Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 33.201:2004. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об"єкти будівництва. Порядок створення

Название (рус.) ДСТУ 33.201:2004. Страховой фонд документации. Страховой фонд документации на объекты строительства. Порядок создания
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

Порядок створення

ДСТУ 33.201:2004


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації»

РОЗРОБНИКИ: В. Степаненко, канд. екон. наук (керівник розробки); А. Некрасов; В. Гармаш;
Г. Костенко,
канд. техн. наук; Є. Єременко; Л.Сухорецька; Т. Саратовська

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту від 31 січня 2004 № 14

У цьому стандарті реалізовані норми Закону України «Про страховий фонд документації України»

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Зміст

[1] 1 Сфера застосування

[2] 2 Нормативні посилання

[3] 3 Терміни та визначення понять, скорочення

[4] 4 Загальні положення

[5] 5 Порядок планування робіт зі створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва

[5.0.1] 5.1 Порядок планування робіт зі створення галузевого страхового фонду документації на об'єкти будівництва

[5.0.2] 5.2 Порядок планування робіт зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації на об'єкти будівництва

[6] 6 Порядок підготування та подання проектної робочої та виконавчої документації для будівництва щодо виготовляння документів страхового фонду

[7] 7 Порядок виготовляння документів страхового фонду та передавання їх на довгострокове зберігання

[8] 8 Звітність

[8.1] Додаток А

[8.1.1] Форма переліку об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого (обласного (регіонального)) страхового фонду документації

[8.2] Додаток Б

[8.2.1] Форма програми створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва галузі (області (регіону))

[8.3] Додаток В

[8.3.1] Форма плану подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду

[8.4] Додаток Г

[8.4.1] Форма плану виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду

[8.5] Додаток Д

[8.5.1] Форми аркушів відомості комплекту проектної документації для будівництва

[8.6]
Додаток Е

[8.6.1] Форми аркушів супровідного переліку

[8.7] Додаток Ж

[8.7.1] Форма звіту про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства


ДСТУ 33.201:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

Порядок створення

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Порядок создания

INSURANCE DOCUMENTATION FUND

INSURANCE DOCUMENTATION FUND FOR BUILDING PROJECTS

Order of creation

Чинний від 2005-01-01

1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює порядок створення страхового фонду документації України на закінчені будівництвом об'єкти цивільного та виробничого призначення, незалежно від форми власності та виду діяльності, що їх експлуатують або приймають в експлуатацію (далі  об'єкти будівництва), за винятком об'єктів культурної спадщини.

Стандарт використовують суб'єкти державної системи страхового фонду документації, які беруть участь у створюванні страхового фонду документації на об'єкти будівництва (далі  СФД ОБ).

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ
3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.502-68 Единая система конструкторской документации. Правила дублирования

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы

ГОСТ 21.203-78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення.

3 Терміни та визначення понять, скорочення

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

страховий фонд документації України

Упорядкований масив документів, зафіксованих на мікрографічній плівці, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання

документ страхового фонду (документації)

Документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період на випадок утрати або псування оригіналу документа


користувач документами страхового фонду (документації)

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які беруть участь у створенні та використанні страхового фонду документації України

об'єкт будівництва  згідно з ДБН А.2.2-3

споруда  згідно з ДБН А.3.1 3

надзвичайна ситуація  згідно з ДСТУ 3891

правдник (документа)  згідно з ДСТУ 3321

оригінал (документа)  згідно з ДСТУ 3321

проектна документація (для будівництва)  згідно з ДБН А.2.2-3

проектна робоча документація

Документація, яка розроблена на підставі проекту, затвердженого в установленому порядку, з усіма змінами, внесеними у процесі будівництва, і призначена для проведення будівельних і монтувальних робіт

виконавча документація

Комплект креслеників та ескізів із зазначенням фактично виконаних будівельно-монтувальних робіт та акти на приховані роботи

замовник (будівництва)  згідно з ДБН А.2.2-3

постачальник документації

Підприємство, установа, організація, замовник будівництва, які здійснюють підготовку та подання документації для виготовляння документів страхового фонду. У цьому стандарті застосовано такі скорочення:

- СФД  страховий фонд документації;

- СФД ОБ  страховий фонд документації на об'єкти будівництва;

- ПДБ  проектна документація для будівництва;

- ВК ПДБ  відомість комплектів проектної документації для будівництва;

- СП  супровідний перелік.

4 Загальні положення

4.1 СФД ОБ створюють, щоб забезпечити користувачів повнорозмірними паперовими копіями документації на об'єкти будівництва, виготовленими з документів страхового фонду, для проведення будівельних, відбудовчих або ремонтних робіт у мирний час та в особливий період у випадку втрати або псування оригіналу документації.

4.2 СФД ОБ є складовою частиною СФД України.

4.3 Створення СФД ОБ провадять на плановій основі розроблянням та реалізуванням галузевих і обласних (регіональних) програм створення СФД, до яких складовою частиною входять об'єкти будівництва (далі  галузева (обласна (регіональна)) програма створення СФД ОБ).

4.4 Галузеві програми створення СФД ОБ розроблюють міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, галузеві об'єднання підприємств (далі  центральні органи виконавчої влади) на об'єкти будівництва підприємств, які їм підпорядковані.

4.5 Обласні (регіональні) програми створення СФД ОБ розроблюють органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (далі 

місцеві органи виконавчої влади) на об'єкти будівництва підприємств відповідно до їх відомчої або територіальної належності.

4.6 Галузеві та обласні (регіональні) програми створення СФД ОБ розроблюють на основі переліків об'єктів будівництва підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, області (регіону), а також для забезпечення життєдіяльності населення.

4.7 Закінчені будівництвом об'єкти (нове будівництво, розширення, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переозброєння), крім садибної забудови та малих архітектурних форм, приймають в експлуатацію лише за умови закладення документації до СФД України, що підтверджують відповідні акти, які видає Державний департамент страхового фонду документації (далі  Державний департамент СФД).

4.8 СФД на об'єкти будівництва підприємств галузі (області (регіону)), які не включені до галузевих (обласних (регіональних)) програм створення СФД ОБ, створюють на підставі доповнень до програм за поданням підприємств, незалежно від форм власності, у порядку, визначеному у цьому стандарті.

Можна створювати СФД ОБ за окремим договором між підприємством галузі (області (регіону)) та підприємством страхового фонду документації (далі  підприємство СФД):

- у разі, якщо об'єкт будівництва приймають в експлуатацію у рік будівництва і він не включений до галузевої (обласної (регіональної)) програми;

- за умов створення СФД ОБ за власні кошти підприємства галузі (області (регіону)).

4.9 Створення СФД ОБ замовником будівництва (власником) об'єкта, який приймають в експлуатацію і не включають до галузевої (обласної (регіональної)) програми, здійснюють за окремим договором між замовником будівництва (власником) об'єкта та підприємством СФД.

4.10 Координує та контролює створювання СФД України Державний департамент СФД.

4.11 Координують та контролюють виконування робіт зі створення СФД ОБ підприємствами галузі (області (регіону)), забезпечують фінансування цих робіт центральні та місцеві органи виконавчої влади.

4.12 Відповідальність за створення СФД на об'єкт будівництва несе підприємство галузі (області (регіону)), яке його експлуатує, або замовник будівництва (власник) об'єкта, який приймають в експлуатацію.

4.13 Готує та подає документацію для виготовляння документів страхового фонду постачальник документації.

Постачальником документації є утримувач правдників документації  підприємство галузі (області (регіону)), замовник будівництва.

4.14 Щоб створити СФД ОБ, постачальник документації надає праздники (дублікати, ураховані копії) проектної робочої документації для будівництва з усіма змінами, внесеними у процесі будівництва та виконавчої документації (далі  ПДБ), з яких виготовляють документи страхового фонду.

4.15 Виготовляють документи страхового фонду та передають їх на довгострокове зберігання підприємства СФД.

4.16 Джерелами фінансування робіт зі створення СФД ОБ є кошти Державного бюджету України, передбачені на ці цілі у межах, визначених галузевими (обласними (регіональними)) програмами створення СФД ОБ, власні кошти підприємств, установ, організацій, кошти замовника будівництва, а також інші джерела, передбачені законодавством.

4.17 СФД ОБ, створений на кошти державного бюджету, є власністю держави. СФД ОБ, створений на власні кошти юридичних осіб, може бути віднесений до державної власності, якщо це передбачено договором.

4.18 Документами страхового фонду, які не є державною власністю, користуються лише з дозволу юридичної особи: власника об'єкта будівництва або уповноваженої ним особи.

4.19 Роботи зі створення СФД ОБ, що містять державну таємницю, треба виконувати з додержанням вимог чинного законодавства України про державну таємницю та технічний захист інформації.

4.20 Узагальненій Інформації про об'єкти будівництва, яка закладена до СФД України, надають категорію інформації з обмеженим доступом, що гарантує збереження інтелектуальної власності, державної таємниці, законних прав та інтересів її власника.

5 Порядок планування робіт зі створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва

5.1 Порядок планування робіт зі створення галузевого страхового фонду документації на об'єкти будівництва

5.1.1 Центральний орган виконавчої влади на підставі положень нормативно-правових документів України щодо створення СФД:

- видає розпорядчі документи, в яких визначає порядок організації, терміни виконання робіт зі створення галузевого СФД ОБ, підрозділ з питань створення СФД, відповідальних осіб;

- визначає та затверджує перелік підприємств галузі, на об'єкти будівництва яких створюють галузевий СФД (далі  перелік підприємств галузі);

- направляє до підприємств галузі відповідні розпорядчі документи щодо створення СФД ОБ та витяги з затвердженого переліку.

5.1.2 Підприємство, яке включене до переліку підприємств галузі, в термін, установлений центральним органом виконавчої влади, визначає перелік об'єктів будівництва підприємства, на які створюють СФД, постачальника документації (у разі, якщо підприємство галузі не є постачальником документації) та укладає з ним договір на виконання робіт з визначання виду, складу та обсягу ПДБ на кожен з об'єктів будівництва підприємства, термінів виконання робіт та умов їхнього фінансування.

5.1.3 Підприємство галузі разом з постачальником документації у термін, установлений договором:

- розроблює, узгоджує з постачальником документації та затверджує «Перелік об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого страхового фонду документації» (далі  перелік об'єктів будівництва підприємства);

- направляє затверджений перелік об'єктів будівництва підприємства до відповідного центрального органу виконавчої влади на узгодження та для розробляння галузевої програми створення СФД ОБ.

Форма «Переліку об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого страхового фонду документації» наведена у додатку А.

Підприємство галузі, якщо воно є постачальником документації, розроблює, затверджує перелік об'єктів будівництва підприємства за формою додатка А, направляє його до центрального органу виконавчої влади на узгодження та для розробляння галузевої програми створення СФД ОБ, не заповнюючи графу «Узгоджено» з постачальником документації.

5.1.4 Центральний орган виконавчої влади на основі затверджених переліків, зазначених у 5.1.1 і 5.1.3, розроблює у двох примірниках, узгоджує з Державним департаментом СФД та затверджує «Програму створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва галузі» (далі  галузева програма).

Форма «Програми створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва галузі» наведена у додатку Б.

У разі фінансування робіт зі створення СФД ОБ з державного бюджету, галузеву програму затверджують не пізніше 1 квітня року, що передує планованому, для передбачення видатків на її реалізацію відповідно до Бюджетного кодексу України та згідно з термінами створення СФД ОБ, зазначеними у програмі.

5.1.5 Підприємство галузі, яке з тих чи інших причин не включене до галузевої програми, але вважає за доцільне створення СФД ОБ підприємства, подає відповідну пропозицію до центрального органу виконавчої влади.

5.1.6 Центральний орган виконавчої влади на підставі поданої пропозиції розроблює доповнення до галузевої програми за формою додатка Б з зазначенням у назві програми  «Доповнення №», узгоджує та затверджує його відповідно до 5.1.4.

5.1.7 Центральний орган виконавчої влади у двотижневий термін після затвердження направляє:

- один примірник галузевої програми  до Державного департаменту СФД для координуван-

ня та контролювання за створенням галузевого СФД ОБ;

- витяги із галузевої програми  до відповідних підприємств галузі для організації та виконання робіт з підготування та подання ПДБ для створення галузевого СФД ОБ.

Другий примірник галузевої програми залишається у центральному органі виконавчої влади для координування та контролювання за виконанням робіт підприємствами галузі згідно з затвердженою галузевою програмою.

5.1.8 Державний департамент СФД у двотижневий термін після одержання галузевої програми направляє витяги з неї до відповідних підприємств СФД за територіальним принципом для виконання робіт зі створення галузевого СФД ОБ.

5.1.9 Підприємство галузі після одержання витягу з галузевої програми у термін, установлений центральним органом виконавчої влади, укладає договори з:

- відповідним підприємством СФД щодо виготовляння документів страхового фонду;

- постачальником документації (у разі, якщо підприємство галузі не є постачальником документації) щодо підготування та подання документації підприємству СФД для виготовляння документів страхового фонду.

5.1.10 Постачальник документації на підставі договору з підприємством галузі розроблює, узгоджує з підприємством СФД та затверджує «План подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду» (далі  план подання документації) на планований рік. Підприємство СФД визначає відповідність документації вимогам нормативних документів щодо виготовляння документів страхового фонду.

Форма «Плану подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду» наведена у додатку В.

5.1.11 Підприємство СФД на підставі витягів із галузевих програм, планів подання документації та договорів з підприємствами галузі щорічно у термін до 10 грудня року, що передує планованому, розроблює, узгоджує з Державним департаментом СФД та затверджує «План виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду».

Форма «Плану виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду» наведена у додатку Г

5.2 Порядок планування робіт зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації на об'єкти будівництва

5.2.1 Місцевий орган виконавчої влади на підставі положень нормативно-правових документів України щодо створення СФД:

- видає розпорядчі документи, в яких визначає порядок організації, терміни виконання робіт зі створення обласного (регіонального) СФД ОБ, підрозділ з питань створення СФД, відповідальних осіб;

- визначає та затверджує рішенням сесії органу місцевого самоврядування перелік підприємств області (регіону), на об'єкти будівництва яких створюється СФД (далі  перелік підприємств області (регіону));

- направляє до підприємств області (регіону) відповідні розпорядчі документи щодо створення СФД ОБ та витяги з затвердженого переліку.

5.2.2 Підприємство, яке включене до переліку підприємств області (регіону), в строк, установлений місцевим органом виконавчої влади, визначає перелік об'єктів будівництва підприємства, на які створюють СФД, постачальника документації (у разі, якщо підприємство області (регіону) не є постачальником документації) та укладає з ним договір на виконання робіт з визначання виду, складу та обсягу ПДБ на кожен з об'єктів будівництва підприємства, термінів виконання робіт та умов їх фінансування.

5.2.3 Підприємство області (регіону) разом з постачальником документації у строк, установлений договором:

- розроблює, узгоджує з постачальником документації та затверджує «Перелік об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення обласного (регіонального) страхового фонду документації» (далі  перелік об'єктів будівництва підприємства);

- направляє затверджений перелік об'єктів будівництва підприємства до відповідного місцевого органу виконавчої влади на узгодження та для розробляння обласної (регіональної) програми створення СФД ОБ.

Форма «Переліку об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення обласного (регіонального) страхового фонду документації» наведена у додатку А.

Підприємство області (регіону), якщо воно є постачальником документації, розроблює, затверджує перелік об'єктів будівництва підприємства за формою додатка А, надсилає його до місцевого органу виконавчої влади на узгодження та для розробляння обласної (регіональної) програми створення СФД ОБ, не заповнюючи графу «Узгоджено» з постачальником документації.

5.2.4 Місцевий орган виконавчої влади на основі затверджених переліків, зазначених у 5.2.1 і 5.2.3, розроблює у трьох примірниках, узгоджує з Державним департаментом СФД та затверджує рішенням сесії органу місцевого самоврядування «Програму створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва області (регіону)» (далі  обласна (регіональна) програма).

Форма «Програми створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва області (регіону)» наведена у додатку Б.

У разі фінансування робіт зі створення СФД ОБ з державного або місцевого бюджету, обласну (регіональну) програму затверджують не пізніше 1 квітня року, що передує планованому, для передбачення видатків на її реалізацію відповідно до Бюджетного кодексу України та згідно з строками створення СФД ОБ, зазначеними у програмі.

5.2.5 Підприємство області (регіону), яке з тих чи інших причин не включене до обласної (регіональної) програми, але вважає за доцільне створення СФД ОБ підприємства, подає відповідну пропозицію до місцевого органу виконавчої влади.

5.2.6 Місцевий орган виконавчої влади на підставі поданої пропозиції розроблює доповнення до обласної (регіональної) програми за формою додатка Б з зазначенням у назві програми  «Доповнення №», узгоджує та затверджує його відповідно до 5.2.4.

5.2.7 Місцевий орган виконавчої влади у двотижневий строк після затвердження надсилає:

- по одному примірнику обласної (регіональної) програми до:

а) Державного департаменту СФД  для координування та контролювання створення обласного (регіонального) СФД ОБ;

б) відповідного підприємства СФД  для виконання робіт зі створення обласного (регіонального)
СФД ОБ;

- витяги із обласної (регіональної) програми до відповідних підприємств області (регіону) для організації та виконання робіт із підготування та подання ПДБ для створення обласного (регіонального) СФД ОБ.

Третій примірник обласної (регіональної) програми залишається у місцевому органі виконавчої влади для координування та контролювання за виконанням робіт підприємствами області (регіону) згідно з затвердженою обласною (регіональною) програмою.

5.2.8 Підприємство області (регіону) після одержання витягу із обласної (регіональної) програми у строк, установлений місцевим органом виконавчої влади, укладає договори з:

- відповідним підприємством СФД щодо виготовляння документів страхового фонду;

- постачальником документації (у разі, якщо підприємство області (регіону) не є постачальником документації) щодо підготування та подання документації підприємству СФД для виготовляння документів страхового фонду.

5.2.9 Постачальник документації на підставі договору з підприємством області (регіону) розроблює, узгоджує з підприємством СФД та затверджує «План подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду» (далі  план подання документації) на планований рік. Підприємство СФД визначає відповідність документації вимогам нормативних документів щодо виготовляння документів страхового фонду.

Форма «Плану подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду» наведена у додатку В.

5.2.10 Підприємство СФД на підставі витягів із обласних (регіональних) програм, планів подання документації та договорів із підприємствами області (регіону) щорічно у термін до 10 грудня року, що передує планованому, розробляє, узгоджує з Державним департаментом СФД та затверджує «План виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду».

Форма «Плану виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду» наведена у додатку Г.

У випадку створення СФД на об'єкт будівництва, який приймають в експлуатацію, підприєм-

ство СФД розроблює, узгоджує з Державним департаментом СФД та затверджує «План виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду» за подаванням місцевого органу виконавчої влади або за окремим договором із замовником будівництва.

6 Порядок підготування та подання проектної робочої та виконавчої документації для будівництва щодо виготовляння документів страхового фонду

6.1 Підготування та подання ПДБ для виготовляння документів страхового фонду виконує постачальник документації у терміни та в обсягах, установлених «Планом подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду».

До складу СФД ОБ включають таку ПДБ:

- проектну робочу та виконавчу документацію, за якою здійснено будівництво об'єкта та інженерних мереж;

- типову проектну і нормативну документацію, що виконує функції робочої документації;

- акти на приховані роботи;

- акти про обстеження та випробовування конструкцій, систем, споруд, Інженерних мереж,

розрахункові схеми, статичні та динамічні розраховування конструкцій;

- документи геологічних вишукувань;

- виконавчі геодезичні креслення (схеми) фактичного розташування інженерних мереж, розби-вочної основи для будівництва, інші документи на геодезичні роботи у процесі будівництва;

- паспорти на будівельні конструкції і матеріали;

- паспорти об'єктів будівництва.

6.2 Постачальник документації відбирає та комплектує ПДБ на кожний окремий об'єкт будівництва підприємства галузі (області (регіону)) відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-4.

Склад та обсяг ПДБ повинен бути достатнім для проведення будівельних, відбудовчих або ремонтних робіт на об'єктах будівництва.

6.3 Постачальник документації подає для виготовляння документів страхового фонду правдники ПДБ. Дозволено подавати дублікати документів згідно з ГОСТ 2.502 або копії згідно з ГОСТ 2.501, утримувачем правдників яких є інші підприємства, за умови їх відповідності вимогам нормативних документів щодо виготовляння документів страхового фонду.

6.4 У ПДБ повинні бути внесені всі чинні зміни відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-4.

6.5 У разі непридатності правдників (дублікатів, копій) ПДБ до виготовляння документів страхового фонду, постачальник документації відновлює їх відповідно до вимог ГОСТ 21.203, ГОСТ 2.501,
ГОСТ 2.502, ГОСТ 13.1.002.

6.6 Постачальник документації розроблює та затверджує комплектувальний документ страхового фонду документації  «Відомість комплекту проектної документації для будівництва» (далі  ВК ПДБ) і забезпечує подання ПДБ у складі та обсязі відповідно до ВК ПДБ.

ВК ПДБ складають на об'єкт будівництва в цілому та на кожну будівлю і споруду.

Форма «Відомості комплекту проектної документації для будівництва» наведена у додатку Д.

6.7 Постачальник документації забезпечує відповідність ПДБ вимогам стандартів «Система проектної документації для будівництва», «Единая система конструкторской документации» та системи «Репрография. Микрография».

6.8 Підготовлену ПДБ постачальник документації відправляє до підприємства СФД однією або декількома партіями, залежно від обсягу ПДБ.

6.9 3 першою партією ПДБ постачальник документації направляє у двох примірниках (правдник і копію) ВК ПДБ.

6.10 У разі відправлення комплекту ПДБ декількома партіями або декількох комплектів однією партією постачальник документації складає супровідний документ на партію «Супровідний перелік» (далі  СП) та направляє його у двох примірниках (правдник і копію) разом з партією ПДБ.

Форма «Супровідного переліку» наведена у додатку Е.

6.11 У разі відправляння комплекту ПДБ на один об'єкт однією партією, супровідним документом на партію є ВК ПДБ.

6.12 Технічні вимоги до підготування і відправляння ПДБ, оформлювання ВК ПДБ та СП визначають чинні нормативні документи системи «Страховий фонд документації».

7 Порядок виготовляння документів страхового фонду та передавання їх на довгострокове зберігання

7.1 Виготовляють документи страхового фонду та передають їх на довгострокове зберігання підприємства СФД у строки та в обсягах, установлених «Планом виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду» та договором з підприємством галузі (області (регіону)) або з замовником будівництва.

7.2 Підприємство СФД контролює одержану ПДБ на відповідність вимогам нормативних документів щодо виготовляння документів страхового фонду та відповідність ВК ПДБ та СП.

ПДБ, яка не відповідає вимогам виготовляння документів страхового фонду або є некомплектною, підприємство СФД повертає постачальнику документації на доопрацювання та коригує строки виконання робіт з урахуванням часу її доопрацювання.

7.3 Строки виготовляння документів страхового фонду обумовлюють договором.

7.4 Державний департамент СФД після закладання документації на об'єкт будівництва, який приймають в експлуатацію, надає в установленому порядку замовнику будівництва акт СФД для пред'явлення державній технічній комісії.

7.5 Підприємство СФД виготовляє документи страхового фонду та надає їм позначення згідно з чинними нормативними документами системи «Страховий фонд документації».

7.6 Підприємство СФД у десятиденний термін після закінчення робіт з виготовляння документів страхового фонду повертає постачальнику документації комплект ПДБ разом з правдниками ВК ПДБ та СП, із зазначенням в них позначень документів страхового фонду.

7.7 Постачальник документації зберігає праздники ВК ПДБ та СП у спеціальній справі на правах оригіналу документа відповідно до вимог ГОСТ 21.203 (ГОСТ 2.501), а копію ВК ПДБ направляє підприємству галузі (області (регіону)), якщо підприємство не є постачальником документації.

7.8 Підприємство СФД після закінчення робіт з виготовляння документів страхового фонду передає їх на довгострокове зберігання на базу зберігання страхового фонду документації України (далі  база зберігання), разом з технічними паспортами до них та копією ВК ПДБ.

8 Звітність

8.1 Підприємство галузі (області (регіону)) щорічно складає «Звіт про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства» і подає його до відповідного органу виконавчої влади в установленому порядку.

Форму «Звіту про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства» наведено у додатку Ж.

8.2 Підприємство СФД щоквартально складає звіт про виконання робіт з виготовляння та передавання документів страхового фонду до бази зберігання і подає його до Державного департаменту СФД до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8.3 База зберігання щоквартально складає звіт про виконання робіт із закладання документів страхового фонду на довгострокове зберігання і подає його до Державного департаменту СФД до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8.4 Державний департамент СФД на підставі звітів, одержаних від підприємств СФД та бази зберігання, щорічно у термін до 1 березня надає центральним та місцевим органам виконавчої влади інформацію про створення СФД згідно з затвердженими галузевими (обласними (регіональними)) програмами та окремими договорами.


Додаток А

(рекомендований)

Форма переліку об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого (обласного (регіонального)) страхового фонду документації

                        УЗГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ                                 

_______________________________________               ______________________________________________

     посада, назва органу виконавчої влади                      посада, назва підприємства галузі (області (регіону))

_________________      ______________________           ________________          ______________________

особистий підпис           розшифрування підпису             особистий підпис             розшифрування підпису

     Дата                                                Печатка                                Дата                                       Печатка

                                    УЗГОДЖЕНО

______________________________________

посада, назва підприємства, установи,

організації-постачальника документації

___________________           ______________________________

  особистий підпис                                  розшифрування підпису

       Дата                                                           Печатка

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО (ОБЛАСНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО)) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

__________________________________________________________________

назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади, області (регіону)

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації

Вид документації

Обсяг документації,

аркушів формату А4

Термін подання документації

до підприємства СФД, рік

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець  _________________      ____________________            ______________________

                                                          посада                           особистий підпис                розшифрування підпису


Додаток Б 

(обов'язковий)

Форма програми створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва галузі (області (регіону))

  УЗГОДЖЕНО                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ (ЗАТВЕРДЖЕНО)

                                                                                                        ________________________________________

Голова Державного департаменту СФД                                        назва центрального органу виконавчої влади                                                                                                      посада,                                                                                         (рішення сесії органу місцевого самоврядування

                                                                                                           від________________________№                   )

__________________     _________________________          _________________      ______________________

  особистий підпис           розшифрування підпису                 особистий підпис          розшифрування підпису

      Дата                                              Печатка                                    Дата                                         Печатка

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

_____________________________________________________________________

назва галузі (області (регіону))

ГАЛУЗІ (ОБЛАСТІ (РЕГІОНУ))


Назва підприємства, підпорядкованість

Назва об`єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення
комплектів документації на об'єкт будівництва

Вид документації

Обсяг документації, аркушів формату А4

Термін подання
документації до
підприємства СФД, рік

Постачальник документації  (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса

Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, установи, організації, підпоряд кованість, адреса

Витрати по закладанню документації до СФД, грн.

Назва підприємства СФД

Джерела фінансування

Примітка

Всього

Для об'єктів, що їх

експлуатують

приймають в експлуатацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відповідальний виконавець       _______________     ____________________      _______________________

                                                             посада                     особистий підпис              розшифрування підпису


Додаток В

(рекомендований)

Форма плану подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду

      УЗГОДЖЕНО                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________                                                              _________________________________

посада, назва підприємства СФД                                                              посада, назва підприємства, установи,

                                                                                                                   організації-постачальника документації

_________________  ______________________                 _________________           _____________________

 особистий підпис     розшифрування підпису                    особистий підпис              розшифрування підпису

    Дата                                           Печатка                                         Дата                                      Печатка

ПЛАН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ВИГОТОВЛЯННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

______________________________________________________________________

назва підприємства галузі (області (регіону)), органу виконавчої влади


Номер позиції

плану

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації на об'єкт будівництва

Вид документації

Загальний обсяг документації, аркушів формату

А4

Постачальник документації (назва підприємства, організації, установи, юридична адреса, підпорядкованість)

Обсяг подання документації, аркушів формату А4

Назва

підприємства

СФД

Примітка

Усього на _____р.

у тому числі за кварталами

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Відповідальний виконавець ______________        __________________     _______________________                   

                                                          посада                 особистий підпис          розшифрування підпису


Додаток Г

(рекомендований)

Форма плану виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду

                      УЗГОДЖЕНО                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови Державного департаменту СФД                  ________________________________                                                                                 

                                                                                                                          посада, назва підприємства СФД

_________________     ______________________                     _________________  ______________________

 особистий підпис        розшифрування підпису                        особистий підпис      розшифрування підпису

        Дата                                           Печатка                                          Дата                              Печатка

ПЛАН ВИГОТОВЛЯННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ

ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

__________________________________на_________ рік

                                                  назва підприємства СФД


Номер позиції плану

Номер позиції програми / рік затвердження програми

Назва підприємства, підпорядкованість, адреса

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації на об'єкт будівництва

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Вид документації

Загальний обсяг документації, аркушів формату А4

Обсяг виготовляння документів страхового Фонду на _____р, аркушів формату А4

Обсяг передавання на зберігання

документів страхового фонду,

аркушів формату А4, у тому числі по кварталах

Примітка

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець ________________    __________________       _________________________

                                                      посада                      особистий підпис               розшифрування підпису


Додаток Д

(обов'язковий)

Форми аркушів відомості комплекту проектної документації для будівництва 

Д.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту проектної документації для будівництва


Д.2 Форма першого аркуша відомості комплекту проектної документації для будівництва


Д.
3 Форма наступних аркушів відомості комплекту проектної документації для будівництва


Додаток Е

(обов'язковий)

Форми аркушів супровідного переліку 

Е.1 Форма першого аркуша супровідного переліку проектної документації для будівництва


Е.
2 Форма другого і наступних аркушів супровідного переліку проектної документації для будівництва


Додаток Ж

(рекомендований)

Форма звіту про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________________

посада, назва підприємства галузі (області (регіону))

                                                                                  ___________________                   ______________________

особистий підпис                             розшифрування підпису

                                                                                             Дата                                                      Печатка

ЗВІТ ПРО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

___________________________________________________________

назва підприємства, галузі (області (регіону)), органу виконавчої влади

за________рік


Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації

Вид

документації

Обсяг документації, поданої для виготовляння документів страхового фонду, аркушів формату А4

Обсяг виготовлених документів страхового фонду, аркушів формату А4

Позначення документа страхового фонду

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець    _____________        ____________________       _______________________

                                                          посада                  особистий підпис                 розшифрування підпису


Ключові слова: страховий фонд документації, об'єкти будівництва, проектна документація для будівництва, документи страхового фонду, постачальник документації, користувач документами страхового фонду.Спонсоры раздела: