органу  із

сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи

та технічну документацію*: ______________________________________

_________________________________________________________________

    (позначення та назва нормативного або технічного документа)

    11. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

Керівник органу із

сертифікації продукції    _______________   ____________________

                             (підпис)       (прізвище, ініціали)

     М.П.

______________

* пункт включається при необхідності

                          Додаток N 3

                    до Правил обов'язкової

                сертифікації кранової продукції

       СХЕМИ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

                У СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО

------------------------------------------------------------------

Вид   |N   |Сері-|  Обов'язковість проведення робіт щодо |Докуме-

проду-|схе-|йніс-|  сертифікації кранобудування у Системі|нти, що

кції  |ми  |ть   |  сертифікації УкрСЕПРО                |видає

     |сер-|про- |---------------------------------------|орган

     |ти- |дук- |Об- |Ате-|Сер-|Екс-|Сертифі- |Технічний|із сер-

     |фі- |ції  |сте-|ста-|ти- |пер-|каційні  |нагляд за|тифіка-

     |ка- |     |жен-|ція |фі- |тиза|випробу- |виробниц-|ції

     |ції |     |ня  |ви- |ка- |до- |вання    |твом сер-|проду-

     |    |     |ви- |роб-|ція |ку- |         |тифікова-|кції

     |    |     |роб-|ниц-|сис-|мен-|         |ної про- |

     |    |     |ниц-|тва |теми|та- |         |дукції   |

     |    |     |тва |    |яко-|ції |         |         |

     |    |     |    |    |сті |    |         |         |

------------------------------------------------------------------

  1  |  2 |  3  | 4  |  5 | 6  |  7 |    8    |    9    |   10

------------------------------------------------------------------

  А     1  Оди-                 Про- На кожно-           Сертифі-

Крани,      нична                во-  му крані            кат від-

що                               ди-                      повідно-

скла-                            ться                     сті на

да-                                                       кожний

ються                                                     кран

на     -----------------------------------------------------------

підп-    2  Пар-  Про- Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

риєм-       тія   во-  во-       во-  ться на   ться в    кат від-

стві-             ди-  ди-       ди-  відібра-  обсязі,   повідно-

виго-             ться ться      ться них зраз- періодич- сті на

тов-                   за             ках у по- ності та  партію

люва-                  рі-            рядку  та порядку,  кранів

ча                     шен-           кількос-  установ-  із заз-

                      ням            ті, уста- лених     начен-

                      ОС і           новлених  органом   ням ро-

                      зая-           органом   із серти- зміру

                      вни-           із серти- фікації   партії,

                      ка             фікації             що сер-

                                                         тифіку-

                                                         ється

     -------------------------------------------------------------

        3  Серія Про-           Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                 во-            во-  ться      ться в    кат від-

                 ди-            ди-  первинні  обсязі    повідно-

                 ться           ться випробу-  та поря-  сті з

                                     вання на  дку, ус-  терміном

                                     кранах,   тановле-  дії, ус-

                                     що від-   них ор-   тановле-

                                     бирають-  ганом із  ним уго-

                                     ся у кі-  сертифі-  дою (не

                                     лькості   кації у   більше

                                     та поря-  рамках    2-х ро-

                                     дку, ус-  Програми  ків)

                                     тановле-  та мето-

                                     них ор-   дики

                                     ганом із  атеста-

                                     сертифі-  ції ви-

                                     кації     робницт-

                                               ва

    -------------------------------------------------------------

        4  Серія      Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                      во-       во-  ться пе-  ться в    кат від-

                      ди-       ди-  рвинні    обсязі    повідно-

                      ться      ться випробу-  та поря-  сті з

                                     вання на  дку, ус-  терміном

                                     кранах,   тановле-  дії, ус-

                                     що від-   них ор-   тановле-

                                     бирають-  ганом із  ним уго-

                                     ся у кі-  сертифі-  дою (не

                                     лькості   кації за  більше

                                     та поря-  сертифі-  3-х ро-

                                     дку, ус-  кованою   ків)  з

                                     тановле-  продук-   урахува-

                                     них ор-   цією та   нням те-

                                     ганом із  атесто-   рміну

                                     сертифі-  ваним     дії ате-

                                     кації     виробни-  стата

                                               цтвом     виробни-

                                                         цтва

     -------------------------------------------------------------

        5  Серія           Про- Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                           во-  во-  ться      ться 1    кат від-

                           ди-  ди-  первинні  раз на    повідно-

                           ться ться випробу-  рік у     сті з

                           ор-       вання на  обсязі    терміном

                           га-       кранах,   та поря-  дії, ус-

                           ном       що від-   дку, ус-  тановле-

                           із        бирають-  тановле-  ним уго-

                           сер-      ся у кі-  них ор-   дою з

                           ти-       лькості   ганом із  урахува-

                           фі-       та поря-  сертифі-  нням те-

                           ка-       дку, ус-  кації у   рміну

                           ції       тановле-  рамках    дії сер-

                           сис-      них ор-   Програми  тифіката

                           тем       ганом     та мето-  на сис-

                           яко-      із сер-   дики      тему

                           сті       тифіка-   атеста-   якості

                                     ції       ції ви-

                                               робниц-

                                               тва, а

                                               також

                                               нагляд

                                               за сер-

                                               тифіко-

                                               ваною

                                               системою

                                               якості

------------------------------------------------------------------

  Б     6  Оди-                 Про- Проводя-            Сертифі-

Крани,      нич-                 во-  ться ви-            кат від-

що          на                   ди-  пробува-            повідно-

скла-                            ться ння                 сті на

дають-                                - основ-            кожний

ся у                                  них                 кран

спожи-                                склада-

вача                                  льних

                                     одиниць

                                     у виго-

                                     товлюва-

                                     ча;

                                     - крана

                                     у зборі

       ----------------------------------------------------------

        7  Пар-       Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

           тія        во-       во-  ться ви-  ться у    кат від-

                      ди-       ди-  пробува-  обсязі,   повідно-

                      ться      ться ння       періоди-  сті на

                      за             - основ-  чності    партію

                      рі-            них ск-   та поря-  із заз-

                      шен-           ладаль-   дку, ус-  начен-

                      ням            них оди-  тановле-  ням

                      ОС і           ниць у    них ор-   розміру

                      зая-           виготов-  ганом із  партії,

                      вни-           лювача;   сертифі-  що сер-

                      ка             - кранів  кації     тифіку-

                                     - у спо-            ється

                                     живача,

                                     що відби-

                                     раються у

                                     кількості

                                     та поряд-

                                     ку, уста-

                                     новлених

                                     органом

                                     із серти-

                                     фікації

      -----------------------------------------------------------

        8  Серія Про-           Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                 во-            во-  ться ви-  ться в    кат від-

                 ди-            ди-  пробува-  обсязі,   повідно-

                 ться           ться ння       періоди-  сті з

                                     - основ-  чності    терміном

                                     них       та поря-  дії, ус-

                                     склада-   дку, ус-  тановле-

                                     льних     тановле-  ним уго-

                                     одиниць   них ор-   дою

                                     у виго-   ганом із

                                     товлюва-  сертифі-

                                     ча;       кації у

                                     - кранів  рамках

                                     - у спо-  Програми

                                     живача,   та мето-

                                     що від-   дики

                                     бирають-  атеста-

                                     ся у      ції ви-

                                     кількос-  робниц-

                                     ті та     тва

                                     порядку,

                                     установ-

                                     лених

                                     органом

                                     із сер-

                                     тифіка-

                                     ції, але

                                     не менше

                                     ніж один

                                     комплект

                                     склада-

                                     льних

                                     одиниць

                                     та один

                                     кран на

                                     рік

       -----------------------------------------------------------

        9  Серія      Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                      во-       во-  ться ви-  ться в    кат від-

                      ди-       ди-  пробува-  обсязі,   повідно-

                      ться      ться ння       періоди-  сті з

                                     - основ-  чності    терміном

                                     них       та поря-  дії, ус-

                                     склада-   дку, ус-  тановле-

                                     льних     тановле-  ним уго-

                                     одиниць   них ор-   дою на

                                     у виго-   ганом із  термін

                                     товлюва-  сертифі-  не біль-

                                     ча;       кації,за  ше ніж

                                     - кранів  сертифі-  термін

                                     - у спо-  кованою   дії ате-

                                     живача,   продук-   стата

                                     що від-   цією та   вироб-

                                     бирають-  атесто-   ництва

                                     ся у      ваним

                                     кількос-  виробни-

                                     ті та     цтвом

                                     порядку,

                                     установ-

                                     лених

                                     органом

                                     із сер-

                                     тифіка-

                                     ції, але

                                     не менше

                                     ніж один

                                     комплект

                                     склада-

                                     льних

                                     одиниць

                                     та один

                                     кран на

                                     рік

      -----------------------------------------------------------

       10  Серія          Про-  Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

                          води- во-  ться пе-  ться в    кат від-

                          ться  ди-  рвинні    обсязі,   повідно-

                          орга- ться випробу-  періоди-  сті з

                          ном з      вання:    чності    терміном

                          сер-       - основ-  та поря-  дії, ус-

                          тифі-      них       дку, ус-  тановле-

                          кації      склада-   тановле-  ним уго-

                          сис-       льних     них ор-   дою на

                          тем        одиниць   ганом із  термін

                          яко-       у вигото- сертифі-  не біль-

                          сті        влювача;  кації     ше ніж

                                     - кранів- у рамках  термін

                                     у спожи-  Програми  дії сер-

                                     вача, що  та мето-  тифіката

                                     відбира-  дики      на сис-

                                     ються у   атеста-   тему

                                     нього в   ції ви-   якості

                                     установ-  робницт-

                                     леному    ва, а

                                     порядку   також

                                               нагляд

                                               за сер-

                                               тифіко-

                                               ваною

                                               системою

                                               якості

-------------------------------------------------------------------

В      11  Пар-  Про- Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

Основ-      тія   во-  во-       во-  ться  на  ться в    кат від-

ні ко-      виро- ди-  дить-     ди-  зразках   обсязі,   повідно-

мплек-      бів   ться ся за     ться (виро-    періоди-  сті на

туючі                  ріше-          бах), що  чності    партію

та                     нням           відбира-  та поря-  із заз-

скла-                  ОС і           ються у   дку, ус-  наченням

дальні                 зая-           кількос-  тановле-  розміру

одини-                 вни-           ті та     них ор-   партії,

ці                     ка             порядку,  ганом із  що сер-

кра-                                  установ-  сертифі-  тифікує-

нів,                                  лених     кації у   ться

що ви-                                органом   рамках

пуска-                                із сер-   Програми

ються                                 тифіка-   та мето-

підп-                                 ції       дики

риємс-                                          атеста-

твами                                           ції ви-

як                                              робницт-

проду-                                          ва

кція   -----------------------------------------------------------

(виро-  12  Серія      Про-      Про- Проводя-  Проводи-  Сертифі-

би) -       виро-      во-       во-  ться на   ться в    кат від-

лебід-      бів        ди-       ди-  зразках   обсязі,   повідно-

ки,                    ться      ться (виро-    періоди-  сті з

стрі-                                 бах), що  чності    терміном

ли,                                   відбира-  та поря-  дії, ус-

прила-                                ються у   дку, ус-  тановле-

ди                                    кількос-  тановле-  ним уго-

безпе-                                ті та     них ор-   дою, але

ки та                                 порядку,  ганом із  не біль-

ін.                                   установ-  сертифі-  ше тер-

                                     лених     кації у   міну дії

                                     органом   рамках    атестата

                                     із сер-   Програми  виробни-

                                     тифіка-   та мето-  цтва

                                     ції       дики

                                               атеста-

                                               ції ви-

                                               робниц-

                                               тва, а

                                               також

                                               нагляд

                                               за атес-

                                               тованим

                                               виробни-

                                               цтвом

                          Додаток N 4

                    до Правил обов'язкової

                сертифікації кранової продукції

                    ЗАЯВА ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ

    Заявник ____________________________________________________

               (назва підприємства-виробника або постачальника

_________________________________________________________________

                        та його адреса)

в особі _________________________________________________________

       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

заявляє під свою юридичну відповідальність, що вся продукція

_________________________________________________________________

       (назва продукції, позначення та назва нормативного

_________________________________________________________________

                    документа на продукцію)

яка входить   до   складу  партії,  що  виготовлена  за  період з

____________ до ____________

  (дата)         (дата)

в кількості _____________________________________________________

ідентична тим зразкам цієї продукції, які були відібрані  заявни-

ком і подані для випробувань з метою сертифікації зазначеної пар-

тії продукції.

    Заявник  зобов'язується  супроводжувати  сертифікатом

N ___________________ від _____________,

 (номер за Реєстром)        (дата)

виданим _________________________________________________________

                (назва органу із сертифікації продукції)

виключно вищезазначену партію продукції з дотриманням усіх правил

зберігання і транспортування продукції, що визначені ____________

_________________________________________________________________

   (позначення та назва нормативного документа на продукцію*)

Керівник             ___________________  ______________________

                          (підпис)        (прізвище та ініціали)

   М.П.    Дата

________________

* За  відсутності  нормативного  документа  правила  зберігання і

 транспортування встановлює орган із сертифікації продукції.

                          Додаток N 5

                    до Правил обов'язкової

                сертифікації кранової продукції

                                       Назва  та  адреса  органу

                                       із сертифікації продукції

                       Акт ідентифікації

_________________________________________________________________

                         (назва продукції)

що випускається _________________________________________________

                (найменування підприємства та його розташування)

_________________ ________________

    (дата)           (місто)

    Представник органу із сертифікації _________________________

_________________________________________________________________

     (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)

    та уповноважений представник ________________________________

                                    (найменування підприємства)

_________________________________________________________________

            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали  цей  акт  як  свідчення  того,  що  відібрані зразки ____

_________________________________________________________________

                       (назва продукції)

для випробувань  з  метою  її  сертифікації  відповідають вимогам

_________________________________________________________________

          (позначення та назва нормативного документа)

щодо маркування та комплектації

    Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки ________________

_________________________________________________________________

                       (назва продукції)

ідентифіковані і  можуть бути пред'явлені на випробування з метою

сертифікації.

Представник органу

із сертифікації продукції  _______________  ____________________

                               (підпис)     (прізвище, ініціали)

Представник заявника       _______________  ____________________

                               (підпис)     (прізвище, ініціали)

      М.П.Спонсоры раздела: