Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Название (рус.) Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

редакцiя вiд 04.09.2003

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 3 серпня 1998 р. N 1198

                              Київ

             Про єдину державну систему запобігання

              і реагування на надзвичайні ситуації

              техногенного та природного характеру

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1376 ( 1376-99-п )   від 29.07.99

           N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001

           N 717  (  717-2003-п ) від 15.05.2003

           N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

    З метою   своєчасного   проведення   роботи,   пов'язаної  із

запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та

природного характеру,        Кабінет       Міністрів       України

п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити   Положення   про   єдину   державну    систему

запобігання  і  реагування на надзвичайні ситуації техногенного та

природного  характеру  (далі  -  єдина   державна   система),   що

додається.

    2. Міністерству  з  питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи   в

п'ятимісячний   термін   розробити   разом   із   заінтересованими

центральними органами виконавчої влади і затвердити:

    типові положення    про    функціональні   та   територіальні

підсистеми єдиної державної системи;

    типові положення про позаштатні аварійно/пошуково/-рятувальні

формування єдиної державної системи;

    методичні рекомендації  з  планування  дій  єдиної  державної

системи.

    3. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої

влади розробити і затвердити до 30 березня 1999 р.  за погодженням

з Міністерством  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах

захисту   населення   від   наслідків   Чорнобильської  катастрофи

положення про функціональні підсистеми єдиної державної системи.

    4. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,

Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям

розробити  і  затвердити  до  30 березня 1999 р.  за погодженням з

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту

населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи положення про

територіальну підсистему єдиної державної системи.

    5. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої

влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,

Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям

подати у III кварталі 1998 р.  Міністерству з питань  надзвичайних

ситуацій   та   у   справах   захисту   населення   від  наслідків

Чорнобильської катастрофи перелік підпорядкованих їм сил і засобів

оперативного реагування, у тому числі сил постійної готовності.

    6. Державному   комітетові   зв'язку   забезпечувати  у  разі

виникнення    надзвичайної    ситуації     позачергове     надання

підприємствами  зв'язку відповідних послуг структурним підрозділам

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у  справах  захисту

населення від   наслідків  Чорнобильської  катастрофи  за  рахунок

асигнувань,  передбачених цьому  Міністерству  у  складі  видатків

Державного бюджету України.

    7. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої

влади забезпечувати виділення за  заявкою  Міністерства  з  питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської  катастрофи  за  рахунок  асигнувань,  передбачених

цьому  Міністерству  у складі видатків Державного бюджету України,

транспортних засобів для доставки в райони надзвичайних ситуацій і

повернення до місць постійного розташування сил і засобів, а також

спеціальних  вантажів,  задіяних  для  запобігання  і  локалізації

надзвичайних ситуацій.

    8. Підприємствам залізничного,  авіаційного,  автомобільного,

морського  і  річкового  транспорту забезпечувати в першочерговому

порядку  спеціалістів  і  посадових  осіб  Міністерства  з  питань

надзвичайних   ситуацій   та  у  справах  захисту   населення  від

наслідків Чорнобильської катастрофи квитками для проїзду до району

надзвичайної   ситуації   (за  наявності  у  них  посвідчення  про

відрядження).

    Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

    Інд.33

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 3 серпня 1998 р. N 1198

                           ПОЛОЖЕННЯ

      про єдину державну систему запобігання і реагування

       на надзвичайні ситуації техногенного та природного

                           характеру

                        Загальна частина

    1. Це  Положення визначає принципи створення єдиної державної

системи  запобігання  і   реагування   на   надзвичайні   ситуації

техногенного та природного характеру,  основні завдання, склад сил

і засобів,  порядок  виконання  завдань  і  взаємодії  структурних

підрозділів, а також регулює основні питання функціонування єдиної

державної системи.

    2. У цьому Положенні  наведені  нижче  терміни  вживаються  у

такому значенні:

    єдина державна   система   запобігання   і   реагування    на

надзвичайні  ситуації  техногенного і природного характеру (далі -

єдина державна система) - центральні та місцеві органи  виконавчої

влади,  виконавчі органи рад,  державні підприємства,  установи та

організації з  відповідними  силами  і  засобами,  які  здійснюють

нагляд   за   забезпеченням   техногенної  та  природної  безпеки,

організують  проведення   роботи   із   запобігання   надзвичайним

ситуаціям   техногенного   та   природного   походження   (далі  -

надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх  виникнення  з  метою

захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат;

    сили і  засоби  єдиної   державної   системи   -   військові,

спеціальні  і  спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням,

наглядові органи та інформаційні бази підсистем  єдиної  державної

системи, призначені   або  залучені  для  виконання  завдань  щодо

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

    підсистема - складова частина єдиної державної системи;

    орган управління єдиною державною системою (її  підсистемами)

- орган   виконавчої    влади   або  його  структурний  підрозділ,

призначений  для  безпосереднього  керівництва   діяльністю   щодо

запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації  в  межах їх

компетенції;

    аварійно/пошуково/-рятувальна служба єдиної державної системи

(її  підсистем)  -  структурний  підрозділ   відповідного   органу

виконавчої  влади,  призначений  для  організації  та здійснення в

межах його компетенції заходів щодо запобігання  і  реагування  на

надзвичайні ситуації на відповідних територіях;

    надзвичайна ситуація  -  порушення  нормальних  умов  життя і

діяльності людей на об'єкті  або  території,  спричинене  аварією,

катастрофою,  стихійним  лихом  або іншими чинниками,  що призвело

(може призвести) до загибелі  людей  та/або  значних  матеріальних

втрат;

    реагування на  надзвичайні  ситуації  -   скоординовані   дії

підрозділів  єдиної  державної  системи щодо реалізації планів дій

(аварійних планів),  уточнених в умовах конкретного виду та  рівня

надзвичайної   ситуації  з  метою  надання  невідкладної  допомоги

потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей;

    запобігання виникненню  надзвичайних ситуацій - підготовка та

реалізація комплексу правових,  соціально-економічних, політичних,

організаційно-технічних,  санітарно-гігієнічних  та інших заходів,

спрямованих  на  регулювання  техногенної  та  природної  безпеки,

проведення  оцінки  рівнів ризику,  завчасне реагування на загрозу

виникнення  надзвичайної  ситуації  на  основі  даних  моніторингу

(спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого

перебігу подій з метою недопущення їх переростання  у  надзвичайну

ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків.

    3. Основною   метою  створення  єдиної  державної  системи  є

забезпечення реалізації державної політики у сфері  запобігання  і

реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.

    4. Завданнями єдиної державної системи є:

    розроблення нормативно-правових актів,  а також норм,  правил

та  стандартів  з  питань  запобігання  надзвичайним  ситуаціям та

забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків;

    забезпечення готовності   центральних   та  місцевих  органів

виконавчої влади, виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і

засобів  до  дій,  спрямованих  на  запобігання  і  реагування  на

надзвичайні ситуації;

    забезпечення реалізації  заходів  щодо запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій;

    навчання населення  щодо  поведінки  та дій у разі виникнення

надзвичайної ситуації;

    виконання цільових  і науково-технічних програм,  спрямованих

на  запобігання  надзвичайним  ситуаціям,   забезпечення   сталого

функціонування  підприємств,  установ  та  організацій,  зменшення

можливих матеріальних втрат;

    збирання і  аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні

ситуації,  видання  інформаційних  матеріалів  з  питань   захисту

населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

    прогнозування і   оцінка   соціально-економічних    наслідків

надзвичайних  ситуацій,  визначення  на  основі прогнозу потреби в

силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

    створення, раціональне   збереження  і  використання  резерву

матеріальних та фінансових ресурсів,  необхідних для запобігання і

реагування на надзвичайні ситуації;

    проведення державної  експертизи,  забезпечення  нагляду   за

дотриманням   вимог   щодо   захисту  населення  і  територій  від

надзвичайних ситуацій (у межах повноважень центральних та місцевих

органів виконавчої влади);

    оповіщення населення про загрозу та  виникнення  надзвичайних

ситуацій,  своєчасне  та достовірне його інформування про фактичну

обстановку і вжиті заходи;

    захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

    проведення рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт   щодо

ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  організація життєзабезпечення

постраждалого населення;

    пом'якшення можливих  наслідків  надзвичайних ситуацій у разі

їх виникнення;

    здійснення заходів  щодо  соціального  захисту  постраждалого

населення, проведення гуманітарних акцій;

    реалізація визначених  законодавством  прав  у  сфері захисту

небезпечними,  радіоактивними і токсичними речовинами,  дотримання

умов безпечного розміщення та збереження небезпечних, токсичних та

радіоактивних відходів.

    Методичне забезпечення  управління  та здійснення контролю за

екологічно обгрунтованим проведенням робіт з ліквідації  наслідків

надзвичайних ситуацій та аварій.

    Організація робіт   з   прогнозування  екологічного  стану  в

районах   розташування   потенційно   небезпечних   об'єктів    та

інтенсивної військової та господарської діяльності, в тому числі у

випадку   виникнення   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та

природного характеру.

    Організація і  проведення  спостереження,  оцінки  і прогнозу

стану атмосфери,  водних об'єктів і сільськогосподарських культур,

радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території України.

    Попередження про    стихійні    гідрометеорологічні    явища,

екстремально високі рівні забруднення довкілля.

    Забезпечення керівних  органів   єдиної   державної   системи

гідрометеорологічною  інформацією  та  інформацією про забруднення

довкілля.

    Здійснення у   разі    виникнення    надзвичайних    ситуацій

оперативного   контролю  та  виміром  радіоактивного  і  хімічного

забруднення згідно з установленим регламентом у місцях  проведення

постійних спостережень.

    Організація і  проведення  моніторингу  стану  підземних вод,

включаючи їх радіоактивне забруднення.

    Організація і проведення моніторингу  небезпечних  екзогенних

геологічних процесів.

    Прогнозування разом  з  Національною  академією наук розвитку

небезпечних геологічних і геофізичних процесів.

    Проведення загальнодержавної     класифікації      потенційно

небезпечних техногенних об'єктів.

    Визначення критичних  територій  за  екологічними  наслідками

можливих  надзвичайних   ситуацій   природного   та   техногенного

характеру.

    Розроблення методики   прогнозування   і  оцінки  екологічних

наслідків можливих надзвичайних ситуацій і аварій.

    Визначення оптимальної структури та  єдиних  технічних  вимог

щодо  проведення постійних спостережень за техногенне небезпечними

об'єктами та територіями, на яких вони були розташовані.

    Розроблення та  дослідне   впровадження   рекомендацій   щодо

вилучення   з   технологічного   процесу   потенційно   техногенно

небезпечних  об'єктів  різних  галузей,  небезпечних   речовин   і

технологій.

    Управління створенням   і   діяльністю  таких  функціональних

підсистем єдиної державної системи:

    державна система   екологічного   моніторингу   навколишнього

середовища;

    спостереження і  контроль за природними гідрометеорологічними

явищами та забрудненням довкілля;

    прогнозування гідрометеорологічних умов і явищ;

    спостереження і контроль за рівнем забруднення підземних вод,

включаючи радіоактивне;

    спостереження і    контроль   за   небезпечними   екзогенними

геологічними процесами;

    прогнозування небезпечних геологічних і геофізичних процесів.

(  Розділ  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1376

(  1376-99-п  )  від  29.07.99,  в  редакції  Постанови  КМ N 1006

( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

                      Держатомрегулювання

    Забезпечення розроблення  нормативних  актів з питань ядерної

та  радіаційної  безпеки,   а   також   впровадження   відповідних

механізмів   її   регулювання  (ліцензування  діяльності  у  сфері

використання ядерної енергії тощо)  з  метою  здійснення  політики

запобігання надзвичайним ситуаціям та гармонізації законодавства.

    Визначення критеріїв і норм ядерної та радіаційної безпеки.

    Організація і  здійснення  державного  нагляду за дотриманням

вимог ядерної і радіаційної безпеки  та  контролю  за  реалізацією

заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках,

об'єктах,  призначених для поводження з радіоактивними  відходами,

уранових об'єктах.

    Виконання обов'язків компетентного  національного  органу  та

пункту   зв'язку,   відповідального  за  направлення  і  одержання

оповіщень та інформації в разі ядерної аварії, згідно з Конвенцією

про  оперативне  оповіщення  про  ядерну  аварію  ( 995_026 ) та у

рамках відповідних двосторонніх договорів з іншими країнами.

    Оперативне повідомлення  через  засоби масової інформації про

радіаційні аварії на території України,  а також за  її  межами  у

разі можливості трансграничного перенесення радіоактивних речовин.

    Управління створенням  і діяльністю функціональної підсистеми

єдиної державної системи "безпека об'єктів ядерної енергетики".

(  Розділ  в  редакції  Постанови  КМ  N  1006 ( 1006-2001-п ) від

09.08.2001 )

                            Мінтранс

    Організація і   проведення   заходів   щодо   запобігання   і

реагування на  надзвичайні  ситуації  на  транспортних  засобах  і

комунікаціях,    включаючи    терміновий   ремонт   і   розширення

магістралей, злітно-посадкових смуг, причалів, залізничних станцій

тощо.

    Здійснення функцій    компетентного   державного   органу   з

перевезення  небезпечних  вантажів   залізничним,   автомобільним,

повітряним, морським і річковим транспортом.

    Забезпечення перевезення   сил   і   засобів,    матеріальних

ресурсів,   необхідних   для   здійснення  заходів  реагування  на

надзвичайні ситуації.

    Управління і  координація  дій транспортних служб,  включаючи

контроль за  переміщенням  і  використанням  транспортних  засобів

міністерств  та  інших  центральних  органів виконавчої влади,  що

беруть    участь    у     ліквідації     надзвичайних     ситуацій

загальнодержавного рівня.

    Забезпечення участі сил  і  засобів  підлеглих  формувань  (у

межах    їх    тактико-технічних    можливостей)    у   проведенні

аварійно/пошуково/-рятувальних та  інших  невідкладних   робіт   у

районах впливу наслідків надзвичайних ситуацій.

    Управління створенням  і  діяльністю   таких   функціональних

підсистем єдиної державної системи:

    транспортне забезпечення заходів  реагування  на  надзвичайні

ситуації;

    сили і засоби пошуку і  рятування  на  морі  та  судноплавних

річках;

    безпека польотів цивільної авіації;

    сили і   засоби   реагування   на   надзвичайні  ситуації  на

транспорті;

    безпека  судноплавства.  (  Абзац  шостий  розділу  доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 1376 ( 1376-99-п ) від 29.07.99 )

                            Держбуд

    Створення нормативно-методичної   бази   для    проектування,

будівництва     та     експлуатації     об'єктів     у    складних

інженерно-геологічних  умовах,  а  також  розроблення   нових   та

удосконалення  існуючих  методів  і  засобів  інженерного  захисту

територій,  будівель та  споруд  від  небезпечних  техногенних  та

природних процесів.

    Нормативно-методичне забезпечення  заходів   запобігання   та

реагування   на   надзвичайні   ситуації   у   процесі  здійснення

будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій.

    Розроблення методів  розрахунку  шкоди,  заподіяної  об'єктам

комунальної  сфери  і  майну   громадян   внаслідок   надзвичайних

ситуацій,   потреби   у   матеріальних  ресурсах,  необхідних  для

проведення аварійно/пошуково/-рятувальних  та  інших  невідкладних

робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.

    Проведення разом   з   відповідними   місцевими    державними

адміністраціями    розрахунку    шкоди,    заподіяної    внаслідок

надзвичайних  ситуацій  та   потреб   у   матеріальних   ресурсах,

необхідних для їх ліквідації.

    Організація і   здійснення   заходів   щодо   запобігання   і

реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.

    Забезпечення участі сил  і  засобів  підлеглих  формувань  (у

межах    їх    тактико-технічних   можливостей),   спеціалізованих

будівельно-монтажних  і   проектних   організацій   у   проведенні

аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт на територіях

впливу надзвичайних ситуацій.

    Контроль якості  проведення  відбудовчих  робіт на зазначених

територіях.

    Управління створенням  і діяльністю функціональної підсистеми

єдиної державної системи "сили і засоби запобігання  і  реагування

на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунальної сфери".

                  Комітет водного господарства

    Організація роботи,  пов'язаної  із  здійсненням  нагляду  за

безпечною   експлуатацією   гідротехнічних   споруд    водойм    і

шламонакопичувачів,   визначенням   ступеня   їх   надійності   та

прогнозуванням  можливості   виникнення   надзвичайних   ситуацій,

прийняття рішень щодо доцільності подальшої експлуатації або зміни

режиму роботи цих об'єктів.

    Розроблення разом   з   іншими   органами   виконавчої  влади

комплексу  заходів  щодо   запобігання   надзвичайним   ситуаціям,

зменшення руйнівних наслідків повеней,  забезпечення безаварійного

пропуску паводкових вод на річках України.

    Управління створенням  і діяльністю функціональної підсистеми

єдиної   державної   системи   "здійснення   противопаводкових   і

протиповіневих заходів".

                              Геолком

    Організація і  проведення  моніторингу  стану  підземних вод,

включаючи їх радіоактивне забруднення.

    Організація і  проведення  моніторингу небезпечних екзогенних

геологічних процесів.

    Прогнозування разом  з  Національною  академією наук розвитку

небезпечних геологічних і геофізичних процесів.

    Управління створенням   і   діяльністю  таких  функціональних

підсистем єдиної державної системи:

    спостереження і  контролю  рівня  забруднення  підземних вод,

включаючи радіоактивне;

    спостереження і  контролю  небезпечних екзогенних геологічних

процесів;

    прогнозування небезпечних геологічних і геофізичних процесів.

                           Гідрометком

    Організація і  проведення  спостереження,  оцінки  і прогнозу

стану атмосфери,  водних об'єктів і сільськогосподарських культур,

радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території України.

    Попередження про    стихійні    гідрометеорологічні    явища,

екстремально високі рівні забруднення довкілля.

    Забезпечення керівних  органів   єдиної   державної   системи

гідрометеорологічною  інформацією  та  інформацією про забруднення

довкілля.

    Здійснення у    разі    виникнення    надзвичайних   ситуацій

оперативного  контролю  і  вимірів  радіоактивного   і   хімічного

забруднення  згідно з установленим регламентом у місцях проведення

постійних спостережень.

    Управління створенням   і   діяльністю  таких  функціональних

підсистем єдиної державної системи:

    спостереження і  контроль за природними гідрометеорологічними

явищами та забрудненням довкілля;

    прогнозування гідрометеорологічних умов і явищ.

                         Держкомзв'язку

    Організація і  здійснення  заходів  щодо  забезпечення сталої

роботи   систем   централізованого   оповіщення   і   зв'язку   на

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні в усіх режимах

функціонування  єдиної  державної  системи,  включаючи  терміновий

ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.

    Першочергове забезпечення керівних органів  єдиної  державної

системи   каналами  і  засобами  надання  послуг  зв'язку  у  разі

здійснення  ними  заходів  щодо  запобігання   і   реагування   на

надзвичайні ситуації.

    Забезпечення участі сил  і  засобів  підлеглих  формувань  (у

межах    їх    тактико-технічних    можливостей)    у   проведенні

аварійно/пошуково/-рятувальних та  інших  невідкладних   робіт   у

районах виникнення надзвичайних ситуацій.

    Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи

підсистем   Урядової  інформаційно-аналітичної  системи  з  питань

надзвичайних ситуацій.

    Управління створенням  і діяльністю функціональної підсистеми

єдиної державної системи "зв'язок".

                         Держкомлісгосп

    Прогнозування можливості  виникнення надзвичайних ситуацій на

території державного лісового фонду.

    Організація і   забезпечення    проведення    заходів    щодо

запобігання   надзвичайним  ситуаціям,  пов'язаним  з  пожежами  у

державному лісовому фонді,  а також масовим  поширенням  хвороб  і

шкідників рослинності.

    Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств,

установ  та  організацій  під  час гасіння лісових пожеж,  а також

проведення  першочергових  аварійно/пошуково/-рятувальних   робіт,

пов'язаних з лісовими пожежами.

    Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах,

які входять до складу галузі.

    Забезпечення участі сил  і  засобів  підлеглих  формувань  (у

межах  їх  тактико-технічних  можливостей)  у  здійсненні  заходів

реагування на надзвичайні  ситуації,  що  виникли  на  підвідомчих

об'єктах і територіях.

    Управління створенням  і  діяльністю   таких   функціональних

підсистем єдиної державної системи:

    захист лісів від пожеж, хвороб і шкідників;

    сили і   засоби   запобігання  і  реагування  на  надзвичайні

ситуації на об'єктах лісового господарства.

                 Комітет з питань стандартизації,  

                   метрології та сертифікації

   

    Організація розроблення  комплексу  державних  стандартів   з

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

    Здійснення державного  контролю  і  нагляду  за   дотриманням

обов'язкових вимог державних стандартів з запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації.

    Проведення узгодженої     науково-технічної     політики    і

координація робіт щодо забезпечення необхідної точності, єдності і

достовірності вимірювань,  які стосуються запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації.

    Установлення норм,    вимог   і   правил   з   метрологічного

забезпечення,  проведення  державного  метрологічного  контролю  і

нагляду.

    Забезпечення створення та функціонування державної  еталонної

бази  і  систем  передачі розмірів одиниць виміру для забезпечення

контролю  за  параметрами  радіаційної,  хімічної  і   біологічної

обстановки,  а також за іншими параметрами, що визначають масштаби

надзвичайних ситуацій.

    Управління створенням  і діяльністю функціональної підсистеми

єдиної державної системи "стандартизація та метрологія".

                       СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби

    Інформування в  установленому  порядку   про   передумови   і

характер можливих надзвичайних ситуацій.

    Виявлення намірів і конкретних дій злочинних формувань,  груп

та окремих осіб щодо проведення актів технологічного тероризму.

    Здійснення в межах своїх повноважень заходів,  спрямованих на

забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій.

    Забезпечення участі сил і засобів органів СБУ в розслідуванні

причин  виникнення надзвичайних ситуацій і визначення їх можливого

зв'язку з актами технологічного тероризму.

    Забезпечення спрощеного режиму перетинання державного кордону

силами і засобами аварійно/пошуково/-рятувальних формувань у  разі

виникнення надзвичайних ситуацій.

                     Держнаглядохоронпраці

    Прогнозування можливості  виникнення  аварій  і  катастроф на

техногенних об'єктах.

    Здійснення державного    нагляду    за    дотриманням   вимог

законодавчих та інших нормативно-правових актів з  охорони  праці,

державного гірничого нагляду, профілактики травматизму виробничого

і невиробничого характеру.

    Здійснення державного  нагляду  за готовністю воєнізованих та

інших   професійних   аварійно/пошуково/-рятувальних    формувань,

аварійно-диспетчерських служб до реагування на аварії.

    Управління створенням і діяльністю функціональної  підсистеми

єдиної  державної  системи "здійснення нагляду за технічним станом

техногенних об'єктів".

                       Держжитлокомунгосп

    Організація і  здійснення  разом  з  відповідними  державними

адміністраціями   заходів   щодо   забезпечення   сталої    роботи

житлово-комунального господарства  під час виникнення надзвичайних

ситуацій.

(  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановами КМ N 717

(  717-2003-п  )  від  15.05.2003,  N  1402  (  1402-2003-п  ) від

04.09.2003 )Спонсоры раздела: