Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств

Название (рус.) Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

           МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

                       04.07.2003  N 281

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     22 серпня 2003 р.

                                     за N 733/8054

                 Про затвердження Положення про

              технічне обслуговування устаткування

                  гірничодобувних підприємств

    Відповідно до Положення про Міністерство промислової політики

України,  затвердженого Указом Президента України від  21  вересня

2001 року  N 849/2001 "Про Положення про Міністерство

промислової політики України", Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити   Положення   про    технічне    обслуговування

устаткування гірничодобувних підприємств (додається).

    2. Управлінню  гірничорудної промисловості  (Надточенко Н.М.)

забезпечити  разом  з  Юридичним   управлінням   (Давидчук   М.М.)

реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

    3. Керівникам  гірничодобувних підприємств незалежно від форм

власності,  що входять до сфери діяльності Мінпромполітики, надалі

керуватися    цим   Положенням   та   забезпечити   приведення   у

відповідність до нього своїх внутрішніх розпорядчих  документів  з

питань технічного обслуговування устаткування.

    4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра                                       В.Г.Падалко

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Мінпромполітики

                                     України

                                     04.07.2003  N 281

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     22 серпня 2003 р.

                                     за N 733/8054

                           ПОЛОЖЕННЯ

            про технічне обслуговування устаткування

                  гірничодобувних підприємств

    Це Положення     визначає     основні    засади    технічного

обслуговування устаткування гірничодобувних  підприємств,  порядок

проведення   технічного   обслуговування   і  перелік  робіт,  які

виконуються  при  технічному  обслуговуванні  та  заміні  змінного

обладнання на підприємствах гірничодобувної промисловості України.

                     1. Загальні положення

    1.1. Дія цього Положення  поширюється  на  підприємства  всіх

форм власності,  які здійснюють видобування, переробку, збагачення

корисних копалин.

    1.2. Положення  розроблено  у  відповідності  до ДСТУ 2860-94

"Надійність техніки.  Терміни  та  визначення"  та  ГОСТ  18322-78

"Система технічного обслуговування та ремонту техніки.  Терміни та

визначення".

    1.3. Внутрішні   нормативні   акти   підприємств   з   питань

технічного  обслуговування  устаткування мають відповідати вимогам

Положення.

    1.4. Положення не поширюється на таке устаткування: прилади й

апаратуру  газового  і теплового контролю,  зв'язку,  сигналізації

тощо.

                     2. Визначення термінів

    У Положенні використовуються терміни в такому значенні:

    2.1. Експлуатація    -    сукупність   усіх   фаз   існування

устаткування з моменту  взяття  його  на  балансовий  облік  і  до

моменту  списання,  включаючи періоди зберігання,  транспортування

споживачем,  використання за призначенням і  всі  види  технічного

обслуговування і ремонту.

    2.2. Технічне обслуговування - комплекс операцій або операція

з підтримки працездатності або справності об'єкта устаткування при

використанні    за    призначенням,    чеканні,    зберіганні    і

транспортуванні.

    2.3. Ремонт - комплекс операцій з відновлення  працездатності

об'єкта  устаткування  (або його складових частин) з частковим або

повним відновленням його ресурсу, визначеного нормативно-технічною

документацією,   у   результаті   виконання  якого  передбачається

поліпшення стану об'єкта.

    2.4. Ревізія - комплекс робіт з  установлення  ступеня  зносу

об'єкта  устаткування  або  його окремих частин з метою визначення

потреби проведення технічного обслуговування чи ремонту.

    2.5. Устаткування - усі види технологічних агрегатів,  машин,

механізмів   і   інших   об'єктів,  що  беруть  участь  у  процесі

виробництва шляхом виконання тих або інших технологічних функцій.

    2.6. Агрегат  -  комплекс  машин,  механізмів,  пристроїв   і

споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом і призначених для

спільної  роботи  (кульовий   млин   для   подрібнення   сировини,

випалювальна піч, циклічно-поточна лінія та інше).

    2.7. Машина - комплекс механізмів,  призначений для виконання

корисної    роботи,    пов'язаної    з    процесом    виробництва,

транспортування, перетворення енергії.

    2.8. Механізм  -  система кінематично взаємопов'язаних вузлів

та деталей,  що призначена для  перетворення  виду  руху  або  для

передачі потужності.

    2.9. Вузол  -  рознімне  або  нерознімне  з'єднання декількох

деталей.

    2.10. Деталь - виріб, виготовлений як одне ціле і поділ якого

на частини неможливий без його пошкодження.

    2.11. Запасна    частина    -    складова   частина   об'єкта

устаткування,  призначена  для  заміни  такої  самої  частини,  що

перебуває  в  експлуатації,  з  метою  підтримки  або  відновлення

справності або необхідного рівня працездатності об'єкта.

    2.12. Змінне устаткування - вироби спеціального  призначення,

які  використовуються  для  забезпечення  процесу  виробництва  та

здійснюють безпосередній вплив на оброблюваний матеріал і продукти

його  переробки або застосовуються в процесі перетворення вихідної

сировини в напівфабрикат або готову продукцію.

    2.13. Система   технічного   обслуговування   -    сукупність

організаційних,   технічних   та  інших  заходів,  необхідних  для

підтримки  працездатності   устаткування   при   використанні   за

призначенням, чеканні, зберіганні і транспортуванні.

    2.14. Періодичність технічного обслуговування - інтервал часу

або  накопичення  показника  продуктивності  устаткування  (пробіг

транспортних засобів,  кількість видобутої (переробленої) сировини

та інше) між проведеним і подальшим технічним обслуговуванням.

            3. Технічне обслуговування устаткування

    3.1. Метою   технічного   обслуговування    устаткування    є

попередження  передчасного  його зносу шляхом забезпечення режимів

роботи відповідно до паспортних  або  проектних  даних,  належного

догляду,  змащення і регулювання, своєчасного виявлення й усунення

несправностей,  розробки  і   впровадження   заходів   щодо   його

вдосконалення.

    3.2. Технічне  обслуговування  не  є поточним або капітальним

ремонтом,  реконструкцією, модернізацією, технічним переозброєнням

чи іншим видом поліпшення основних фондів.

    3.3. Упровадження     системи    технічного    обслуговування

забезпечує:

    виконання правил   і   норм   з   технічного   обслуговування

агрегатів,  машин і  механізмів  та  організацію  контролю  за  їх

дотриманням;

    організацію контролю технічного стану устаткування,  а  також

обліку й аналізу витрат на його технічне обслуговування;

    планування і  проведення  періодичних  оглядів   устаткування

силами  інженерно-технічного персоналу;

    установлення і   дотримання  норм  технічного  обслуговування

устаткування в міжремонтний період;

    визначення складу   робіт   з   технічного  обслуговування  з

урахуванням умов експлуатації устаткування;

    організацію матеріально-технічного  забезпечення матеріалами,

запасними частинами  та  змінним  устаткуванням,  необхідними  для

утримання устаткування в справному стані.

    3.4. Технічне    обслуговування    устаткування   передбачає:

перевірку технічного стану,  виконання робіт  для  підтримки  його

належного зовнішнього вигляду, заправку експлуатаційними рідинами,

усунення виявлених несправностей. Прибиральні роботи проводяться в

міру потреби, але обов'язково перед технічним обслуговуванням.

    3.5. Перелік    робіт,    які   відносяться   до   технічного

обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств, наведений

у додатку 1.

    Більш детальний перелік робіт,  які відносяться до технічного

обслуговування   устаткування,  розробляється  окремо  на  кожному

підприємстві,   з    урахуванням    специфіки    виробничого    та

технологічного процесу, та затверджується наказом по підприємству.

    5. Ревізія устаткування та контроль стану болтових  з'єднань,

муфт, гальм, опор, зубчастих передач, редукторів та інших.

    6. Заміна  деяких складових частин механізмів,  у тому числі:

фільтрувальних   елементів,   шлангів,   пильників   і   контактів

автогенного   й   електрозварювального   устаткування,  шлангів  і

з'єднань пневматичного інструменту,  заміна і  зшивання  приводних

пасів і транспортерних стрічок,  заміна роликів конвеєрів,  заміна

клапанів,  шиберів,  заслінок і  інших  запасних  частин,  канатів

підіймально-транспортного  устаткування,  заміна  важелів,  заміна

колосників,   зміна   шкіряних,   гумових   і   інших   прокладок,

перестановка   моторів,   верстатів,   трубопроводів   (якщо  така

перестановка не є капітальними роботами).

    7. Обтягання  та  заміна  болтових  з'єднань та інших деталей

кріплення.

    8. Регулювання  гальм,  заміна гальмівних колодок,  гальмових

шківів.

    9. Відкриття вікон люків та лазів  для  огляду  та  перевірки

стану  механізмів,  вузлів  та  деталей.  Перевірка  ступеня зносу

захисної броні футерувальних плит та інших подібних елементів.

    10. Перевірка транспортерних стрічок,  тіл качання, напрямних

роликів, приводних ременів та, при потребі, їх заміна.

    11. Регулювання натягнення  пружин,  ремінних  та  ланцюгових

передач, транспортерних стрічок, вулканізація пошкоджених місць.

    12. Перевірка та регулювання упорів, механічних перемикачів.

    13. Перевірка стану канатів (тросів),  шлангів, трубопроводів

та іншого, заміна дуже зношених.

    14. Перевірка,  підтяжка   чи   заміна   сальників,   манжет,

ущільнень рознімних з'єднань.

    15. Перевірка  трубопроводів і заміна рукавів з'єднань систем

охолодження, мащення, гідравліки, пневматики та інших.

    16. Перевірка  роботи  та регулювання вимірювальних приладів,

реєструвальної апаратури,  захисних,  блокувальних  та  сигнальних

пристроїв.

    17. Перевірка та заміна пальників,  насадок, котлів, печей та

іншого обладнання.

    18. Заміна вогнетривкої кладки обертальних та інших печей.

    19. Чистка та заміна контактів електрообладнання.

    20. Виконання  технологічних,   механічних   та   електричних

вимірювань.

    21. Проведення заміни змінного устаткування, швидкозношуваних

запасних частин і технологічних пристроїв,  виконання найпростіших

вогневих та електрозварювальних робіт.

    22. Налагодження,    регулювання,    усунення    дефектів   у

міжремонтні періоди та підготовка до планових ремонтів,  складання

вузлів з доставкою їх до місця проведення робіт.

                                     Додаток 2

                                     до Положення про технічне

                                     обслуговування устаткування

                                     гірничодобувних підприємств

                      ЗМІННЕ УСТАТКУВАННЯ

           1. Гірничорудне устаткування для відкритих

                         гірничих робіт

    1.1. Екскаватори:

    ковші екскаваторів  і  комплектувальні  деталі до них:  зуби,

засув ковша,  втулки,  валики, пальці, вісь з квадратною головкою,

рейка  рукоятки,  коромисло  ковша,  п'ята ковша,  траверза ковша,

зрівняльна обойма, днище ковша і передньої стінки ковша, інше;

    траки гусениць  екскаваторів,  натяжна вісь,  хомути натяжної

осі, "панчохи", інші.

    1.2. Бурові верстати:

    щогли бурових верстатів СБШ-250;

    бурові штанги (труба,  ніпель, вкрутень, перехідник), долота,

пневматичні ударники;

    траки гусениць  бурових  верстатів,  осі опор,  опорні котки,

ведучі зірки та інше;

    домкрати гідравлічні.

    1.3. Бульдозери, трактори:

    навісне устаткування    бульдозерів:   відвали,   розпушувач,

штовхальні бруси, леза відвалів і гідроциліндри;

    гусеничні траки,  опорні,  натяжні  і  підтримувальні  котки,

ведучі  зірки,  торсіони,  гумові  схили,  камери,  вузли ходового

механізму, фрикціони, підшипники, втулки та інше;

    акумулятори;

    гідро- та     маслонасоси,     шланги     високого     тиску,

гідророзподільники,   золотники   керування   і   розподільники  з

клапанами;

    кільця поршневі,  вкладиші,  фільтри,  форсунки, розпилювачі,

диски КПП, кільця КПП.

    1.4. Устаткування кар'єрних водовідливних установок:

    заміни ділянок  трубопроводів   (довжиною   до   5   метрів),

включаючи фланці, підкладки та інше;

    вали насосів,  робочі колеса,  втулки,  кільця підшипників, а

також напівмуфти на робочому валі насоса й електродвигуна.

    1.5. Дробарно-розмелювальне і збагачувальне устаткування:

    броні щокових і конусних дробарок;

    вкладиші бабітові, втулки та вкладиші бронзові;

    футерівка і валки валкових дробарок;

    футерівка і бутари млинів;

    завитковий живильник млинів;

    завантажувальні і розвантажувальні патрубки, лійки млинів;

    підшипники ковзання   кульових   млинів,   вали-шестерні    і

підшипники приводів кульових млинів;

    зубчасті вінці і кришки для млинів;

    спіралі і футерівка класифікаторів;

    сита грохотів, вібратори;

    футерівка лотків, приймальних ям, жолобів бункерів дробильної

і  збагачувальної фабрик;

    робочі колеса |рунтових насосів і землесосів;

    внутрішні корпуси  і  диски  захисні  насосів   |рунтових   і

землесосів;

    гідроциклони;

    робочі колеса водяних насосів;

    сектор диска, ванна вакуум-фільтра;

    циліндри і ротори водокільцевих вакуум-насосів;

    ванни, короби, обичайки, кришки магнітних сепараторів;

    чани, намагнічувальні    апарати,    розвантажувальні   лійки

дешламаторів;

    транспортерна стрічка для конвеєрів;

    пластини пластинчастих живильників.

    1.6. Підіймально-транспортне устаткування:

    ролики пластинчастих живильників і конвеєри всіх типів;

    ролики стрічкових конвеєрів;

    ланка та вісь стрічки живильника;

    втулки бронзові;

    привідні, натяжні та відхильні барабани;

    грейфери мостових кранів;

    колісні пари   конвеєрів,   що   котяться,  штабелеукладачів,

перевантажувачів електромостових, козлових кранів.

    1.7. Випалювальне устаткування:

    деталі редукторів   головного    і    допоміжного    приводів

обертальних печей та холодильного барабана,  підшипники,  вкладки,

маслонасоси;

    завитковий живильник обертальної печі;

    опорні ролики печі і холодильного барабана;

    робочі колеса димососів,  вали  димососів  і  комплектувальні

деталі до них, підшипники ковзання робочих коліс;

    корпуси димососів і вентилятори, циклони;

    колосники пересипної камери;

    обичайки корпуса   печі   і    холодильного    барабана    та

комплектувальні деталі до них;

    теплообмінники обертальних печей;

    мульди та футерівка пересипної камери;

    бронеситовий циліндр холодильного барабана та комплектувальні

деталі до нього;

    колосники спікальних візків;

    спікальні візки;

    колосники для грохотів;

    бандажі і зубчасті вінці для змішувальних барабанів;

    бандажі коксодробарок.

    1.8. Технологічний великовантажний автотранспорт:

    автошини;

    тяговий електродвигун;

    диски коліс;

    силовий генератор;

    циліндри підйому;

    гідронасоси рульового управління і підйому;

    акумулятори;

    гідророзподільники, золотники,        гальмові        камери,

гідропідсилювачі;

    силові контактори,  перемикачі  системи обмеження швидкості і

струму;

    реактивні тяги;

    поворотні шкворні.

    1.9. Залізничне змінне устаткування:

    пара колісна з тяговим електродвигуном;

    букса;

    бокові струмоприймальники         ТБ-ІЗД,         центральний

струмоприймальник ТП-14М;

    перемикачі;

    акумуляторні батареї;

    борт подовжній,  лобова  стінка,  тріангель  і   підп'ятковий

вузол;

    тяговий хомут,  фрикціонний   апарат,   автозчеплення,   клин

автозчеплення;

    колісні пари;

    колодки гальм, повітророзподільники;

    струмоприймальники електровозів;

    швидкодіючі вимикачі і контролери електровозів;

    заміна ділянок залізничної колії (до 1 ланки),  у тому  числі

рейки, шпали, костилі та інше.

    1.10. Бурове устаткування:

    пускорегулювальна апаратура (автомати, пускачі, контактори та

інше);

    напівпровідникові прилади тиристорного перетворювача;

    апарати захисту (реле відпливу).

    1.11. Ковальсько-пресове устаткування:

    бойки, пуансони,  матриці, клини кріплення бойків, матриць та

інше;

    деталі приводів: зубчасті колеса, вали, шестерні та інше.

    1.12. Металорізні верстати:

    патрони 3- і 4-кулачкові,       центри  передньої  і  задньої

обертальних бабок;

    вали, зубчасті колеса коробок передач, підшипники та інше;

    мастилоподавальні гідравлічні насоси.

      2. Гірниче устаткування для підземних гірничих робіт

    2.1. Шахтні скіпи.

    2.2. Скрепери.

    2.3. Шахтні вагонетки.

    2.4. Скреперні блочки, шківи.

    2.5. Шахтні прохідницькі шламові насоси для  шахтних  бурових

верстатів.

    2.6. Перфоратори,  бурові головки,  пневмоударники і  буровий

інструмент.

    2.7. Скреперні лебідки.

    2.8. Рейкові домкрати.

    2.9. Пресголовки для згинання рейки.

    2.10. Шахтні люки (вібровипускні).

    2.11. Грохоти ГИТ-51, 71.

    2.12. Маслонасоси (НШ, Г, БГ і інші).

    2.13. Секторні затвори шахтних перепускників, дозатори.

    2.14. Зарядні машини і комплектувальні деталі до них: ротори,

сітки бункерів завантаження, клапани, крани.

    2.15. Електровози і комплектувальні деталі до них:  контактні

групи, струмознімачі, зчіпки, гальмівні колодки, конічна шестерня.

    2.16. Навантажувальні машини і комплектувальні деталі до них:

фільтр пневматичний, циліндр, пневмодвигун.

    2.17. Бурові   каретки   і  комплектувальні  деталі  до  них:

подавачі, гідроциліндри, домкрати, пневмодвигуни.

    2.18. Бурові   верстати  і  комплектувальні  деталі  до  них:

кулачки, штанги, пневмозатискачі, циліндри, пилошламовловлювачі.

    2.19. Живильники  і  комплектувальні деталі до них:  стрічка,

ролики, гвинт натяжний, футерівка.

    2.20. Дробарки  і  комплектувальні  деталі  до них:  пластини

броні, підшипники, контактні групи станції керування, пружини.Спонсоры раздела: