Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року

Название (рус.) Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

       КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 28 червня 1997 р. N 668

                              Київ

               Про Програму використання відходів

               виробництва і споживання на період

                          до 2005 року

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99

           N 1823 ( 1823-99-п ) від 01.10.99

           N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001

           N  721 (  721-2003-п ) від 15.05.2003 )

    З метою  поліпшення  екологічної  ситуації  та  раціонального

використання  вторинних  сировинних  ресурсів  Кабінет   Міністрів

України  п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити  Програму  використання  відходів виробництва і

споживання на період до 2005 року (далі - Програма), що додається.

    2. Міністерству фінансів і  Міністерству  економіки  під  час

розроблення  проектів  державного бюджету,  програм економічного і

соціального розвитку  на  відповідні  роки  передбачати  виділення

коштів для виконання завдань Програми.

    3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям:

    передбачати кошти для фінансування Програми;

    щорічно до  1  березня інформувати Міністерство економіки про

стан виконання завдань, передбачених Програмою.

    4. Міністерству економіки:

    разом з  відповідними  міністерствами,  іншими   центральними

органами  виконавчої влади,  Радою міністрів Автономної Республіки

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними

адміністраціями створити банк даних з питань використання відходів

виробництва і споживання;

    щорічно проводити аналіз стану виконання  Програми  та  до  1

квітня доповідати про його результати Кабінетові Міністрів України

і  у  разі  потреби  вносити  необхідні  зміни  та  доповнення  до

Програми.

    5. Міністерству   економіки  розглянути  стан  накопичення  і

утилізації використаних таропакувальних матеріалів  і  в  місячний

термін  разом  з  Міністерством  охорони  навколишнього природного

середовища та  ядерної  безпеки,  Міністерством  фінансів,  Фондом

державного  майна,  Державним  комітетом  по  житлово-комунальному

господарству вжити заходів до створення системи  збору,  переробки

та утилізації використаної тари та пакувальних матеріалів і в разі

потреби подати пропозиції Кабінетові Міністрів України.

      Виконуючий обов'язки

    Прем'єр-міністра України                          В.ДУРДИНЕЦЬ

    Інд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 28 червня 1997 р. N 668

                            ПРОГРАМА

              використання відходів виробництва і

               споживання на період до 2005 року

                     1. Загальні положення

    Створена в   Україні   структура   промислового   виробництва

характеризується  високою  питомою  вагою  ресурсо- та енергоємних

технологій.     Значні     масштаби     ресурсокористування     та

енергетично-сировинної  спеціалізації економіки України спричинили

високі  обсяги  щорічного  утворення  та  нагромадження   відходів

виробництва і споживання (далі - відходи).

    З метою  визначення  напрямів реалізації державної політики у

сфері поводження  з  відходами  розроблено  Програму  використання

відходів  виробництва  і споживання на період до 2005 року (далі -

Програма).  Такий спосіб розв'язання  важливої  для  нашої  країни

проблеми   передбачає   концентрацію   і  спрямування  фінансових,

матеріально-технічних,  інтелектуальних  та  інших   ресурсів   на

пріоритетні  завдання і заходи щодо ресурсозбереження та зменшення

негативного впливу відходів на довкілля і здоров'я людей.  Це  має

важливе  значення для структурних зрушень в економіці,  підвищення

ефективності та стабільності її розвитку як на загальнодержавному,

так  і  галузевому,  регіональному  і  місцевому  рівнях,  а також

сприятиме  розв'язанню  соціальних  проблем  і  підвищенню   рівня

зайнятості населення.

    У Програмі   враховані   державні,  регіональні  та  галузеві

інтереси, оскільки в її розробленні взяли участь представники всіх

заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади.

    Програмою передбачено  розроблення  і  впровадження  сучасних

технологій,  обладнання, устаткування та створення потужностей для

переробки,   утилізації   відходів   з  орієнтацією  на  вирішення

пріоритетних економічних,  екологічних та  соціальних  завдань,  а

також  створення  сприятливих умов виробникам та інвесторам для їх

участі у розв'язанні проблем використання відходів у нових  умовах

господарювання.

    Реалізація Програми  дасть змогу збільшити обсяг використання

відходів на 20 відсотків порівняно з 1989-1995 роками, зменшити їх

негативний вплив на довкілля і здоров'я людей та сформувати дійову

систему управління у сфері поводження з відходами.

               2. Соціально-економічні передумови

                      розроблення Програми

    Провідне місце  у  структурі  економіки  України  тепер  і  в

найближчій перспективі  належатиме  галузям  і  виробництвам,  які

утворюють сотні мільйонів тонн відходів,  що часто перевищує обсяг

корисної продукції.

    Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд.  тонн  відходів

виробництва  та  споживання,  з  яких  приблизно  10-15  відсотків

застосовуються як вторинні матеріальні ресурси,  решта потрапляє у

сховища,   шламонакопичувачі,  терикони.  Відходи  займають  площу

близько 160 тис.  гектарів,  а загальний їх обсяг досяг  25  млрд.

тонн.  Вони  є  одним  з  найбільш  вагомих  факторів  забруднення

довкілля і негативного впливу фактично  на  всі  його  компоненти.

Інфільтрація   сховищ,   горіння  териконів,  пилоутворення,  інші

фактори,  що зумовлюють міграцію токсичних речовин,  призводять до

забруднення   підземних   та  поверхневих  вод,  погіршення  стану

атмосферного повітря, земельних ресурсів тощо.

    Витрати на  складування  і  захоронення  відходів  становлять

майже 20 відсотків вартості продукції.

    Основними джерелами  утворення відходів в Україні залишаються

підприємства    гірничо-рудного,    хімічного,     металургійного,

машинобудівного,     паливно-енергетичного,     будівельного    та

агропромислового комплексів,  які розосереджені по всій  території

країни.

    У зв'язку   із   зменшенням  обсягу  видобутку  та  переробки

корисних  копалин  і  випуску  багатьох  видів  продукції  щорічне

утворення  відходів  за  останні  роки  зменшилося в середньому на

20-30 відсотків. Водночас намітилася стійка тенденція до зменшення

використання    відходів    у   виробництві,   викликаного   рядом

соціально-економічних причин.

    Технології переробки   відходів   застаріли,   різко   зросла

вартість    паливно-енергетичних    ресурсів    і    всіх    видів

транспортування,   значно   звузилася   діяльність   заготівельних

організацій.  Немає  засобів  ефективного  впливу на підприємства,

вони продовжують лише таке використання відходів, яке дає негайний

прибуток.

    Така ситуація    призводить    до    поступового   руйнування

науково-технічного  потенціалу  України  у  сфері   поводження   з

відходами,   невикористання   численних   розроблень   технологій,

устаткування  та  обладнання,  накопиченого   досвіду   утилізації

відходів вугільної, паливно-енергетичної, металургійної, хімічної,

інших  галузей   промисловості,   а   також   вторинної   сировини

(макулатура,  ганчір'я,  склобій, полімерні відходи тощо), тоді як

відходи виробництва і споживання можуть відігравати значну роль  у

забезпеченні  промисловості сировиною,  замінюючи первинні ресурси

(рудні концентрати,  природні нерудні матеріали,  паливо, деревину

тощо).

              3. Основна мета та завдання Програми

    Основною метою  Програми  є  ефективне  розв'язання  проблеми

використання відходів в Україні,  яка передбачає збільшення обсягу

переробки та утилізації відходів,  зменшення їх негативного впливу

на  довкілля,  розроблення  та   впровадження   ресурсозберігаючих

технологій,  а  також  удосконалення  всієї  системи  поводження з

відходами,  що значно поліпшить екологічну ситуацію та умови життя

людей.

    Основні завдання Програми:

    формування і   реалізація   політики   управління   у   сфері

поводження   з   відходами   шляхом   створення    організаційних,

нормативно-правових    та   інформаційних   передумов,   а   також

розроблення галузевих,  регіональних і місцевих програм поводження

з відходами;

    зменшення ресурсної залежності країни за рахунок використання

вторинних ресурсів і зниження витрат первинної сировини  (особливо

імпортної) в загальному обсязі ресурсоспоживання;

    поліпшення діючих  і  створення нових технологій використання

найбільш важливих видів вторинних ресурсів та перехід до  мало-  і

безвідхідних технологій виробництва продукції;

    перехід до замкнутих циклів ресурсоспоживання;

    значне зниження  техногенного  впливу  відходів  на  довкілля

особливо в районах концентрації промислового виробництва,  зокрема

внаслідок  скорочення  обсягу кінцевих відходів,  комплексних схем

використання сировини та відповідного зменшення площі  землі,  яка

виділяється для зберігання та захоронення відходів.

    виявлення та   впровадження  ефективних  виробничих  проектів

переробки та утилізації відходів;

    організація науково-дослідних і  конструкторських  розроблень

перспективних ресурсозберігаючих та маловідхідних технологій;

    залучення коштів      усіх      заінтересованих     суб'єктів

господарювання та забезпечення сприятливих умов  для  впровадження

запропонованих  заходів,  створення  систем  моніторингу відходів,

інформаційного і кадрового забезпечення;

    організація контролю,  за  ефективністю  здійснення   заходів

Програми та використанням коштів.

    Очікувані результати від реалізації Програми:

    збільшення обсягу випуску продукції, виробленої з відходів;

    заощадження первинної   сировини   за   рахунок  використання

відходів;

    одержання прибутку внаслідок реалізації продукції, виробленої

з відходів;

    збільшення експорту   та   скорочення   імпорту   за  рахунок

реалізації продукції, виробленої з відходів;

    зменшення негативного впливу на довкілля.

    Програмні заходи визначено виходячи з орієнтації на вирішення

основних  економічних  і  соціальних  завдань  держави,  таких  як

структурна перебудова економіки, розв'язання проблеми забезпечення

держави паливно-енергетичними і продовольчими ресурсами, створення

нових  робочих   місць,   поліпшення   екологічної   ситуації,   з

дотриманням таких пріоритетів:

    зменшення обсягів утворення та накопичення відходів;

    підвищення рівня використання відходів, у першу чергу тих, що

можуть    дати    значний    еколого-економічний    ефект,     але

використовуються не повною мірою;

    зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на довкілля;

    врахування повної   ресурсної   цінності   відходів  під  час

розв'язання проблем задоволення потреб економіки України,  зокрема

імпортозаміщення та збільшення експорту;

    врахування характеру    утворення   відходів   (міжгалузевий,

міжрегіональний,  в окремих регіонах та на окремих територіях)  та

їх масштабів;

    застосування апробованих   та  відпрацьованих  технологій  та

устаткування;

    зменшення частки  бюджетних  коштів   у   загальному   обсязі

фінансування   проектів,   орієнтація   на  кошти  підприємств  та

вітчизняних або іноземних інвесторів.

    Оскільки одразу  профінансувати  всі  проекти  неможливо,  то

передбачається  це  здійснювати поетапно і поступово,  починаючи з

проектів,  які після  впровадження  та  підтвердження  їх  високої

ефективності будуть запроваджені у виробництво.

    У Програмі   поряд  з  виробничими  передбачено  заходи  щодо

механізму    її    реалізації,    зокрема     економіко-правового,

нормативно-методичного,      інформаційного,      кадрового     та

організаційно-управлінського забезпечення.

    В умовах ринкової  економіки  особливого  значення  набувають

економічні  методи регулювання,  реалізація яких здійснюватиметься

шляхом  розроблення,  вдосконалення  і  впровадження   відповідної

правової бази.

    Частина заходів   орієнтована  на  перегляд  і  вдосконалення

системи нормативної документації та  статистичної  звітності,  яка

зараз   діє   в   країні.   Зокрема,   передбачається  розроблення

основоположних державних стандартів щодо  відходів  відповідно  до

європейських та міжнародних.

    Для інформаційного  забезпечення  Програми передбачені заходи

щодо створення системи обліку,  накопичення та обміну інформацією,

моніторингу  поводження з відходами,  інформаційних баз даних щодо

відходів та технологій  поводження  з  ними.  Це  має  бути  єдина

загальнодержавна    (міжгалузева    та   міжрегіональна)   система

інформаційного  забезпечення  управління  у  сфері  поводження   з

відходами,  яка є складовою інформаційного забезпечення управління

раціональним використанням природних ресурсів України.

    Крім того,  передбачаються заходи щодо організації підготовки

і перепідготовки кадрів,  зайнятих у сфері поводження з відходами,

а також  організаційні  заходи,  спрямовані  на  створення  дієвої

системи управління у цій сфері.

              4. Заходи щодо використання відходів

                    виробництва і споживання

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      | Найменування |  Термін   |            Обсяги фінансування (млн. гривень)           | Результати, очікувані  | Відпо-

      | заходів,     |  впровад- |---------------------------------------------------------| внаслідок здійснення   | відальні

      | місце        |  ження за |всьо-|у тому |у тому |  за джерелами фінансування        |      заходів           | за здій-

      | впровадження |  роками   | го  |числі  |числі  |-----------------------------------|                        | снення

      |              |-----------|     |НДР та |капіта-|дер-  |міс- |власні |поза-  |інші  |                        | заходів

      |              |поча-|за-  |     |ПКР    |льні   |жав-  |цеві |кошти  |бюдже- |джере-|                        |

      |              |ток  |кін- |     |       |вкладе-|ний   |бюд- |підпри-|тні    |ла    |                        |

      |              |     |чення|     |       |ння    |бюджет|жети |ємств  |фонди  |      |                        |

      |              |     |     |     |       |       |      |     |       |       |      |                        |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1     Використання

       відходів

       видобутку та

       збагачення

       корисних

       копалин

4.1.1   Створення      1998  2001  5,1     0,51    4,59    1,7           0,85           2,55  зменшення площі        Мінпром

       виробництва                                                                     (кре- відвалів, збільшення

       з переробки                                                                     дит)  випуску гранатового

       гранато-             1998  0,34    0,34            0,25          0,09                 концентрату, на 25

       вмісних              1999  1,87    0,17    1,7     0,55          0,26           1,06  тис. тонн на рік (5,1

       порід з              2000  1,7             1,7     0,6           0,25           0,85  млн. гривень),

       виділенням           2001  1,19            1,19    0,3           0,25           0,64  заощадження первинної

       гранатових                                                                            сировини - 25 тис.тонн

       концентратів                                                                          на рік (0,425 млн.

       для                                                                                   гривень), прибуток -

       абразивної                                                                            0,68 млн. гривень на

       промисловості                                                                         рік, експорт - 3,06

                                                                                             млн. гривень на рік,

       Північний                                                                             запобігання

       гірничо-                                                                              екологічним збиткам -

       збагачувальний                                                                        0,425 млн. гривень на

       комбінат                                                                              рік

       (Дніпро-

       петровська

       область)

( Підпункт  4.1.2  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99 )

( Підпункт  4.1.3  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

4.1.4   Впровадження   1998  2000  3,4     0,34    3,06    0,68         0,68           2,04   зменшення площі         - " -

       комплексу з                                                                    (кре-  відвалів, збільшення

       переробки                                                                      дит)   обсягу виробництва на

       мусковіто-           1998  0,255   0,255           0,255                              20,1 тис. тонн на рік

       вмісних              1999  1,573   0,085   1,488   0,213        0,34           1,02   (7,5 млн. гривень),

       розкривних           2000  1,572           1,572   0,212        0,34           1,02   заощадження первинної

       порід                                                                                 сировини - 20,1 тис.

                                                                                             тонн на рік (2 млн.

       Північний                                                                             гривень), прибуток -

       гірничо-                                                                              0,595 млн. гривень на

       збагачу-                                                                              рік, запобігання

       вальний                                                                               екологічним збиткам -

       комбінат                                                                              0,017 млн. гривень на

       (Дніпро-                                                                              рік

       петровська

       область)

( Підпункт  4.1.5  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99 )

( Підпункт  4.1.6  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99 )

4.1.7   Будівництво    1998  2000  1,15    0,025   1,125                0,18   0,87    0,1    зменшення площі        Хмель-

       експери-                                                                              відвалів вапнякових    ницька

       ментальної           1998  0,5     0,025   0,475                0,06   0,4     0,04   відходів,              обласна

       печі для             1999  0,5             0,5                  0,06   0,4     0,04   рекультивація землі,   держ-

       виробництва          2000  0,15            0,15                 0,06   0,07    0,02   збільшення випуску     адміні-

       вапна з                                                                               продукції на 30 тис.   страція

       вапнякових                                                                            тонн на рік (2,4 млн.

       відходів                                                                              гривень), заощадження

                                                                                             первинної сировини -

       Закупненське                                                                          45 тис. тонн на рік

       кар'єро-                                                                              (0,48 млн. гривень),

       управління                                                                            прибуток - 0,82 млн.

       (Хмельницька                                                                          гривень на рік,

       область)                                                                              запобігання

                                                                                             екологічним збиткам -

                                                                                             0,12 млн. гривень на

                                                                                             рік

4.2     Використання

       відходів

       вугле-

       видобутку і

       вугле-

       збагачення

4.2.1   Впровадження   1998  1998  3,034   0,103   2,931                0,34   0,104   2,59   зменшення площі        Укрбуд-

       енерго-                                                                               відвалів вугле-        матеріали

       зберігаючої                                                                           відходів, збільшення

       технології у                                                                          обсягу випуску

       виробництво                                                                           архітектурно-

       архітектурно-                                                                         будівельної цегли на

       будівельної                                                                           91 млн. штук на рік

       керамічної                                                                            (16,06 млн. гривень),

       цегли з                                                                               заощадження первинної

       використанням                                                                         сировини - 177 тис.

       вуглевідходів                                                                         тонн на рік (1,382

                                                                                             млн. гривень), у тому

       Луганський                                                                            числі палива - 7,6

       дослідно-                                                                             тис. тонн умовного

       експеримен-                                                                           палива (1,05 млн.

       тальний                                                                               гривень), прибуток за

       завод                                                                                 рахунок використання

       будівельних                                                                           відходів - 5,067 млн.

       матеріалів                                                                            гривень на рік,

       (м. Луганськ),                                                                        запобігання

       Очеретинський                                                                         екологічним збиткам -

       завод                                                                                 0,009 млн. гривень на

       "Будіндустрія"                                                                        рік

       (Донецька

       область),

       Хмельницький

       завод

       будівельних

       матеріалів

       (м.

       Хмельницьк),

       Роменське

       виробництво

       будівельних

       матеріалів

       (Сумська

       область)

( Підпункт  4.2.2  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99 )

4.2.3   Використання   1998  1999  0,4     0,15    0,25    0,4                                збагачення                - " -

       для переробки        1998  0,3     0,15    0,15    0,3                                тонкозернистих шламів

       тонко-               1999  0,1             0,1     0,1                                з одержанням

       зернистих                                                                             концентрату - 30 тис.

       відходів                                                                              тонн на рік (1,8 млн.

       вугільної та                                                                          гривень), заощадження

       гірничо-                                                                              первинної сировини -

       рудної                                                                                1,8 млн. гривень на

       промисловості                                                                         рік, прибуток - 0,18

                                                                                             млн. гривень на рік

       Павлоградська

       вуглезбагачу-

       вальна

       фабрика

       (Дніпро-

       петровська

       область),

       Луганська

       вуглезбага-

       чувальна

       фабрика

       (Луганська

       область)

4.2.4   Розроблення і  1998  2001   1      0,2     0,8     0,2   0,3    0,3            0,2    запобігання викидам    Донецька

       введення в                                                                   (інвес-  шахтного метану,       обласна

       дію                                                                           тиції)  заощадження первинної  держ-

       парогазової          1998  0,1     0,1             0,1                                сировини - 10 млн.     адміні-

       ТЕЦ на               1999  0,2     0,05    0,15    0,1          0,1                   куб. м газу на рік     страція

       шахтному             2000  0,3     0,05    0,25          0,1    0,1            0,1    (7,2 млн. гривень),

       метані               2001  0,4             0,40          0,2    0,1            0,1    прибуток - 1,8 млн.

                                                                                             гривень на рік

       Шахта імені

       Засядька

       (Донецька

       область)

( Підпункт  4.2.5  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

4.2.6   Модернізація   1998  2001  2,06    0,06    2       0,46         0,85           0,75   отримання 2,5 тонн      Мінвугле-

       місцевої                                                                      (кре-   концентрату на рік      пром

       котельні, яка                                                                  дит)   (0,8 млн. гривень),     Донецька

       використовує         1998  0,06    0,06            0,06                               прибуток - 0,25 млн.    обласна

       германіє-            1999  0,4             0,4     0,1          0,15           0,15   гривень на рік,         держ-

       вмісне               2000  0,8             0,8     0,15         0,35           0,3    запобігання             адміні-

       вугілля шахти        2001  0,8             0,8     0,15         0,35           0,3    забрудненню довкілля    страція

       "Піонер" з                                                                            германієвими сполуками

       метою

       отримання

       германієвого

       концентрату

       із золовиносу

       ВО "Добро-

       пільвугілля"

       (м.

       Добропілля,

       Донецька

       область)

4.2.7   Проведення     1998  2000  3,5     1,75    1,75    0,7          1,4            1,4    отримання матеріалу    Мінвугле-

       дослідно-                                                                     (кре-   для заміни сталі в     пром

       промислової                                                                   дит)    обладнанні - 100 тонн  Мінпром

       плавки               1998  0,6     0,35    0,25    0,2          0,2            0,2    на рік, заощадження

       некородуючого        1999  1,25    0,75    0,5     0,25         0,5            0,5    до 500 тонн сталі на

       сплаву               2000  1,65    0,65    1       0,25         0,7            0,7    рік (0,22 млн.

       феросиліко-                                                                           гривень), прибуток -

       алюмінію                                                                              0,1 млн. гривень на

       в печі                                                                                рік

       потужністю 1

       Мвт з

       відходів

       вугле-

       збагачення

       ВО "Добропіль-

       вугілля",

       ВАТ

       Нікопольський

       завод

       феросплавів

       (м. Нікополь,

       Дніпропетров-

       ська область)

( Підпункт  4.2.8  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 721 ( 721-2003-п ) від 15.05.2003 )

4.3     Використання

       відходів

       енергетики

( Підпункт  4.3.1  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

4.3.2   Будівництво    1998  2002  5,64    0,5     5,14    2     0,01   1,44           2,19   виготовлення           Харків-

       заводу з             1998  0,405   0,405           0,4   0,005                        продукції з відходів   ська

       виробництва          1999  1,225   0,095   1,13    0,44  0,005  0,3            0,48   - 30 млн. штук цегли   обласна

       цегли та             2000  1,22            1,22    0,44         0,3            0,48   на рік (3,15 млн.      держ-

       черепиці з           2001  1,6             1,6     0,4          0,84           0,36   гривень), заощадження  адміні-

       використанням        2002  1,19            1,19    0,32                        0,87   первинної сировини -   страція

       відходів                                                                              100 тис. тонн на рік

       підприємств                                                                           (1,15 млн. гривень),

       енергетики та                                                                         прибуток - 0,6275

       цементного                                                                            млн. гривень на рік,

       виробництва                                                                           зменшення площі

                                                                                             відвалів ТЕС та

       Зміївська                                                                             негативного впливу на

       ТЕС, МКП                                                                              довкілля, запобігання

       "ЕКО"                                                                                 екологічним збиткам -

       (Харківська                                                                           0,595 млн. гривень на

       область)                                                                              рік

( Підпункт  4.3.3  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

( Підпункт  4.3.4  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1033 ( 1033-99-п ) від 15.06.99 )

4.3.5   Введення в     1998  1998  3,2             3,2                  3,2                   зменшення запиленості  Міненерго

       дію установки                                                                         золошлакових

       з відбору                                                                             відвалів, збільшення

       мікросфери                                                                            обсягу випуску

                                                                                             продукції на 5 тис.

       Бурштинська                                                                           тонн на рік (0,45

       ТЕС (м.                                                                               млн. гривень),

       Бурштин,                                                                              заощадження первинної

       Івано-                                                                                сировини - 0,45 млн.

       Франківська                                                                           гривень на рік,

       область)                                                                              прибуток - 0,045 млн.

                                                                                             гривень на рік,

                                                                                             експорт - 0,45 млн.

                                                                                             гривень на рік

( Підпункт  4.3.6  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

4.3.7   Створення      1998  1999  7       0,5     6,5     5            1      1              зменшення площі        Київська

       виробництва          1998  0,5     0,5             0,5                                відвалів,              обласна

       будівельних          1999  6,5             6,5     4,5          1      1              рекультивація землі,   держ-

       матеріалів та                                                                         заощадження первинної  адміні-

       конструкцій з                                                                         сировини (щебінь,      страція

       використанням                                                                         пісок, цемент) - 1

       золошлакових                                                                          млн. гривень на рік,

       відходів                                                                              запобігання

                                                                                             екологічним збиткам -

       Трипільська                                                                           26 млн. гривень

       ТЕС (Київська

       область)

( Підпункт  4.3.8  розділу 4 виключено на  підставі  Постанови  КМ

N 1314 ( 1314-2001-п ) від 10.10.2001 )

4.3.9   Будівництво    1998  2001  0,08            0,08    0,016        0,064                 зменшення площі        Міненерго

       комплексної          1998  0,02            0,02    0,004        0,016                 золовідвалів,

       механізованої        1999  0,02            0,02    0,004        0,016                 збільшення обсягу

       лінії з              2000  0,02            0,02    0,004        0,016                 виробництва на 400

       виробництва          2001  0,02            0,02    0,004        0,016                 тис. блоків на рік

       стінових                                                                              (0,28 млн. гривень),

       блоків                                                                                заощадження первинної

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: