Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999- 2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва

Название (рус.) О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 15.07.99 N 856/99 'Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999- 2005 года' относительно реализации региональных программ жилищного строительства
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 24
Дата принятия 24.12.2002
Дата регистрации в Минюсте 28.02.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Р І Ш Е Н Н Я
24.12.2002 N 24

Про стан виконання Указу Президента України
від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями
забезпечення житлом населення України
на 1999-2005 роки" щодо реалізації
регіональних програм житлового будівництва

Заслухавши інформацію начальника Управління економіки та
стратегії розвитку будівельного комплексу Т. Шарапової про стан
реалізації регіональних програм житлового будівництва (на
виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99
( 856/99 ) "Про Основні напрями забезпечення житлом населення
України на 1999-2005 роки") (далі - програм), колегія відзначає,
що діяльність місцевих органів виконавчої влади, спрямована на
розвиток житлового будівництва, не повною мірою забезпечує
виконання завдань Президента України та Уряду щодо подвоєння
протягом 2000-2004 років обсягів житлового будівництва.
В Україні за 2000-2001 роки введено 11,5 млн. кв. м житла, що
на 2,8 млн. кв. м (20%) менше від обсягу, передбаченого Прогнозом
(14,4 млн. кв. м), за дворічний період наростили обсяги
будівництва житла порівняно з Прогнозом лише у Тернопільській - на
42,5% (введено на 96,4 тис. кв. м більше), Закарпатській - на
22,6% (відповідно на 70,2 тис. кв. м), Чернівецькій - на 5,4%
(11,6 тис. кв. м) областях та у м. Києві - на 0,3% або на 5,8 тис.
кв. м.
Середня забезпеченість населення України житлом дещо
збільшилась і становила на 01.01.2002 р. 21 кв. м загальної площі
на одну особу (на 01.01.2000 р. - 20,4 кв. м; на 01.01.2001 р. -
20,7 кв. м), що є переважно наслідком упорядкування черги на
житло.
У 2002 р. в Україні за сумою показників регіональних програм
очікується збільшення обсягів уведення житла (6833,5 тис. кв. м)
порівняно з 2001 р. (5938,5 тис. кв. м) на 15,1%, але становить
лише 78,3% до Прогнозу (8730 тис. кв. м).
Таким чином, навіть за умов виконання у повному обсязі
показників регіональних програм у 2002 р. надолужити відставання,
що відбулось у житловому будівництві за 2000-2001 рр., не є
можливим.
Між тим, хоча по Україні в цілому за січень - вересень 2002
року фактичні показники житлового будівництва дещо зросли, введено
3,3 млн. кв. м житла, або 103,2 % до відповідного періоду минулого
року, зменшили обсяги введення житла 10 областей (Волинська,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська,
Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) та АР Крим.
Найнижчі показники обсягів уведення житла у 2002 р. порівняно
з Прогнозом визначені у Сумській (112,3 тис. кв. м, або 44,5%),
Полтавській (175 тис. кв. м, або 56,5%), Донецькій (330 тис. кв.
м, або 56,4%), Львівській (382,8 тис. кв. м, або 63,5%),
Волинській (178,5 тис. кв. м, або 65,2%) областях та АР Крим (245
тис. кв. м, або 61,3%).
Залишається невирішеною також проблема забезпечення житлом
соціально незахищених верств населення та тих, що потребують
підтримки з боку держави, зокрема не визначені показники щодо
створення житлового фонду соціального призначення згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 р. N 1712
( 1712-2001-п ).
Стан фінансування програм "Власний дім" та молодіжного
житлового будівництва, забезпечення житлом військовослужбовців та
членів їх сімей, громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, не досягає в середньому і 40 відсотків.
Основними причинами такого стану є обмеженість асигнувань у
житлове будівництво з державного та місцевих бюджетів, відсутність
доступних для громадян довгострокових кредитів для будівництва
житла та стимулів укладати капітал у житлове будівництво, значна
вартість будівництва житла, низька платоспроможність населення та
невизначеність на законодавчому рівні питань щодо створення та
впровадження у житлове будівництво ефективних фінансово-кредитних
механізмів, а також недостатня організаційна робота в областях
щодо забезпечення виконання завдань, визначених Указом Президента
України від 15.07.99 N 856/99 ( 856/99 ) "Про Основні напрями
забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки".
Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан виконання Указу Президента України від
15.07.99 N 856/99 ( 856/99 ) "Про Основні напрями забезпечення
житлом населення України на 1999-2005 роки" щодо реалізації
регіональних програм житлового будівництва прийняти до відома.
Відмітити, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та Севастопольська міські державні адміністрації не
вживають достатніх заходів, спрямованих на розвиток житлового
будівництва, а розроблення та реалізацію щорічних регіональних
програм будівництва житла, як це визначено постановами Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2000 р. N 1347 ( 1347-2000-п ) та
від 17 вересня 2002 р. N 1394 ( 1394-2002-п ) "Про виконання
завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної
Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та
"Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році",
виконують на недостатньому організаційному рівні.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській державним адміністраціям:
провести грунтовний аналіз проблем, що стримують розвиток
житлового будівництва, та визначити шляхи їх вирішення на
місцевому і регіональних рівнях для забезпечення виконання
регіональних програм житлового будівництва на 2002 рік та
надолуження відставання від показників Прогнозу Уряду у наступні
2003-2004 роки;
опрацювати питання щодо створення постійно діючих
регіональних координаційних рад з питань житлового будівництва з
метою оперативного вирішення проблем, що виникають у ході
реалізації щорічних регіональних програм житлового будівництва;
здійснити інвентаризацію незавершених будівництвом житлових
будинків, скласти переліки таких об'єктів для включення їх у
відповідні програми з метою добудови. Першочергово здійснювати
інвестування незавершених будівництвом об'єктів житла з високим
рівнем будівельної готовності;
доопрацювати та затвердити у встановленому порядку, після
прийняття відповідних бюджетів, регіональні програми житлового
будівництва на 2003 р., виходячи з необхідності підвищення рівня
соціального захисту та добробуту населення. Особливу увагу
приділити фінансовому наповненню зазначених програм, визначенню
будівельного заділу у житловому будівництві, а також показників
забезпечення житлом соціально незахищених верств населення;
передбачати при розробці містобудівної та землевпорядної
документації резервування територій для розміщення об'єктів
житлово-цивільного призначення;
здійснити, на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 14.05.99 N 820 ( 820-99-п ) "Про заходи щодо реконструкції
будинків перших масових серій", пілотні проекти реконструкції
будинків перших масових серій з метою прийняття ефективних
технічних та економічних рішень.
3. Начальнику Управління економіки та стратегії розвитку
будівельного комплексу Т. Шараповій:
підготувати для подання до Кабінету Міністрів України
інформацію про стан реалізації регіональних програм житлового
будівництва на 2002 р. та виконання завдань, визначених Указом
Президента України від 15.07.99 N 856/99 ( 856/99 ), із
зазначенням невідкладних заходів щодо виправлення становища;
забезпечити протягом 2003 р. розробку, з залученням
зацікавлених міністерств та відомств, науково-дослідних
організацій, проекту Закону України "Про державне фінансування та
цільове довгострокове кредитування будівництва житла" та подання
його до Кабінету Міністрів України;
підготувати пропозиції щодо організаційних заходів із
впровадження фінансово-кредитних механізмів у житлове будівництво;
взяти участь у доопрацюванні проектів Законів України "Про
фінансово-кредитні механізми будівництва житла та операції з
нерухомістю" і "Про іпотечне кредитування та факторингові операції
з консолідованим іпотечним боргом";
провести, на виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 20.04.2002 N 58-72/1579-10, разом з ХК "Київміськбуд" за
підсумками 2002 р. аналіз дії Закону України від 20.04.2000
N 1674-III ( 1674-14 ) "Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" та надати
відповідні матеріали Мінекономіки;
надавати, разом з ХК "Київміськбуд", Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міським
державним адміністраціям методологічну допомогу щодо впровадження
досвіду будівництва житла за кошти населення.
4. В.о. начальника Управління архітектурно-конструктивних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
О. Авдієнку завершити роботу з розробки ДБН "Житлові будинки",
передбачивши в ньому стандарти соціального житла, а також норми
щодо зведення житлових будинків понад 25 поверхів.
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти за
належністю питань на першого заступника Голови Комітету А. Беркуту
та заступника Голови Комітету В. Присяжнюка.

Голова колегії В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 1, січень, 2003 р.Спонсоры раздела: