Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 1.7:2001 (у виданні стандарту 2004р. буде враховано Зміну №1) Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

Название (рус.) ДСТУ 1.7:2001 (у виданні стандарту 2004р. буде враховано Зміну №1) Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.
Кем принят УкрНдіСсі
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 1.7:2001
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ: О. Одноколов; В. Тетера, канд. фіз.-мат наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 29 травня 2001 р. № 247

3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 21 1999 Adoption of International Standards as regional or national standards (Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів) у частині розділів 4. 5. 6. 7. 8. додатків А. Б. В, Г, Д

Ступінь відповідності нееквівалентний (NEQ) Переклад з англійської (en)

4 ПЕРЕВИДАННЯ із зміною № 1 наказ Держспоживстандарту України від 29 листопада 2002 p № 19 та поправкою. ІПС №4-2003

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Ступені відповідності

5 Методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів  

6 Методи позначання технічних відхилів та редакційних змін

7 Способи позначання національних стандартів за ідентичного ступеня відповідності міжнародним і регіональним стандартам (Змінено, Зміна № 1)

8 Способи позначання ступеня відповідності

9 Вимоги до побудови і викладання національних стандартів

(Викладено в новій редакції, зміна № 1

10 Особливості прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

Додаток А Приклади переліків технічних відхилів та їх пояснень

Додаток Б Зв язок між ступенями відповідності та методами прийняття (публікування)......

Додаток В Приклади повідомлень про прийняття

Додаток Г Приклади національних вступів

Додаток Д Приклади способів датування ідентичних стандартів                     

Додаток Е Приклади оформлення обкладинок і титульних аркушів проектів національних стандартів

Додаток Ж Приклад зміни структури національного стандарту, модифікованого відносно до MC (Долучено, Зміна № 1

ВСТУП

За ринкових відносин міжнародні та регіональні стандарти широко приймають на національному рівні, їх застосовують виробники, торговельні організації, покупці, споживачі, випробувальні лабораторії, органи влади та інші зацікавлені сторони.

Оскільки міжнародні стандарти відображають найкращий досвід промисловості, дослідників, споживачів і аудиторів у всьому світі і відповідають загальним потребам у багатьох країнах, вони є одним із дієвих засобів усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Це було однозначно визнано в Угоді про технічні бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі (WTO/TBT).

Прийняття міжнародного стандарту як національного ускладнюється, якщо національні правила і традиції щодо структури та розроблення національних стандартів відрізняються від правил розроблення стандарту, що його приймають.

Для встановлення єдиних правил прийняття міжнародних стандартів Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) розроблено настанову ISO/IEC Guide 21:1999 «Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів».

(Вилучено, абзац 5, Зміна № 1)

Ця настанова встановлює методи прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів, наводить систему позначання ступеня відповідності, щоб сприяти послідовності регіональних чи національних органів стандартизації у прийнятті міжнародних стандартів і позначенні ступеня відповідності з міжнародними стандартами. Однаковість позначання країнами як відповідності, так і відхилів сприятиме зв'язкам, торгівлі, запобігатиме плутанині.

Однак, не в усіх випадках повне прийняття може бути корисним з таких причин, як національна безпека, захист здоров я людини чи її безпека, захист навколишнього природного середовища, чи через суттєві кліматичні, географічні або технологічні проблеми. Угода WTO/TBT визнає, що це є законні причини для національних відхилів. Тому Настанову ISO/IEC 21:1999 опрацьовано та доповнено відповідними національними положеннями (розділи 9, 10, додаток Е). Розділи 1. 2, 3 викладено у зміненій редакції

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES AND METHODS FOR ADOPTION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL OR REGIONAL STANDARDS

ДСТУ 1.7:2001

Чинний від 2001-37-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила та методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів, а також їх застосування

Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних і регіональних організалй, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано праве приймати нормативні документи.

Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності, що ^ ють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які н.ікону ють роботи в означеній сфері.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація Стандартизація та суміжні види діяльності терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних стандар- в нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять (Долучено, Зміна № 1)

ДК 004:2003 Український класифікатор нормативних документів (Долучено, Зміна №1)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення згідно з ДСТУ 1.1, а також такі терміни:

3.1  редакційна зміна (міжнародного чи регіонального стандарту в національному стандарті)

Будь-яка дозволена зміна, що не змінює технічного змісту стандарту. (Змінено, Зміна № 1) Примітка. Перелік дозволених редакційних змін подано в 4.2

3.2  технічний відхил (від міжнародного чи регіонального стандарту в національному стандарті)

Будь-яка розбіжність між технічним змістом міжнародного чи регіонального стандарту і національного

3.3 зміна вислову (слововживання)

Заміна окремих слів чи висловів у національному стандарті на синоніми, щоб відобразити звичне використання мови в регіоні чи країні, що приймає міжнародний чи регіональний стандарт, визнаною однією з його офіційних мовою без перекладу

3.4 структура (стандарту)

Порядок розташування розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, параграфів, таблиць, рисунків, додатків

3.5 принцип зворотності

Принцип, за яким усе, що прийнятне за умовами міжнародного чи регіонального стандарту, є прийнятне в національному стандарті, і навпаки, отже узгодженість з міжнародним чи регіональним стандартом означає також узгодженість з національним стандартом

3.6 модифікований стандарт

Гармонізований національний стандарт, що має технічні відхили, але відтворює структуру міжнародного чи регіонального стандарту. (Змінено, Зміна № 1) Технічні відхили точно визначено і пояснено

3.7 (Вилучено, Зміна № 1)

3.8 технічний зміст стандарту

Сукупність положень, вимог, які відображають сутність стандарту (Долучено, Зміна № 1)

3.9 тотожний переклад стандарту

Технічний зміст стандарту, викладений мовою, відмінною від мови оригіналу, кожен найменший структурний елемент тексту якого (заголовок, абзац, напис) однаковий за своїм технічним змістом відповідному структурному елементові оригіналу.

4  СТУПЕНІ ВІДПОВІДНОСТІ

4.1 Загальні положення

4.1.1 Для спрощення викладу тексту далі йтиметься тільки про міжнародні стандарти, але все викладене стосується і регіональних стандартів

Для порівняння національних стандартів з відповідними міжнародними стандартами (далі MC), обов'язково треба позначати відповідність, щоб їх взаємозв'язок можна було легко зрозуміти Триступеневої схеми класифікації відповідності (4.24.4) цілком достатньо, і детальніше класифікувати недоцільно через велику кількість можливих випадків. Будь-яке порівняння має бути зроблено пункт за пунктом, і воно має повністю охоплювати як сферу застосування, так і технічний зміст, щоб виявити розбіжності в положеннях (Змінено, Зміна № 1)

4.1.2 MC вважають прийнятим, якщо національний стандарт ідентичний (4.2) чи модифікований (4.3) щодо міжнародного стандарту

4.1.3 Ідентичний ступінь відповідності MC гарантує прозорість, яка є запорукою сприяння торгівлі.

Важливо пам'ятати, що навіть якщо два органи стандартизації у своїх національних стандартах увели відхили щодо MC чи нову редакцію, що їх вони вважають несуттєвими, проблеми можуть виникнути через те, що ці зміни накладаються і призводять до неприйнятності між двома такими національними стандартами. ідентичне прийняття запобігає цим проблемам (Змінено, Зміна № 1)

4.2 Ідентичні стандарти

Національний стандарт ідентичний з MC за таких умов:

а) національний стандарт ідентичний за технічним змістом, структурою і викладом (він є тотожний переклад);

б) національний стандарт ідентичний за технічним змістом, хоча він може містити такі незначні редакційні зміни:

зміни крапки на кому як вказівник десяткових знаків;

виправлення будь-яких друкарських помилок (наприклад, помилок написання) або зміну з нумерації сторінок;

виправлення авторських (редакторських) помилок укладання тексту оригіналу (наприклад, немає посилань на додатки чи таблиці): (Долучено, Зміна № 1)

вилучення тексту однією чи декількома мовами з багатомовного MC:

долучення будь-яких виданих технічних поправок чи змін до MC;

зміну назви для узгодження її з чинними національними стандартами, системами;

заміну «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»; (Змінено, Зміна Ns 1)

долучення будь-якого національного довідкового матеріалу (тобто довідкових додатків, які не суперечать, не доповнюють і не вилучають нічого з положень MC); прикладами довідкового матеріалу є поради користувачам, навчальні настанови, пропоновані форми чи повідомлення;

вилучення попереднього довідкового матеріалу з MC,

зміни слововживання, як визначено в 3.3;

довідковий додаток, який містить перелік значень одиниць величин, якщо в країні, що приймає стандарт, використовують відмінну систему одиниць фізичних величин.

Принципу зворотності.дотримано. (Змінено, Зміна № 1)

Примітка. Будь-які зміни в поданні документа (наприклад, пов язані з нумерацією сторінок, видом і розміром шрифту тощо) особливо в електронній формі, не впливають на ступінь відповідності

4.3 Модифіковані стандарти

4.3.1  Національний стандарт модифікований щодо MC за таких умов:

має технічні відхили, які точно визначено і пояснено;

національний стандарт відтворює структуру MC Зміни в структурі дозволено тільки тод.. коли вони гарантують легке порівняння змісту і структури обох стандартів.

4.3.2 Для прозорості та простежності рекомендовано через національний стандарт приймати тільки один MC. За певних умов можна здійснити прийняття декількох MC через один національний стандарт. Але це можливо тільки тоді, коли користувачеві легко порівнювати зміст з переліком визначених та пояснених змін Модифікований стандарт може також містити зміни, дозволені в ідентичних стандартах.

Принципу зворотності не дотримано.

4.3.3 Модифіковані стандарти можуть охоплювати такі випадки:

а) «Зміст національного стандарту менший за обсягом»

Національний стандарт застосовує з MC тільки більшу частину вимог, має не такі жорсткі вимоги тощо; (Змінено, Зміна № 1)

б) «Зміст національного стандарту більший за обсягом»

Національний стандарт додає аспекти чи види, має жорсткіші вимоги, містить додаткові вимоги тощо;

в) «Національний стандарт змінює частину MC».

Частина змісту ідентична, але національний стандарт і MC містять деякі відмінні вимоги:

г) «Національний стандарт передбачає можливість альтернативного вибору» Національний стандарт містить положення (вимоги) однакового статусу, які можуть бути альтернативою тим, що зазначені в MC

Приклади переліків технічних відхилів та їх пояснень наведено в додатку А. (Змінено, Зміна № 1)

Примітка. Національний стандарт може охоплювати MC повністю і може містити додаткові технічні положення, які не є частина прийнятого MC. У цьому разі ступінь відповідності MC модифікований, або «нееквівалентний», залежить від того, чи точно визначено відмінності і чи зведено у перелік і пояснено технічні відхили, навіть, якщо частина стандарту, що являє собою долучений MC, могла не зазнати жодних модифікацій.

4.4 Нееквівалентні стандарти

4.4.1  Національний стандарт нееквівалентний MC за таких умов:

має технічні відхили та (або) редакційні зміни, які не визначено і не пояснено; (Змінено, Зміна № 1)

має зміни в структурі стандарту, які не гарантують легкого порівняння змісту і структури обох стандартів і які точно не є ідентифіковані,

має меншу частину положень MC. (Змінено, Зміна № 1)

4.4.2 Цей ступінь відповідності не передбачає прийняття MC (Змінено, Зміна № 1) Примітка  Нееквівалентні стандарти не є гармонізовані.

5 МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

5.1  Загальні положення

5.1.1  Цей підрозділ описує методи прийняття MC і його можна застосовувати до перших двох ступенів відповідності (42 та 43). Він також подає переваги та недоліки цих методів (Змінено, Зміна № 1)

5.1.2 Методи прийняття, що мають переваги, подано в 5.5 (див. також додаток Б короткий виклад взаємозв'язку між ступенями відповідності та методами прийняття). (Змінено, Зміна № 1)

5.1.3 У будь-якому національному стандарті, через який приймають MC будь-яким методом, повинно бути чітко зазначено ідентифікацію MC.

Для прийняття методом «обкладинки» чи «передруку» ідентифікація MC повинна містити на видному місці, наприклад, на обкладинці, позначення MC, назву (принаймні однією з офіційних мов, якими MC було опубліковано), дату чи рік опублікування і ступінь відповідності (розділ 4).

5.1.4 За прийняття MC усі опубліковані зміни і технічні поправки до нього потрібно долучити до національного стандарту.

Примітка. Зміни і технічні поправки, опубліковані після прийняття MC, треба прийняти якомога швидше

5.1.5 У разі посилання на розроблення електронних версій стандартів організації зі стандартизації можуть використовувати нові методи прийняття, яких нема в цьому стандарті, або об'єднати (комбінувати) наявні методи. У такому випадку використовуваний метод не буде належати до методів цього стандарту. Але рекомендації стосовно вибору і позначання відповідності залишаються в силі

Примітка. Приклади різного типу повідомлень про прийняття MC подано в додатку В.

5.2 Підтвердження (Змінено, Зміна № 1)

5.2.1  За цього методу національний орган оголошує, що MC має статус національного стандарту. Підтверджувапьне повідомлення має бути опубліковано. Підтверджувальне повідомлення може містити відповідні інформацію чи інструкції і його слід публікувати тільки в тому випадку, коли умови 4.2, а) виконуються. Кожне Підтверджувальне

E.2 Приклад оформлення титульного аркуша ідентичного національного стандарту підготовленого до опублікуваня у збірнику стандартів (Змінено, Зміна № 1)

Герб

ДСТУ EN 292-1-2001

Видано EN в 1991

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬМАШИН

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Частина 1 . Основна термінологія, методологія

(EN 292-1:1991, ІDТ)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003

Е.3 Приклад оформлення титульного аркуша модифікованого або нееквівалентного національного стандарту (Змінено, Зміна № 1)

Герб

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

РАДІОГРАФІЧНИХ ЗНІМКІВ

Частина 2. Індикатори якості зображення;

визначання індексу

(EN 462-2:1994, MOD)

ДСТУ ХХХХІХХХХ

(Проект, остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003

E.4 Приклад оформлення титульного аркуша ідентичного національного стандарту підготовленого до опублікуваня у збірнику стандартів (Змінено, Зміна № 1)

Герб

ДСТУ ХХХХІХХХХ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

РАДІОГРАФІЧНИХ ЗНІМКІВ

Частина 2. Індикатори якості зображення;

визначання індексу

(EN 462-2:1994, MOD)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003

E.5 Приклад оформлення титульного аркуша для методу «Обкладинка» (Долучено, Зміна № 1)

Герб

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ВІДБИРАННЯ ПРОБ

Частина 6. Настанови щодо відбирання, обробляння та

зберігання ґрунту для досліджування аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії

(ISO 10381-6:1993, IDT)

ДСТУ ISO 10381-6:2001

(Проект)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОДАТОК Ж (Долучено, Зміна № 1)

(довідковий)

ПРИКЛАД ЗМІНИ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ, МОДИФІКОВАНОГО ВІДНОСНО MC

Ж.1 В умовному міжнародному стандарті ISO/IEC 0000:2000 встановлено вимоги, які відповідають за своїм складом національному стандарту загальних технічних вимог. Але їх розміщення в цьому MC не відповідає вимогам ДСТУ 1.5.

Крім того в MC графічний матеріал скомпановано разом і подано після тексту його основної частини, але не оформлено як додаток. У тексті національного стандарту внесено технічні відхили.

Для приведення структури національного стандарту у відповідність вимогам ДСТУ 1.5 було виконано таке:

змінено структуру та заголовки деяких розділів;

розміщено графічний матеріал безпосередньо після тексту, в якому його вперше з-адують, або на наступній сторінці. Зіставлення структури цих стандартів наведено у табличній формі s зкремо-му національному додатку в модифікованому стандарті.

Ж.2 Приклад

ДОДАТОК НЖ

(довідковий)

ЗІСТАВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТІВ

Таблиця НЖ.1

Структурний  елемент, ISO/IEC 0000 2000 

Структурний елемент

цього стандарту 

1 Загальні положення 

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання 

1 Сфера застосування (1.1) 

2 Нормативні посилання (1.2) 

2 Визначення 

3 Терміни та визначення понять (2) 

3 Загальні вимоги 

*) 

4 Загальні вимоги до випробування 

4 Класифікація (6) 

5 Нормовані параметри

6 Класифікація

7 Маркування

8 Розміри

9 Захист від ураження електричним струмом

1 0 Контактні затискачі

11 Заземлення

12 Конструкція

13 Патрони зі змонтованим вимикачем

14 Вологотривкості, опір і електрична міцність ізоляції

15 Механічна міцність 

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Вимоги призначення (5)

5.2 Вимоги до розмірів патронів (8)

5.3 Конструктивні вимоги (12)

5.4 Вимоги до контактних затискачів (10)

5.5 Вимоги до ґвинтів, струмопровідних деталей і з'єднань (16)

5.6 Вимоги до патронів зі змонтованим вимикачем (13)

5.7 Вимоги до механічної міцності (15)

5.8 Вимоги до теплотривкості (18)

5.9 Вимоги Вологотривкості (14.1; 14 2)

5.10 Вимоги тривкості до нагрівання, займання та струму поверхневого розряду (19)

5.11 Вимоги до засобів захисту від старіння та корозії (20)

5.12 Маркування (7)

5.13 Пакування ** (-)

16 Гвинти, струмопровідш деталі і з'єднання

6 Вимоги безпеки

6.1 Вимоги до засобів захисту від ураження електричним струмом

6.2 Вимоги щодо опору й електричної міцності ізоляції (14.3)

17 Шляхи спливу й зазори 

6.3 Вимоги до шляхів спливу та зазорів (17) 

18 Теплотривкість 

6 4 Вимоги до заземлення (11) 

19 Стійкість до нагрівання, займання та 

струмів поверхневого розряду 

 

 

7 Правила приймання (4) 

8 Методи контролю 

9 Транспортування та зберігання ** (-) 

10 Гарантії виробника **(-) 

Рисунки 

***

Додаток А Випробування на корозійну тривкість 

***

Додаток НА Таблиця порівняння стандартів, на які є посилання 

Додаток НБ Зіставлення структури міжнародного та національного стандартів 

* Цей розділ   вилучено, його положення розміщено в інших розділах цього стандарту

** Долучення до цього стандарту даних розділів і підрозділів зумовлено потребою приведення його у відповідність з вимогами   ДСТУ 15.

*** Рисунки розміщено безпосередньо після тексту, в якому їх вперше згадують, або на наступній сторінці, а текст  додатку А у розділі 8 Примітка. Після заголовків розділів (підрозділів) цього стандарту у дужках наведено номери аналогічних їм розділів (підрозділів, пунктів) MC 

Ключові слова: міжнародний стандарт, національний стандарт, ідентичний стандарт модифіко-а гтянпаот прийняття міжнародного стандарту, редакційна зміна, технічні ваний стандарт, нееквівалентний станд«чл

відхили, структура.Спонсоры раздела: