Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів.

Название (рус.) ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів.
Кем принят УкрНдіСсі
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 1.2:2003
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ Н. Логвинова; Л. Осинська; В. Тетера, канд. фіз.-мат наук; Я. Юзьків, канд техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від 24 лютого 2003 p № 32

3 НА ЗАМІНУ ДCТУ 1.2-93

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Правила розроблення НД    

3.1 Загальні положення

З 2 Організація розроблення НД

З 3 Розроблення першої та другої редакцій проекту

3.4 Розроблення остаточної редакції проекту

3.5 Державна експертиза проекту

3.6 Прийняття та надання чинності НД

3.7 Правила державної реєстрації та видання НД

4 Правила впроваджування НД                                    

5 Правила перевіряння НД    

6  Правила переглядання НД     

7 Правила розроблення зміни та поправки до НД

8 Правила скасовування НД

9 Правила подання технічного звіту

Додаток А Зміст і виклад технічного завдання на розроблення НД

Додаток Б Зміст і виклад пояснювальної записки до проекту НД

Додаток В Побудова, виклад, зміст і форма зводу відгуків на проект НД

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES FOR DEVELOPING OF NATIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

ДСТУ 1.2:2003

Чинний від 2003-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як розробляти, приймати, переглядати, змінювати, визнавати такими, що втратили чинність та розповсюджувати національні стандарти України, кодекси усталеної практики, зводи правил, настанови, правила (далі НД). Положення цього стандарту застосовують усі суб єкти стандартизації, виконуючи роботи зі стандартизації

Цей стандарт можуть застосовувати також суб'єкти стандартизації які розробляють стандарти інших рівнів

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на таю нормативні документи

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація Основні положення

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:1) Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів.

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

ДСТУ 1.8:1) Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт зі стандартизації.

ДСТУ 1.11: 1) Національна стандартизація Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів.

ДСТУ 1.13:2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України.

ДСТУ ISO/IEC Guide 59-2000 Кодекс усталених правил стандартизації

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів

 1) На розгляді

3 ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НД

3.1  Загальні положення

3.1.1  НД розробляють відповідно до основних принципів державної політики у сфері стандартизації, завдань та об'єктів стандартизації згідно з ДСТУ 1.0.

3.1.2 Розроблення НД повинно ґрунтуватися на міжнародних чи регіональних стандартах чи інших публікаціях міжнародних і регіональних організацій, результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технолопчних, проектних робіт, патентних досліджень тощо та передбачати можливість досягнення консенсусу щодо положень НД.

3.1.3 НД розробляють відповідно до програми робіт зі стандартизації (далі програма робіт) згідно з ДСТУ 1.8, дотримуючись норм чинних технічних регламентів та законодавства України, вимог комплексу стандартів національної стандартизації та ураховуючи положення документів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Пробний НД розробляють у загальному випадку за правилами розроблення національного НД інші умови його розроблення установлюють у технічному завданні на розроблення пробного НД.

3.1.4 Дозволено розробляти НД в ініціативному порядку, не долучаючи його до програми робіт, але дотримуючись установлених правил розглядання, погоджування та виконування експертизи проектів.

3.1.5 НД розробляють технічні комітети стандартизації (далі ТК), а в разі їх відсутності інші суб'єкти стандартизації, що мають для цього відповідний науково-технічний потенціал (далі орга-нізація-розробник).

Примітка. Якщо інше не зазначено, то ТК і організація-розробник далі розробник.

3.1.6 Щоб організувати й координувати розроблення стандартів та підготування їх до впровадження установлено такі етапи робіт:

організація розроблення НД;

розроблення першої редакції проекту;

розроблення другої редакції проекту;

розроблення остаточної редакції проекту та підготовлення справи НД;

державна експертиза проекту;

прийняття та надання чинності НД;

державна реєстрація та видання НД.

В обґрунтованих випадках дозволено перші чотири етапи об'єднувати або вводити додаткові. Розробляючи НД, як виняток, можна виконувати прикладну науково-дослідну роботу (НДР) Рішення стосовно початку НДР приймає замовник стандарту на підставі поданого розробником обґрунтований.

3.1.7 Міжнародні та регіональні стандарти приймають, застосовуючи цей стандарт та ДСТУ 1.7.

3.1.8 Побудова, виклад, форма та зміст НД повинні відповідати вимогам ДСТУ 1.5.

3.1.9 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі Держспоживстандарт України) чи Державний комітет України з будівництва та архітектури (далі Держбуд України), за потреби уповноважує науково-дослідну організацію організувати й координувати певні роботи з розроблення НД та проведення державної експертизи проектів.

Примітка. У системі Держсложивстандарту України ці роботи виконує Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (далі УкрНДНЦ).

3.1.10 Якщо розроблений національний стандарт гармонізовано з міжнародним чи регіональним стандартом, якого супроводжує визначений у цьому стандарті орган, то повинен бути визначений і орган, який супроводжує національний стандарт.

3.1.11  Розробляючи національні НД, усі документи треба викладати державною мовою.

3.2 Організація розроблення НД.

3.2.1  НД, замовником яких є Держспоживстандарт України чи Держбуд України (у відповідних галузях), розробляють на підставі договорів, правила укладання яких установлюють ці органи відповідно до чинного законодавства.

Правила виконування робіт з розроблення стандартів, які фінансують інші замовники, визначають з урахуванням установлених у 3.1.6 етапів розроблення.

3.2.2 На розроблення НД складають технічне завдання (далі ТЗ) згідно з А 1А.3. До ТЗ долучають, згідно з А.4, перелік організацій, яким надсилають проект НД на відгук, та, згідно з А.5, перелік організацій, з якими треба погодити проект НД.

3.2.2.1 До переліку організацій, з якими проект НД треба погодити, у загальному випадку вносять:

замовника (або за його дорученням науково-дослідну організацію) і (або) основного користувача НД;

центральний орган виконавчої влади, сфери діяльності якого стосується НД;

головну організацію Держспоживстандарту України з виду вимірювання, якщо проект НД стосується цього виду вимірювання;

ТК, сфера діяльності якого стосується об'єкта стандартизації НД, або, якщо немає відповідного ТК, суб'єкта стандартизації, що має потрібний науково-технічний потенціал;

науково-дослідну організацію Держспоживстандарту України чи Держбуду України;

органи державного нагляду, якщо положення НД стосуються сфери їх діяльності згідно з чинними технічними регламентами, законодавством та положеннями про ці органи

3.2.2.2 До переліку організацій (підприємств), яким проект НД надсилають на відгук, залежно від об'єкта стандартизації та виду НД, вносять:

організації. з якими проект НД треба погодити;

ТК суміжних сфер діяльності;

підприємства, що розробляють і виготовляють продукцію, надають послуги чи виконують процеси, які визначено об єктом стандартизації, за умови, що вони не є розробники проекту НД.

Якщо об'єктом стандартизації визначено товари (вироби, процеси, послуги) широкого вжитку, або якщо вимоги стандарту стосуються інтересів споживачів-громадян, то проект НД надсилають об єднанням споживачів, що представляють їхні інтереси.

3.2.2.3 Розробник повинен залучити до розглядання проекту та надавання відгуків якнайширше коло фахівців та організацій.

3.2.2.4 Розробник повинен забезпечити ознайомлення з проектом НД за рівних умов усім зацікавленим сторонам та за їх запитами надавати за помірну плату паперові копії проекту документа.

3.2.2.5 На етапах від розроблення першої редакції до отримання остаточної редакції розробник розміщує розроблений проект НД в інформаційних мережах для надавання пропозицій та зауваг до проекту НД усіма зацікавленими особами (сторонами)

Для інформування зацікавлених сторін там само розміщують звід відгуківє

3.2.3  ТЗ на розроблення НД погоджує науково-дослідна організація Держспоживстандарту України чи Держбуду України.

ТЗ на розроблення НД після його погодження затверджує голова ТК або керівник організацї-розробника Якщо на подальших етапах до ТЗ розроблено зміни, то їх погоджують, як і ТЗ

3.2.4 Якщо НД розробляє ТК, то він виконує роботи згідно з положенням про ТК

3.3 Розроблення першої та другої редакцій проекту

3.3.1 Розробник готує першу редакцію проекту НД згідно з ТЗ на розроблення НД. Одночасно із розробленням проекту НД він складає його пояснювальну записку згідно з додатком Б

3.3.2  Розробник розсилає проект НД і пояснювальну записку на відгуки організаціям згідно з переліком, поданим у ТЗ.

3.3.3 Організації, які одержали проект НД, складають відгук на нього, в якому обґрунтовують зауваги та пропозиції, і надсилають його на адресу розробника Рекомендовано надсилати відгук не пізніше, ніж через місяць від дня одержання проекту НД.

3.3.4 З урахуванням надісланих зауваг та пропозицій розробник документа складає звід відгуків на першу редакцію (згідно з додатком В), розробляє другу редакцію проекту НД та уточнює пояснювальну записку.

3.3.5 Другу редакцію проекту НД з пояснювальною запискою і зводом відгуків організація-розробник розсилає на погодження в організації згідно з переліком, поданим у ТЗ.

3.3.6 Погоджувальні організації складають і надсилають висновок протягом строку, що не перевищує двох місяців від дня одержання проекту НД. Лист про погодження має бути підписаний керівником або заступником керівника організації. Погодження може бути з редакційними і (або) інформаційними заувагами.

3.3.7 Якщо розроблюваний документ може вплинути на торговельні відносини з іншими державами, треба забезпечити виконання правил ДСТУ 1.13.

3.3.8 Центральні органи виконавчої влади або уповноважені ними організації, погоджуючи проект НД, перевіряють наявність вимог, які належать до сфери їх діяльності, та відповідність їх викладу норматиано-правовим актам.

3.3.9 Якщо НД розробляють на заміну чинного НД погоджувальні організації у листі про погодження зазначають згоду щодо скасування чинного НД в Україні.

Примітка. Науково-дослідна організація Держспожиастандарту України чи Держбуду України погоджує проект НД за результатами експертизи, надаючи позитивний висновок згідно з 3.5.

3.4 Розроблення остаточної редакції проекту.

3.4.1  За наявності суттєвих зауваг та пропозицій до другої редакції проекту НД розробник організує їх фаховий розгляд та обговорення, розробляє третю редакцію проекту НД та звід відгуків погоджувальних організацій, відповідно доопрацьовує пояснювальну записку та надсилає повторно на погодження проект НД усім погоджувальним організаціям, зазначеним у ТЗ.

3.4.2 За наявності зауваг та пропозицій до третьої редакції проекту НД розробник розробляє четверту редакцію НД, звід відгуків погоджувальних організацій на третю діяльність, інформатика, керування, оборона тощо (сферу діяльності доцільно зазначати відповідно до прийнятої системи класифікування НД та чинних державних класифікаторів);

переваги, які дасть застосування розроблюваного документа, або можливі втрати від того, ще його не буде впроваджено у певній сфері діяльності в запропонований строк;

пріоритетні питання, розв'язанню яких сприятиме розроблюваний документ, зокрема: безпечність продукції щодо життя, здоров'я та майна населення, підвищення якості продукції (процесів, послуг), сумісність і взаємозамінність продукції, її уніфікація, економія усіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва, захист природного довкілля, запобігання аваріям чи техногенним катастрофам, термінологічна сумісність, обороноздатність та мобілізаційна готовність держави.

А.1.5 У розділі «Характеристика об'єкта стандартизації» зазначають:

коротку характеристику об'єкта стандартизації та його відповідність потребам національної економіки й суспільства, споживачів, сучасному рівневі розвитку техніки та знань;

взаємозв'язок об'єкта стандартизації з іншими об'єктами даної і суміжних сфер стандартизації відповідно до прийнятих для них систем об'єктів стандартизації;

наявність чинних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів (національних, ISO, IEC та інших міжнародних організацій зі стандартизації), які стосуються даного об'єкта стандартизації, а також установлювані ними положення і значення основних характеристик об'єкта стандартизації;

своєчасність розроблення НД та ступінь готовності до його впровадження й застосовування. А.1.6 У розділі «Розділи й основні положення, установлювані НД» подають попередній перелік

розділів документа і їхні орієнтовні назви, а також перелік основних положень, які планують викласти в кожному з них. Доцільно виділити положення, що стосуються таких аспектів об'єкта стандартизації:

безпечність продукції (процесів, послуг) для життя, здоров'я та майна людей;

охорона природного довкілля, запобігання аваріям і техногенним катастрофам;

забезпечення взаємозамінності, сумісності та уніфікації продукції;

підвищення технічного рівня та якості продукції (процесів, послуг);

підвищення рівня захисту інтересів споживачів;

ощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

систематизація (класифікація) інформації, упорядкування термінології, систем величин;

положення, пов'язані зі створенням умов, розробленням методів та засобів використовування сучасних інформаційних технологій.

Якщо розробляють зміни до НД, зазначають основні його положення, які треба внести, змінити або вилучити.

Якщо технічне завдання розробляють на групу пов'язаних НД (групове технічне завдання), то зазначають перелік основних положень для кожного документа окремо.

А.1.7 У розділі «Взаємозв'язок з іншими нормативними документами» зазначають.

належність розроблюваного НД до групи взаємопов'язаних документів;

НД на групу однорідної продукції, відповідно до якого буде розроблено певний НД;

чинні НД (охоплюючи стандарти ISO, IEC та інших міжнародних організацій) і технічні умови, з якими треба пов'язати та узгодити розроблюваний документ;

чинні НД, кодекси усталеної практики (зводи правил, настанови, правила) і технічні умови, які треба переглянути, змінити або скасувати після прийняття і надання чинності розроблюваному документові.

А.1.8 У розділі «Джерела інформації» зазначають основні джерела інформації, які треба використати у процесі розроблювання проекту НД:

чинні технічні регламенти та законодавство України;

національні НД України (позначення та назви);

міжнародні, регіональні стандарти та інші документи міжнародних організацій, національні стандарти інших країн (позначення та назви);

класифікатори;

звіти про патентні дослідження об'єкта стандартизації;

матеріали про результати випробування дослідних зразків (дослідних партій) стандартизованої продукції;

нормативну і технічну документацію ліцензіара (за наявності ліцензії);

звіти про науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи,

науково-технічну літературу, каталоги, довідники та інші інформаційні джерела.

А.1.9 У розділі «Етапи робіт і терміни їх виконання» зазначають етапи розроблення проекту документа, термін виконання кожного етапу та всієї роботи.

Залежно від виду документа й особливостей його розроблення зазвичай передбачають таке:

зібрати, вивчити та проаналізувати матеріали за темою, розробити технічне завдання;

розробити першу редакцію проекту документа, скласти пояснювальну записку до нього, розіслати проект на відгук;

проаналізувати та систематизувати одержані відгуки, скласти звщ відгуків, доопрацювати проект з урахуванням зауваг і пропозицій, розробити його другу чи остаточну редакцію, уточнити пояснювальну записку;

погодити проект відповідно до переліку погоджувальних організацій;

розглянути проект (остаточну редакцію) на засіданні ТК або НТР організації-розробника, ухвалити висновок про подання його на прийняття;

провести державну експертизу проекту документа;

виконати роботи щодо підготування до прийняття та державної реєстрації НД;

погодити видавничий оригінал-макет НД.

А.1.10 Розділ «Додаткові дані» долучають до технічного завдання на розроблення НД у разі потреби викласти додаткові вимоги розробника або замовника, не охоплені іншими розділами.

А.2 Форма першої сторінки технічного завдання на розроблення НД

ПОГОДЖЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________                                         ___________________________

Керівник (заступник керівника)                                                               Керівник (заступник керівника) ТК

науково-дослідної організації                                                                      (організації-розробника)

Державного комітету України

(Держбуду України)

________________                  _________                  _________________               _________

   особистий підпис                             прізвище                            особистий підпис                            прізвище

     дата                                                                                                      дата

ПОГОДЖЕНО

________________________

Керівник (заступник керівника)

погоджувальної організації

_________________     ____________

  особистий підпис               прізвище дата

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ

_____________________________________________________________________________

Індекс позначення та назва документа

за темою (у разі потреби)_______________________________________________________

Виконавець___________________________________________________________________

назва ТК (організацн-розробника)

А.3 Форма останньої сторінки технічного завдання на розроблення НД

_______________________________     особистий підпис                   прізвище

       посада, керівник розробки                                  дата

_______________________________                   особистий підпис                   прізвище

   відповідальний виконавець                                      дата

           ПОГОДЖЕНО

_________________________________________      особистий підпис                   прізвище

    посада, назва погоджувальної організації                              дата

Примітка. Необхідні підписи виконавців, чрш керівника розроблення і відповідального виконавця, визначає розробник, а погоджувальні підписи погоджувальна організація.

А.4 Форма переліку організацій (підприємств), яким надсилають проект НД на відгук

ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ), ТК,

ЯКИМ НАДСИЛАЮТЬ НА ВІДГУК ПРОЕКТ НД

___________________________________________________________________________

Індекс познаки та назву проекту НД

Назва органу, організації" (підприємства)

Адреса

__________________                              _________________                 _________

  керівник розробки                                       особистий підпис                          прізвище

A.5 Форма переліку організацій (підприємств), які погоджують проект НД

ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ), ТК, ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ ПРОЕКТ НД

_____________________________________________________________________________

Індекс познаки та назва проекту НД

Назва органу, організації (підприємства) 

Адреса 

 

  _________________                                  _______________               _________

   керівник розробки                                           особистий підпис                    прізвище

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ЗМІСТ І ВИКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ПРОЕКТУ НД

Б.1 У назві пояснювальної записки подають позначення та повну назву НД, порядковий номер редакції проекту і (або) відомості про етап його розроблення.

Б.2 Розділи пояснювальної записки до проекту документа подають у такій послідовності:

підстава для розроблення НД;

призначенють і завдання НД;

характеристика об'єкта стандартизації;

надання чинності, упровадження, дата першого перевіряння і періодичність перевіряння документа;

взаємозв'язок з іншими нормативними документами;

відомості про розсилання на відгук (до всіх редакцій проекту, крім першої).

відомості про погодження (до редакції проекту, яку подають на прийняття);

джерела інформації;

додаткові дані.

Б.3 Пояснювальну записку складають до кожної редакції проекту документа. У пояснювальній записці зазначають зміни основних показників, норм, характеристик, положень даної редакції проекту документа відносно попередніх редакцій і обґрунтовують зміни. У розділах пояснювальної записки використовують дані та вимоги, установлені технічним завданням на розроблення документа, і зазначають узгодженість його з положеннями розробленого проекту.

Б.4 У розділі «Підстава для розроблення НД» зазначають:

назву директивного документа, на підставі якого розробляють документ, номер теми за програмою робіт та шифр за планом робіт ТК або організації-розробника;

узгодженість проекту НД з технічним завданням на розроблення цього документа Б.5 Розділ «Призначеність і завдання НД» викладають згідно з А.1.4.

Б.6 У розділі «Характеристика об'єкта стандартизації» дають коротку характеристику об єкта стандартизації згідно з А.1.5.

У розділі також зазначають jna підставі чого встановлено показники, нормативи, характеристики, положення у проекті, а саме:

положень стандартів ISO. IEC. інших міжнародних організацій, національних стандартів інших країн;

показників НД на групу однорідної продукції.

результатів патентних досліджень об'єкта стандартизації

результатів випробування дослідних зразків (дослідних партій) продукції, що підлягає стандартизації;

нормативної та технічної документації ліцензіара (за наявності ліцензії),

перевірених практикою національних і зарубіжних відкриттів і винаходів;

звітів про результати виконаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технолопчних робіт (посилання на звіти із зазначенням місця їх зберігання), тощо.

Б.7 У розділі «Надання чинності, упровадження, дата першого перевіряння і періодичність перевіряння документа» зазначають:

дату набуття чинності документа з урахуванням часу на виконання основних підготовчих заходів;

основні підготовчі заходи щодо впровадження документа;

термін першого перевіряння та періодичність подальшого перевіряння документа

Б.8 У розділі «Взаємозв язок з іншими нормативними документами» зазначають:

належність проекту НД до групи взаємопов язаних документів;

НД на групу однорідної продукції, відповідно до якого розроблено проект НД;

чинні документи, а також стандарти ISO, IEC та інших міжнародних організацій, з якими nos я-заний проект;

обґрунтування пропозицій про потребу внести зміни, переглянути або скасувати чинні НД. кодекси усталеної практики (зводи правил правила, настанови), технічні умови та інші документи, спричинену розробленням, прийняттям і наданням чинності розроблюваному документові.

Переглядаючи НД на продукцію подають дані про сумісність та взаємозамінність продукції згідно з цим стандартом та чинними НД.

Б.9 У розділі «Відомості про розсилання на відгук» зазначають:

кількість організацій (підприємств), що надіслали відгуки;

стислу загальну характеристику зауваг і пропозицій;

результати опрацювання відгуків.

Б.10 У розділі «Відомості про погодження» зазначають результати погоджування проекту організаціями згідно з переліком та посиланнями на листи.

Б.11 У розділі «Джерела інформації» подають відомості згідно з А.1.8 про джерела Інформації, використані у процесі розроблення проекту.

Б.12 До розділу «Додаткові дані» долучають, в разі потреби, способи розв язування окремих питань, означених у проекті, запитуючи думку організацій (підприємств), яким надсилають проект на відгук.

Б.13 Пояснювальну записку до проекту документа мають підписати голова ТК або керівник (заступник керівника) організації-розробника. керівник роботи та відповідальний виконавець.

Підписи розташовують на останній сторінці пояснювальної записки проекту Сторінки пояснювальної записки нумерують окремо від проекту, проставляючи цифри у правому верхньому куті сторінки

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

ПОБУДОВА, ВИКЛАД, ЗМІСТ І ФОРМА

ЗВОДУ ВІДГУКІВ НА ПРОЕКТ НД

В.1  Побудова, виклад та зміст зводу відгуків на проект документа

В.1.1  На підставі одержаних відгуків на проект ТК або організація-розробник складає звід відгук в за формою В.2.

В.1.2 Зауваги та пропозиції до структурних елементів проекту викладають у зводі відгуків у такій послідовності:

проект документа в цілому;

передмова;

загальні розділи документа («Вступ» «Сфера застосування», «Нормативні посилання». «Терміни та визначення понять» «Познаки і скорочення»);

основна частина (технічні та довідкові структурні елементи документа);

пояснювальна записка до проекту.

В.1.3 У колонці 3 зводу відгуків зазначають назву органу, організації (підприємства), яка надіслала відгук, номер листа і його дату.

В.1.4 У колонці 4 зводу відгуків наводять зміст кожної зауваги і пропозиції. Однотипові зауваги та пропозиції треба групувати в одну позицію з переліком усіх організацій, що їх подали.

В.1.5 У колонці 5 зводу відгуків подають обґрунтований висновок розробників проект.; стосовно кожної зауваги та пропозиції.

Висновок рекомендовано зазначати, використовуючи такі вислови:

«Ураховано» якщо заувагу і (або) пропозишю прийнято повністю;

«Ураховано частково» якщо заувагу  і (або пропозицію приймають не повністю. Далі обґрунтовують відхилення частини зауваги і (або) пропозиції і зазначають номер пункту нової редакі. і проекту НД. в якому враховано цю заувагу і (або) пропозицію;

«Відхилено» якщо заувагу і (або) пропозицію не враховано. Далі обґрунтовують відхиленя зауваги і (або)пропозиці;

«Взято до відома» якщо розробник погоджується з заувагою і (або) пропозицією, але вони не стосуються цього проекту безпосередньо.

В.2 Форма зводу відгуків на проект НД

ЗВІД ВІДГУКІВ

на першу редакцію (другу...........,редакцію, розіслану на погодження) проекту НД

_____________________________________________________________________________

індекс познаки та назва проекту НД

Чергове число 

Структурний елемент НД 

Назва ТК. органу, організації (підприємства), номер листа чи повідомлення електронною поштою і дата 

Заувага і (або)

пропозиція 

Висновок розробника 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

____________________                                             ________________                  _________

   керівник розробки                                                   особистий підпис                    прізвище

________________________                                      ________________                  _________

відповідальний виконавець                                        особистий підпис                    прізвищеСпонсоры раздела: