Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації

Название (рус.) Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

                       20.11.2003  N 906

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     17 грудня 2003 р.

                                     за N 1174/8495

           Про затвердження Положення про організацію

          та порядок здійснення державного технічного

            нагляду за судноплавними гідротехнічними

         спорудами та гідротехнічними спорудами портів,

            суднобудівних та судноремонтних заводів,

                 що перебувають в експлуатації

    З метою створення системи державного  технічного  нагляду  за

судноплавними   гідротехнічними   спорудами   та   гідротехнічними

спорудами  портів,  суднобудівних  та  судноремонтних  заводів  та

відповідно   до   Положення  про  Регістр  судноплавства  України,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  08.06.98

N 814, Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити Положення про організацію та порядок здійснення

державного технічного  нагляду  за  судноплавними  гідротехнічними

спорудами  та  гідротехнічними спорудами портів,  суднобудівних та

судноремонтних заводів,  що перебувають в експлуатації  (надалі  -

Положення), що додається.

    2. Укрморрічфлоту  (Скворцов  Г.П.)  у  встановленому порядку

зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

    3. Скасувати  накази  Міністерства  транспорту  України   від

12.12.2001 N  869   "Про затвердження Положення про

організацію  та   порядок   здійснення   технічного   нагляду   за

судноплавними   та  портовими  гідротехнічними  спорудами"  і  від

24.02.2003 N 131 "Про затвердження Правил  державного  нагляду  за

технічним    станом    судноплавних   гідротехнічних   споруд   та

гідротехнічних споруд портів та судноремонтних заводів".

    4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Симоненка С.В.

Міністр                                                   Г.Кірпа

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Міністерства

                                     транспорту України

                                     20.11.2003  N 906

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     17 грудня 2003 р.

                                     за N 1174/8495

                           Положення

             про організацію та порядок здійснення

                державного технічного нагляду за

            судноплавними гідротехнічними спорудами

              та гідротехнічними спорудами портів,

          суднобудівних та судноремонтних заводів,

                 що перебувають в експлуатації

                     1. Загальні положення

    1.1. Це Положення встановлює організаційні форми та  принципи

здійснення  державного  нагляду за технічним станом гідротехнічних

споруд що перебувають в експлуатації.

    1.2. Дія цього Положення поширюється на гідротехнічні споруди

(далі  - ГТС)  воднотранспортного  комплексу,  різного функційного

призначення,  що використовуються  з  метою  забезпечення  безпеки

судноплавства незалежно від форми власності та відомчої належності

ГТС.

    Положення застосовується    на    ГТС,   що   перебувають   в

експлуатації.

    1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються  у  такому

значенні:

    Морські та внутрішні водні шляхи - природні  і  штучні  водні

простори  і  водотоки,  які  використовуються  з  метою здійснення

судноплавства.

    Гідротехнічна споруда (ГТС) - споруда для використання водних

ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливанням вод .

    Судноплавна ГТС (далі - СГТС)  -  ГТС  на  водному  шляху для

забезпечення здійснення судноплавства, у тому числі суднопропускні

споруди (судноплавні шлюзи).

    ГТС портів,  суднобудівних та судноремонтних заводів - ГТС на

морських та внутрішніх водних шляхах,  що використовуються з метою

забезпечення перевезень вантажів та пасажирів,  а також  побудови,

ремонту, утилізації, обслуговування та огляду суден.

    Експлуатуюча організація  -  підприємство   або   організація

будь-якої    організіційно-правової   форми,   на   балансі   якої

перебувають ГТС та яка безпосередньо здійснює їх експлуатацію  або

яка  експлуатує  їх на основі договору з власником і відповідає за

технічний стан ГТС.

    Регістр судноплавства  України (далі - Регістр) - національне

класифікаційне  товариство,  яке  належить  до  сфери   управління

Міністерства транспорту України.

    Інспектор - посадова особа Регістру,  яка здійснює огляд ГТС,

готує висновки щодо їх технічного стану.

    Огляд - огляд інспектором Регістру ГТС з метою визначення  їх

технічного стану та оформлення відповідних документів.

    Реєстр ГТС  -  це  база  даних,  що  включає  відомості   про

спеціалізацію  ГТС,  їх  технічні  характеристики,  інформацію про

фактичний стан ГТС.

    Технічна експлуатація   -  комплекс  технічних  заходів,  які

забезпечують використання ГТС у  відповідності  до  функціональних

призначень у зазначений термін експлуатації.

    Режим експлуатації  -  використання  ГТС  за  призначенням  з

експлуатаційними   параметрами,   що   обумовлені   проектом   або

встановлені в процесі експлуатації з урахуванням технічного стану.

    Технічне обслуговування - комплекс операцій з підтримки ГТС в

працездатному  або  справному  стані  при   використанні   їх   за

призначенням.

    Ремонт - комплекс операцій з відновлення  працездатності  або

справності ГТС для подальшої експлуатації.

    Технічний стан - сукупність параметрів споруд,  що підлягають

об'єктивному  контролю  та  які змінюються в процесі експлуатації;

характеризується у визначений момент часу ознаками,  установленими

технічним оглядом і зафіксованими технічною документацією.

    Спеціалізована організація - організація,  що виконує  роботи

(послуги,    випробування),   результати   яких   використовуються

Регістром при здійсненні нагляду, має відповідну ліцензію Держбуду

України.

    Визнання підприємства (організації, лабораторії) - процедура,

передбачена  Правилами  Регістру  щодо  підтвердження  придатності

підприємства   (організації,   лабораторії)   виконувати    роботи

(послуги, випробування) для ГТС.

    Інженерне обстеження  -  комплекс  операцій  щодо  визначення

параметрів  технічного стану ГТС,  проведених відповідно до діючої

нормативно-технічної документації  із  застосуванням  спеціального

устаткування  і засобів вимірювального контролю,  яке здійснюється

згідно з відповідними Положеннями Держбуду України.

              2. Організація та порядок здійснення

           державного нагляду за технічним станом ГТС

    2.1. Метою  нагляду  за  технічним  станом  ГТС є контроль за

зміною їх технічного стану,  визначення і забезпечення придатності

до безаварійної експлуатації протягом терміну служби.

    2.2. Завданням системи нагляду за технічним станом ГТС є:

    своєчасне виявлення дефектів і умов, що сприяють їх появі;

    перевірка відповідності   показників   технічного  стану  ГТС

установленим вимогам;

    оцінка технічного стану і визначення фізичного зносу ГТС;

    реєстрація й облік  результатів  перевірок  технічного  стану

ГТС;

    перевірка відповідності   фактичного   режиму    експлуатації

передбаченому  проектом або встановленому в процесі експлуатації і

підтвердженому документами Регістру.

    2.3. Функції державного нагляду  і  контролю  за  дотриманням

технічних норм і правил на піднаглядних ГТС здійснює Регістр.

    2.4. У  процесі  здійснення державного нагляду за ГТС Регістр

забезпечує виконання таких заходів:

    перевірку відповідності    технічного   стану   ГТС   вимогам

нормативно-технічних   документів   за   результатами   проведених

оглядів;

    установлення вимог   з  підтримки  ГТС  у  технічному  стані,

придатному  до  експлуатації,  і   контроль   за   їх   виконанням

експлуатуючими організаціями;

    участь у розробці проектів нормативних  документів  з  питань

експлуатації ГТС;

    участь в  узгодженні   розроблювальної   нормативно-технічної

документації з експлуатації ГТС;

    участь в   узгодженні   технічних   завдань    та    проектів

реконструкції і ремонту ГТС;

    аналіз результатів наглядової діяльності і  розробка  заходів

щодо її удосконалення;

    організація розробки і узгодження нормативної документації  з

питань  державного  технічного  нагляду  за  ГТС в частині безпеки

судноплавства;

    розгляд висновків спеціалізованих організацій щодо технічного

стану піднаглядних ГТС;

    формування та ведення Реєстру ГТС;

    видача або анулювання документів.

    2.5. Наглядова   діяльність   за   технічним    станом    ГТС

здійснюється Регістром шляхом проведення технічних оглядів.

    2.5.1. Результати   огляду    оформлюються    актом    огляду

ГТС (додаток 1),  у якому  міститься  висновок  про  відповідність

стану   ГТС   вимогам  нормативно-технічної  документації,  а  при

виявленні недоліків виставляються вимоги експлуатуючій організації

для їх усунення.

    2.5.2. При  виявленні  в  процесі  технічного огляду порушень

правил і інструкцій  з  експлуатації  ГТС  Регістр  може  прийняти

рішення   про   призупинення  на  певний  термін,  припинення  або

обмеження режиму експлуатації ГТС,  а також про анулювання  раніше

виданих свідоцтв.

    2.5.3. При  обмеженнях  режиму  експлуатації  ГТС   додаткові

вимоги  щодо  їх  експлуатації  передбачаються у відповідних актах

Регістру.  Організація, що експлуатує ГТС, відповідно до цих вимог

                       (підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)

Печатка або штамп

уповноваженої установи

    На підставі  огляду,  проведеного "____"__________ ____ р.  і

перелічених вище документів,  що зберігають свою силу,  термін дії

цього Свідоцтва підтверджено

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

РЕГІСТР УКРАЇНИ   _______________________________________________

                       (підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)

Печатка або штамп

уповноваженої установи

    На підставі огляду,  проведеного "____"___________ ____ р.  і

перелічених вище документів,  що зберігають свою силу,  термін дії

цього Свідоцтва підтверджено

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

РЕГІСТР УКРАЇНИ   _______________________________________________

                       (підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)

Печатка або штамп

уповноваженої установи

                     ПРОДОВЖЕННЯ СВІДОЦТВА

    На підставі огляду,  проведеного "____"___________ ____ р.  і

перелічених вище документів,  що зберігають свою силу,  термін дії

цього Свідоцтва продовжено до "____"___________ ____ р. __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

------------------------------------------------------------------

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

------------------------------------------------------------------

РЕГІСТР УКРАЇНИ   _______________________________________________

                       (підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)

Печатка або штамп

уповноваженої установи

    На підставі огляду,  проведеного "____"____________ ____ р. і

перелічених вище документів,  що зберігають свою силу,  термін дії

цього Свідоцтва продовжено до "____"____________ ____ р. _________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

------------------------------------------------------------------

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                                |

------------------------------------------------------------------

РЕГІСТР УКРАЇНИ   _______________________________________________

                       (підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)

Печатка або штамп

уповноваженої установи

                                     Додаток 3

                                     до пункту 2.10

                                     Положення про організацію

                                     та порядок здійснення

                                     державного технічного

                                     нагляду за судноплавними

                                     гідротехнічними спорудами

                                     та гідротехнічними спорудами

                                     портів, суднобудівних та

                                     судноремонтних заводів, що

                                     перебувають в експлуатації

                 РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

-----------------------

|  Емблема Регістру   |

|судноплавства України|

-----------------------      РЕЄСТР

                     ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

N __________ Дата внесення _________ Дата внесення змін _________

Назва споруди ___________________________________________________

Власник _________________________________________________________

Експлуатуюча організація ________________________________________

                    1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ СПОРУДИ

------------------------------------------------------------------

|N   | Найменування              |    Характеристики   |Примітки |

|з/п |                           |---------------------|         |

|    |                           |За проектом|За фактом|         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

| 1  |            2              |     3     |    4    |    5    |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.1 |Призначення                |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.2 |Рік побудови:              |           |         |         |

|    |генеральний підрядник      |           |         |         |

|    |генеральний проектант      |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.3 |Рік останньої              |           |         |         |

|    |реконструкції, відновлення |           |         |         |

|    |або капітального ремонту:  |           |         |         |

|    |генеральний підрядник      |           |         |         |

|    |генеральний проектант      |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.4 |Тип споруди                |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.5 |Клас споруди               |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.6 |Сейсмостійкість, бали      |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.7 |Головні розміри, м:        |           |         |         |

|    |довжина                    |           |         |         |

|    |ширина                     |           |         |         |

|    |проектна глибина           |           |         |         |

|    |навігаційна глибина        |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.8 |Положення відлікового      |           |         |         |

|    |рівня води в Балтійській   |           |         |         |

|    |системі висот, м           |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.9 |Відмітки від відлікового   |           |         |         |

|    |рівня води, м:             |           |         |         |

|    |дна біля  споруди          |           |         |         |

|    |верхньої крайки укосу      |           |         |         |

|    |(берми)                    |           |         |         |

|    |кордону причалу            |           |         |         |

|    |верху огороджувальної та   |           |         |         |

|    |берегоукріплювальної       |           |         |         |

|    |споруди                    |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.10|Параметри розрахункового   |           |         |         |

|    |судна:                     |           |         |         |

|    |водотоннажність, т         |           |         |         |

|    |довжина найбільша, м       |           |         |         |

|    |ширина, м                  |           |         |         |

|    |осадка у вантажі, м        |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.11|Нормативні експлуатаційні  |           |         |         |

|    |навантаження:              |           |         |         |

|    |рівномірно-розподілене     |           |         |         |

|    |навантаження тс/кв. м      |           |         |         |

|    |у прикордонній зоні        |           |         |         |

|    |у перехідній зоні          |           |         |         |

|    |у тиловій зоні             |           |         |         |

|    |кранове                    |           |         |         |

|    |тип крану                  |           |         |         |

|    |зусилля на котку, тс       |           |         |         |

|----+---------------------------+-----------+---------+---------|

|1.12|Технічний стан споруди     |           |         |         |

|    |в цілому                   |           |         |         |

------------------------------------------------------------------

            2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ СПОРУДИ

------------------------------------------------------------------

|N   |   Найменування         |Характеристики |Технічний|Примітки|

|з/п |                        |---------------|  стан   |        |

|    |                        |За      |За    |         |        |

|    |                        |проектом|фактом|         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

| 1  |           2            |    3   |   4  |    5    |    6   |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.1 |Кам'яна постіль:        |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |висота, м               |        |      |         |        |

|    |відмітка низу, м        |        |      |         |        |

|    |ширина по верху, м      |        |      |         |        |

|    |ширина по низу, м       |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.2 |Гравітаційна стінка:    |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |висота, м               |        |      |         |        |

|    |відмітка низу, м        |        |      |         |        |

|    |ширина по верху, м      |        |      |         |        |

|    |ширина по низу, м       |        |      |         |        |

|    |розміри елементів, мм   |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.3 |Основа з паль:          |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |перетин паль, мм        |        |      |         |        |

|    |кількість подовжніх     |        |      |         |        |

|    |рядів                   |        |      |         |        |

|    |відстань між рядами, м  |        |      |         |        |

|    |подовжній крок, м       |        |      |         |        |

|    |відмітка голів паль, м  |        |      |         |        |

|    |відмітка низу паль, м   |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.4 |Шпунтова стінка:        |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |тип шпунтових паль      |        |      |         |        |

|    |відмітка низу паль, м   |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.5 |Анкерні тяги:           |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |перетин (діаметр), мм   |        |      |         |        |

|    |крок, м                 |        |      |         |        |

|    |відмітка установки, м   |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.6 |Анкерні опори:          |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |розміри, мм             |        |      |         |        |

|    |крок, м                 |        |      |         |        |

|    |відмітка низу, м        |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.7 |Верхня надбудова:       |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |висота стінки, м        |        |      |         |        |

|    |ширина по верху         |        |      |         |        |

|    |ширина по низі          |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.8 |Групи засипання         |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.9 |Морський укіс:          |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |закладання укосу        |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.10|Тиловий укіс:           |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|    |закладання укосу        |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.11|Берми:                  |        |      |         |        |

|    |ширина передньої        |        |      |         |        |

|    |берми, м                |        |      |         |        |

|    |ширина тилової берми, м |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.12|Покриття території:     |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.13|Дренажні пристрої:      |        |      |         |        |

|    |матеріал                |        |      |         |        |

|----+------------------------+--------+------+---------+--------|

|2.14|Спеціальні елементи     |        |      |         |        |

|    |конструкції:            |        |      |         |        |

------------------------------------------------------------------

                    3. УСТАТКУВАННЯ СПОРУДИ

------------------------------------------------------------------

|N  |      Найменування       | Характеристики|Технічний|Примітки|

|п/п|                         |---------------|  стан   |        |

|   |                         |За      | За   |         |        |

|   |                         |проектом|фактом|         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

| 1 |            2            |    3   |  4   |    5    |   6    |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.1|Прикордонні підкранові   |        |      |         |        |

|   |шляхи:                   |        |      |         |        |

|   |тип конструкції          |        |      |         |        |

|   |ширина колін, м          |        |      |         |        |

|   |тип рейок                |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.2|Кількість залізничних    |        |      |         |        |

|   |колій у прикордонній     |        |      |         |        |

|   |і перехідній зонах       |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.3|Швартовні пристрої:      |        |      |         |        |

|   |тип                      |        |      |         |        |

|   |кількість                |        |      |         |        |

|   |розрахункове зусилля, тс |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.4|Відбійні пристрої:       |        |      |         |        |

|   |тип                      |        |      |         |        |

|   |крок, м                  |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.5|Колесовідбійний брус:    |        |      |         |        |

|   |матеріал                 |        |      |         |        |

|   |перетин, мм              |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.6|Водопостачання           |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.7|Електропостачання:       |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.8|Зв'язок:                 |        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|3.9|Засоби навігаційного     |        |      |         |        |

|   |устаткування             |        |      |         |        |

------------------------------------------------------------------

            4. СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

                  ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ СПОРУДИ

------------------------------------------------------------------

|N  |      Найменування       | Характеристики|Технічний|Примітки|

|з/п|                         |---------------|   стан  |        |

|   |                         |За      |За    |         |        |

|   |                         |проектом|фактом|         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

| 1 |           2             |   3    |   4  |    5    |    6   |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|4.1|Мережа пунктів           |        |      |         |        |

|   |геодезичних спостережень:|        |      |         |        |

|---+-------------------------+--------+------+---------+--------|

|4.2|Контрольно-вимірювальна  |        |      |         |        |

|   |апаратура, закладена в   |        |      |         |        |

|   |конструкцію споруди      |        |      |         |        |

------------------------------------------------------------------Спонсоры раздела: